Saltar al contingut principal

3. Estadístiques demogràfiques

La producció d'estadística demogràfica agrupa les estadístiques sobre l'estructura demogràfica, els fluxos, les estimacions i projeccions de la població i les estadístiques de síntesi elaborades a partir de diverses fonts de la població catalana, amb el repte de procurar una estadística de base territorial amb la màxima exhaustivitat.

En el curs de l'any 2013, l'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques ha dedicat una bona part dels seus recursos als treballs censals a partir del conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat relatiu als Censos de població i habitatges 2011, que estableix la participació de l'Idescat en aquesta operació estadística. S'han dut a terme els treballs de codificació de literals de les variables referides a l'ocupació i l'activitat econòmica, així com la codificació dels literals territorials.

Pel que fa al Cens lingüístic, s'han dut a terme els treballs de validació i imputació d'aquesta variable, amb l'aplicació d'una metodologia de regressió logística per imputar els valors que no hi consten o invàlids, i s'han publicat les dades avançades del coneixement del català segons les variables sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement i any d'arribada a Catalunya. La difusió del Cens lingüístic, que amplia una sèrie històrica iniciada amb el Cens del 1981, s'ha acompanyat de la visualització gràfica de dades mitjançant mapes de coropletes municipals, comarcals i provincials i altres tipus de gràfics.

Per primera vegada l'Idescat ha publicat informació censal referida a la població resident en establiments col·lectius i, a més de les corresponents tabulacions, s'ha publicat un dossier que analitza les característiques demogràfiques de la població resident en aquests establiments. Pel que fa el Cens d'edificis, a diferència dels censos anteriors, les dades del 2011 només inclouen els edificis que contenen almenys un habitatge, i en queden exclosos els edificis destinats únicament a locals. Els resultats del Cens d'edificis 2011 s'han publicat en dues fases (dades provisionals al mes d'abril i dades definitives al mes de desembre). L'explotació de les variables del Cens 2011 s'ha tancat l'any 2013 amb la publicació referida al Cens d'habitatges, que ha proporcionat informació relativa a la tipologia dels habitatges (principal, secundari, vacant i altres), així com al règim de tinença (lloguer, propietat totalment pagada o amb pagaments pendents, cedida gratuïtament i altres formes).

La disponibilitat de les dades del Cens de població 2011 ha tingut una àmplia repercussió en l'estadística demogràfica que publica l'Idescat, atès que ha comportat la revisió retrospectiva de les poblacions postcensals, amb l'obtenció de les estimacions de població definitives (poblacions intercensals) del període 2001–2011. La disponibilitat de les estimacions intercensals ha tingut efecte en altres dues activitats estadístiques: en l'activitat Indicadors demogràfics s'ha actualitzat tota la sèrie d'indicadors d'estructura i de moviment natural del període 2001–2011, i en l'activitat Esperança de vida i salut de la població s'han actualitzat les taules de vida de tot el període intercensal. Addicionalment, en ambdues estadístiques s'ha ampliat retrospectivament la informació referida al període 1983–1985.

En l'apartat Sèries demogràfiques, s'ha incorporat a la base de dades de municipis i comarques una ampliació de les tabulacions censals dels anys 1991, 1996 i 2001 per obtenir la sèrie retrospectiva de les noves taules publicades del Cens de població i habitatges 2011 i del Cens d'edificis 2011.

Aquest any s'ha elaborat i publicat per primera vegada l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants escolars i l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris. Les dades procedeixen, respectivament, del registre de la matrícula del Departament d'Ensenyament i del registre de la matrícula de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Aquestes noves activitats estadístiques, que tenen una periodicitat anual, s'emmarquen dins la línia de producció d'estadístiques a partir de l'aprofitament de registres administratius.

L'Estadística de moviments migratoris, que s'elabora a partir de la font estadística de variacions residencials, ha incorporat noves tabulacions sobre les emigracions externes amb la finalitat de proporcionar aquesta informació per a tots els municipis.

En el marc de l'Estadística de població estrangera, s'han publicat les dades estadístiques de concessions de nacionalitat i permisos de residència a partir de la informació procedent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En el curs de l'any 2013, el treball amb les fonts estadístiques tradicionals s'ha combinat amb l'obertura metodològica cap a una estadística basada en registres administratius. En aquest sentit, s'ha avançat en els treballs metodològics relatius al Registre estadístic de població (REP). Amb relació al Registre estadístic de territori (RET), s'ha participat en les activitats del grup de treball sobre la base d'adreces de l'Administració general de l'Estat i s'ha fet una anàlisi de la qualitat de la informació del cadastre i del Cens d'edificis 2011 com a fonts per al RET.

Activitats estadístiques demogràfiques 2013

Censos de població i habitatges 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació de les variables següents del Cens de població i habitatges 2011: Cens d'edificis, Població en col·lectius, Cens lingüístic i Cens d'habitatges.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del Padró municipal d'habitants

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació estadística del padró per tal d'obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de la població estrangera

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de la base de dades de les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera amb comparacions en el temps i el territori. S'ha incorporat l'Estadística de concessions de nacionalitat i estrangers amb autorització de residència i d'estada per estudis. Les dades es proporcionen per al període 2002–2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cens de catalans residents a l'estranger

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE). Incorporació d'una nova base de dades per consultar la informació de la població resident a l'estranger més desagregada, tant conceptualment com territorialment.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del moviment natural de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels arxius de parts, matrimonis i defuncions i les seves principals característiques demogràfiques. S'ha fet l'explotació estadística dels noms dels nadons.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Departament de Salut

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de moviments migratoris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger. S'ha revisat la tabulació de l'emigració externa per incloure dades per a tots els municipis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estimacions de població intercensals

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral definitiva de la població en el període 2001–2011, a partir dels resultats del Cens de població 2011.

Estimacions de població postcensals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral de la població 2012, a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. S'ha fet també un avanç de la xifra de població estimada.

Indicadors demogràfics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies a partir de diverses fonts. S'han actualitzat els indicadors demogràfics d'estructura, de moviment natural i de moviment migratori del període 2001–2011 per incorporar-hi les Estimacions intercensals de població. S'ha ampliat la sèrie històrica dels indicadors de moviment natural i moviment migratori amb el període 1981–1985.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'han obtingut les dades per a l'any 2012.

Sèries històriques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Ampliació de la informació censal dels anys 1991, 1996 i 2001 relativa a l'estructura demogràfica i al cens d'edificis.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en edat escolar, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament. Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe i el tram d'edat per als anys 2011 i 2012.

Altres organismes participants: Departament d'Ensenyament

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca. Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe per a l'any 2011.

Altres organismes participants: Secretaria d'Universitats i Recerca

Esperança de vida i salut de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'han revisat les taules de vida del període intercensal 1988–2009 per incorporar-hi les Estimacions intercensals de població i s'ha ampliat la sèrie històrica de la taula de vida per al període 1983–1987.

Altres organismes participants: Departament de Salut

Registre de població

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Registre estadístic de població

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Creació de la base de dades i càrrega inicial 2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Registre estadístic de territori

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Anàlisi de les fonts: Cadastre i Cens d'edificis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Gerència Regional del Cadastre a Catalunya