Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 597,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.463,9
45 hores setmanals i més 273,9
Sense horari habitual 142,7
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles