Enquesta de població activa M

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r. trimestre del 2018
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca55,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus54,4
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques184,5
Química i cautxú113,3
Metal·lúrgia74,2
Maquinària, material elèctric i de transport193,5
Construcció205,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes162,6
Comerç detall310,8
Transport i emmagatzematge194,2
Hostaleria251,1
Informació i comunicacions119,4
Activitats financeres i assegurances65,0
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques245,5
Activitats administratives i serveis auxiliars171,4
Administració pública167,6
Educació208,4
Sanitat i serveis socials274,0
Activitats culturals i esportives, i altres serveis252,0
Total3.303,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 1r. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 5.2.01
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r. trimestre del 2018. Actualització: 26 d'abril del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
 Població ocupada T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Estat civil T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 (+) Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 (+) Lloc de naixement T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Estat civil T
 Parentiu amb la persona principal T
 Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 Situació professional T
 Temps en l'ocupació actual T
 Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual T
 Tipus d'ocupació (CCO-94) T
 Tipus d'ocupació (CCO-2011) T
 (+) Situació professional T
 (+) Tipus de jornada T
 (+) Treballadors de l'establiment T
 (+) Temps en l'ocupació actual T
 (+) Temps treballant sense interrupció en l'ocup. actual T
 (+) Hores treballades T
 (+) Hores treballades totals T
 (+) Hores treballades habituals T
 (+) Relació (recordada) amb l'activitat un any abans T
 (+) Nacionalitat T
 (+) Cursa o no estudis T
 (+) Situació professional actual T
 (+) Població ocupada de 16 a 64 anys T
 (+) Població ocupada amb nacionalitat espanyola T
 (+) Població ocupada civil T
 (+) Població ocupada que no està cursant estudis T
 (+) Població ocupada en el sector cultural T
 (+) Població ocupada en el sector turístic T
 Població ocupada en el sector TIC T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Mitjana d'edat de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada T (fins al 4t. trimestre del 1999)
 (+) Mitjana d'hores de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat T
 (+) Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa T
 (+) Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat T
 (+) Suma d'hores de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores totals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat T
 (+) Suma d'hores totals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores habituals de la població ocupada T
 (+) Suma d'hores habituals de la població ocupada T
 (+) Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa T
 (+) Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any T (fins al 4t. trimestre del 2004)
 (+) Població ocupada que recorda que treballava fa un any T (fins al 4t. trimestre del 2004)
 (+) Població ocupada segons la situació un any abans T (fins al 4t. trimestre del 2004)
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r. trimestre del 2018. Actualització: 26 d'abril del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

Sou aquí: