Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 47,2
Indústries extractives, energia, aigua i residus 43,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 208,0
Química i cautxú 106,4
Metal·lúrgia 63,3
Maquinària, material elèctric i de transport 182,8
Construcció 206,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 185,0
Comerç detall 341,0
Transport i emmagatzematge 201,5
Hostaleria 254,3
Informació i comunicacions 111,7
Activitats financeres i assegurances 66,2
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 264,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 202,8
Administració pública 183,5
Educació 236,9
Sanitat i serveis socials 298,0
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 248,1
Total 3.451,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles