Saltar al contenido principal
Ocupaciones
Código Descripción
01110 Químic, en general
01120 Químic (química orgànica)
01130 Químic (química inorgànica)
01140 Químic (química física)
01150 Químic (química analítica)
01190 Altres químics
01210 Físic, en general
01220 Físic (mecànica)
01230 Físic (física tèrmica)
01240 Físic (òptica)
01250 Físic (acústica)
01260 Físic (electricitat i magnetisme)
01270 Físic (electrònica)
01280 Físic (física nuclear)
01290 Altres físics
01320 Geofísic
01330 Geòleg
01340 Meteoròleg
01350 Astrònom
01390 Altres professionals de la geofísica, geologia, meteorologia, astronomia i similars
01420 Tècnic en química
01430 Tècnic en física
01440 Tècnic en meteorologia
01450 Tècnic en geologia
01490 Altres tècnics en ciències químiques, físiques, geològiques i similars
02020 Arquitecte
02030 Arquitecte urbanista
02040 Arquitecte paisatgista
02090 Altres arquitectes
02110 Enginyer de camins, canals i ports, en general
02120 Enginyer de camins, canals i ports (fonaments i estructures)
02130 Enginyer de camins, canals i ports (hidràulica i energètica)
02140 Enginyer de camins, canals i ports (construcció de vies de transport)
02150 Enginyer de camins, canals i ports (trànsit i serveis urbans)
02190 Altres enginyers de camins, canals i ports
02210 Enginyer de telecomunicacions, en general
02220 Enginyer de telecomunicacions (electrònica)
02230 Enginyer de telecomunicacions (comunicació)
02290 Altres enginyers de telecomunicacions
02310 Enginyer industrial, en general
02320 Enginyer industrial (mecànica)
02330 Enginyer industrial (metal·lúrgia)
02340 Enginyer industrial (química)
02350 Enginyer industrial (electricitat)
02360 Enginyer industrial (tècniques energètiques)
02370 Enginyer industrial (tèxtil)
02380 Enginyer industrial (organització industrial)
02390 Altres enginyers industrials
02410 Enginyer naval, en general
02420 Enginyer naval (arquitectura naval)
02430 Enginyer naval (màquines marines)
02510 Enginyer aeronàutic, en general
02520 Enginyer aeronàutic (aeronaus, míssils i motopropulsors)
02530 Enginyer aeronàutic (aeroports, navegació i transport aeri)
02610 Enginyer de mines, en general
02620 Enginyer de mines (energia i combustible)
02630 Enginyer de mines (metal·lúrgia i mineralúrgia)
02640 Enginyer de mines (geologia i geofísica)
02650 Enginyer de mines (explotació i explosius)
02710 Enginyer agrònom, en general
02720 Enginyer agrònom (enginyeria rural)
02730 Enginyer agrònom (fitotècnia)
02740 Enginyer agrònom (zootècnia)
02750 Enginyer agrònom (indústries agràries)
02760 Enginyer agrònom (economia agrària)
02790 Altres enginyers agrònoms
02810 Enginyer forestal, en general
02820 Enginyer forestal (silvopasticultura)
02830 Enginyer forestal (indústries forestals)
02890 Altres enginyers forestals
02910 Enginyer geògraf
03010 Arquitecte tècnic
03120 Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils)
03130 Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia)
03140 Enginyer tècnic d'obres públiques (trànsit i serveis urbans)
03150 Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transport)
03190 Altres enginyers tècnics d'obres públiques
03220 Enginyer tècnic de telecomunicacions (instal·lacions telegràfiques i telefòniques)
03230 Enginyer tècnic de telecomunicacions (equips electrònics)
03240 Enginyer tècnic de telecomunicacions (radiocomunicació)
03250 Enginyer tècnic de telecomunicacions (equips de so)
03290 Altres enginyers de telecomunicacions
03320 Enginyer tècnic industrial (mecànica)
03330 Enginyer tècnic industrial (electricitat)
03340 Enginyer tècnic industrial (química industrial)
03350 Enginyer tècnic industrial (metal·lúrgia)
03360 Enginyer tècnic industrial (tèxtil)
03390 Altres enginyers tècnics industrials
03420 Enginyer tècnic naval (estructures de vaixells)
03430 Enginyer tècnic naval (serveis de vaixells)
03440 Enginyer tècnic naval (muntures flotants)
03490 Altres enginyers tècnics navals
03520 Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus)
03530 Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors)
03540 Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri)
03550 Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports)
03560 Enginyer tècnic aeronàutic (ajudes a l'aeronavegació)
03590 Altres enginyers tècnics aeronàutics
03620 Enginyer tècnic de mines (explotació de mines)
03630 Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius)
03640 Enginyer tècnic de mines (sondatges i prospeccions mineres)
03650 Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres)
03690 Altres enginyers tècnics de mines
03720 Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries)
03730 Enginyer tècnic agrícola (mecanització agrària i construccions rurals)
03740 Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles)
03750 Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria)
03760 Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals)
03770 Enginyer tècnic forestal (indústries forestals)
03810 Enginyer tècnic topògraf
03910 Delineant o dibuixant, en general
03920 Delineant o dibuixant projectista
03930 Delineant o dibuixant auxiliar
03940 Dibuixant cartògraf
03950 Dibuixant litògraf
03960 Calcador
03990 Altres delineants i dibuixants tècnics
04120 Pilot d'aviació (transport aeri)
04130 Pilot d'aviació (llevat del transport aeri)
04140 Oficial de navegació
04150 Mecànic de vol
04160 Pilot d'helicòpter
04170 Instructor de vol
04220 Capità de vaixell mercant
04230 Pilot de vaixell mercant
04240 Pràctic de port
04250 Capità inspector
04290 Altres capitans, oficials de coberta i pilots de la marina mercant
04320 Cap de màquines de la marina mercant
04330 Oficial de màquines de la marina mercant
05110 Biòleg
05120 Botànic
05130 Zoòleg
05190 Altres professionals de la biologia, botànica, zoologia i similars
05220 Anatomista
05230 Bioquímic
05240 Fisiòleg
05250 Bacteriòleg
05260 Patòleg (medicina)
05265 Patòleg (veterinària)
05270 Farmacòleg
05280 Genetista animal
05290 Altres professionals de la bioquímica, bacteriologia, farmacologia, genètica i similars
05320 Tècnic en biologia
05330 Tècnic en agronomia
05340 Tècnic en silvicultura
06105 Metge (medicina general)
06110 Cirurgià, en general
06120 Metge especialista
06130 Cirurgià especialista
06140 Metge (especialitats complementàries)
06150 Metge (sanitat pública)
06190 Altres metges i cirurgians
06310 Metge odontòleg (estomatòleg)
06510 Veterinari, en general
06520 Veterinari (sanitat pública)
06590 Altres veterinaris
06710 Farmacèutic
06820 Dietista
06830 Bromatòleg
07110 Ajudant tècnic sanitari (infermer i practicant), en general
07120 Ajudant tècnic sanitari (infermer i practicant), especialitzat
07190 Altres ajudants tècnics sanitaris (infermers i practicants)
07210 Llevador
07320 Fisioterapeuta
07330 Terapeuta ocupacional
07340 Massatgista
07410 Tècnic de radioelectrologia mèdica
07520 Auxiliar de clínica
07590 Resta de personal sanitari no titulat
07620 Optometrista
07630 Òptic
07920 Auxiliar de farmàcia
07930 Auxiliar de veterinària
07940 Tècnic d'ortopèdia
07990 Altres ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia
08110 Estadístic, en general
08120 Estadístic matemàtic
08130 Estadístic (estadística aplicada)
08220 Matemàtic (matemàtica pura)
08230 Matemàtic (matemàtica aplicada)
08240 Especialista d'investigació operativa
08310 Actuari
08420 Analista de sistemes
08430 Analista d'aplicacions
08520 Tècnic en estadística
08530 Tècnic en càlcul numèric
08540 Programador informàtic
09010 Economista, en general
09020 Economista especialitzat
09030 Analista tècnic en investigació de mercats
11020 Comptable
11030 Censor jurat de comptes
11040 Perit comptable
11090 Altres especialistes i tècnics en comptabilitat
12120 Fiscal
12130 Advocat de l'estat
12140 Advocat
12150 Procurador de tribunals
12220 Jutge i magistrat
12230 Secretari judicial
12320 Notari
12330 Registrador de la propietat
12420 Lletrat i assessor jurídic de l'administració pública
12430 Assessor jurídic (sector privat)
12920 Gestor administratiu
12990 Professionals del dret ncaa
13120 Professor de ciències físiques o químiques
13125 Professor de ciències biològiques o geològiques
13130 Professor de ciències matemàtiques
13135 Professor de ciències econòmiques o empresarials
13140 Professor de medicina, farmàcia o veterinària
13145 Professor de dret
13150 Professor de filosofia, psicologia o ciències de l'educació
13155 Professor de filologia
13160 Professor de geografia o història
13165 Professor de ciències polítiques o sociologia
13170 Professor de ciències de la informació
13175 Professor d'enginyeria o arquitectura
13180 Professor de belles arts
13190 Altres professors d'ensenyaments de nivell superior
13220 Professor de física i química
13225 Professor de ciències naturals
13230 Professor de matemàtiques
13235 Professor de filosofia
13240 Professor de geografia i història
13245 Professor de pedagogia
13250 Professor de llengua i literatura
13255 Professor d'idiomes
13260 Professor de dibuix
13265 Professor d'ensenyaments artístics
13270 Professor d'ensenyaments comercials
13275 Professor de formació professional i tècnica
13280 Professor d'ensenyament domèstic
13290 Altres professors d'ensenyaments de nivell mitjà
13310 Professor d'educació general bàsica
13410 Professor d'educació preescolar (parvulari i jardí d'infants)
13520 Professor de cecs
13530 Professor de sords
13540 Professor de disminuïts psíquics
13590 Altres professors d'educació especial
13910 Professor ncaa
14110 Sacerdot, ministre de la religió, en general
14120 Bisbe o superior territorial d'una comunitat religiosa
14130 Rector, pastor o superior d'una comunitat religiosa
14140 Missioner
14150 Ajudant de culte
14190 Altres ministres de la religió i membres d'ordes religiosos
14920 Catequista o missioner seglar
14990 Altres treballadors seglars de la religió
15110 Escriptor, en general
15120 Escriptor de guions de cinema, ràdio i televisió
15130 Crític
15210 Periodista, en general
15220 Redactor en cap
15230 Secretari de redacció
15240 Reporter
15250 Redactor informatiu de ràdio i televisió
15290 Altres periodistes
15920 Assessor editorial
15930 Preparador d'originals
15940 Adaptador d'obres literàries
15990 Altres escriptors, periodistes i similars ncaa
16120 Escultor
16130 Pintor (art)
16140 Dibuixant i caricaturista
16150 Gravador artístic (al burí i a l'aiguafort)
16160 Restaurador d'obres d'art
16190 Altres escultors, pintors, gravadors i artistes similars
16220 Dibuixant d'il·lustracions
16230 Decorador d'interiors
16240 Dissenyador de productes industrials i comercials
16250 Aparadorista
16260 Decorador cinematogràfic
16290 Altres decoradors, dibuixants i dissenyadors comercials
16310 Fotògraf, en general (operador)
16320 Fotògraf publicitari
16330 Fotògraf reporter o de premsa
16390 Altres fotògrafs
16420 Operador de càmera cinematogràfica (filmadora)
16430 Operador de càmera de televisió
17120 Compositor
17130 Orquestrador (reductor, transcriptor, corrector)
17135 Director d'orquestra o de banda de música
17140 Instrumentista (professor d'orquestra)
17145 Cantant
17150 Director de cors i orfeons
17190 Compositors, músics i cantants ncaa
17220 Coreògraf o director coreogràfic
17230 Ballarí
17320 Actor
17330 Director de teatre
17335 Regidor de teatre
17340 Director de cinema
17345 Director de representacions de ràdio i televisió
17350 Recitador
17390 Altres actors, directors de teatre i cinema, i similars
17420 Empresari teatral
17430 Productor cinematogràfic
17440 Director de producció (ràdio i televisió)
17450 Empresari d'espectacles taurins
17490 Altres empresaris i productors d'espectacles artístics
17520 Cap de pista o regidor
17530 Pallasso
17540 Prestidigitador
17550 Acròbata
17560 Trapezista
17590 Altres artistes de circ
17620 Matador de toros i torero
17630 Rejoneador
17640 Matador de jònecs i novillero
17690 Altres professionals d'espectacles taurins
17920 Locutor de ràdio i televisió
17930 Presentador animador
17940 Director de programes musicals
17990 Altres professionals d'espectacles artístics
18120 Futbolista
18130 Boxador
18140 Ciclista
18150 Pilotari
18190 Altres esportistes professionals
18220 Entrenador esportiu
18230 Àrbitre o jutge esportiu
18240 Preparador físic
18250 Monitor de cultura física
18910 Altres professionals de l'esport
19120 Bibliotecari
19130 Arxiver
19140 Conservador de museus
19190 Altres bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus
19220 Sociòleg
19230 Psicòleg
19240 Antropòleg
19250 Geògraf
19260 Historiador
19270 Professional de les ciències polítiques
19290 Altres professionals de les ciències polítiques i la sociologia, psicòlegs, antropòlegs, historiadors, geògrafs i similars
19310 Assistent social, en general
19320 Assistent social (problemes personals i socials)
19330 Assistent social (activitats culturals i recreatives)
19340 Assistent social (delinqüència)
19350 Assistent social (serveis psiquiàtrics)
19390 Altres assistents socials
19420 Graduat social
19430 Especialista en assumptes de personal
19440 Conseller d'orientació professional
19450 Analista de professions
19490 Altres especialistes en assumptes de personal i en orientació i anàlisi professional
19520 Filòleg
19530 Traductor
19540 Intèrpret
19620 Tècnic en publicitat
19630 Tècnic en relacions públiques
19640 Tècnic en empreses turístiques
19920 Agent de patents i marques
19930 Conseller i agent d'economia domèstica
19940 Tècnic en assegurances
19950 Agent de contractació d'espectacles
19960 Astròleg i endeví de l'esdevenidor
19990 Altres professionals, tècnics i similars ncaa
20120 Membre dels òrgans de govern de l'administració pública
20130 Membre dels òrgans legislatius
20140 Membre dels òrgans consultius
20190 Altres membres dels òrgans de govern, legislatius i consultius
20220 Secretari d'estat, sots-secretari, director general i secretari general tècnic
20230 Representant diplomàtic
20240 Representant i delegat territorial del govern i dels departaments ministerials
20290 Resta de personal directiu de l'administració pública
21110 Director general i gerent
21220 Director de producció (llevat de la producció agrària)
21230 Director de recerca i desenvolupament
21240 Director comercial
21250 Director administratiu
21260 Director de pressupostos i comptabilitat
21270 Director de personal i d'assumptes socials
21290 Altres directors o caps de departament
31110 Cap d'oficines administratives públiques
31210 Cap d'oficines administratives privades
32110 Taquimecanògraf, en general
32120 Secretari taquígraf o mecanògraf
32130 Taquígraf de conferències i congressos
32140 Mecanògraf
32150 Teletipista
32210 Operador de màquina perforadora de fitxes o cintes (perforista i perforista verificador)
33110 Empleat de comptabilitat, en general
33120 Ajudant de comptabilitat (tenidor de llibres)
33130 Empleat de caixa
33140 Taquiller
33150 Empleat d'operacions financeres
33220 Empleat de càlcul de costos
33230 Empleat de càlcul de salaris i de nòmines
33910 Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
34120 Operador de màquines facturadores i comptables
34130 Operador de màquines de calcular
34220 Operador d'ordinador
34230 Operador de màquines classificadores i tabuladores de fitxes
34290 Altres operadors de màquines de tractament automàtic de la informació
35120 Cap d'estació de ferrocarril
35130 Cap de reserva, dipòsit o secció de material mòbil
35140 Cap i inspector de moviment de trens
35150 Inspector de serveis de transport ferroviari
35220 Cap d'estació (transport per carretera i vies urbanes)
35230 Cap de trànsit
35240 Inspector de serveis de transport per carretera i vies urbanes
35320 Cap de servei de transport aeri
35330 Controlador de trànsit aeri
35340 Cap d'operacions de vol
35390 Altres caps, controladors i inspectors de serveis de transport aeri
35420 Cap d'oficina de correus, telègrafs i telèfons
35430 Cap de serveis de telecomunicacions
35440 Cap de serveis postals
35910 Cap i inspector de serveis de transports i comunicacions ncaa
36020 Cap de tren de passatgers
36030 Interventor en ruta i revisor
