Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
No han treballat 266,6
Menys de 30 hores setmanals 493,4
De 30 a menys de 35 hores setmanals 266,4
De 35 a menys de 40 hores setmanals 386,3
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.599,2
45 hores setmanals i més 318,9
Total 3.478,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles