Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 613,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.420,5
45 hores setmanals i més 286,6
Sense horari habitual 96,4
Total 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles