Saltar al contingut principal

5. Estadístiques socials

La producció estadística social durant l'any 2013 s'ha caracteritzat per l'actualització puntual de la informació estadística més consolidada, el desenvolupament i difusió de noves estadístiques, especialment en l'àmbit de l'estadística laboral, i l'ampliació de resultats quan ha estat possible, cosa que ha permès oferir nous resultats complementaris a fonts estadístiques ja disponibles. Amb l'objectiu de donar satisfacció a les necessitats d'informació de caire territorial, s'han continuat explorant eventuals aprofitaments estadístics de registres administratius i implementant noves formes de producció estadística que depassen el recompte i la inferència estadística i es basen en l'estimació per models.

Entre les activitats ordinàries d'actualització periòdica de les estadístiques socials i el compliment del calendari de disponibilitat dels resultats al llarg del 2013, cal destacar, entre d'altres, l'avenç en la disponibilitat de fonts estadístiques noves en l'àmbit de les estadístiques laborals. Per una banda, s'ha publicat per primera vegada el nombre d'afiliacions segons la residència padronal de l'afiliat per règim d'afiliació i sector d'activitat en l'àmbit municipal amb periodicitat trimestral, sèrie iniciada l'any 2012. La publicació d'aquests resultats ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat i la Tresoreria General de la Seguretat Social al 2011, i el posterior encreuament dels fitxers amb el Registre de població de Catalunya.

Per altra banda, també s'ha realitzat l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) de la Seguretat Social amb informació referida a la població resident, cotitzant o pensionista a Catalunya que ha tingut una o més relacions administratives amb la Seguretat Social. De periodicitat anual, s'han difós els resultats corresponents als anys 2009, 2010 i 2011 per al conjunt de Catalunya, així com els principals resultats per províncies i municipis de més de 40.000 habitants. La població d'estudi de la MCVL són totes les persones que han estat en situació d'afiliació en alta o que han rebut alguna pensió contributiva en algun moment de l'any de referència, independentment del temps que hagin estat en aquesta situació.

Completant el bloc de les estadístiques laborals, s'han realitzat explotacions específiques de dues estadístiques consolidades, de les quals s'ha obtingut nova informació. Amb relació a l'Enquesta de població activa, s'ha publicat la població ocupada en dos sectors d'activitat econòmica transversals, com són el turisme i la cultura, des del primer trimestre del 2008, per sexe i situació professional. Pel que fa a l'Enquesta d'estructura salarial, s'han publicat un conjunt d'indicadors de desigualtat salarial referits als anys 2006 i 2010, posant èmfasi en les desigualtats per gènere.

Per tal d'augmentar la informació estadística social disponible en àmbits territorials més desagregats, s'ha treballat en dues línies. D'una banda, s'ha avançat en el projecte tècnic dels indicadors territorials de població activa i aturada, amb l'objectiu d'estimar mitjançant modelització estadística les taxes de població activa i aturada sota les definicions de l'Organització Internacional del Treball relacionades amb l'activitat econòmica i la desocupació.

D'altra banda, s'han continuat els treballs conjunts amb el Departament de Benestar Social i Família en l'elaboració del projecte tècnic dels indicadors territorials de risc a la pobresa i l'exclusió social, a fi d'obtenir una bateria d'indicadors i índexs sintètics per a les àrees bàsiques d'atenció primària de serveis socials a partir d'explotacions específiques de fonts estadístiques. S'han establert acords de col·laboració amb diversos organismes de la Generalitat per tal de realitzar aprofitaments estadístics de registres administratius, i amb els quals s'han iniciat els treballs d'anàlisi, depuració i tractament.

Pel que fa a les estadístiques sobre condicions de vida, es destaquen dues actuacions d'ampliació de resultats. En primer lloc, l'ampliació dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011, on es desagreguen les variables objectiu de l'enquesta en nivells més específics, com el nivell d'estudis, l'origen geogràfic o la relació amb l'activitat, així com un nou capítol sobre la satisfacció global amb la vida com a dimensió del benestar subjectiu. En segon lloc, s'ha abordat el temps de treball remunerat i no remunerat a partir de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011, per tal de conèixer la càrrega total de treball i la seva distribució entre grups sociodemogràfics, en especial entre homes i dones.

Com a continuació dels treballs iniciats al llarg del 2012, s'ha treballat conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura amb l'objectiu d'avançar en la producció d'una nova edició (la tercera) de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. Concretament, s'han completat els treballs de recollida d'informació entre els mesos de juny i novembre del 2013. Amb periodicitat quinquennal, aquesta estadística té per objecte conèixer la identificació lingüística dels ciutadans i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació de la població a Catalunya. L'enquesta s'ha realitzat per primer cop mitjançant una metodologia combinada per tres canals de recollida (Internet, entrevista telefònica i entrevista presencial). Tot el seguiment dels treballs de camp s'ha fet també via aplicacions web dissenyades específicament. Els resultats seran publicats al llarg del segon trimestre del 2014.

Finalment, durant la primavera del 2013 es va portar a terme la recollida d'informació de l'Estadística de biblioteques 2012, i els resultats es van publicar al mes de desembre.

Activitats estadístiques socials 2013

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Ampliació de resultats dels resultats sintètics i satisfacció global amb la vida.

Altres organismes participants: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona

Estadística de distribució personal de la renda i Estadística de risc a la pobresa

Periodicitat: Anual

Actuacions: Tractaments estadístics de l'Enquesta de condicions de vida 2012.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de la despesa en consum de les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels resultats de l'Enquesta de pressupostos familiars 2012.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'ús del temps 2010–2011

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Ampliació de resultats sobre el temps de treball remunerat i no remunerat.

Indicadors territorials de risc a la pobresa i l'exclusió social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració del projecte tècnic i establiment de les fonts de col·laboració entre diversos organismes de la Generalitat de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família

Estadística de força de treball

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Actualització dels resultats trimestrals i anuals de l'Enquesta de població activa (EPA).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Elaboració del projecte tècnic.

Estadística d'afiliats i afiliacions

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social i Institut Social de la Marina

Població ocupada en el sector cultural i turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa per als sectors cultural i turístic, considerant el sexe i la situació professional.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadístiques d'estructura salarial

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2011. Ampliació dels resultats a partir de la publicació d'un conjunt d'indicadors de desigualtat salarial referits als anys 2006 i 2010.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadístiques de costos laborals

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Actualització de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2011. Ampliació dels resultats a partir de la publicació d'un conjunt d'indicadors de desigualtat salarial referits als anys 2006 i 2010.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística longitudinal de la vida laboral

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats 2009–2011.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social

Estadística de biblioteques 2012

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Recollida de la informació i publicació dels resultats sintètics per a l'any 2012.

Altres organismes participants: Departament de Cultura i Institut Nacional d'Estadística

Indicadors socials territorials

Periodicitat: Anual, biennal, variable, quinquennal i decennal

Actuacions: Continuació dels treballs de recopilació i actualització dels indicadors socials. Calendarització de les actualitzacions.

Altres organismes participants: Diversos departaments i fonts pròpies

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 (EULP)

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Planificació i implementació de la fase de recollida de la informació. Primers tractaments estadístics.

Altres organismes participants: Departament de Cultura