Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

El 2013 és l'inici de dos grans projectes que, en els propers exercicis, significaran una renovació important dels sistemes d'informació estadística de l'Idescat. D'una banda, s'han iniciat els treballs de definició del nou Sistema de Registres Estadístics dins del projecte anomenat Plataforma Cerdà i, de l'altra, s'ha iniciat la primera fase d'un gran projecte que pretén reunificar i reorganitzar algunes de les bases de difusió ja existents (BEM, DEQUAVI i DCE) en una sola base de dades anomenada Nou BEM. Paral·lelament, també s'ha desenvolupat un nou generador d'estadístiques en línia propi de l'Idescat i la implantació de la biblioteca VISUAL de generació de gràfics i mapes en algunes de les bases de dades de l'Institut.

Noves aplicacions de gestió estadística

 • Registre estadístic de població (REP): desenvolupament de les primeres aplicacions de validació i detecció de duplicats.
 • Directori estadístic d'empreses: definició i desenvolupament inicial.
 • Codificació automàtica. Gestió dels rebutjos del cens de població.
 • Generació de mostres a partir de les dades del registre de població.
 • Fusió del Registre de població de Catalunya amb el fitxer d'afiliats a la Seguretat Social.
 • Iniciada la integració de les bases de dades multitemàtiques (BEM-DCE-DEQUAVI).

Noves aplicacions de difusió estadística

 • Vinculació dels productes web calendari i RFE amb les activitats del PAAE.
 • Nova aplicació web per a la difusió de la mobilitat obligada dels estudiants universitaris i dels no universitaris.
 • Incorporació de gràfics a les aplicacions web DCE, BEM i EMEX.
 • Incorporació de la difusió dels errors mostrals a l'aplicació web costos laborals.
 • Implementació d'APIGrafics i Dataviz, programaris per incorporar gràfics a diferents aplicacions web de manera integrada.

Noves aplicacions per a recollida de dades

 • Implementació d'un generador automàtic d'enquestes en línia en Java.
 • Desenvolupament del qüestionari del Clima empresarial amb el nou generador.
 • Desenvolupament de l'Enquesta de biblioteques.
 • Continuació de l'Enquesta d'usos lingüístics.
 • Desenvolupament de les aplicacions necessàries per gestionar les operacions de camp associades a les diferents enquestes en línia.

Comandes a mida elaborades

 • 2013: 173
 • 2012: 140
Activitats del PAAE 2013 que han requerit desenvolupaments informàtics. Per àrees
2012 2013
Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques 1112
Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques 2017
Àrea de Producció d'Estadístiques Socials 58
Àrea de Serveis de Difusió Estadística 1011
Àrea de Sistemes d'Informació Estadística 11
Àrea d'Assistència Tècnica Estadística 77
Total 5456
Gestió de bases de dades
2012 2013
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 6269
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 1932
Servidors web amb gestió compartida 1414
Aplicacions web gestionades 2931

10.2. Serveis informàtics

El 2013 s'ha renovat el 25% del parc informàtic de l'Institut i s'ha tancat un inventari de tot el maquinari informàtic de l'Idescat. Pel que fa a la reducció de la despesa corrent, s'ha fet un esforç important per reorganitzar i, en alguns casos, reduir el nombre d'impressores, alhora que s'ha procedit a l'alienació de material obsolet tant informàtic com telefònic.

Quant als procediments interns, s'ha elaborat un protocol d'altes i baixes d'usuaris, a través del portal de Proactiva, per a la petició de material i serveis informàtics d'una manera més precisa i controlada i un protocol d'emergències web, s'han normalitzat els tipus de programaris autoritzats a l'Idescat i s'han ampliat les mesures de seguretat informàtica previstes per la LOPD i l'ENS.

Actualitzacions del maquinari

 • Implementació d'un nou sistema d'emmagatzematge HP EVA 6550 i de còpies de seguretat a disc HP D2D 4112.
 • Renovació del 25% del parc informàtic: adquisició de 40 nous ordinadors de taula i un de portàtil.

Actualitzacions del programari

 • D2D: Actualització de tot l'entorn de gestió de les còpies de seguretat amb Data Protector 8.
 • Oracle: Configuració del mòdul Spatial d'Oracle per a la gestió de dades geoespacials i aplicacions gràfiques socials.
 • Web: Proves de desenvolupament amb Tomcat 6.
 • KOHA: Implementació del nou programari lliure de gestió de la Biblioteca.
 • Windows: Inici d'actualització del paquet ofimàtic del parc a la darrera versió M.S. Office 2013.
Ocupació en disc segons els sistemes de gestió
Bases de dades 2010 2011 2012 2013
Unitats: Gigabyte (GB).
SAS 130,00210,00323,00429,00
Oracle (producció) 67,3386,03107,23123,87
Oracle (desenvolupament) 14,5118,8272,40121,74
Total 211,84314,85502,63674,61
Equipament informàtic i de comunicacions
2010 2011 2012 2013
Ordinadors personals 157168158160
Servidors físics 30262622
Servidors virtuals 23303034
Impressores 40454240
Programari de gestió :::10
Programari estadístic :::6
Programari de base de dades :::3
Tallafocs :::2
Commutadors de xarxa :::20
Línies telefòniques :::152
Commutadors de xarxa telefònica :::15
Correu electrònic: activitat
2012 2013
Correus rebuts/enviats 1.389.3701.638.714
Total GB rebuts/enviats 32,2045,00

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Diccionari de dubtes per a l'estadística oficial Comentar els termes o expressions impropis i destacar les solucions genuïnes que s'han de normalitzar. Més de 300 entrades amb el plantejament lingüístic del problema, exemples impropis al costat dels termes o expressions correctes.
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 21 publicacions entre fulls divulgatius i revistes. Destaquem el web educatiu de primària per la seva adequació al registre propi d'aquesta etapa escolar.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità. Edició i traducció de 277 novetats web. Revisió en català i traducció al castellà (i a l'occità en alguns productes). La versió anglesa l'ha dut a terme un servei extern.
Llibre d'estil Fer conèixer els criteris gramaticals i terminològics del llenguatge propi de l'estadística oficial. Revisió dels diversos capítols: abreviacions, majúscules, criteris de redacció, citació de fonts estadístiques, signes de puntuació, enumeracions.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el PAAE. S'han editat 91 qüestionaris bilingües que representen més de 992 pàgines.
Revisió terminològica de les classificacions estadístiques Revisar les nomenclatures estadístiques i elaborar propostes de termes no resolts en col·laboració amb el Termcat.
 • Supervisió de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014).
 • Supervisió de l'adaptació catalana de la Nomenclatura combinada (edició 2013).
 • Supervisió de l'adaptació de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2012 (PRODCOM-EIP 2012).

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2013
Actuació Format Nombre
Pla editorial Idescat Publicacions PDF o paper21
Documentació PAAE Documents interns6
Enquestes INE Qüestionaris91
Web educatiu de primària Maquetació propostes didàctiques18
Web educatiu Maquetació material presentació4
Any Internacional de l'Estadística Jornada al Parlament. Preparació material1
Infografia per a premsa Gràfics d'acompanyament a les notes de premsa27
Recull fotogràfic Banc fotogràfic Idescat6
Calendari laboral 2013 Cartell i estoreta del ratolí200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Manuals, carpetes, identificacions2
Enquadernacions Revistes biblioteca284