Saltar al contingut principal

8. Serveis tècnics

Els serveis tècnics de l'Idescat: sistemes d'informació estadística, serveis lingüístics, serveis gràfics i serveis informàtics, realitzen la tasca interna i transversal de donar suport a les activitats estadístiques i administratives de l'Institut.

8.1. Sistemes d'informació estadística

Sistemes d'informació estadística
Àmbit Actuacions Nombre
Base de dades
Canvi de versió d'Oracle 10G a Oracle 11G1
Canvi d'infraestructura física1
Gestió d'esquemes de bases de dades existents75
Definició d'esquemes nous 8
Enquestes en línia
Qüestionaris nous22
Programaris nous de gestió d'operació de camp 8
Web Idescat
Canvi de plataforma web. Nombre de servidors nous configurats 12
Implementació de noves APIs 3
Implementació de nous servlets i aplicacions web 3
Gestió de servlets i aplicacions web existents24

Activitats del PAAE 2011 per àrees que han requerit desenvolupament informàtic

Gràfic
  • APED: Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques
  • APEE: Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
  • APES: Àrea de Producció d'Estadístiques Socials
  • ASDE: Àrea de Serveis de Difusió Estadística
  • ASIE: Àrea de Sistemes d'Informació Estadística
  • AATE: Àrea d'Assistència Tècnica Estadística

8.2. Serveis lingüístics

Serveis lingüístics
Activitats Col·laboració Objectiu Actuació
Diccionari d'estadística Fundació Torrens-Ibern Difondre els termes propis de l'estadística oficial catalana Amb 262 termes, amb definicions, equivalències en castellà, francès i anglès i notes d'aclariment.
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís, referencial (no argumentatiu) en català. Edició d'un total de 35 publicacions entre fulls divulgatius i revistes. Destaquem: Xifres de Catalunya (noves edicions en català i occità), Dossiers Idescat (3 números).
Edició del web en català, castellà, anglès i occità Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís, referencial (no argumentatiu) en català, però també en anglès, castellà i occità. Edició i traducció de 222 novetats web (300 pàgines estàndard). Revisió en català i traducció al castellà (i a l'occità en alguns productes). La versió anglesa la duu a terme un servei extern.
Llibre d'estil Fundació Torrens-Ibern Fer conèixer els criteris gramaticals i terminològics propis del llenguatge de l'estadística oficial. Completar els diversos capítols: abreviacions, majúscules, criteris de redacció, citació de fonts estadístiques, signes de puntuació, enumeracions, diccionari de dubtes, etc.
Revisions qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el PAAE. S'han editat 255 qüestionaris bilingües que representen més de 1.445 pàgines. També s'ha fet l'edició dels qüestionaris per al sistema ARCE, que és de recollida de les dades per Internet.
Revisions terminològiques classificacions Termcat Revisar les nomenclatures estadístiques i elaborar propostes de termes no resolts en col·laboració amb el Termcat. Nomenclatura combinada (edició 2011). Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tècnica i econòmica 2009 (CCO-2011).

8.3. Serveis gràfics

Activitats d'autoedició
Temàtica / Publicacions Format Nombre
Estadística de l'ús del temps Qüestionaris5
Web educatiu de secundària Cartell1
Xifres de Catalunya Tríptic7
Dossiers Idescat Fullet4
Publicacions Pla editorial Llibre, tríptic, dossier29
Campanyes publicitàries (Cens) Anunci i documentació per correu electrònic1
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Manuals, carpetes, identificacions 2
Infografia per a premsa Gràfics d'acompanyament a les notes de premsa20
Recull fotogràfic Banc fotogràfic Idescat3
Pla editorial Idescat
Productes i material Nombre
Publicacions editades 22
Exemplars impresos 2.097
Exemplars per publicació 95
Pàgines impreses 4.393
Publicacions amb certificat FSC 15

8.4. Serveis informàtics

Equipament informàtic 2011

Gràfic
Ocupació en disc per tipus de servidor (GB)
Sistemes de gestió Bases de dades 2010 2011
Oracle
Base de dades de difusió32,7838,68
Base de dades de producció34,5547,35
Base de dades de desenvolupament14,5118,82
SAS
Dades servidor130,0210,0
Correu electrònic: activitat
Correus rebuts/enviats 2.149.162
Total Gb rebuts/enviats 20.756,65