Saltar al contingut principal

4. Estadístiques econòmiques

Millora de les bases informatives per a la creació de directoris d'empreses i establiments

La producció d'estadística econòmica de l'Idescat inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses; l'estadística dels serveis de provisió mixta i protecció social; l'estadística de temes de significació especial, com ara el turisme, la societat de la informació i l'R+D+I, i, finalment, l'estadística macroeconòmica.

En relació amb l'estadística estructural, l'any 2011 ha estat crucial pel que fa a la constitució de directoris d'empreses i establiments. L'Idescat va signar un conveni amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Institut Social de la Marina per tal de rebre trimestralment informació sobre comptes de cotització i afiliats (autònoms). A més, es van ultimar els treballs preparatoris d'un protocol d'intercanvi de directoris entre l'INE i l'Idescat.

Pel que fa a la conjuntura, al llarg del 2011 s'ha treballat amb l'Índex de comerç al detall a partir de microdades facilitades per l'INE, s'ha acabat el tractament de les dades des del punt de vista dels productes i s'ha iniciat el tractament de les dades segons la classificació de modes de distribució (grans superfícies, cadenes —petites i grans— i establiments unilocalitzats).

Integració de les operacions desenvolupades amb la col·laboració de les cambres de comerç de Catalunya

En relació amb l'operació estadística del Clima empresarial, l'any 2011 s'han integrat les actuacions dels Climes econòmics de les cambres de Terrassa i de Lleida-Tàrrega, que es duien a terme des de l'any 2004 i 2008, respectivament. Aquestes novetats s'han compaginat amb els treballs preparatoris per a la posada en marxa d'una operació harmonitzada que oferirà indicadors de confiança empresarial a partir d'un conveni amb l'INE. Aquesta col·laboració minimitzarà les molèsties a les empreses i millorarà la comparabilitat dels resultats de Catalunya amb els resultats de l'Estat.

Implementació de la nomenclatura europea de productes segons el contingut tecnològic en les dades de comerç amb l'estranger

Respecte a les dades del comerç amb l'estranger, es pot ressenyar que l'Idescat ha actualitzat la nomenclatura segons el contingut tecnològic dels productes. En concret, s'ha substituït l'anterior nomenclatura provinent de l'OCDE per una d'específica per al sistema estadístic europeu que ha estat aprovada per l'Eurostat. La característica d'aquesta nomenclatura nova és que es correspon a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Les sèries facilitades per l'Idescat estan disponibles segons la nova nomenclatura des de 1994.

Desenvolupament d'una estadística integral dels serveis socials a Catalunya

Un dels projectes més rellevants de l'any 2011 se situa en l'àmbit dels serveis socials. L'Idescat, amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família, ha continuat amb aquests projectes, que suposen l'enquestació dels centres i les entitats no lucratives de serveis socials. El 2011 s'ha acabat el treball de camp.

En relació amb l'estadística sobre el turisme, es poden destacar els treballs preparatoris per difondre una nova desagregació territorial de les marques turístiques de Catalunya a partir del principi del 2012.

Publicació per primera vegada del Compte satèl·lit de l'aigua

En l'apartat de l'estadística macroeconòmica, l'any 2011 ha estat marcat pel canvi de base de la comptabilitat nacional. Aquest canvi ha comportat que es prengui l'any 2008 com a base, que s'apliqui la CCAE-2009 a les dades d'oferta i, en l'àmbit de la demanda, que es modifiqui la definició de la formació bruta de capital fix (FB). Finalment, cal esmentar la publicació del Compte satèl·lit de l'aigua, fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Universitat de Barcelona.

Activitats estadístiques econòmiques 2011
Activitats Altres organismes participants Periodicitat Actuacions
Avanç de comptes econòmics anuals Departament d'Economia i Coneixement Anual Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta i la demanda corresponent a l'any 2010 a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.
Clima empresarial de Catalunya Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Trimestral Treballs de disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, depuració i tabulació del fitxer de microdades. S'obtenen resultats per al conjunt de Catalunya per al 2011 i per sectors.
Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic Agència Estatal d'Administració Tributària Trimestral / anual Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials per a l'any 2011, que es fa segons la Classificació de l'Eurostat per primera vegada.
Comptabilitat satèl·lit de l'aigua Departament de Territori i Sostenibilitat i Universitat de Barcelona Quinquennal Tancament dels treballs d'elaboració del Compte satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005. Representació dels fluxos quantitatius i qualitatius que es produeixen al sistema hidrològic, i de les seves relacions amb els diferents sectors econòmics.
Comptabilitat trimestral Trimestral Estimació per als trimestres del 2011 del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.
Comptes econòmics anuals (demanda) Departament d'Economia i Coneixement Anual Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons la demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2009.
Comptes econòmics anuals (oferta) Departament d'Economia i Coneixement Anual Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2009, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.
Comptes econòmics anuals (rendes) Departament d'Economia i Coneixement Anual Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons les rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2009, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.
Comptes integrats de la protecció social Anual Treballs de manteniment i actualització de la base informativa a partir de dades administratives i estadístiques per als anys 2008, 2009 i 2010. Revisió de la normativa sobre protecció social.
Directori d'empreses i establiments Cambres de Comerç, departaments de la Generalitat, INE, Ministeri de Foment i Ministeri d'Economia Anual Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2011 segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'INE.
Estadística conjuntural del comerç al detall INE Mensual S'ha treballat en l'elaboració de nous indicadors de comerç al detall per a Catalunya per a l'any 2011, que oferiran resultats per tipus de productes i per mode de distribució.
Estadística d'empreses del comerç INE Anual Renovació de la base de dades amb la nova sectorització per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals, per a l'any 2009, a la nova Classificació d'activitats econòmiques i al nou Pla general de comptabilitat.
Estadística d'empreses del transport INE Anual Renovació de la base de dades amb la nova sectorització per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals per a l'any 2009, a la nova Classificació d'activitats econòmiques i al nou Pla general de comptabilitat.
Estadística d'empreses i establiments INE Anual Actualització per al 2011 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'INE. S'ofereixen resultats segons branques d'activitat econòmica.
Estadística d'empreses turístiques INE Anual Renovació de la base de dades amb la nova sectorització per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals, per a l'any 2009, a la nova Classificació d'activitats econòmiques i al nou Pla general de comptabilitat.
Estadística d'establiments turístics Departament d'Empresa i Ocupació Anual Explotació dels allotjaments turístics per a l'any 2011 per tipus de categories segons marques turístiques, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.
Estadística d'impactes econòmics Anual Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques dels impactes econòmics per al 2011 a fi de quantificar efectes directes i indirectes i els seus multiplicadors, a partir de la metodologia del model Input-Output.
Estadística de finançament i despesa en R+D INE Anual S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en R+D per a l'any 2009 dels diferents sectors econòmics.
Estadística de l'activitat en càmpings INE Trimestral Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en càmpings 2011, a partir dels fitxers facilitats per l'INE, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.
Estadística de l'activitat en turisme rural INE Trimestral Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural 2011, a partir dels fitxers facilitats per l'INE, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.
Estadística de l'activitat hotelera INE Mensual Explotació de l'Enquesta d'ocupació hotelera, corresponent a l'any 2011, a partir dels fitxers facilitats per l'INE, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.
Estadística de la innovació tecnològica INE Anual Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2009, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.
Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda Anual Treballs de manteniment de la base informativa relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda per als anys 2009 i 2010 existents a Catalunya.
Estadística de personal d'R+D INE Anual S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D amb l'objectiu de conèixer el personal destinat a tasques de recerca i desenvolupament per a l'any 2009.
Estadística de serveis a les empreses INE Anual Renovació de la base de dades amb la nova sectorització per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals per a l'any 2009, a la nova Classificació d'activitats econòmiques i al nou Pla general de comptabilitat.
Estadística del comerç amb l'estranger Agència Estatal d'Administració Tributària Mensual/ anual Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev.4) i per països per a l'any 2011.
Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat INE, Departament d'Ensenyament, Secretaria d'Universitats Quinquennal Disseny dels qüestionaris i operació de recollida per a Catalunya coordinadament amb l'operació de l'INE per al conjunt de l'Estat i per al curs 2009–2010. Es dissenya una operació mostral amb qüestionari específic per a la llar d'infants.
Estadística dels visitants estrangers a Catalunya INE, Institut d'Estudis Turístics (IET) Trimestral Explotació per als trimestres del 2011 de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), a partir dels fitxers facilitats per l'IET, per obtenir el nombre de turistes pels principals països de procedència.