36040 Conductor o encarregat de vagó llit
36050 Cobrador en els mitjans de transport per carretera i vies urbanes
36090 Altres caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
37020 Classificador de correspondència
37030 Carter
37040 Repartidor (telègrafs)
37050 Ordenança i grum
37060 Transportista
38020 Telefonista
38030 Radiotelefonista d'estacions terrestres
38040 Telegrafista i radiotelegrafista
38050 Radiotelegrafista o radiotelefonista naval
38060 Operador de ràdio (navegació aèria)
39120 Empleat de serveis de recepció i expedició de mercaderies
39130 Empleat de registre d'existències
39140 Empleat de serveis d'aprovisionament (magatzemer)
39150 Empleat de serveis de control de pesos (pesador)
39190 Altres empleats administratius de recepció, emmagatzematge i expedició de mercaderies
39220 Empleat de serveis de càlcul de materials
39230 Empleat de serveis de planificació de la producció
39310 Empleat administratiu, en general
39320 Empleat de correspondència
39330 Empleat de serveis del personal
39340 Empleat de notaries, registres i altres serveis jurídics
39350 Empleat d'assegurances
39390 Altres empleats de serveis administratius
39410 Recepcionista, en general
39420 Recepcionista d'hotel
39430 Recepcionista de consultori mèdic
39440 Empleat d'agència de viatges
39490 Altres recepcionistes, empleats d'informació i d'agències de viatges
39520 Empleat de biblioteca
39530 Empleat de serveis d'arxiu
39590 Altres empleats de biblioteques i serveis d'arxiu
39620 Empleat d'estadística
39630 Empleat de codificació de dades
39710 Entrevistador o agent d'enquestes i censos
39920 Corrector de proves d'impremta
39930 Operador de màquines d'oficina de reproducció de documents i plànols
39990 Altres empleats de serveis administratius i similars
40020 Director i gerent (comerç a l'engròs)
40030 Director i gerent (comerç al detall)
41020 Propietari gerent (comerç a l'engròs)
41030 Propietari gerent (comerç al detall)
42120 Cap de vendes a l'engròs
42130 Cap de vendes al detall
42140 Inspector promotor de vendes
42220 Cap de compres
42230 Agent de compres
43120 Agent tècnic comercial
43130 Inspector assessor tècnic de vendes
43140 Visitador mèdic (promotor de productes farmacèutics)
43220 Agent comercial (viatjant, corredor de plaça)
43230 Representant comercial de fàbrica
44120 Agent de canvi i borsa
44130 Corredor de comerç
44220 Agent de contractació immobiliària
44230 Agent d'assegurances
44320 Agent de venda de publicitat (promotor de mitjans publicitaris)
44330 Agent de venda de serveis
44420 Subhastador
44430 Taxador
45120 Dependent de comerç al detall
45130 Venedor de comerç a l'engròs
45140 Demostrador
45150 Model de moda
45190 Altres dependents de comerç, demostradors i exhibidors de models
45220 Venedor ambulant
45230 Visitador venedor a domicili
45240 Venedor de diaris i revistes
45290 Altres venedors ambulants, venedors a domicili i venedors de diaris
49020 Prestador
49090 Altres comerciants, venedors i similars
50020 Director i gerent d'hotel
50030 Director i gerent de restaurant
50040 Sobrecàrrec
50090 Altres directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
51020 Propietari gerent d'hotel
51030 Propietari gerent de restaurant
51040 Propietari gerent de cases d'hostes
51050 Propietari gerent de cafès, bars i establiments similars
51090 Altres propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
52020 Majordom d'establiments
52030 Majordom de cases particulars
52040 Encarregat d'economat, rebost o celler (hoteleria)
52050 Majordom de vaixell
52060 Majordoma
52070 Encarregat de personal de servei d'àpats (catering)
52090 Altres encarregats de personal de serveis domèstics d'establiments, cases particulars i similars
53120 Cap de cuina
53130 Cuiner (llevat del servei domèstic)
53140 Cuiner (servei domèstic)
53150 Cuiner de vaixell
53160 Encarregat de la planxa
53170 Auxiliar de cuina (rentaplats o marmitó)
53190 Altres cuiners
53220 Cap de menjador o mestre-sala
53230 Cambrer
53240 Sommelier
53250 Bàrman
53260 Auxiliar de cambrer
54010 Assistent domèstic, en general
54020 Ajuda de cambra
54030 Assistent domèstic i mainader
54035 Zelador de guarderia infantil
54040 Dama de companyia
54050 Cambrer de planta (hoteleria)
54055 Conserge d'hotel
54060 Cambrer de vaixell
54065 Hostessa i auxiliar de vol
54070 Guarda-roba d'actors
54090 Resta de personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars
55120 Conserge (finques urbanes)
55130 Porter (finques urbanes)
55140 Sagristà
55150 Porter (hoteleria)
55160 Ascensorista
55190 Altres conserges i porters
55220 Mosso o dona de neteja
55230 Netejador de finestres
55240 Escura-xemeneies
55290 Resta de personal de neteja d'edificis i similars
56010 Bugader, en general
56020 Bugader a màquina
56030 Netejador en sec a màquina
56040 Netejador en sec a mà
56050 Llevataques en sec
56060 Planxador a màquina
56070 Planxador a mà
56080 Personal auxiliar de bugaderies i similars
57020 Perruquer de senyores
57030 Perruquer de senyors (barber)
57040 Especialista en tractaments de bellesa (esteticista)
57050 Manicur
57060 Maquillador (teatre, cinema i televisió)
57070 Banyador (saunes, banys turcs, etc.)
57090 Resta de personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
58110 Bomber, en general
58120 Especialista en prevenció d'incendis
58130 Bomber (accidents d'aviació)
58190 Altres bombers
58220 Comissari de policia
58230 Inspector de policia
58320 Director de centres penitenciaris
58330 Cap de serveis de centres penitenciaris
58340 Oficial de centres penitenciaris
58350 Auxiliar penitenciari
58420 Policia nacional
58430 Policia, guàrdia municipal
58440 Vigilant jurat (empreses de seguretat)
58450 Guarda jurat
58920 Detectiu i agent d'investigació privada
58930 Vigilant
58940 Vigilant de piscines i platges (socorrista)
58990 Resta de personal de serveis de protecció i seguretat ncaa
59120 Guia de turisme
59130 Guia local de turisme
59140 Guia intèrpret
59150 Animador de grup
59190 Altres guies i guies intèrprets
59220 Agent de pompes fúnebres
59230 Embalsamador
59240 Mestre de cerimònies de pompes fúnebres
59250 Domiciliari de pompes fúnebres
59260 Oficial d'hospitals (pompes fúnebres)
59290 Resta de personal de pompes fúnebres i similars
59320 Recollidor i liquidador d'apostes esportives
59330 Pagador d'apostes esportives
59340 Calculista d'apostes esportives
59390 Resta de personal d'apostes esportives
59420 Empleat de sales de joc
59430 Porter recepcionista
59440 Acomodador
59450 Empleat de centre d'esbarjo
59490 Resta de personal de serveis en espectacles públics i centres d'esbarjo
59920 Guarda-roba de locals públics
59930 Encarregat de lavabos
59940 Model d'artistes
59990 Resta de personal de serveis diversos ncaa
60120 Director d'explotació agrària
60130 Cap o capatàs general d'explotacions agràries
60210 Director i cap d'empreses o explotacions pesqueres
61110 Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles, en general
61120 Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles (cereals i lleguminoses)
61130 Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles (vinya i olivera)
61140 Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles (fruiters)
61150 Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles (hortes i planters)
61190 Altres treballadors per compte propi d'explotacions agrícoles
61210 Ramader, en general
61220 Ramader de bestiar de carn i llana
61230 Ramader de bestiar lleter
61240 Ramader de bestiar brau
61250 Avicultor
61290 Altres treballadors per compte propi d'explotacions ramaderes i avícoles
61310 Treballador per compte propi d'explotacions forestals
61410 Treballador per compte propi d'explotacions agràries mixtes
61510 Treballador per compte propi d'explotacions pesqueres, en general
61520 Treballador per compte propi de piscifactories i vivers de crustacis i mol·luscs
61590 Altres treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres
62110 Treballador agrícola, en general
62115 Treballador agrícola (cereals llevat de l'arròs)
62120 Treballador agrícola (arròs)
62125 Treballador agrícola (lleguminoses)
62130 Treballador agrícola (tubercles)
62140 Treballador agrícola (conreus industrials)
62150 Treballador agrícola (conreus farratgers)
62160 Treballador agrícola (fruiters llevat de la vinya, l'olivera i els cítrics)
62170 Treballador agrícola (vinya)
62175 Treballador agrícola (olivera)
62180 Treballador agrícola (cítrics)
62190 Altres treballadors de l'agricultura
62410 Treballador d'explotació ramadera, en general
62420 Treballador d'explotació de bestiar boví (llevat del lleter)
62430 Treballador d'explotació de bestiar boví lleter
62440 Treballador d'explotació de bestiar oví i cabrum
62450 Treballador d'explotació de bestiar porcí
62460 Treballador d'explotació ramadera (animals de pell valuosa)
62490 Altres treballadors de la ramaderia
62610 Avicultor, en general
62620 Avicultor d'incubació artificial
62690 Altres treballadors de l'avicultura
62720 Hortolà
62730 Planterista
62740 Jardiner
62790 Altres treballadors d'hortes, planters i jardins
62820 Conductor de maquinària agrícola de motor
62830 Conductor de maquinària agrícola de tracció animal
62920 Apicultor
62930 Sericicultor
62940 Resiner
62950 Regador
62960 Jardiner mantenidor de camps d'esports
62990 Altres treballadors agrícoles, ramaders i similars ncaa
63110 Tallador, en general
63120 Tallador serrador
63130 Esporgador forestal
63140 Arrossegador ganxer
63190 Altres talladors, serradors i similars
63220 Capatàs forestal
63230 Treballador forestal
63240 Cubicador de fusta
63250 Guardaboscos (prevenció d'incendis)
63290 Altres treballadors forestals
64120 Pescador d'altura
64130 Pescador de litoral
64140 Pescador d'aigua dolça
64220 Piscicultor
64230 Cultivador de crustacis i mol·luscs
64310 Caçador, en general
64920 Balener
64990 Altres pescadors, caçadors i similars
70010 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general, en general
70020 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (mines, pedreres, salines i zones de sondatge)
70030 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (tractament de metalls)
70040 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (tractament de substàncies químiques bàsiques i matèries afins)
70050 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (fabricació de maquinària i productes metàl·lics)
70055 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (fabricació i instal·lació d'equips elèctrics i electrònics)
70060 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (fabricació de productes de paper, cautxú, productes químics i farmacèutics, plàstic i altres materials sintètics)
70065 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (preparació i fabricació d'aliments i begudes)
70070 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (fabricació de teixits i confecció de roba)
70075 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (obres i construccions)
70080 Contramestre, cap de taller, capatàs i encarregat general (producció i distribució d'aigua, gas i electricitat)
70090 Altres contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
71105 Miner, en general
71110 Pedrer, en general
71120 Operador de talladora (mines i pedreres)
71130 Barrinador o maquinista de perforadora (mines i pedreres)
71140 Operador de minador continu
71150 Artiller metxer (mines i pedreres)
71160 Apuntalador de mina o galeria
71170 Operari de mostreig
71180 Electricista de mines
71190 Altres miners, pedrers i similars
71220 Tallador o trossejador de pedra
71230 Operador de matxucadora de minerals, de piconadora i de trituradora
71240 Moliner de mineral
71250 Operador de garbell hidràulic
71260 Operador d'instal·lació de flotació
71270 Operador de con de separació (mines)
71290 Altres preparadors de minerals i roques
71320 Sondista (pous de petroli i gas)
71330 Maquinista de tren de sondatge per rotació (pous de petroli i gas)
71340 Maquinista de perforadora de percussió (pous de petroli i gas)
71350 Injectador de ciment (pous de petroli i gas)
71360 Sondista de pous en explotació (pous de petroli i gas)
71370 Operador d'acidificació, desincrustador (pous de petroli i gas)
71380 Sondista (llevat dels pous de petroli i gas)
71390 Altres perforadors de pous, sondistes i similars
72120 Fonedor d'alt forn (fusió de mineral)
72130 Fonedor de forn d'acer Martin-Siemens
72140 Fonedor de convertidors d'acer (a l'oxigen)
72150 Fonedor de convertidor Bessemer (d'acer)
72160 Fonedor de forn elèctric d'arc (refinació d'acer)
72170 Fonedor de l'afinament i la refinació de metalls no fèrrics
72180 Treballador de fosa
72190 Altres treballadors de forns metal·lúrgics
72220 Laminador d'acer en calent
72230 Laminador d'acer en tren continu
72240 Laminador d'acer en fred
72250 Laminador de metalls no fèrrics
72260 Laminador de tubs sense soldadura
72270 Operador de tren de laminatge
72290 Altres treballadors de trens de laminatge
72320 Fonedor de segona fusió (llevat del cubilot)
72330 Fonedor de cubilot
72340 Operador de forn de rescalfament
72390 Altres treballadors de forns de segona fusió i rescalfament
72420 Colador de metalls en motlle
72430 Operador de màquina centrifugadora de colada
72440 Operador de màquina de colar a pressió
72450 Operador de màquina de colada contínua, de tubs i barretes de metall no fèrric
72490 Altres coladors de metalls en motlle i operadors de màquines de colar metalls
72520 Emmotllador sobre banc
72530 Emmotllador en sòl i en fossa
72540 Emmotllador a màquina
72550 Matricer a mà
72560 Matricer a màquina
72590 Altres emmotlladors i matricers
72620 Operari de recuita
72630 Trempador de metalls
72640 Cementador de metalls (enduridor)
72650 Normalitzador de metalls
72690 Altres treballadors de tractament tèrmic de metalls
72720 Trefilador a mà
72730 Trefilador a màquina
72740 Estirador de tubs sense soldadura
72750 Extrusor de metalls
72790 Altres trefiladors i estiradors de metalls
72820 Galvanitzador
72830 Galvanitzador en bany calent
72840 Operador de màquina revestidora de fil metàl·lic
72850 Polvoritzador de metall de pistola
72890 Altres galvanitzadors i revestidors de metalls
72920 Pavonador de metalls
72930 Polidor de peces de metall colat
72940 Netejador de metalls
72990 Altres treballadors siderometal·lúrgics
73120 Assecador de fusta
73130 Impregnador de fusta
73190 Altres treballadors de la preparació i el tractament de la fusta
73210 Serrador, en general (serradores)
73220 Serrador de cantells
73230 Serrador de serra de cinta
73240 Tallador de fulloles
73250 Operador de màquina intercaladora de fulloles
73260 Operador de premsa de contraplacat
73270 Classificador de fusta
73290 Altres serradors i treballadors de la fabricació de fulloles i taulers, de contraplacats o conglomerats i similars
73320 Operador de trituradora de fusta
73330 Operador de màquina de tallar encenalls
73340 Operador de caldera de pasta de paper
73350 Blanquejador de pasta de paper
73360 Operador de batedora de pasta de paper
73390 Altres preparadors de pasta de paper
73420 Operador de màquina de fabricar paper (fase humida)
73430 Operador de màquina de fabricar paper (fase seca)
73440 Setinador calandrador de paper
73450 Aprestador de paper
73460 Paperer (fabricació a mà)
73490 Altres treballadors de la fabricació de paper
74120 Operador de trencadora (productes químics i afins)
74130 Moliner (productes químics i afins)
74140 Operador de mescladora (productes químics i afins)
74190 Altres operadors de màquines trencadores, trituradores i mescladores
74220 Operador d'aparells de cocció (tractaments químics i afins)
74230 Forner de calcinació (tractaments químics i afins)
74240 Operador d'assecador (tractaments químics i afins)
74290 Altres operadors d'instal·lacions tèrmiques de tractaments químics
74320 Operador de filtre premsa
74330 Operador de filtre de tambor giratori
74340 Operador de centrifugadora
74350 Operador de tractament del petroli cru (camps d'extracció)
74390 Altres operadors d'aparells de filtració i separació
