Saltar al contingut principal

7. Vies de reclamació, queixa o suggeriment utilitzables del servei rebut

En relació amb els serveis i l'atenció que heu rebut, us informem que disposeu de les vies de reclamació següents:

7.1. Presentació de reclamació, queixa o suggeriment

Si ho considereu necessari, podeu presentar una reclamació, queixa o suggeriment mitjançant el formulari electrònic o mitjançant el formulari en paper que trobareu a la vostra disposició a la seu de l'Idescat.

El formulari en paper el podeu presentar a qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat, de l'Estat o dels ens locals que hagin subscrit conveni o a les oficines de correus.

Si no espereu resposta, podeu formular la queixa de forma anònima. En aquest cas, l'Administració també actuarà si ho considera oportú o necessari.

Tant el formulari en paper com l'electrònic el podeu adreçar a l'Idescat, que és qui respondrà la vostra reclamació, queixa o suggeriment en el termini màxim d'1 mes a comptar del dia següent a la recepció de l'escrit.

Si ho considereu convenient, podeu adreçar la reclamació, queixa o suggeriment a altres òrgans de l'Administració de la Generalitat, cas en el qual, també s'acabarà adreçant a l'Idescat perquè respongui la vostra comunicació.

En tots els casos se us explicaran els motius que van poder provocar els fets o les circumstàncies que expresseu a la reclamació, queixa o suggeriment i les mesures que es puguin prendre per solucionar o millorar la situació, i, quan sigui possible, s'oferiran alternatives de servei.

La web de l'Idescat ofereix als seus usuaris una bústia de suggeriments perquè presentin els suggeriments, les queixes i les reclamacions per l'incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de serveis. Les opinions rebudes sobre els serveis contribueixen a la millora contínua de l'Idescat.

7.2. Presentació dels recursos i reclamacions pertinents previstos a la normativa vigent, quan s'escaigui

En aquesta pàgina teniu la llista de recursos i reclamacions que la normativa preveu com a generals per al conjunt de serveis que presta l'Administració. Entre la informació succinta que es presenta de cadascun, s'especifica, en termes generals, quan correspon utilitzar un tipus o un altre en funció del tipus o les característiques de servei públic de què es tracti.