Saltar al contingut principal

10. Recursos i organització

10.1. Pressupost

El nivell d'execució pressupostària ha estat del 86% l'any 2011

El Parlament de Catalunya va aprovar per a l'exercici 2011 el pressupost de l'Idescat per un import de 8.789.026,51 euros, xifra que va representar una reducció del 14,06% respecte a l'exercici anterior.

Aquest any s'ha executat el pressupost de l'Institut en un 86,44%, percentatge superior a l'execució pressupostària dels darrers anys. S'ha aconseguit portar a terme tots els projectes previstos amb èxit, i s'ha obtingut un estalvi important en les partides destinades a obres i manteniment per ajustar-nos a les polítiques de contenció de la despesa.

L'edifici de Via Laietana número 58 és un immoble catalogat dins dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, i la despesa en immobles d'aquestes característiques és sempre superior a la d'altres edificis més moderns, la qual cosa comporta haver de fer una previsió de despesa més elevada per cobrir possibles contingències. Per altra banda, el capítol I ha tingut unes economies importants en aplicació de les mesures específiques dictades pel Govern en matèria de personal.

S'ha de destacar la planificació i el disseny per a implantar el mòdul de gestió de costos del sistema economicofinancer de la Generalitat de Catalunya GECAT (GECAT-CO) a l'Institut amb l'objectiu de permetre fer un seguiment de l'evolució de la despesa.

Pressupost per capítols Estat de despeses
Capítol Concepte 2011 2010 Variació %
I Remuneració de personal5.997.912,276.475.715,98−7,38
II Despeses de béns corrents i serveis1.339.054,241.990.702,02−32,73
IV Transferències corrents:6−100,00
VI Inversions reals1.422.060,001.730.000,00−17,80
VII Transferències de capital :::
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,000,00
Despeses totals (€) 8.789.026,5110.226.424,00−14,06
Estat d'ingressos
Capítol Concepte 2011 2010 Variació %
III Taxes, béns i altres ingressos133.721,96287.196,16−53,44
IV Transferències corrents7.202.244,558.178.227,84−11,93
V Ingressos patrimonials100010000,00
VII Transferències de capital 1.422.060,001.730.000,00−17,80
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,000,00
Ingressos totals (€) 8.789.026,5110.226.424,00−14,06
Grau d'execució del pressupost 2011
Capítol Concepte Pressupost inicial 2011 Executat % execució
I Remuneració de personal5.997.912,275.315.159,0088,62
II Despeses de béns corrents i serveis1.339.054,241.256.178,4493,81
IV Transferències corrents:::
VI Inversions reals1.422.060,001.021.249,2571,81
VII Transferències de capital :::
VIII Variació d'actius financers30.000,007.596.864,4614,26
Despeses totals 8.789.026,517.596.864,4686,44

10.2. lnstal·lacions

Actuacions
Reforma de la instal·lació elèctrica per adequar-la al Reglament elèctric de baixa tensió.
Col·laboració en el procés d'alienació de l'immoble dins del Programa de privatitzacions del Govern.
Instal·lació de diversos elements per millorar la prevenció de riscos laborals.
Instal·lació de tecnologia LED en alguns espais seguint recomanacions del Programa d'assessorament energètic.

10.3. Recursos humans

Recursos humans

Gràfic
Formació que ha rebut el personal de l'Idescat
Activitats formatives Nombre de cursos Hores lectives Assistents
Nota: L'oferta formativa en llengües estrangeres (anglès) de 90 hores presencials s'ha ampliat l'any 2011 amb 60 hores en línia.
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als diferents grups (A, B, C, D, E) 1012626
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball i amb l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques 5708
Formació en programaris estadístics 2214
Formació especialitzada en matèria estadística 49352,566
Formació en llengües pròpies i llengües estrangeres (anglès) 64507
Formació directiva 243
Formació en prevenció de riscos laborals 4666
Total 781.089,5120

10.4. Junta de Govern

Membres
President
Conseller d'Economia i Coneixement Hble. Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretària general d'Economia i Coneixement Sra. Georgina Arderiu i Munill
Secretari d'Economia i Finances Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina i Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sra. Olga Tomàs i Huerva
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Pau Villòria i Sistach
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané

10.5. Organigrama

 • Direcció

  Anna Ventura i Estalella (fins al 6 de juliol del 2011)

  Frederic Udina i Abelló (des del 7 de juliol del 2011)

 • Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística

  Enric Ripoll i Font

  • Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques

   Cristina Rovira i Trepat

  • Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques

   Dolors Olivares i Arbiol

  • Àrea de Producció d'Estadístiques Socials

   Marta Masats i Folgueras

  • Àrea d'Assistència Tècnica Estadística

   Josep Ma. Martínez i López (des de l'1 d'octubre del 2011)

 • Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística

  Txema Castiella i Viu (fins al 14 de febrer del 2011)

  Josep Sort i Ticó (des de l'1 d'octubre del 2011)

  • Àrea de Serveis de Difusió Estadística

   Josep Jiménez i Casanellas

  • Àrea de Sistemes d'Informació Estadística

   Estela Tonzán i Orio

 • Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals

  Mercè Perelló i Jané

  • Centre de Processament de Dades

   Alejandro Artigas i Echeverria (fins al 30 de novembre del 2011)

10.6. Equip de l'Idescat

(Gener-desembre 2011)

Margarita Abella | Joan Abril | Antxon Aizpitarte | Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | María José Arenas | Rosa Maria Armell | Josep Arnau | Alejandro Artigas | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Pilar Badenas | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Núria Brunsó | Eva Cabrera | Elisabeth Cañellas | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Txema Castiella | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Montserrat Fillol | Isabel Fontana | Sílvia Forjan | David Garcia | Isabel Garcia | Josep Gil | Cèlia Gomà | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix Gonzàlez | Cèsar Gonzàlez | Pat Gràcia | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Miguel Jimeno | Jaume José | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Míriam Lázaro | Alícia Llorens | Montserrat Lloret | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | Yolanda López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Anna Maria Martínez | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | M. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Sònia Navarro | Montserrat Navarro | Dolors Olivares | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Inmaculada Paltré | Marcos Pardal | Raúl Peña | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Marta Rams | Enric Ripoll | Darran Roche | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldan | Glòria Romera | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Anna M. Sabaté | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Marta Sedano | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Àngel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Anna Ventura | Elisenda Vila | Núria Villanueva.