Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i el Consell Català d'Estadística aproven la proposta del Programa d'actuacions estadístiques per a l'any 2012

D'acord amb l'estructuració d'òrgans establerta en el Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Idescat, al llarg de l'any 2011 s'han celebrat les reunions preceptives de la Junta de Govern de l'Idescat —21 de setembre—, del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (CRSEC) —17 de novembre— i del Consell Català d'Estadística (CCE) —1 de desembre—.

La nova Direcció de l'ldescat presenta les seves reflexions estratègiques sobre el futur de l'estadística oficial catalana als representants del Sistema estadístic i al conjunt institucional d'usuaris

La sessió de la Junta de Govern de l'Idescat va servir per incorporar a l'òrgan els nous càrrecs del Departament d'Economia i Coneixement i presentar la nova Direcció de l'Institut amb motiu de l'inici de la IX legislatura. Com a òrgan de govern de l'Idescat, a la sessió es va aprovar la Memòria d'activitats de l'entitat durant l'any 2010, l'estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2010 i l'estat d'execució del pressupost del 2011 fins a la data. Addicionalment es va informar dels contractes, convenis i acords de col·laboració gestionats per l'Institut des del 6 d'octubre del 2010 fins al 21 de setembre del 2011. Per acabar, es va presentar informació sobre la proposta de memòria del programa pressupostari 583 d'estadística inclòs en el pressupost de la Generalitat del 2012.

En relació amb l'òrgan de participació dels organismes que integren el Sistema estadístic de Catalunya, el CRSEC, la reunió va facilitar l'aprovació del futur Programa d'actuacions estadístiques per a l'any 2012, així com el coneixement de l'oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 i els informes de l'Idescat sobre l'execució del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 i del Programa d'actuacions estadístiques de l'any 2010. El dia 21 de setembre es va rebre la visita de l'Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, president de l'Idescat i conseller d'Economia i Coneixement.

Per la seva banda, la reunió de l'òrgan consultiu de l'Idescat, el CCE, va coincidir amb la designació de la seva nova presidenta i les deliberacions van coincidir majoritàriament amb els assumptes tractats en el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, des de la perspectiva dels usuaris de l'estadística pública.

La nova Direcció de l'Institut, dins d'aquest exercici 2011, ha impulsat actuacions adreçades a conèixer la situació actual de l'organisme, que han de permetre emprendre una tasca de reorganització i millora de l'Institut. La primera d'aquestes actuacions s'ha concretat en una anàlisi, des del punt de vista organitzatiu de l'Idescat, de l'organigrama, dels diferents perfils professionals existents i dels processos i circuits emprats en les activitats estadístiques. Aquest diagnòstic permetrà planificar els projectes estadístics d'una manera més eficient i millorar els processos d'elaboració i difusió estadística. La segona actuació ha estat una diagnosi dels sistemes d'informació i de l'actual web de l'Idescat, que ha de permetre dissenyar el Portal de l'estadística oficial de Catalunya.

Visites institucionals a l'ldescat
Data Nom Càrrec
13.10.2011 Armin Grossenbacher Cap de la Secció de Difusió i Publicacions del Swiss Statistics (Neucâtel, Suïssa)
31.10.2011 Rainer Muthmann Cap de la Unitat E3 (Environment and forestry Statistics). Eurostat
02.11.2011 Natalia E. Volkow Fernández Responsable del Laboratori de Microdades de l'lnstitut Nacional d'Estadística i Geografia (INEGI). Mèxic