Saltar al contingut principal

9. Projecció

9.1. Convenis

Convenis signats per l'Idescat el 2011
Organisme signant Conveni
Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre fitxers inscrits en els respectius registres.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida i Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega Conveni de col·laboració per a l'explotació específica de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa Conveni de col·laboració per a l'explotació específica de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'execució de l'Estadística de clima empresarial de Catalunya.
Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de col·laboració per a recerca demogràfica d'estudis demogràfics de la UAB 2011.
Consorci del Centre de Terminologia (Termcat) Conveni de col·laboració per a la normalització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 i la Classificació catalana d'educació 2012.
Departament d'Empresa i Ocupació Conveni de col·laboració per a l'execució de les estadístiques genèriques d'usos i equipaments de noves TIC.
Departament de Benestar Social i Família Conveni de col·laboració per al tancament de l'Enquesta a establiments de serveis socials i per a l'elaboració i execució de l'Enquesta a les entitats no lucratives que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
Departament de Benestar Social i Família Conveni de col·laboració per a l'elaboració de l'Enquesta a la joventut de Catalunya.
Departament de Cultura Conveni de col·laboració per a l'elaboració de l'Estadística de biblioteques 2010.
Departament de Salut i Agència de Salut Pública de Barcelona Conveni de col·laboració per a la regulació de la cessió de dades.
Departament de Salut, Servei Català de la Salut i Consorci del Centre de Terminologia (Termcat) Conveni de col·laboració per elaborar la 8a. edició de la versió catalana del CIM-9-MC.
Institut Cartogràfic de Catalunya Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya del període 2007–2010.
INE Conveni de col·laboració per a la realització de l'Estadística de biblioteques 2010, en l'àmbit de Catalunya.
INE Conveni de col·laboració en relació amb els Censos de població i habitatges de l'any 2011.
INE Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat, curs 2009–2010, a Catalunya.
INE Conveni de col·laboració per a l'adopció d'un protocol de transmissió de resultats temporalment embargats d'operacions estadístiques.
INE Conveni de col·laboració per a l'adopció de protocols d'intercanvi de directoris estadístics.
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conveni de col·laboració en matèria estadística.
Servei Català de la Salut (CatSalut) Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre població resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya (TS).
Tresoreria General de la Seguretat Social i Institut Social de la Marina (ISM) Conveni de col·laboració en matèria estadística.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de col·laboració per a la celebració del IX Concurs Student d'Estadística Aplicada.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni específic de cooperació educativa per a una alumna del Postgrau de correcció i qualitat lingüística.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració per a la celebració del concurs Planter de Sondeigs i Experiments (curs 2010–2011), UPC Concurs Planter 2011.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració per a l'aplicació de les tècniques de fusió de dades a l'estadística sobre salut.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de cooperació educativa en matèria estadística per a un alumne del Màster interuniversitari en estadística i investigació operativa (MIEIO).
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni (segon) de cooperació educativa en matèria estadística per a un alumne del Màster interuniversitari en estadística i investigació operativa (MIEIO).
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de cooperació educativa en matèria estadística per a un alumne de la llicenciatura en ciències tècniques estadístiques.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).
Universitat Pompeu Fabra (UPF) Conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques dels estudiants de ciències del treball.
Universitat Pompeu Fabra (UPF) Conveni específic de cooperació educativa que desplega l'anterior conveni marc per a la realització de pràctiques d'una alumna.
Intercanvis d'informació entre l'INE i l'Idescat durant l'any 2011
Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat
(1) Fitxer de microdades
(2) Traducció i edició de qüestionaris
(3) Desagregació específica
(4) Georeferenciació seccions censals
(5) Lliurament d'informació
Encuesta industrial de empresas (2) Encuesta de consumos energéticos (1)
Encuesta industrial anual de productos (2) Encuesta industrial de empresas (1)
Estadísticas sobre los residuos (2) (5) Encuesta industrial anual de productos (1)
Encuesta anual de servicios (2) Índices de producción industrial (3)
Encuesta sobre acceso a financiación de las empresas (2) Índices de precios industriales (3)
Comercio internacional de servicios (2) Índices de comercio al por menor (1)
Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (2) (5) Estadísticas medioambientales sobre el agua (1)
Estadística sobre actividades en I+D (2) (5) Estadísticas sobre los residuos (1)
Encuesta sobre innovación en las empresas (2) Sistema de recogida de información económica sobre el medio ambiente (1)
Indicadores de confianza empresarial (1) Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (1)
Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y de la comunicación y del comercio electrónico en las empresas (2) Censo Agrario (1)
Índices de producción industrial (2) Encuesta sobre métodos de producción en las explotaciones agrícolas (1)
Índices de cifras de negocios-Índices de entradas de pedidos (2) Estadística sobre actividades en I+D (1)
Índices de precios industriales (2) Encuesta sobre innovación en las empresas (1)
Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales (2) Indicadores de confianza empresarial (1)
Estadística de transporte de viajeros (2) (5) Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas (1)
Encuesta de paridades del poder adquisitivo (5) Encuesta anual de servicios (1)
Indicadores de actividad del sector servicios (2) Indicadores de actividad del sector servicios (3)
Encuesta de población activa (5) Encuesta de presupuestos familiares (1)
Encuesta anual de coste laboral (2) Encuesta de condiciones de vida (1)
Encuesta trimestral de coste laboral (2) Encuesta de migraciones (1)
Encuesta de estructura salarial (2) Encuesta de población activa (1)
Encuesta anual de estructura salarial (2) Encuesta comunitaria de fuerza de trabajo (1)
Bibliotecas (1) (2) Flujos de la población activa (1)
Financiación y gastos de la enseñanza privada (1) Encuesta anual de coste laboral (1)
Defunciones según la causa de muerte (1) Encuesta trimestral de coste laboral (1)
Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (2) Encuesta anual de estructura salarial (5)
Censo de población y viviendas (2) Bibliotecas (1)
Consumos intermedios e inversión (2) Defunciones según la causa de muerte (1)
Nulidades, separaciones y divorcios (1)
Encuesta de empleo del tiempo (1)
Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares (1)
Padrón municipal continuo: coordinación de padrones municipales (1)
Padrón municipal continuo: explotación estadística (1)
Censo de población y viviendas (1)
Movimiento natural de la población (1)
Variaciones residenciales (1)
Sistema de información geográfica estadística (4)
Padrón de españoles residentes en el extranjero (1)
Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes Actuació estadística
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort del municipi de Barcelona
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística d'establiments turístics
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament de Benestar Social i Família Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Enquesta d'usos lingüístics a institucions públiques
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística i comptes de les empreses culturals
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort
Departament de Territori i Sostenibilitat Comptabilitat satèl·lit de l'aigua

9.2. Cursos i seminaris

Més del 60% de la formació promoguda per l'ldescat correspon a activitats d'organització pròpia

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant durant l'any 2011 diferents activitats envers el perfeccionament professional del personal estadístic i els usuaris d'informació estadística, amb un volum xifrat en 2.511 assistents/hora, de les quals el 61,6% correspon a seminaris i cursos d'organització pròpia, el 31,8% a sessions tècniques organitzades per l'Idescat i el 6,7% a visites col·lectives. El 55,5% dels assistents/hora ha estat personal de l'Idescat i el 44,5% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

Tres quartes parts de les activitats formatives han estat en règim obert

Del total de l'oferta formativa (122 hores), el 76,2% correspon a activitats en règim obert i el 23,8% restant s'adreça exclusivament al personal de l'Idescat.

Des del punt de vista operatiu, el programa de formació inclou múltiples modalitats formatives a fi d'atendre diferents àmbits temàtics i destinataris, de manera que l'oferta 2011 ha comprès l'organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris, la coorganització o suport a activitats alienes, les visites col·lectives a la seu de l'Idescat i les estades en pràctiques tutelades per l'Idescat.

En relació amb les activitats formatives sota el format de cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins, durant l'any 2011 l'Idescat ha concertat estades d'alumnat en pràctiques amb la Universitat Pompeu Fabra —llicenciatura de ciències del treball (180 hores)—, la Universitat Autònoma de Barcelona —Postgrau de correcció i qualitat lingüística (100 hores)— i la Universitat Politècnica de Catalunya —Màster d'estadística i investigació operativa (588 hores)—, amb un total de 868 hores anuals tutelades per personal de l'Idescat.

Activitats de formació en procediments estadístics
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques 1527439
Cursos i seminaris 987,5167
Cooperació educativa 5868
Sessions adreçades al sector educatiu 47,591
Total 33989,5697
Seminaris generals
Títol Col·laboració Destinataris Ponents
Curs de disseny i tractament d'enquestes per mostreig Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) Personal tècnic i administratiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que té vinculació amb tasques de gestió, tractament i anàlisi d'informació.
 • Núria Brunsó. Idescat
 • Yan Hong Chen. Idescat
Seminari sobre la panoràmica actual de les fonts estadístiques a Catalunya Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) Personal de l'Administració de la Generalitat que utilitza habitualment informació estadística.
 • Enric Ripoll. Idescat
 • Manel Falguera. Idescat
 • Dolors Olivares. Idescat
 • Marta Masats. Idescat
 • Cristina Rovira. Idescat
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) Personal de l'Administració de la Generalitat que tingui responsabilitat en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic.
 • Enric Ripoll. Idescat
 • Joana Marí. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Aprofundiment al curs de disseny i gestió de mostres estadístiques Organització pròpia Personal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 • Núria Brunsó. Idescat
 • Yan Hong Chen. Idescat
Seminari d'estadística aplicada Organització pròpia Personal del Departament d'Economia i Coneixement
 • Núria Brunsó. Idescat
 • Yan Hong Chen. Idescat
Programa de formació en procediments estadístics. Anys 2009–2011
2009 2010 2011
Tipus d'activitat Hores formació Assistents / hora Hores formació Assistents / hora Hores formació Assistents / hora
Sessions tècniques 3797037,51.202,5027799,00
Cursos i seminaris 1574.4022262.90987,51.547
Visites col·lectives a l'Idescat 18,522316,5338,57,5165
Subtotal 212,55.5952804.4501222.511
Cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.680955867,5
Total 1.892,51.235989,5
Seminaris específics
Títol Ponents
Taller sobre contabilidad nacional: situación actual y perspectiva A. Cristóbal i A. Martínez (INE)
Curso sobre matrices de destinación a precios básicos en un contexto multiregional aplicado a la Unión Europea J.M. Rueda-Cantuche (European Commission)
Taller sobre dissenys mostrals: selecció de mostres i càlcul d'errors M. Alcañiz i C. Bolancé (UB)
Seminario sobre procedimientos de fusión de datos. La experiencia de Eustat y perspectivas aplicadas M. García, E. Morán i P. Martínez (Eustat)
Sessions tècniques
Títol Data Ponents
Sessió sobre la fecunditat a Catalunya segons l'Enquesta demogràfica 2007 18.03.2011 Daniel Devolder. Centre d'Estudis Demogràfics
Sessió sobre la presència de l'Idescat al canal Twitter 25.03.2011 Xavier Badosa. Idescat
Desigualtats en salut segons gènere, classe social i immigració. Una anàlisi a partir de les dades de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006 15.04.2011 Davide Malmusi. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària. Agència de Salut Pública de Barcelona
Introducció a les infraestructures de dades espacials de Catalunya (IDEC) 06.05.2011 Jordi Guimet. Centre de Suport de la IDEC. Institut Cartogràfic de Catalunya
L'impacte de la crisi immobiliària sobre l'ocupació catalana a partir de les TIOC 13.05.2011 Jesús Muñoz. Idescat
L'Enquesta industrial de productes: nova base de dades de l'Idescat 20.05.2011
 • Josep Arnau. Idescat
 • Albert Soria. Idescat
L'Enquesta financera de les famílies, 2005 (Banc d'Espanya). Un intent de mesura de la riquesa a Catalunya 03.06.2011
 • Miquel Trobat. Idescat
 • Yan Hong Chen. Idescat
L'Enquesta de discapacitats, autonomia i situacions de dependència, 2008 01.07.2011
 • Marta Masats. Idescat
 • Cecília Ruiz. Idescat
 • Marta Casals. Idescat
El Registre de rectificacions de l'Idescat 14.10.2011
 • Josep Jiménez. Idescat
 • Lourdes Alonso. Idescat
El present i futur de l'Idescat: cap a on va l'estadística oficial? 18.10.2011 Frederic Udina. Idescat
La nova Enquesta de salut a la població de Catalunya (edició contínua): aspectes metodològics i principals resultats 21.10.2011
 • Ricard Tresserras. Planificació Sanitària. Departament de Salut
 • Pilar Brugulat. Servei del Pla de Salut. Departament de Salut
 • Anna Mompart. Servei del Pla de Salut. Departament de Salut
 • Lucía Baranda. Servei del Pla de Salut. Departament de Salut
Quin és el nostre negoci? L'estadística com a plataforma 28.10.2011 Xavier Badosa. Idescat
La nova classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011): principals novetats i la seva implementació en l'estadística oficial 04.11.2011 Josep Maria Martínez. Idescat
L'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública de Catalunya: el Banc de dades d'ocupació pública 18.11.2011
 • Anna Salarich. Secretaria d'Administració i Funció Pública
 • Julià Urrutia. Secretaria d'Administració i Funció Pública
Projeccions sobre població activa 2021 25.11.2011
 • Josep Anton Sánchez. Idescat
 • Mireia Farré. Idescat

9.3. Participació en activitats externes

Participació en activitats externes
Activitats Col·laboració Objectiu / actuació
II concurs Planter de Sondeigs i Experiments Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (10.06.2011) Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.
IX Concurs Student d'Estadística Aplicada Servei d'Estadística de la UAB (30.09.2011) Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.
XI Dia de l'Estadística 2011 Servei d'Estadística de la UAB (30.09.2011) Pretén ser un punt de reunió de professors, estudiants i professionals vinculats a l'estadística.
Edició Índice. Revista de Estadística y Sociedad INE i Universitat Autònoma de Madrid Col·laboració editorial des de l'any 2003, amb la publicació de sis monografies durant l'any 2011 sobre fonts estadístiques oficials.
Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2011
Número Mes Títol
44 Gener Estadístiques de la indústria
45 Març Estadístiques tributàries
46 Maig Petroli i gas
47 Juliol Matèries primeres no energètiques
48 Setembre Censos de població i habitatges 2011
49 Novembre Vellesa
Ponències i presentacions
Títol presentació o ponència Data Esdeveniment Lloc Ponent
Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 03.03.2011 Roda de premsa per presentar el número 4 dels Quaderns d'Estadística. Idescat Enric Ripoll
Difusión estadística y gobierno abierto: una visión. Anatomía de las APIs del Idescat. Los widgets del Idescat: una aplicación de las APIs. El Idescat en Google Public Data Explorer. Rectificaciones: una propuesta de estándar Del 24 al 26 de maig del 2011 Seminario sobre estándares internacionales de difusión de estadísticas (SDMX) ISTAC i Universitat de La Laguna Xavier Badosa
Idescat on the Google Public Data Explorer: The Why, the What and the near Future 30.06.2011 Eurostat's Google Public Data Explorer Day OCDE Luxemburg Xavier Badosa
Complementarietat entre toponímia i estadística oficial. El paper de l'Idescat Del 05 al 09 de setembre del 2011 XXIV Congrés Internacional de l'ICOS sobre Ciències Onomàstiques Universitat de Barcelona Joan Serra
L'onomàstica de l'Idescat: una font de recursos estadístics per a un ventall d'estudis acadèmics Del 05 al 09 de setembre del 2011 XXIV Congrés Internacional de l'ICOS sobre Ciències Onomàstiques Universitat de Barcelona Joan Abril
What's our business? Statistics as platform 20.09.2011 International Marketing and Output DataBase Conference (IMAODBC) 2011 IMAODBC Obidos, Portugal Xavier Badosa
El present i futur de l'Idescat: cap a on va l'estadística oficial? 26.09.2011 Jornades de consultoria estadística i software Cosmocaixa Frederic Udina
La experiencia del Idescat en encuestas de opinión empresarial 03.11.2011 Sessió tècnica sobre "Indicadores de confianza empresarial" de l'Escola d'Estadística de les Administracions Públiques de l'INE. INE Cristina Rovira
Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 14.11.2011 Llibres Gencat, el bloc de les publicacions de la Generalitat Bloc de les publicacions de la Generalitat Enric Ripoll
Web educatiu. Idescat 25 i 26 de novembre del 2011 2n Simposi d'Innovació Educativa (INNED2) Cosmocaixa Eduard Suñé i Lourdes Alonso
Presentació general i metodologia de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) 29.11.2011 Jornada tècnica sobre La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI Institut d'Estudis Catalans Marta Masats
Presentació de la Jornada 29.11.2011 Jornada tècnica sobre La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI Institut d'Estudis Catalans Enric Ripoll

9.4. Recerca

9.4.1. Projectes de recerca

Estimacions de trastorns crònics a partir de la fusió de fonts sanitàries complementàries

Durant l'any 2011 s'han conreat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen els desenvolupaments en tècniques d'estimació indirecta (estimació de petites àrees i mètodes de fusió o integració de dades) orientades a maximitzar la informació ja disponible i minimitzar la càrrega informativa, i els procediments de control de la revelació estadística, tant en l'àmbit de microdades com en dades tabulars.

En mètodes d'estimació de petites àrees, els treballs efectuats en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra s'han orientat en la millora de les estimacions de les dades referides a empreses amb un detall sectorial o territorial superior.

Estimacions de trastorns crònics a partir de la fusió de fonts sanitàries complementàries

En mètodes de fusió de dades, la recerca conjunta entre l'Idescat i la Universitat Politècnica de Catalunya s'ha centrat en les estimacions dels trastorns crònics (ictus, malalties del cor i diabetis) basades en processos d'enquesta i la seva fusió amb fonts sanitàries complementàries.

Aplicació de tècniques de preservació del secret estadístic en la difusió de les microdades i les dades tabulades prenent com a referència el Cens agrari 2009

En mètodes de preservació del secret estadístic, els objectius de l'Idescat en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Politècnica de Catalunya han emfatitzat l'avaluació de nous mètodes de control de la revelació estadística en la difusió de microdades i en la tècnica pertorbadora d'ajust controlat de taules com a alternativa a la supressió de cel·les pel que fa a la protecció de dades tabulades.

L'Idescat també ha dedicat recursos a altres línies d'innovació tècnica o metodològica, com ara els mètodes d'estimació del creixement del PIB, les tècniques de calibratge, els desenvolupaments computacionals o els mètodes de protecció d'informació electrònica, en els termes que s'indica en el quadre que hi ha a continuació.

Per altra banda, cal destacar el novè any d'edició de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), que compleix amb els estàndards científics internacionals més exigents (vegeu a l'apartat Publicacions).

Mètodes d'estimació indirecta
Actuació Col·laboració Objectiu
Estimació de petites àrees Universitat Pompeu Fabra Millora de les estimacions pel que fa a les dades referides a empreses amb un detall sectorial o territorial superior.
Fusió de dades Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Universitat Politècnica de Catalunya Fusió de dades de l'Enquesta de salut 2006 (ESCA-2006) amb dades de l'Examen de salut 2006 (EXCA-2006), per tal d'obtenir estimacions de trastorns crònics rellevants desagregats per variables sociodemògràfiques.
Altres línies d'innovació tècnica o metodològica
Actuació Col·laboració Objectiu
Mètodes d'estimació del creixement del PIB Universitat de Barcelona Disseny, elaboració i avaluació d'un procediment que garanteixi la concordança entre l'estimació intertrimestral del PIB de l'economia catalana obtinguda per via indirecta i l'estimació flaix elaborada per via directa mitjançant una anàlisi factorial dinàmica.
Tècniques de calibratge aplicades en estadística Obtenir una estimació de la riquesa per a les llars catalanes a partir de fonts d'informació pròpies amb ajust de corbes de Lorenz.
Desenvolupaments computacionals en estadística Estandardització d'eines informàtiques i incorporació de noves tecnologies a la captura, el processament i la difusió d'informació estadística oficial.
Tècniques de control de la revelació estadística (microdades) Universitat Rovira i Virgili Articulació segura de fitxers de microdades sotmeses a secret estadístic.
Tècniques de control de la revelació estadística (macrodades) Group of Numerical Optimization and Modelling. Universitat Politècnica de Catalunya Configuració segura de dades tabulades.
Mètodes de protecció d'informació electrònica Suport a projectes de protecció de la informació en format electrònic i en els desenvolupaments de sistemes de micropagament electrònic per Internet.