74420 Operador de productes químics (llevat del petroli) en alambí de funcionament discontinu
74430 Operador de productes químics (llevat del petroli) en alambí de funcionament continu
74440 Operador d'aparells de reacció i conversió de productes químics (llevat del petroli)
74450 Operador d'evaporador
74460 Destil·lador de fusta
74490 Altres operadors d'aparells de destil·lació i reacció
74520 Dessulfurador del petroli (refinació del petroli)
74530 Bombador (refinació del petroli)
74540 Operador de columnes de destil·lació del petroli (destil·lador del petroli)
74550 Operador de quadre de control (refinació del petroli)
74560 Mesclador (refinació del petroli)
74570 Operador de filtres de separació d'oli de parafina
74590 Altres treballadors de la refinació del petroli
74915 Blanquejador de productes químics
74920 Operador de coqueria
74925 Operador de bateria de gas d'hulla
74930 Carboner (carbó vegetal)
74935 Filador de fibres artificials
74940 Operador de planta de tractament químic de materials radioactius
74990 Altres treballadors de la preparació i l'obtenció de productes químics, i treballadors similars ncaa
75115 Classificador de fibres
75120 Rentador de llana
75125 Mesclador de fibres
75130 Batedor de fibres
75135 Cardador de fibres
75140 Napador de fibres
75145 Pentinador de fibres
75150 Estirador de fibres
75155 Torcedor de metxes
75190 Altres preparadors de fibres
75220 Filador tèxtil
75230 Plegador de fil
75240 Retorcedor de fil o filat
75250 Bobinador tèxtil
75290 Altres filadors i bobinadors tèxtils
75320 Ajustador de telers
75330 Ajustador de màquina de teixits de punt
75340 Copista de dissenys de cartons jacquard
75350 Picador de cartons jacquard
75390 Altres ajustadors de telers i preparadors de cartons jacquard
75415 Ordidor
75420 Passador de fils d'ordit a mà
75425 Passador de fils d'ordit a màquina
75430 Teixidor en teler manual
75435 Teixidor de tapisseria (teler manual)
75440 Teixidor de teler mecànic (llevat del jacquard)
75445 Teixidor de teler jacquard
75450 Teixidor de puntes a màquina
75455 Teixidor de catifes a mà
75460 Teixidor de catifes a màquina
75465 Teixidor de xarxes a màquina
75470 Examinador de teixits
75475 Sargidor de teixits
75490 Altres teixidors i similars (llevat dels gèneres de punt)
75520 Teixidor a màquina (gèneres de punt)
75530 Teixidor a màquina (calceteria)
75540 Teixidor de tricotosa
75550 Teixidor a mà (gèneres de punt)
75590 Altres teixidors de punt
75615 Blanquejador de productes tèxtils
75620 Tintorer de filats
75625 Tintorer de teixits
75630 Tintorer de roba
75635 Rentador de filats i productes tèxtils
75640 Desgomador de seda
75645 Carbonitzador de llana
75650 Encongidor de productes tèxtils
75655 Bataner
75660 Impermeabilitzador de productes tèxtils
75665 Carregador de seda
75670 Calandrador de teixits
75690 Altres treballadors del blanqueig, la tintura i l'acabament de productes tèxtils
75720 Preparador de feltre a màquina
75730 Confeccionador de cons de feltre per a barrets
75740 Enformador de boines de feltre
75790 Altres treballadors de la preparació i la confecció d'articles de feltre
75820 Preparador d'espart
75830 Filador d'espart
75840 Torcedor d'espart
75850 Cordoner d'espart
75860 Cisteller i llatador d'espart
75890 Altres treballadors de la preparació i la confecció d'articles d'espart
75920 Passamaner a mà
75930 Passamaner a màquina
75940 Ganxeter a mà
75950 Ganxeter a màquina
75960 Teixidor de xarxes a mà
75990 Treballadors de la preparació i l'obtenció de productes tèxtils, i similars ncaa
76120 Classificador de cuirs
76130 Desllanador
76140 Descarnador de cuirs
76150 Retallador de cuirs
76160 Adober
76170 Assaonador
76180 Tenyidor de cuirs
76190 Altres adobers i similars
76220 Classificador de pells
76230 Descarnador de pells
76240 Igualador de pèl (pells)
76250 Tenyidor de pells
76260 Estirador de pells
76290 Altres treballadors de la preparació de pells (pelleteria)
77120 Moliner de cereals (llevat de l'arròs)
77130 Moliner d'arròs
77140 Moliner d'espècies
77190 Altres moliners i similars
77220 Moliner de canya de sucre
77230 Operador de difusor (sucre de bleda-rave)
77240 Carbonador (refinació del sucre)
77250 Operador de cristal·litzadora (refinació del sucre)
77260 Operador d'instal·lacions de procés continu (refinació del sucre)
77290 Altres treballadors de la fabricació i la refinació del sucre
77310 Matador i carnisser, en general
77320 Matador
77330 Carnisser
77340 Salsitxaire, xarcuter
77390 Altres matadors, carnissers i similars
77410 Coc conserver, en general
77415 Coc conserver de carn
77420 Coc conserver de peix
77425 Escaldador (conserves vegetals)
77430 Coc esterilitzador
77435 Congelador d'aliments
77440 Deshidratador, liofilitzador d'aliments
77450 Salador d'aliments
77460 Fumador de carn i peix
77470 Operari de la preparació, l'adobament i el farciment d'olives
77490 Altres treballadors de la conservació d'aliments
77510 Operari del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, en general
77520 Higienitzador pasteuritzador de llet i productes lactis
77530 Mantegaire
77540 Formatger
77550 Gelater
77590 Altres treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis
77610 Forner i pastisser, en general
77620 Forner
77630 Pastisser, reboster
77640 Preparador de pastes alimentoses
77650 Xocolater
77660 Confiter
77670 Torronaire
77690 Altres forners, pastissers, confiters i preparadors de pastes alimentoses
77720 Almasserer, moledor
77730 Operador d'extractora
77740 Refinador d'olis i greixos
77750 Operador d'aparells d'elaboració de greixos comestibles i margarina
77760 Operador d'aparells d'hidrogenació d'olis i greixos
77790 Altres treballadors de l'oli i els seus derivats
77820 Cerveser (germinació)
77825 Dessecador de malt
77830 Coc de malt
77835 Fermentador
77840 Operari de la fabricació de llevat
77850 Vinicultor
77860 Tastavins i tastador de licors
77870 Vinagrer (acetificador)
77880 Operador de premsa de fruita
77890 Altres treballadors de l'elaboració i la fabricació de begudes
77920 Mesclador de cafè
77930 Mesclador de te
77940 Torrador de cafè o succedanis
77950 Torrador de cacau
77990 Altres treballadors de la preparació, l'elaboració i la fabricació de productes alimentaris i begudes ncaa
78120 Classificador de fulla de tabac
78130 Mesclador de tabac
78140 Humectador, mullador de tabac
78150 Desnervador de tabac a mà
78160 Desnervador de tabac a màquina
78170 Operador de màquina de picar tabac
78190 Altres preparadors de tabac
78220 Cigarrer a mà
78230 Cigarrer a màquina
78290 Altres treballadors de la fabricació de cigars
78320 Operador de màquina de fer cigarrets
78390 Altres treballadors de la fabricació de cigarrets
78920 Preparador de rapè
78990 Treballadors de fabricaciò del tabac ncaa
79120 Sastre a mida
79130 Sastre (confecció en sèrie)
79140 Modista
79190 Altres sastres i modistes
79220 Pelleter
79230 Patronista de pelleteria
79240 Escollidor i combinador de pells
79250 Tallador de pells
79260 Clavador de pells
79290 Altres pelleters i similars
79320 Barreter i gorreter
79330 Operador de màquina de barrets de feltre
79390 Altres barreters i gorreters
79420 Patronista de peces de vestir
79430 Patronista de barrets i gorres
79440 Marcador de peces de vestir
79450 Tallador de peces de vestir (llevat del cuir i la pell)
79460 Tallador de peces de cuir i pell
79470 Tallador de guants (llevat del cuir i la pell)
79480 Tallador de guants de cuir i pell
79490 Altres patronistes i talladors
79510 Cosidor a mà i a màquina, en general
79520 Cosidor de peces de vestir a mà (llevat del cuir i la pell)
79530 Cosidor de peces de vestir de cuir i pell a mà
79540 Cosidor de peces de pelleteria a mà
79550 Cosidor a màquina (maquinista de confecció)
79560 Brodador a mà
79570 Brodador a màquina
79590 Altres treballadors de la costura i el brodat
79620 Tapisser de mobles
79630 Tapisser de vehicles
79640 Matalasser
79690 Altres tapissers i similars
79920 Confeccionista de tendals i veles
79930 Paraigüer
79940 Espardenyer
79990 Altres treballadors de la confecció de roba, tapissers i similars ncaa
