Saltar al contingut principal

6. Activitats estadístiques instrumentals

6.1. Nomenclatures i classificacions

Oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) en l'estadística catalana

Durant l'any 2011 s'ha dut a terme l'oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011), l'adaptació catalana de l'edició 2011 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2011) i l'adaptació catalana de la Classificació d'explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica 2009 (OTE-2009), amb l'assessorament del Centre de Terminologia TERMCAT, i també s'ha mantingut la participació en el grup de treball que actualitza les correspondències de la NC amb altres classificacions. En l'àmbit estatal, s'ha continuat participant en el grup de treball de revisió de la Classificació internacional normalitzada d'educació (CINE) i en el grup de treball de definicions, conceptes, unitats, variables i classificacions en el marc del Fòrum Regional d'Estadística.

Revisió en català dels noms de les regions europees de la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) de la Unió Europea

En relació amb les nomenclatures territorials, s'ha actualitzat el sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya. S'ha dut a terme la revisió en català dels noms dels països del món i de les regions europees de la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), en col·laboració amb l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, i s'ha editat la publicació Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya 2010. Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball per establir una base de dades per a la gestió de viaris amb criteris unificats i s'ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya per al període 2007-2010 en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Classificació catalana d'ocupacions 2011 Oficialització de la classificació en l'estadística catalana i elaboració de materials complementaris (notes i taules de correspondències).
Nomenclatura combinada (NC) Adaptació catalana de l'edició 2011 d'aquesta classificació d'ambit comunitari.
Classificació catalana d'educació 2012 Participació en el grup de treball d'ambit estatal de revisió de la Classificació internacional normalitzada d'educació (CINE).
Nomenclatures territorials
Nom Actuació
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) Revisió en català dels noms de les regions europees amb la col·laboració de l'Oficina d'Onomàstica de l'lnstitut d'Estudis Catalans
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (NOMENCAT) Actualització amb data de referencia 1 de gener del 2010
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua del sistema actual

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

S'han fet recomanacions per a l'aprofitament estadístic de cinc nous registres administratius de la Generalitat

En relació amb els projectes de creació o modificació de registres administratius per part d'institucions integrades al Sistema estadístic de Catalunya, l'Idescat ha emès cinc informes que contenen algunes recomanacions tècniques amb vista al seu màxim aprofitament estadístic sobre propostes de decret del Departament de Justícia i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de conformitat amb allò que estableix la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i en els termes que concreta el Decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2011.

S'han enllestit els procediments del Registre de fitxers estadístics

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits tant a persones físiques com jurídiques que crea o disposa el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha completat el disseny de formularis de declaració de fitxers i de les seves cessions, així com el programari de gestió de les inscripcions corresponents. Per altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'ha procedit a la selecció dels fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat farà de manera regular.

S'ha acordat la recepció regular del DIRCE i altres directoris sectorials de l'INE, de fitxers amb els titulars de targetes sanitàries del CatSalut i de diversos fitxers de la Seguretat Social

Quant a directoris estadístics, l'Idescat ha completat la tramitació corresponent per disposar del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE i altres directoris sectorials, amb finalitats exclusivament estadístiques, d'acord amb els protocols d'intercanvi de directoris signats amb l'INE. Al mateix temps, l'Idescat ha formalitzat la recepció regular del Registre central de persones assegurades que gestiona el Servei Català de la Salut, amb la finalitat d'actualitzar els marcs bàsics d'informació sobre la població, així com les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina i l'Institut Nacional de la Seguretat Social sobre afiliacions, comptes de cotització i pensions relatives a Catalunya, respectivament.

Normalització i aprofitament estadístic d'informació disponible
Registres administratius i fitxers estadístics Desplegament i actuacions 2011
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius. Recomanacions tècniques sobre nous registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i del Departament de Justícia.
Seguiment de registres administratius amb dades personals. ldentificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT a 31 de desembre del 2011.
Registre de fitxers estadístics. S'ha completat el disseny de formularis del Registre de fitxers estadístics i el programari de gestió d'inscripcions.
Cessió sistemàtica de fitxers amb finalitats estadístiques. S'ha gestionat la cessió regular a l'Idescat del Directori central d'empreses i altres directoris sectorials de l'INE, el Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut, fitxers sobre afiliacions i comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social i dades sobre pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Recomanacions ldescat sobre aprofitament de registres administratius
Projectes de decret Registres afectats Departament promotor
Decret del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i del Registre de patrimonis protegits. Registre de nomenaments tutelars no testamentaris / Registre de patrimonis protegits. Departament de Justícia.
Decret pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius i el Registre d'operadors comercials de bestiar, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament. Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius / Registre d'operadors comercials de bestiar. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Decret pel qual es crea el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya. Catàleg d'explotacions agràries prioritàries Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Decret pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament i es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya. Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal / Catàleg de les varietats locals d'interès agrari. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Servei d'accés a fitxers de microdades
Activitats estadístiques Edició Nombre de sol·licituds
Enquesta demogràfica 20072
Enquesta de qualitat de vida en el treball 2006-20091
Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses 2002-20081
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 20051
Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003-20081
Estadística de variacions residencials 1997-20101
Total 7