Estadística econòmica a entitats no lucratives de serveis socials Departament de Benestar Social i Família No s'ha establert Realització del disseny de qüestionari i procés de recollida de les dades de l'enquesta adreçada a les entitats no lucratives que realitzaven activitats en l'àmbit dels serveis socials l'any 2010. Depuració, elevació i tabulació.
Estadística econòmica dels establiments de serveis socials Departament de Benestar Social i Família No s'ha establert Realització del disseny de qüestionari i procés de recollida de les dades de l'enquesta adreçada a centres que realitzaven activitats en l'àmbit dels serveis socials l'any 2009. Depuració, elevació i tabulació.
Estadística industrial d'empreses INE Anual Actualització anual dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2009. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques d'activitat industrial.
Estadística industrial de productes INE Anual Actualització anual de resultats de l'any 2010 i elaboració del Dossiers Idescat núm. 7 per donar a conèixer l'ampliació de la tabulació i les noves funcionalitats disponibles en la base de dades gràcies a la renovació duta a terme l'any anterior.
Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i Departament de Benestar Social i Família Anual Revisió, depuració i tractament de la informació administrativa aportada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família, actualitzant la sèrie amb les dades corresponents a l'any 2010.
Estadística territorial TIC a les llars Departament d'Empresa i Ocupació Anual Treballs en relació amb el disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, depuració i tabulació del fitxer de microdades. En aquesta estadística s'apliquen tècniques de calibratge i mètodes d'estimació de petites àrees que permeten obtenir resultats per al conjunt de Catalunya per al 2011.
Estadística TIC a les empreses INE Anual Explotació per a les empreses catalanes per a l'any 2010 del fitxer de microdades provinent de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Estadística TIC a les llars INE, Departament d'Ensenyament, Secretaria d'Universitats Anual Disseny dels qüestionaris i de l'operació de recollida per a Catalunya coordinadament amb l'operació que fa l'INE per al conjunt de l'Estat i per al curs 2009–2010. Es dissenya una operació mostral amb qüestionari específic per a la llar d'infants.
Estadístiques tributàries: IRPF Anual Explotació de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l'any 2008 per municipis, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.
Índex de preus industrials INE Mensual Explotació de l'arxiu lliurat per l'INE, per mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials per al 2011, per grans sectors industrials (GSI) i per seccions i divisions en la primera etapa de la seva comercialització.
Índex de producció industrial INE Mensual Explotació de l'arxiu lliurat per l'INE, per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials per al 2011, per grans sectors industrials (GSI) i per seccions i divisions. També es realitza el càlcul dels GSI corregit d'efecte calendari.
Índex de vendes en grans superfícies Mensual Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes per al 2011, en grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.
Indicador conjuntural de producció del sector serveis INE Trimestral Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, amb l'objectiu de conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.
Indicadors de posició competitiva del sector industrial Departament d'Economia i Coneixement Trimestral Actualització dels indicadors corresponents als trimestres del 2011 per a la mesura de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.
Indicadors de posició competitiva del sector turístic Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estudis Turístics Trimestral Desenvolupament del projecte per tal d'elaborar uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya.
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler INE Mensual Elaboració dels indicadors ADR (facturació mitjana per habitació ocupada) i RevPAR (ingressos per habitació disponible) a partir de la informació facilitada per l'Enquesta d'ocupació hotelera. Es presenten resultats per al 2011, per categories de l'establiment i per marques turístiques.
Macromagnituds territorials: producte interior brut comarcal i municipal Biennal Estimació de síntesi a partir de fonts administratives i estadístiques per tal d'obtenir el producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial per a l'any 2008, per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.
Macromagnituds territorials: renda familiar disponible comarcal i municipal Anual Estimació de síntesi a partir de fonts administratives i estadístiques per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. Any 2008.
Perfeccionament de mètodes de fusió de dades i d'estimació d'àrees petites Universitat Pompeu Fabra Anual Elaboració d'un recull metodològic i analític dels treballs aplicats de recerca en tècniques de petita àrea per a l'any 2011 sota l'òptica de models univariants.
Taula Input-Output 2011 Decennal Disseny metodològic i desplegament dels treballs de camp preliminars de la Taula Input-Output de Catalunya 2011 incorporant les novetats del futur Sistema europeu de comptes (SEC) i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).
Estadística de la innovació tecnològica INE Anual Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2009, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.
Perfeccionament de mètodes de fusió de dades i d'estimació d'àrees petites Universitat Pompeu Fabra Anual Elaboració d'un recull metodològic i analític dels treballs aplicats de recerca en tècniques de petita àrea per a l'any 2011 sota l'òptica de models univariants.
Directori d'empreses i establiments Cambres de Comerç, departaments de la Generalitat, INE, Ministeri de Foment i Ministeri d'Economia Anual Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2011 segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'INE.
Estadística d'empreses i establiments INE Anual Actualització per al 2011 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'INE. S'ofereixen resultats segons branques d'activitat econòmica.
Publicacions
Títol Descripció Suport
Comerç amb l'estranger 2009 Realització de la publicació amb dades definitives de l'any 2009. Explotació estadística d'un registre administratiu per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009, CUCI-Rev.4 i segons el contingut tecnològic), per mitjans de transport i per països. PDF