80110 Sabater, en general (calçat a mida)
80120 Sabater ortopedista
80130 Sabater (reparador de calçat)
80190 Altres sabaters
80215 Patronista de calçat
80220 Tallador de peces de calçat a màquina
80225 Tallador de peces de calçat a mà
80230 Preparador muntador de peces de calçat
80235 Tallador de soles a màquina
80240 Preparador de soles
80245 Armador de calçat
80250 Cosidor de calçat a màquina
80255 Acabador de calçat
80290 Altres treballadors del calçat (llevat dels sabaters)
80320 Artesà del cuir, marroquiner, repussador
80330 Guarnimenter
80340 Tallador de cuir
80350 Cosidor de cuir a mà
80360 Cosidor de cuir a màquina
80370 Muntador d'articles de cuir
80390 Altres artesans del cuir i treballadors similars
81120 Ebenista
81190 Altres ebenistes
81205 Ajustador de màquines de treballar la fusta, en general
81208 Operador de màquines de treballar la fusta, en general
81210 Ajustador operador de màquines de treballar la fusta, en general
81220 Ajustador operador de serra mecànica de precisió
81230 Torner (talla de fusta)
81240 Ajustador operador de torn automàtic (talla de fusta)
81250 Ajustador operador de motlluradora (talla de fusta)
81260 Ajustador operador de mortasadora (talla de fusta)
81270 Ajustador operador de planejadora (talla de fusta)
81280 Ajustador operador de fresadora gravadora (talla de fusta)
81290 Altres operadors de màquines de treballar la fusta
81920 Carrosser (carrosseries de fusta)
81925 Carreter
81930 Boter
81935 Modelista de fusta
81940 Maquetista de fusta
81945 Tallista
81950 Contraplacador de mobles de fusta
81955 Envernissador, acabador de mobles de fusta
81960 Piper
81965 Marqueter
81990 Altres treballadors de la fabricació de mobles i altres articles de fusta ncaa
82020 Picapedrer
82030 Seleccionador de pedres
82040 Tracista de pedres
82050 Torner (talla de pedres)
82060 Gravador d'inscripcions en pedra a mà
82070 Gravador de relleus en pedra a mà
82080 Adornista
82090 Altres treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
83110 Ferrer, en general
83120 Forjador de martell
83130 Forjador de martell piló
83140 Forjador de premsa
83190 Altres ferrers i forjadors
83220 Mecànic ajustador especialista en eines i matrius, matricer
83230 Ajustador de mandrins i calibradors
83240 Ajustador modelista (fosa)
83250 Tracista de metalls
83290 Altres treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars
83305 Ajustador de màquines eines, en general
83310 Ajustador operador de màquines eines, en general
83320 Ajustador operador de torn
83330 Ajustador operador de fresadora
83340 Ajustador operador de planejadora
83350 Ajustador operador de mandrinadora
83360 Ajustador operador de trepadora
83370 Ajustador operador de rectificadora
83380 Ajustador operador d'esmeriladora
83385 Ajustador operador de màquina de mecanisme numèric de control
83390 Altres ajustadors de màquines eines
83410 Operador de màquines eines, en general
83420 Torner (talla de metalls)
83430 Fresador
83440 Planejador de metalls
83450 Mandrinador
83460 Trepador
83465 Rectificador de metalls
83470 Esmerilador de metalls
83475 Operador de serra mecànica de metalls
83480 Operador de màquina de funció múltiple
83490 Altres operadors de màquines eines
83520 Polidor de metalls a màquina
83530 Esmolet d'eines tallants (màquines eines)
83540 Esmolet de ganiveteria
83550 Esmolet i reparador de serres
83560 Esmolet de cardes (xaponer)
83590 Altres polidors de metalls i esmolets
83620 Armer
83630 Manyà
83690 Altres armers i manyans
83920 Torner embotidor
83930 Operari de la manufactura de metalls a mà
83940 Operador de premsa mecànica de metalls
83950 Operador de màquina de corbar metalls
83960 Operador de cisalla mecànica
83990 Altres treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques ncaa
84105 Mecànic ajustador, en general
84110 Ajustador muntador de maquinària, en general
84115 Ajustador muntador de motors de combustió interna (llevat dels motors d'avions i d'embarcacions)
84120 Ajustador muntador de motors d'avions
84125 Ajustador muntador de motors d'embarcacions
84130 Ajustador muntador de turbines (llevat de les d'avions i les marines)
84135 Ajustador muntador de màquines eines de treballar els metalls
84140 Ajustador muntador de maquinària d'explotació de mines
84145 Ajustador muntador de maquinària d'impremta
84150 Ajustador muntador de maquinària tèxtil
84155 Ajustador muntador de màquines de treballar la fusta
84160 Ajustador muntador de maquinària agrícola
84165 Ajustador muntador de màquines de moviment de terres
84170 Ajustador muntador de màquines d'oficina
84175 Muntador de maquinària pesant i instal·lacions fixes
84180 Mecànic muntador d'instal·lacions de refrigeració i aire condicionat
84185 Ajustador muntador de carcasses d'avions
84190 Altres mecànics, muntadors, ajustadors i instal·ladors de maquinària
84220 Rellotger
84225 Rellotger (reparacions)
84230 Mecànic d'instruments de precisió
84235 Mecànic d'instruments d'òptica
84240 Muntador d'instruments de precisió
84245 Mecànic d'aparells ortopèdics
84250 Mecànic de pròtesis dentals
84290 Altres rellotgers i mecànics d'instruments de precisió
84320 Mecànic d'automòbils
84330 Mecànic de camions
84340 Mecànic de motocicletes
84390 Altres mecànics de vehicles de motor
84410 Mecànic de motors d'avions, en general
84420 Mecànic de manteniment de motors d'avions
84490 Altres mecànics de motors d'avions
84910 Mecànic de maquinària, en general
84915 Mecànic de màquines de vapor de moviment alternatiu
84920 Mecànic de motors dièsel (llevat dels motors d'automòbils)
84925 Mecànic de turbines (llevat de les turbines d'avions i d'embarcacions)
84930 Mecànic de màquines eines de treballar els metalls
84935 Mecànic de maquinària d'explotació de mines
84940 Mecànic de maquinària d'impremta
84945 Mecànic de maquinària tèxtil
84950 Mecànic de màquines de treballar la fusta
84955 Mecànic de maquinària agrícola
84960 Mecànic de maquinària de construcció, de moviment de terres i desplaçament de càrregues
84965 Mecànic de màquines d'oficina
84970 Mecànic de manteniment en edificis i establiments
84975 Mecànic reparador de bicicletes
84980 Mecànic greixador (llevat dels vaixells)
84985 Provador de maquinària
84990 Altres mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars ncaa
85110 Ajustador i mecànic electricista, en general
85120 Ajustador i mecànic electricista de motors i dinamos
85130 Ajustador i mecànic electricista de transformadors
85140 Ajustador i mecànic electricista d'equips de centrals elèctriques de regulació i distribució de corrent
85150 Ajustador i mecànic electricista d'aparells elèctrics de control, mesura i precisió
85160 Ajustador i mecànic electricista d'ascensors i instal·lacions similars
85190 Altres ajustadors i mecànics electricistes
85210 Ajustador i mecànic d'instal·lacions i aparells electrònics, en general
85220 Ajustador i mecànic d'emissores de ràdio i televisió, i equips de radar
85230 Ajustador i mecànic d'aparells electrònics per a medicina
85240 Ajustador i mecànic d'ordinadors i equips auxiliars
85250 Ajustador i mecànic de maquinària electrònica industrial
85260 Ajustador i mecànic d'instal·lacions electròniques de senyalització
85290 Altres ajustadors i mecànics d'instal·lacions i aparells electrònics
85320 Muntador d'aparells elèctrics
85330 Muntador d'aparells electrònics
85340 Bobinador a màquina (bobines elèctriques)
85350 Bobinador a mà (bobines elèctriques)
85390 Altres muntadors d'aparells elèctrics i electrònics
85420 Mecànic reparador de receptors de ràdio i televisió
85430 Mecànic antenista de ràdio i televisió
85510 Electricista, en general
85520 Electricista d'edificis (muntatge d'instal·lacions)
85530 Electricista d'avions
85535 Electricista de vaixells
85540 Electricista de vehicles (llevat dels avions i els vaixells)
85550 Electricista d'escenari o plató
85560 Electricista d'edificis (manteniment d'instal·lacions)
85570 Reparador d'aparells electrodomèstics
85590 Altres electricistes (instal·lacions elèctriques)
85620 Instal·lador muntador d'equips telefònics i telegràfics
85630 Reparador d'instal·lacions telefòniques i telegràfiques
85690 Altres instal·ladors d'equips telefònics i telegràfics
85720 Instal·lador de línies de conducció elèctrica (instal·lacions aèries)
85730 Instal·lador de línies de tracció elèctrica
85740 Instal·lador de línies de telecomunicacions
85750 Empalmador de cables elèctrics
85790 Altres instal·ladors de línies elèctriques i de telecomunicacions
85920 Verificador d'equips elèctrics i electrònics
85990 Altres electricistes, instal·ladors i muntadors de línies i aparells elèctrics, i ajustadors especialistes d'electricitat i electrònica
86120 Operador d'emissora de ràdio i televisió
86130 Operador d'aparells d'estudis de ràdio
86140 Operador d'aparells d'estudis de televisió (so)
86150 Operador d'aparells d'estudis de televisió (imatge i luminotècnia)
86160 Operador d'aparells d'equips mòbils de ràdio i televisió
86190 Altres operadors d'emissores de ràdio i televisió
86220 Operador d'equips d'enregistrament de so
86230 Operador d'equips d'amplificació de so
86240 Operador de cabina (cinematografia)
86290 Altres operadors d'equips de sonorització i de projecció cinematogràfica
87105 Lampista, en general
87110 Instal·lador de canonades, en general
87120 Instal·lador de canonades de gas
87130 Instal·lador
87140 Instal·lador de canonades d'avions
87150 Fogoner lampista
87190 Altres lampistes, fogoners i instal·ladors de canonades
87215 Soldador de bufador
87220 Soldador d'arc elèctric
87230 Soldador de termita
87235 Soldador de resistència elèctrica
87240 Plomer
87245 Soldador de soldadura forta
87250 Oxitallador
87260 Estanyador
87290 Altres soldadors oxitalladors
87310 Planxista i calderer, en general
87320 Tracista de planxes metàl·liques
87330 Calderer (coure i aliatges lleugers)
87340 Llauner
87350 Calderer (xapes d'acer)
87360 Planxista de decoració
87370 Planxista de carrosseries
87380 Planxista d'avions
87390 Altres planxistes i calderers
87420 Tracista d'estructures metàl·liques
87430 Preparador d'estructures d'acer (en taller)
87440 Muntador d'estructures d'acer
87450 Muntador de carcasses metàl·liques de vaixells
87455 Calderer naval
87460 Reblador a mà
87465 Reblador a màquina
87470 Reblador de martell pneumàtic
87490 Altres muntadors d'estructures metàl·liques
88010 Joier, en general
88020 Bijuter
88030 Tallador i polidor de joieria
88040 Muntador de joies
88050 Argenter i orfebre
88060 Laminador de metalls preciosos
88070 Damasquinador
88080 Gravador (joieria i argenteria)
88090 Altres joiers, argenters i similars
89120 Bufador de vidre
89124 Bufador de vidre tècnic (material de laboratori)
89128 Operador de màquina de bufar vidre
89130 Operador de premsa d'emmotllar vidre
89135 Emmotllador de lents
89140 Laminador estirador de vidre
89145 Polidor de vidre pla
89150 Tallador de vidre
89155 Tallador de vidres d'òptica
89160 Bisellaire de vidre
89165 Polidor afinador de vidres d'òptica
89170 Operador de màquina de fabricar barretes i tubs de vidre
89175 Operador de bany metàl·lic per flotació del vidre
89180 Corbador de tubs de vidre
89190 Altres bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
89210 Ceramista terrissaire, en general
89215 Modelista de ceràmica
89220 Preparador de motlles de ceràmica
89225 Terrissaire (torn de pedal)
89230 Terrissaire (torn semiautomàtic)
89235 Abocador de ceràmica en motlle
89240 Teuler a mà
89245 Ceramista en motlle a mà
89250 Operador de premsa per compressió (ceràmica)
89255 Operador d'extrusora (ceràmica)
89260 Emmotllador de moles abrasives
89290 Altres treballadors de la ceràmica, terrissaires i teulers
89320 Fonedor de vidre
89330 Forner de recuita del vidre
89340 Trempador de vidre
89350 Forner de pisa i porcellana
89360 Forner de teules i maons
89390 Altres forners de vidre i ceràmica
89420 Gravador de vidre amb mola
89430 Gravador de vidre amb àcid
89440 Gravador de vidre per raig de sorra
89490 Altres gravadors de vidre
89520 Pintor decorador de vidre
89530 Pintor decorador de ceràmica a mà
89540 Decorador estampador de ceràmica
89550 Pintor de ceràmica amb pistola
89560 Esmaltador de ceràmica per immersió
89570 Estanyador de vidre
89590 Altres pintors i decoradors de vidre i ceràmica
89920 Mesclador de materials (fabricació de vidre)
89930 Preparador de pasta d'argila
89940 Preparador de lletada d'argila
89950 Preparador d'esmalts (ceràmica)
89960 Mesclador de pasta d'abrasius
89970 Extrusor de fils de fibra de vidre
89990 Altres treballadors de la fabricació de productes de vidre i ceràmica ncaa
90120 Pastador de cautxú
90125 Calandrador de cautxú
90130 Extrusor de cautxú
90135 Emmotllador vulcanitzador de cautxú
90140 Acoblador de productes de cautxú
90150 Emmotllador de plàstic per injecció
90155 Emmotllador de plàstic per compressió
90160 Emmotllador de plàstic per extrusió
90165 Preparador de plafons de plàstic
90170 Acoblador de productes de plàstic
90180 Fabricant de productes de plàstic
90190 Altres treballadors de la fabricació de productes de cautxú i plàstic (llevat dels pneumàtics)
90220 Fabricant i muntador de pneumàtics
90230 Emmotllador i vulcanitzador de pneumàtics
90240 Recautxutador de pneumàtics
90290 Altres treballadors de la fabricació i la vulcanització de pneumàtics
91020 Fabricant de productes de paper i cartó a mà
91030 Fabricant de productes de cartó a màquina
91040 Operador de màquina de folrar cartó
91050 Operador de màquina de tallar i plegar cartó
91060 Operador de premsa d'embotir cartó
91070 Fabricant de bosses i sobres de paper a màquina
91080 Fabricant de bosses de cel·lofana a màquina
91090 Altres treballadors de la fabricació de productes de paper i cartó
92110 Impressor, en general
92120 Caixista
92130 Linotipista
92135 Teclista monotipista
92140 Fonedor monotipista
92145 Caixista compaginador
92150 Impositor, platiner
92155 Maquinista de fotocomposició
92190 Altres caixistes, linotipistes, monotipistes i similars
92220 Maquinista de premsa cilíndrica
92225 Maquinista de premsa plana
92230 Maquinista de premsa rotativa
92240 Maquinista de premsa d'òfset
92250 Maquinista de premsa litogràfica
92260 Maquinista de premsa de rotogravat
92270 Maquinista impressor de papers pintats
92290 Altres maquinistes de premses d'imprimir
92320 Matricer d'estereotípia
92325 Fonedor d'estereotípia
92330 Electrotipista, galvanotipista
92390 Altres estereotipistes i electrotipistes
92415 Gravador de pedra litogràfica
92420 Gravador de planxes, cilindres i matrius de metall per a impressió a mà
92430 Gravador de clixés de fusta, cautxú i linòleum a mà
92440 Gravador de cilindres metàl·lics d'impressió a màquina
92445 Gravador de pantògraf
92450 Transportador, reportista (litografia)
92460 Gravador d'impremta a l'aiguafort
92490 Altres gravadors d'impremta (llevat dels fotogravadors)
92510 Fotogravador, en general
92520 Fotògraf de fotogravat
92530 Retocador de fotogravat
92540 Fotoimpressor de planxes d'impressió, insolador
92550 Gravador de fotogravat
92560 Retocador de planxes d'impressió (fotogravat)
92590 Altres fotogravadors
92620 Enquadernador a mà
92630 Enquadernador a màquina
92640 Enquadernador gravador artístic o de luxe
92690 Altres enquadernadors i similars
92710 Treballador de laboratoris fotogràfics, en general
92720 Revelador de pel·lícules fotogràfiques en color
92730 Revelador de pel·lícules fotogràfiques en blanc i negre
92740 Revelador de pel·lícules cinematogràfiques
92750 Operador de copiadora
92760 Ampliador de fotografies
92790 Altres treballadors de laboratoris fotogràfics
92920 Preparador d'estergidors (serigrafia)
92930 Impressor (serigrafia)
92940 Estampador de tela o paper de recobrir parets
92950 Estampador de tèxtils
92990 Altres treballadors de les arts gràfiques ncaa
93120 Pintor d'edificis
93130 Pintor de construccions metàl·liques i bucs
93190 Altres pintors d'edificis i construccions
93210 Pintor d'automòbils
93920 Pintor de pinzell o corró (llevat del d'edificis, construccions i automòbils)
93930 Pintor de pistola (llevat del d'edificis, construccions i automòbils)
