Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

S'han celebrat les reunions preceptives dels òrgans establerts en el Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Idescat: la Junta de Govern de l'Idescat —11 d'octubre de 2013—, el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (CRSEC) —30 d'octubre— i el Consell Català d'Estadística (CCE) —13 de novembre.

La Junta de Govern, en reunió celebrada el dia 11 d'octubre de 2013, va tractar temes propis de la gestió ordinària de l'Idescat (aprovació del Pla anual d'activitats 2014, de l'avantprojecte de pressupost per al 2014 i de la Memòria anual 2012, entre altres). A més, el director, en el seu informe, va destacar les accions més significatives desenvolupades durant el 2013. Entre aquestes, els treballs de disseny i implementació d'un sistema d'informació estadística integrat pels registres de població, de territori i d'empreses —interconnectats entre si—; la millora del sistema de comptabilitat analítica —amb la redefinició dels cicles de distribució i de l'estructura dels centres de cost—; la creació d'una taxa per al cobrament de la prestació del servei de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya —demandes a mida; i la tramitació d'un projecte de Decret d'organització i funcionament de l'Institut que respon a nous reptes en matèria de producció i difusió estadística.

En la reunió del CRSEC, òrgan de participació dels organismes que integren el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014 (PAAE 2014), juntament amb els seus elements normatius i aspectes econòmics, i s'ha presentat l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística corresponent a l'any 2012, així com l'inici dels treballs preparatoris del proper Pla estadístic de Catalunya. D'altra banda, el director de l'Idescat ha informat al Consell de la proposta d'una nova Classificació de productes per activitats 2014, així com la continuïtat de les tasques desenvolupades per l'Idescat en l'elaboració d'un sistema de registres estadístics com a model de producció eficient, posant de manifest la importància de garantir la protecció i confidencialitat de la informació. En darrer terme, es va comentar la proposta de nou Decret d'organització i funcionament de l'Idescat que té com a finalitat una millora operativa i organitzativa, tant pel que fa als òrgans del Sistema estadístic de Catalunya com a l'adaptació de l'estructura de l'Idescat als nous models de producció i difusió. Pel que fa a la sessió anual del CCE, òrgan consultiu i d'assessorament de l'Idescat, el director de l'Idescat ha comentat la feina realitzada pel Sistema estadístic de Catalunya (SEC), especialment pel que fa a les principals línees de treball dutes a terme, les tasques de divulgació de les estadístiques i també ha informat sobre algunes actuacions destacades del SEC en l'àmbit de la producció estadística per al 2014. Així mateix, el CCE ha informat favorablement sobre la proposta del PAAE 2014, se l'ha informat del nivell d'execució del PAAE 2012 i s'ha donat per assabentat de la proposta de nou Decret d'organització i funcionament de l'Idescat, així com de la proposta de Classificació catalana de productes per activitat 2014 (CCPA-2014) i de l'inici dels treballs d'elaboració del proper Pla estadístic de Catalunya.

1.2. Visites i actes institucionals

Visites i actes institucionals

Declaració institucional de l'Any Internacional de l'Estadística

Data: 10/04/2013

Lectura: Il·ltre. Sr. Josep Rull, secretari 3r de la Mesa del Parlament

Lloc: Parlament de Catalunya

Trobada amb el rector de la Universitat Internacional de Catalunya, Excm. i Mgfc. Sr. Pere Alavedra i Ribot

Data: 23/05/2013

Lloc: Campus de la Universitat Internacional de Catalunya (Sant Cugat i Sarrià)

Sr. Bazizi (director d'Estadístiques Socials d'Algèria). MEDSTAT III Euro-Mediterranean Statistical Cooperation Project

Data: 18/10/2013

Lloc: Idescat

Acte commemoratiu de l'Any Internacional de l'Estadística

Data: 18/10/2013

Lloc: Parlament de Catalunya

Presentació:

 • M. Hble. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya
 • Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Sra. Lupe Gómez, presidenta de la Societat Catalana d'Estadística

Conferència inaugural:

 • Sr. Geert Molenberghs, catedràtic de bioestadística de la Universitat de Hasselt i de la Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica
 • Sra. Lupe Gómez, presidenta de la Societat Catalana d'Estadística

Taula rodona:

 • Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat
 • Sra. Montse Guillén, catedràtica del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Rosa Lamarca, cap d'estadística clínica a Laboratoris Almirall
 • Sr. Pere Puig, catedràtic del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Cloenda:

 • Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement
 • Sr. Joandomènec Ros, president de l'nstitut d'Estudis Catalans
 • Sra. Anna Cabré, presidenta del Consell Català d'Estadística