Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, impulsa la difusió dels resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de difusió, on destaquen el web i Twitter (http://www.idescat.cat/twitter/) com a canals principals. També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya, i d'un pla de publicacions dels principals resultats i de divulgació de l'estadística.

L'atenció personalitzada i orientada a l'usuari completa la proposta de l'Idescat en relació amb els serveis de difusió estadística, adreçats als diferents tipus d'usuaris (gestors públics, empreses, investigadors, estudiants, etc.) i que volen donar resposta a les seves necessitats. Està composta per l'atenció de demandes d'informació estadística via web (a mida, consultes i suggeriments) i telefònica, i el servei personalitzat als mitjans de comunicació.

L'any 2013 cal destacar del web de l'Idescat (www.idescat.cat), respecte de l'any 2012, l'increment en nombre de visites (13,2%), de visitants (14,1%) i de pàgines vistes (0,6%). Per la seva banda, el canal de Twitter de l'Idescat, en el seu tercer any d'existència, continua augmentant els seguidors fins a arribar als 3.513.

Entre les principals novetats del 2013 pel que fa a difusió a través del web, destaca l'ampliació del sistema d'indicadors de la Unió Europea, amb la incorporació dels indicadors de l'Europa 2020, l'ampliació de les prestacions de l'apartat de Premsa i comunicació, amb la disponibilitat dels fulls de càlcul de les taules i gràfics de les notes de premsa, i la implantació de la tercera columna a la pàgina principal del web.

També cal destacar els treballs realitzats per aconseguir una millor organització temàtica del web, amb l'inici de dos projectes: un d'implementació d'un gestor de continguts i un altre de definició d'una nova arquitectura temàtica per accedir a la informació del web. Per altra banda, en relació amb la visualització de les estadístiques i de la seva major comprensió, l'any 2013 s'ha iniciat la segona fase del projecte de complementar amb gràfics i mapes les taules del web de l'Idescat, amb el desenvolupament per part de l'Idescat de Visual, una biblioteca de Javascript per a la visualització de dades, de codi obert i que permet representar una gran varietat de visualitzacions, com ara mapes, gràfics de línies, de barres o piràmides de població. Mitjançant aquest eina l'Idescat ha iniciat la implementació de gràfics en els principals productes de síntesi i mapes en la informació territorial.

7.1. Difusió per Internet

7.1.1. El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial, que l'any 2013 ha incrementat tant el nombre de visites com de visitants i pàgines consultades, i que ha continuat per sobre del milió de visites.

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat
Total 2011 2012 2013
Visites 1.059.9501.146.4591.297.762
Visites català 808.277830.529870.091
Visites castellà 224.588338.546438.344
Visites anglès 27.24632.28343.751
Visites a pàgines de dades 686.061798.437863.272
Visites de trànsit directe 347.874315.135412.033
Visitants 738.542828.556945.133
Pàgines visitades 8.528.4628.933.2208.982.475
Nombre de visites dels productes més visitats del web de l'Idescat
Nombre de visites 2011 2012 2013
Banc d'estadístiques municipals i comarcals 245.723260.672256.494
Anuari estadístic digital 151.953194.758235.498
El municipi en xifres 163.204189.731215.723
Noms del nadons 66.90091.31692.045
Indicadors de conjuntura econòmica 64.16671.48580.230
Demografia i qualitat de vida 53.84153.37753.010
Novetats 46.09342.87744.281
Indicadors d'estructura econòmica 39.53639.58937.843
Indicadors de la Unió Europea 33.52533.66538.313
Noms de la població 30.66729.06632.985

El web disposa d'un apartat sobre el registre de rectificacions (http://www.idescat.cat/rectificacions/) que dóna a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït al lloc web de l'Idescat. L'any 2013 s'ha mantingut en el mateix nombre de rectificacions respecte de l'any anterior, però amb un increment substancial de les rectificacions que produeixen millores en les dades.

Registre de rectificacions
Tipus 2011 2012 2013
(*) Canvis en les dades no previstos —i, per tant, no anunciats amb anterioritat— que han sobrevingut perquè es disposa de nova informació i que milloren les estimacions inicials.
Rectificacions 312318
Millores (*) 11510
Total 422828

7.1.2. El canal Twitter de l'Idescat

El canal Twitter de l'Idescat continua en fase d'expansió amb un increment anual del nombre de seguidors del 33,2% a 31 de desembre de 2013.

El canal Twitter de l'Idescat
2011 2012 2013
Seguidors (a 31 de desembre) 1.5742.6383.513
Piulades emeses 478496609
Visites web Idescat (a partir de les piulades) :1.8443.063

7.1.3. Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat va ser publicat el 2012 per primera vegada com un nou servei web. El 2013 conté la data de difusió de 210 actualitzacions que corresponen a la producció estadística de l'Idescat.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2013
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 213354
Actualitzacions 14466210
Grau de seguiment (%) 95,871,288,1

A més, l'Idescat realitza altres actuacions per facilitar el coneixement de les seves activitats com són el servei de novetats i les notes de premsa.

