Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus de jornada
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Completa 3.050,7
Parcial 428,8
Total 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles