Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

lmpuls de les novetats normatives del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, proposta del Programa anual de l'any 2012 i elaboració dels informes de seguiment del Programa 2010

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per tal de desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) del 2011, el primer programa que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, molt especialment, impulsar un seguit de novetats normatives derivades de la llei esmentada. Així mateix, s'han efectuat els contactes institucionals necessaris per elaborar la proposta del Programa estadístic corresponent a l'any 2012, així com per dur a terme els informes preceptius de seguiment del Programa anual de l'any 2010 i l'informe d'execució del Pla estadístic de Catalunya 2006–2010 a fi de donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2011

El PAAE 2011 integra un total de 319 actuacions programades a desenvolupar pels integrants del Sistema estadístic de Catalunya, 104 de les quals corresponen a l'ldescat

El conjunt d'actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2011 corresponen, en la seva majoria, a les activitats de producció de resultats estadístics i la seva difusió segons li encomanava el Programa anual d'actuació estadística per a aquest any, juntament amb les accions de normalització, innovació, promoció i els serveis d'informació que li són propis.

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2011
Actuacions
Eixos estratègics Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 180018
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1301511156
Comptes i macromagnituds econòmiques 791211102
Activitats estadístiques instrumentals 154019
Difusió estadística 200424
Total 2623126319
ldescat 8789104
Cost directe total (€) 10.763.931846.440859.89712.470.268

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2011. Per eixos

Gràfic

La distribució dels compromisos a càrrec de l'ldescat dins el conjunt del Sistema estadístic de Catalunya suposa gairebé un terç de les actuacions del PAAE 2011

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2011. Per òrgans i institucions

Gràfic

2.2. Acompliment del Programa anual d'actuació estadística PAAE 2010

Durant l'any 2010 es van executar totalment el 88,2% de les activitats, mentre que un 8,4% es van dur a terme parcialment i el 3,4% no es van realitzar

L'Idescat va avaluar l'acompliment de les activitats incloses en el PAAE 2010 i va emetre l'informe corresponent sobre el seu grau d'execució. A l'informe s'indica la disponibilitat de la informació generada, el mitjà de difusió utilitzat i la referència temporal de les dades estadístiques de les activitats que s'han dut a terme, així com les causes dels incompliments. L'informe també incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts.

Acompliment de les actuacions estadístiques del PAAE 2010
Actuacions Dutes a terme totalment Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Per tipus
Consolidades 210142226
En desenvolupament 3444226
Noves 3895226
Per eixos estratègics
Població 1700226
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 141116226
Comptes i macromagnituds econòmiques 82164226
Activitats estadístiques instrumentals 2301226
Difusió estadística 1900226
Total 2822711226
Total (%) 88,28,43,4226

2.3. Aprovació del Programa d'actuació estadística (PAAE) 2012

D'acord amb la proposta feta per l'Idescat, i aprovada pels òrgans de govern corresponents, el Govern de la Generalitat va dictar el Decret 422/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any. El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 309, de les quals l'Idescat n'assumeix 100 (9 en règim de coresponsabilitat amb una altra institució).

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2012
Actuacions
Eixos estratègics Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 162218
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 128157150
Comptes i macromagnituds econòmiques 751115101
Activitats estadístiques instrumentals 173020
Difusió estadística 170320
Total 2532927309
ldescat 82711100
Cost directe total (€) 9.304.059829.2901.426.29411.559.643

De les 309 actuacions del PAAE 2012 només el 10% suposaran una enquesta directa als informants

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2012. Origen de les dades

Gràfic