93940 Pintor per immersió
93950 Pintor de rètols
93990 Altres pintors ncaa
94120 Constructor d'instruments de corda
94130 Constructor d'instruments de vent, de fusta
94140 Constructor d'instruments de vent, de metall
94150 Constructor d'acordions
94160 Constructor d'orgues
94170 Constructor de pianos
94180 Afinador d'instruments musicals
94190 Altres constructors i afinadors d'instruments musicals
94220 Cisteller
94230 Raspallaire
94240 Escombrer
94250 Fabricant de mobles de canya, jonc o vímet
94290 Altres treballadors de la fabricació d'objectes i mobles de vímet, raspalls, escombres i similars
94320 Treballador de la fabricació de prefabricats de formigó
94330 Treballador de la fabricació de prefabricats de fibrociment
94340 Treballador de la fabricació de pedra artificial
94390 Altres treballadors de la fabricació de productes derivats de minerals no metàl·lics
94420 Treballador de la fabricació de joguines (llevat de les de plàstic)
94430 Treballador de la fabricació de nines (llevat de les de plàstic)
94440 Treballador de la fabricació de botons
94490 Altres treballadors de la fabricació de joguines i nines (llevat de les de plàstic), botons i altres articles d'adornament del vestit i el pentinat
94520 Treballador de la fabricació de linòleum
94530 Treballador de la fabricació d'articles de suro
94620 Treballador de la fabricació de llumins
94630 Treballador de la fabricació de bugies i espelmes
94920 Taxidermista
94930 Treballador de la fabricació de corderia
94940 Treballador de la fabricació de pel·lícules i paper fotogràfic
94950 Fabricant de segells de cautxú
94990 Altres treballadors manufacturers i similars ncaa
95110 Paleta, en general
95120 Paleta de xemeneies industrials
95130 Paleta de material refractari (fumista)
95140 Paredador
95145 Marbrista (construcció)
95150 Enrajolador
95160 Empedrador
95190 Altres paletes
95210 Treballador de la construcció de formigó armat, en general
95220 Encofrador
95230 Armador de formigó
95240 Arrebossador
95250 Enrajolador de terratzo (paviment continu)
95290 Altres treballadors de la construcció de formigó armat, arrebossadors i enrajoladors de terratzo
95320 Ensostrador de pissarra i teula
95330 Ensostrador de material sintètic
95340 Ensostrador d'asfalt
95350 Ensostrador de metall
95360 Ensostrador de palla, canyís i similars
95390 Altres ensostradors
95410 Fuster, en general
95415 Fuster d'armar
95420 Fuster de construcció
95430 Fuster de decorats
95440 Fuster de ribera
95445 Fuster ebenista (drassanes)
95450 Fuster constructor de barques
95455 Fuster de vaixells (a bord)
95460 Fuster d'avions
95470 Fuster de taller
95475 Parqueter
95490 Altres fusters i parqueters
95520 Emblanquinador
95530 Enguixador
95540 Guixaire
95550 Estucador decorador
95590 Altres emblanquinadors, enguixadors i estucadors
95620 Instal·lador de material aïllant en edificis, a mà
95630 Instal·lador de material aïllant en edificis, a màquina
95640 Instal·lador de material d'insonorització
95650 Intal·lador de material aïllant en calderes i canonades
95660 Insta.lador de material aïllant en sistemes de refrigeració i climatització
95690 Altres instal·ladors de material aïllant i d'insonorització
95720 Vidrier d'edificis
95730 Vidrier de claraboies
95740 Vidrier de miralls
95750 Vidrier de vidrieres
95760 Vidrier de vehicles
95790 Altres vidriers
95920 Treballador de manteniment d'edificis
95930 Empaperador
95940 Muntador de bastides
95945 Demolidor d'edificis
95950 Col·locador de tubs (conduccions)
95955 Pouater
95960 Bus
95970 Col·locador de planxes i rajoles de materials sintètics
95975 Netejador de façanes
95990 Altres treballadors de la construcció ncaa
96120 Operador d'instal·lacions de central termoelèctrica
96130 Operador d'instal·lacions de central hidroelèctrica
96140 Operador de reactor nuclear
96150 Operador de turbina de central elèctrica
96160 Operador de quadre de distribució de central elèctrica
96170 Repartidor de càrregues
96190 Altres operadors d'instal·lacions de producció i distribució d'energia elèctrica
96910 Operador de màquines fixes, en general
96920 Operador de compressor d'aire
96925 Operador de compressor de gas
96930 Fogoner de caldera de vapor
96940 Operador d'estació de bombament, bombador
96950 Operador d'instal·lacions de tractament d'aigua
96960 Operador d'instal·lacions d'incineració de residus
96970 Operador d'instal·lacions de refrigeració
96980 Operador d'instal·lacions de calefacció i ventilació
96990 Altres operadors de màquines fixes i instal·lacions similars ncaa
97120 Estibador
97130 Carregador de vehicles de transport ferroviari i per carretera
97135 Carregador d'avions
97140 Carregador de vaixells cisterna
97145 Carregador de magatzem (mosso)
97150 Embalador a mà
97155 Embalador a màquina
97160 Operador de màquines d'enganxar etiquetes
97170 Operador de premsa d'enfardellar
97190 Altres estibadors, carregadors i embaladors
97205 Instal·lador d'aparells d'elevació, en general
97210 Empalmador de cordes i cables, en general
97220 Instal·lador d'aparells d'elevació (construcció)
97230 Instal·lador de cables de vaixells
97240 Instal·lador de cables d'avions
97250 Instal·lador d'equips de perforació de pous de petroli i gas
97260 Instal·lador de cables de ponts penjats
97290 Altres instal·ladors d'aparells d'elevació, empalmadors de cables i similars
97320 Operador de pont grua o grua de pòrtic
97325 Operador de grua fixa
97330 Operador de torre grua
97335 Operador de grua mòbil
97340 Operador de muntacàrregues (construcció)
97345 Maquinista d'extracció de mines
97350 Carregador de gàbies de mines
97355 Operador de cabrestant
97360 Operador de pont llevadís
97390 Altres conductors de grues i operadors d'instal·lacions d'elevació
97420 Conductor d'excavadora
97425 Conductor de màquines d'obrir rases
97430 Conductor de tractor eruga (buldòzer)
97435 Conductor de draga
97440 Conductor de martinet
97445 Conductor d'esplanadora i de motoanivelladora
97450 Conductor de piconadora
97455 Conductor de pavimentadora de formigó
97460 Conductor de màquina d'asfaltar
97470 Conductor de formigonera
97475 Operador d'instal·lació de mesclar formigó
97490 Altres conductors de màquines del moviment de terres i equips similars
97920 Conductor de carretó elevador
97930 Conductor de camió de trabuc
97940 Conductor de vagoneta llançadora (mines)
97950 Conductor de vehicles de transport de fusta
97990 Altres treballadors de la càrrega i descàrrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres ncaa
98120 Contramestre de coberta
98130 Mariner de coberta
98190 Altres contramestres i mariners de coberta
98220 Fogoner de vaixells
98230 Mecànic greixador de vaixells
98290 Altres mariners de sala de màquines
98320 Maquinista de tren
98330 Fogoner de locomotora de vapor
98340 Ajudant de maquinista de tren
98350 Conductor de tren metropolità
98360 Maquinista de tren de mina o pedrera
98390 Altres maquinistes i fogoners de locomotores
98420 Cap de tren de mercaderies
98430 Guardaagulles
98440 Agent de maniobres
98450 Guardaagulles enganxador (mines i pedreres)
98460 Guardafrens
98490 Altres caps de trens de mercaderies, guardaagulles i agents de maniobres
98520 Conductor de tramvia
98530 Taxista
98540 Conductor d'autobús
98550 Conductor de camió o furgoneta (transports locals)
98560 Conductor de camió o furgoneta (transports de llarga distància)
98570 Conductor de motocarro
98590 Altres conductors de vehicles de motor
98610 Conductor de vehicle de tracció animal, en general
98620 Conductor de vehicle de tracció animal (mines i pedreres)
98690 Altres conductors de vehicles de tracció animal i d'animals de càrrega
98920 Cap de dic o varador
98930 Guarda de resclosa (canals o ports)
98940 Tècnic mecànic de senyals marítims (torre o far)
98990 Altres conductors i personal de maniobra dels mitjans de transport ncaa
99910 Peons
X1010 Persones que busquen la primera feina
X2010 Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
X3010 Persones que no han declarat cap ocupació
Y0000 Professionals de les forces armades