Saltar al contingut principal

5. Estadístiques socials

Finalització del treball de camp i difusió d'un avanç de resultats de l'Estadística de l'ús del temps 2010–2011

La producció estadística social durant l'any 2011 s'ha caracteritzat per tres tipus de tasques: la producció d'informació nova, l'ampliació de resultats i l'exploració de l'aprofitament de noves fonts estadístiques.

Cens agrari 2009 i Enquesta de mètodes de producció. Avanç de resultats a escala comarcal

Al llarg del 2011, es va completar la segona meitat del treball de camp de l'Estadística de l'ús del temps 2010–2011, i es va realitzar un avanç de resultats amb les dades de la primera meitat. També es van iniciar les tasques de tractament i explotació dels fitxers de dades, dels quals es va executar el pla de tabulació que actualitzava els resultats del 2002–2003, i es van obtenir els resultats sintètics, que seran difosos al llarg del mes de gener del 2012. Paral·lelament, es va portar a terme la recollida d'informació de l'Estadística de biblioteques 2010 i es van publicar els resultats al mes de desembre. Pel que fa a l'Enquesta de discapacitats, dependència, autonomia i situacions de dependència 2008 es van publicar els resultats sintètics sobre població amb discapacitat, i es va fer una ampliació posterior dels resultats sobre els centres especialitzats, assistència personal i cuidadors. També es va portar a terme l'explotació del fitxer del Cens agrari 2009 i l'Enquesta de mètodes de producció, amb la publicació d'un avanç de resultats a escala comarcal i l'elaboració dels resultats sintètics comarcals i municipals, que seran difosos al llarg del primer trimestre del 2012.

S'han realitzat ampliacions de resultats en diverses operacions estadístiques. En primer lloc, de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008 s'han difós els resultats sobre els coneixements de la població en francès i anglès, en nivells de desagregació comparables amb els coneixements del català i castellà, així com els usos lingüístics segons les llengües d'identificació. En segon lloc, de l'Enquesta de població activa s'han explotat les variables de la submostra anual, i s'ha obtingut informació sobre formació i condicions de treball dels anys 2006 al 2010, que seran periòdicament actualitzades. Pel que fa a l'Enquesta anual de costos laborals, s'ha ampliat la informació estadística relativa a la regulació de les relacions laborals, i s'han difós els resultats del cost laboral i els seus components segons la forma de regulació de les relacions laborals i les modificacions realitzades als convenis col·lectius. Finalment, s'han produït sèries retrospectives d'adaptació a les noves classificacions vigents. En primer lloc, de la població ocupada per tipus d'ocupació per al període 2000–2009, segons la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011) de l'Enquesta de població activa, així com les sèries del cost laboral trimestral i del cost laboral anual per al període 2000–2007 per sectors d'activitat adaptades a la CCAE-2009.

S'amplia l'aprofitament estadístic de registres administratius, especialment els derivats de la Seguretat Social

Pel que fa a l'aprofitament de noves fonts estadístiques, s'ha treballat en diversos fitxers estadístics de la Seguretat Social. S'han signat convenis bilaterals entre la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Idescat. També s'han iniciat les tasques de planificació, coordinació i disseny dels procediments i les eines per fer els tractaments estadístics dels fitxers d'afiliacions a la Seguretat Social de la TGSS, de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de la Mostra contínua de vides laborals.

Activitats estadístiques socials 2011
Activitats Altres organismes participants Periodicitat Actuacions
Estadística de distribució personal de la renda i Estadística de risc a la pobresa INE Anual Actualització de resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2010.
Estadística de la despesa en consum de les llars INE Anual Actualització de resultats de l'Enquesta de pressupostos familiars 2010.
Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència 2008 (EDAD 2008) INE Decennal Ampliació de resultats de l'EDAD 2008: persones amb discapacitat, centres especialitzats i cuidadors.
Estadística de l'ús del temps Quinquennal Finalització de la fase de treball de camp. Explotació i tractament de les dades. Actualització i tabulació de resultats. Elaboració de la metainformació. Difusió d'un avanç de resultats.
Estadística de força de treball INE Trimestral i anual Actualització dels resultats trimestrals i anuals de l'Enquesta de població activa (EPA). Ampliació de resultats de les variables anuals de la submostra de l'EPA per al període 2006–2010. Elaboració de sèries retrospectives 2000–2009 amb la CCO-2011.
Estadístiques d'estructura salarial INE Anual Actualització dels resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial del 2009.
Estadístiques de costos laborals INE Trimestral i anual Actualització dels resultats de l'Enquesta trimestral i de l'Enquesta anual de cost laboral. Ampliació de resultats sobre negociació col·lectiva. Publicació Dossiers Idescat: El cost del factor treball (2001–2010).
Enquesta de la qualitat de vida en el treball Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i Departament d'Empresa i Ocupació Anual Actualització de resultats de l'Enquesta de qualitat de vida en el treball 2010.
Estadística longitudinal de la vida laboral Tresoreria General de la Seguretat Social Anual Treballs exploratoris dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals amb l'objectiu d'extreure resultats per a Catalunya.
Estadística de discapacitat i situacions de dependència INE Decennal Ampliació de resultats de l'Enquesta de discapacitat, autonomia i situacions de dependència (EDAD 2008). Persones amb discapacitat, centres especialitzats i cuidadors.
Estadística de biblioteques 2010 Departament de Cultura, INE Biennal Realització del treball de camp. Tractament i explotació dels resultats. Elaboració de la metainformació. Difusió dels resultats.
Cens agrari 2009 INE, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Decennal Tabulació i difusió de l'avanç de resultats comarcals del Cens agrari 2009. Elaboració i execució del pla de tabulació dels resultats definitius del Cens agrari 2009 i l'Enquesta de mètodes de producció.
Índex de desenvolupament humà (IDH) Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament Anual Treballs exploratoris per a la implementació de la nova metodologia.
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona Quinquennal Elaboració del projecte metodològic (mostra, qüestionari). Assistència tècnica a l'organització del treball de camp i la licitació. Supervisió del treball de camp.
Estadística de consum i pràctiques culturals (ECPC) Departament de Cultura Quinquennal Elaboració d'un avantprojecte de fusió de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població i l'ECPC.
Estadística d'estalvi i patrimoni de les llars Banc d'Espanya Triennal Tractament i explotació estadístics de l'Enquesta financera de les llars espanyoles 2005 amb l'objectiu d'estimar la riquesa de les llars catalanes.
Indicadors socials territorials Diversos departaments i fonts pròpies Anual, biennal, variable, quinquennal i decennal Continuació dels treballs de recopilació i actualització dels indicadors socials.
Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) Departament de Cultura Quinquennal Ampliació de resultats en el coneixement de llengües no oficials, així com usos lingüístics segons la identificació lingüística.
Estadístiques provinents de la Seguretat Social Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social Anual Signatura dels convenis amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en matèria d'estadístiques. Inici dels treballs de tractament estadístic d'aquests fitxers.
Publicacions
Títol Descripció Suport
Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics Anàlisi dels resultats de l'EULP-2008. Articles sobre la metodologia general de l'enquesta i sobre la complementarietat de les fonts en els coneixements lingüístics de la població. PDF