Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 515,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.349,8
45 hores setmanals i més 244,4
Sense horari habitual 117,8
Total 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles