Saltar al contingut principal

4. Drets i deures de les persones usuàries

Podeu consultar els drets i deures que la normativa vigent preveu en les diferents relacions que s'estableixen entre els ciutadans i l'Administració Pública.

4.1. Drets específics

Accedir de forma gratuïta i descarregar els resultats estadístics oficials que es difonen al web de l'Idescat.

4.2. Deures específics

Utilitzar les dades estadístiques d'acord amb les normes aplicables i citant l'origen de les dades.

4.3. Normativa aplicable

  • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques (art. 13, 14 i 53)
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Capítol I (art. 21 a 30)
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern