Saltar al contingut principal

3. Estadístiques demogràfiques

L'Idescat col·labora amb l'INE en el disseny del qüestionari i en la fase de difusió de l'operació dels Censos de població i habitatges 2011

La producció d'estadística demogràfica agrupa les estadístiques sobre l'estructura demogràfica, els fluxos, les estimacions i projeccions de la població i les estadístiques de síntesi de diverses fonts de la població catalana, amb el repte de procurar una estadística de base territorial al màxim d'exhaustiva i àmplia possible.

En aquest context, des del punt de vista de resultats, l'any 2011 s'han continuat preparant els treballs de l'operació dels Censos de població i habitatges de l'any 2011 que ha iniciat l'INE l'1 de novembre a tot l'Estat. L'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques ha tingut una dedicació intensiva en el disseny final del qüestionari, així com en l'anàlisi metodològica de l'enquesta, que ha substituït per primera vegada una recollida tradicional exhaustiva per una recollida mostral. S'ha signat amb aquest objectiu un conveni de col·laboració amb l'INE.

Es realitzen les Projeccions de població activa a l'horitzó 2041 i les Projeccions de llars a l'horitzó 2021

En el curs de l'any 2011 s'han elaborat les Projeccions de població activa de Catalunya 2021–2041 (base 2010), que són la tercera actualització de les projeccions de població activa realitzades per l'Idescat. La població activa projectada resulta de combinar la projecció de la piràmide de població amb la projecció de la participació laboral per sexe i edat. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les Projeccions de població activa és el 2041 per a Catalunya, i el 2021 per a la resta d'àmbits.

També s'han elaborat i presentat els resultats de les Projeccions de llars de Catalunya 2010–2021, que proporcionen la possible evolució futura del nombre de llars a Catalunya a l'horitzó 2021. Aquestes projeccions s'han realitzat segons el mètode de les taxes de persona de referència i es basen en la població projectada per l'Idescat a l'horitzó 2021, segons l'escenari mitjà, a 1 de gener de cada any. L'àmbit territorial de les projeccions de llars és el conjunt de Catalunya i l'horitzó temporal és l'1 de gener de l'any 2021.

S'estableix la metodologia de l'estadística de síntesi Estimacions de població estacional, que es començarà a publicar l'any 2012

Durant l'any 2011 s'ha avançat en la metodologia de les Estimacions de població estacional, que tenen com a objectiu mesurar la càrrega real de població que suporta cada municipi i que prenen el relleu a la població estacional publicada el 2003. S'ha renovat la metodologia per poder cobrir tres objectius nous: l'actualització de les dades amb caràcter anual, l'oferiment de dades trimestrals que recullin l'estacionalitat al llarg de l'any, i la possibilitat de detallar la contribució de cada component (residència secundària, turisme i mobilitat obligada per treball o estudis). La publicació d'aquesta actuació estadística està prevista per a l'any 2012.

Activitats estadístiques demogràfiques 2011
Activitats Altres organismes participants Periodicitat Actuacions
Censos de població i habitatges 2011 INE Decennal Treballs en relació amb el disseny del qüestionari, difusió de l'operació de recollida i seguiment de l'operació de camp iniciada l'1 de novembre del 2011.
Estadística del Padró municipal d'habitants INE Anual Actualització per tal d'obtenir els recomptes, la distribució per sexe i edat, el lloc de naixement i la nacionalitat de la població.
Estadística de la població estrangera INE Anual Actualització de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones estrangeres amb comparacions en el temps i en el territori.
Cens de catalans residents a l'estranger INE Anual Explotació de l'arxiu inicial del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya i segons característiques bàsiques.
Estadística del moviment natural de la població INE Dept. Salut Anual Actualització dels arxius de parts, matrimonis i defuncions i les seves principals característiques demogràfiques. S'ha fet l'explotació estadística dels noms dels nadons. S'ha ampliat el pla de tabulació.
Estadística de divorcis, separacions i nul·litats INE Anual Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials de residents a Catalunya.
Estadística de moviments migratoris INE Anual Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la informació.
Estimacions de població postcensals Anual Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. S'ha fet també un avanç de la xifra de població estimada.
Projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010) Quadriennal Avaluació dels efectius de població activa a Catalunya per al període 2021–2041 segons trams d'edat i sexe, així com les taxes d'activitat.
Projeccions de llars 2010–2021 Variable Avaluació dels efectius de llars entre els anys 2010–2021 segons nombre i dimensió mitjana de les llars. Les projeccions s'han realitzat amb el mètode de les taxes segons persona de referència.
Indicadors demogràfics Anual Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies a partir de diverses fonts, pels municipis de 45.000 habitants i més.
Sèries històriques Anual S'han iniciat els treballs per a l'obtenció de les sèries estadístiques demogràfiques de les modificacions i alteracions municipals des de 1842 a partir dels censos i padrons de població en l'àmbit territorial.
Estadístiques derivades del Registre de població INE Semestral Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.
Publicacions
Títol Descripció Suport
Projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010) Proporciona la projecció de la força de treball de l'economia catalana en els propers trenta anys amb els resultats estadístics sobre la població activa i les taxes d'activitat projectades. PDF / paper
Projeccions de llars de Catalunya 2010–2021 Completa la sèrie de projeccions derivades de les Projeccions de població 2021–2041 previstes en el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014. Les presents projeccions tenen com a objectiu estimar la possible evolució del nombre de llars a Catalunya fins a l'any 2021. PDF / paper
Moviments migratoris 2009. Dades comarcals i municipals Recull les xifres per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies dels moviments migratoris de Catalunya segons la seva procedència i destinació. PDF / paper
Moviment natural de la població 2009. Dades comarcals i municipals Permet obtenir anualment informació sobre fluxos demogràfics bàsics, com ara els naixements, les defuncions i els matrimonis, per ajudar a avaluar l'evolució i les tendències de la població catalana. PDF / paper