Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2013 s'han dut a terme diverses línies d'innovació entre les quals destaquen els desenvolupaments d'àmbit transversal, com els sistemes de registres estadístics dirigits a la utilització de registres administratius en la producció estadística, els mètodes de fusió o integració de dades orientats a maximitzar la informació ja disponible i minimitzar la càrrega informativa, els mètodes de control de la revelació estadística destinats a la protecció de dades tabulades, les eines web de visualització de dades i la generació de dispositius d'enquesta en línia.

D'altra banda, l'Idescat també ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical, com ara les projeccions de població, l'estudi de la maduresa i l'envelliment satisfactori, la mesura de la productivitat total dels factors o els principals consums intermedis de l'economia catalana, els canvis de base d'indicadors conjunturals i algunes millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, en els termes que es detallen a l'apartat corresponent.

Així mateix, cal destacar l'ampliació del nombre d'universitats coeditores de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) al llarg del 2013, la millora del seu factor d'impacte, amb l'objectiu de satisfer els estàndards científics internacionals més exigents, i la renovació de la certificació de qualitat atorgada per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) per al període 2013–2016.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistemes de registres estadístics

Objectiu: Aprofundiment dels procediments sobre la utilització de registres estadístics en la producció d'estadística, mitjançant la impartició d'un curs per part d'experts coneixedors del sistema desenvolupat a l'Statistics Sweden i una sessió tècnica sobre el Seminari Internacional d'Estadística de l'Eustat dedicat als aspectes metodològics i pràctics d'enllaç d'enquestes amb el programari R'StatMatch.

Col·laboració: Anders Wallgren i Britt Wallgren. Statistics Sweden

Fusió de dades (statistical matching)

Objectiu: Actualització i revisió del compendi metodològic sobre els processos de fusió de dades a partir del diferents treballs realitzats en col·laboració amb el LIAM-UPC en la producció estadística regional durant els darrers anys, la qual cosa ha generat la versió definitiva del document de treball intern de l'Idescat.

Col·laboració: Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Universitat Politècnica de Catalunya

Protecció de dades tabulades amb R

Objectiu: Generació amb R de nous o millors automatismes i criteris de control de la revelació estadística que permetin protegir eficaçment les dades tabulars, aplicats a l'explotació dels registres de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i creació de les rutines per a la identificació de cel·les no segures i la seva protecció corresponent via recodificació i altres tècniques.

Eina web per a la visualització de dades

Objectiu: Desenvolupament d'una solució de codi obert (Idescat Visual) per a la generació de visualitzacions de dades (mapes i gràfics) incrustables en pàgines web.

Desenvolupaments computacionals en estadística

Objectiu: Estandardització d'eines informàtiques i incorporació de noves tecnologies a la captura, el processament i la difusió d'informació estadística oficial. Desenvolupament d'una aplicació Java per a la generació d'enquestes en línia. Durant l'any 2013 s'ha desenvolupat una primera versió de l'aplicació i s'ha incorporat a la gestió de noves enquestes.

Línies d'àmbit vertical

Programari per a les projeccions de població de l'Idescat

Objectiu: Desenvolupament d'una aplicació informàtica per executar les projeccions de població de Catalunya, amb la utilització del model dels components, enfocament multiregional i tractament modular dels components del creixement demogràfic.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Estudi sobre la maduresa i l'envelliment satisfactori (MESGI55)

Objectiu: Elaboració d'un treball de recerca estadística referent a un estudi longitudinal sobre la salut, l'estat socioeconòmic i les xarxes socials i familiars de les persones de 50 i més anys en l'àmbit de les comarques gironines.

Col·laboració: Dipsalut (Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona) i Institut d'Assistència Sanitària de Girona

Estadística i comptes del sector TIC

Objectiu: Explotació de diferents fonts d'estadística empresarial per poder fer un seguiment multidimensional del sector de les empreses TIC, que té una definició complexa des del punt de vista de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). Aproximació al compte d'explotació, nombre d'empreses i ocupació, R+D+I, equipament i ús de les TIC, i comerç internacional del sector.

Col·laboració: Departament d'Empresa i Ocupació

Indicadors de posició competitiva del sector turisme

Objectiu: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic, tenint en compte la competitivitat en preus i revelada (quota de mercat), en l'àmbit del turisme internacional receptor de Catalunya.

Col·laboració: Departament d'Empresa i Ocupació

Estadística de la productivitat total dels factors

Objectiu: Càlcul de la productivitat total de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius de creixement econòmic, segons l'evolució dels inputs (treball i capital) i la variació deguda a la productivitat total (multifactorial) dels factors a causa de millores tecnològiques, organitzatives, economies d'escala i altres.

Col·laboració: Departament d'Economia i Coneixement

Índex de comerç al detall (ampliació)

Objectiu: Ampliació del seguiment conjuntural del sector comercial desagregat segons el tipus de producte: alimentació i resta de productes diferenciat entre equipament de la persona, de la llar i altres. Es presenten els índexs segons els valors nominals i els valors deflactats.

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística

Canvi de base dels indicadors de conjuntura

Objectiu: Seguint les indicacions de la reglamentació europea, canviar els indicadors a base 2010=100. Implica l'adaptació a la CCAE-2009 i també l'aplicació d'índexs encadenats (no de base fixa) en els indicadors de facturació dels sectors.

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística

Enquesta de consums intermedis

Objectiu: Enquesta d'alta complexitat a les empreses —a fi d'obtenir dades de compres i orígens d'aquestes en el procés productiu— a partir d'una aplicació CAWI, per tal d'aproximar 134 branques d'activitat econòmica mitjançant 12 qüestionaris —segons la grandària i multilocalització de l'empresa— i més de 300 productes precodificats emergents segons el codi d'activitat econòmica.

Col·laboració: Empresa TNS

Explotació sistemàtica de la Mostra contínua de vides laborals

Objectiu: Tractament estadístic i explotació sistemàtica de la Mostra contínua de vides laborals, per tal de generar una tabulació rellevant en l'àmbit de l'estadística social.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Indicadors territorials de pobresa i risc a la pobresa

Objectiu: Establiment de metodologies d'estimació indirecta que permetin la producció d'indicadors sobre la incidència, la intensitat i la severitat del risc a la pobresa i l'exclusió social en l'àmbit municipal a partir de les fonts estadístiques disponibles, ja siguin d'origen exhaustiu, administratiu o mostral.

Col·laboració: Universitat de Cantàbria

Aplicació del concepte de capacitat a l'anàlisi del benestar, desigualtat i pobresa, a partir de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006 (ECVHP2006)

Objectiu: Conceptualització i anàlisi del benestar individual des d'un enfocament multidimensional, a partir de les dades de l'ECVHP2006. Solució operativa mitjançant equacions estructurals a l'enfocament multidimensional en l'anàlisi del benestar i als estudis sobre la desigualtat i la pobresa que desenvolupen models d'anàlisi multidimensional, a partir de l'aplicació del concepte de "capacitat" establert per Amartya Sen.

Col·laboració: Alfons Garín

Recollida d'informació multicanal de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

Objectiu: Disseny, organització i implementació de la fase de recollida de la informació individual en una enquesta a la població, mitjançant la convivència de tres canals de recollida: Internet, entrevista telefònica i entrevista presencial. La multicanalitat ha requerit el disseny d'aplicacions específiques de seguiment del treball de camp i d'enregistrament que garanteixin la coordinació centralitzada i l'avaluació contínua.

Col·laboració: Direcció General de Política Lingüística (Departament de Cultura)

Càlcul dels coeficients de variació aplicats a les taules de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

Objectiu: Aproximació als errors de mostreig que es deriven dels resultats de l'ETCL, en què s'han calculat els coeficients de variació dels estimadors de cada taula publicada. El càlcul de l'estimador de la variància de l'estimador s'ha realitzat amb la tècnica de remostreig bootstrap estratificat, que s'adapta al disseny mostral de l'ETCL.

Indicadors de desigualtat salarial a partir de l'Enquesta d'estructura salarial 2010

Objectiu: Implementació de nous indicadors i índex de desigualtat a partir de l'Enquesta d'estructura salarial 2006 i 2010. Concretament, la bretxa salarial o "gender pay gap" i l'índex de Gini per a tots els treballadors per compte d'altri que presten el seus serveis en comptes de cotització, amb independència de la seva grandària.

Col·laboració: Universitat Autònoma de Barcelona (conveni específic per a la realització de pràctiques curriculars d'un alumne de la llicenciatura en ciències politiques i sociologia)

9.2. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats el 2013
Títol Data
Volume 37, Number 1, January-June 2013 Juny 2013
Volume 37, Number 2, July-December 2013 Desembre 2013

Onzè any de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions). La revista apareix indexada des de setembre del 2007 a les bases de dades del Science Citation Index Expanded, i el seu factor d'impacte s'ha situat l'any 2012 en 0,462 (l'any 2011 s'havia situat en 0,429). Durant l'any 2013 s'han publicat els dos números corresponents al volum 37 i, al mateix temps, s'ha consolidat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) en el marc del conveni de col·laboració amb el CBUC.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos al procés de revisió ha estat el segon més elevat des de l'inici de la revista, de resultes del reconeixement progressiu del seu impacte des de l'any 2009. D'altra banda, el nombre de pàgines publicades s'ha mantingut estable, com correspon als anys/volums on només s'editen els dos números ordinaris.

En el mes de juny de 2013, l'Idescat va signar dos nous convenis de coedició en virtut dels quals s'incorporen dues universitats catalanes com a coeditores de la revista SORT, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra, amb l'objectiu d'impulsar la promoció de la revista i la seva interacció amb l'acadèmia.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2009–2012
Any 2009 2010 2011 2012
Factor d'impacte 0,3600,2500,4290,462