Altres actuacions de comunicació
Tipus 2011 2012 2013
Novetats web 228228277
Notes de premsa 323336

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2013, s'han rebut 2.582 demandes d'informació procedents majoritàriament d'empreses i particulars (62%), seguits de l'Administració (29%) i les universitats (9%).

Nombre de demandes rebudes segons via d'arribada
2011 2012 2013
Via formulari web 1.0261.2791.495
Via telèfon 1.4801.065828
Via presencial (biblioteca) 244245259
Total 2.7502.5892.582

Les demandes rebudes a través del formulari web han tingut un increment del 16,9%, que compensa en part la disminució de les demandes per telèfon (−22%). En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, que li han donat una puntuació global del 8,2 (sobre 10) en l'Enquesta anual de satisfacció del 2013.

Servei de demandes via formulari web Idescat. Avaluació
Indicadors 2011 2012 2013
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual qualitat del servei) 8,28,28,2
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 94,494,792,5
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 60,757,752,0

7.3. Premsa i comunicació

L'any 2013 s'han difós 36 notes de premsa, de les quals 12 són de resultats d'estadístiques estructurals: 9 dins l'àmbit d'estadística demogràfica, 1 d'estadística social i 2 d'estadística econòmica. A més, també s'han difós notes de premsa dels resultats de 5 activitats de conjuntura econòmica.

La producció estadística de l'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 480 ocasions durant l'any 2013. D'aquests impactes a la premsa, el 41% han estat en l'àmbit de l'estadística econòmica, el 28% en l'estadística demogràfica, el 15% en l'estadística social i el 16% en altres àmbits, majoritàriament relacionats amb l'actualitat política com ara les iniciatives legislatives.

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat treballa en la recopilació d'estadístiques bàsiques de Catalunya, en l'elaboració de sistemes d'indicadors i en un conjunt de productes de síntesi que estan dirigits a uns usuaris que necessiten una informació estadística de caràcter bàsic sobre la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya.

L'Anuari estadístic digital recopila l'estadística bàsica de Catalunya i s'actualitza puntualment en el moment que les diferents fonts publiquen els seus resultats. L'any 2013 es manté com el producte de síntesi més visitat del nostre web (235.498 visites), amb un total de 7.720 taules i 700 actualitzacions.

Amb relació als sistemes d'indicadors, l'Idescat ofereix informació conjuntural i estructural amb la seva comparativa amb Espanya i la Unió Europea, amb un total de 615 indicadors, que l'any 2013 han originat 1.187 actualitzacions i 209.396 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2013, el web de l'Idescat ha rebut 721.049 visites que han consultat productes de síntesi i els sistemes d'indicadors, amb un increment respecte a l'any anterior del 12,2%. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que té en les visites al web de l'Idescat: un 56% de les visites es fan per consultar productes de síntesi.

Dins dels productes de síntesi cal destacar "El municipi en xifres", que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya amb una consulta molt senzilla i que l'any 2013 ha rebut un 14% més de visites que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2013

Per al seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya, l'Idescat publica al seu web un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment. L'any 2013 la seva situació és la següent:

Indicadors estadístics. Nombre i actualitzacions d'indicadors. Per tipus. 2013
Tipus Nombre Actualitzacions Visites web
Indicadors de conjuntura econòmica 8768580.230
Indicadors d'estructura econòmica 11511837.843
Demografia i qualitat de vida 12410253.010
Indicadors de la Unió Europea 9111538.313
Indicadors demogràfics territorials 4743:
Indicadors socials territorials 14578:
Informes de conjuntura econòmica 646:
Total 6151.187209.396

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris que desitgen una informació més bàsica i ordenada de Catalunya el conjunt de productes de síntesi següent:

Productes de síntesi Idescat. 2013
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC) L'AEC digital recull 6.584 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya. L'any 2013 ha rebut 235.498 visites al web de l'Idescat.
El municipi en xifres Recull quasi 200 indicadors dels 947 municipis de Catalunya i de les 41 comarques. L'any 2013 ha rebut 215.723 visites al web de l'Idescat.
Xifres de Catalunya Aquest desplegable ofereix dades comparatives amb les d'Espanya i la Unió Europea referides a temes de població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut. Està disponible en nou idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i àrab.

7.5. Biblioteca

La biblioteca de l'Idescat utilitza el programari KOHA per tal de gestionar el seu fons documental. A 31 de desembre de 2013, el fons de la biblioteca recull un total de 163.086 volums.

Biblioteca de l'Idescat. Actuacions
2011 2012 2013
Catalogació
llibres 1.023697500
revistes 1.2941.2311.559
Adquisició
comandes 334416398
llibres arribats 986590424
Comunicació
sumaris revistes 1.147931678
novetats biblioteca 228224175

7.6. Pla editorial

El Pla editorial de l'Idescat 2013 ha consistit en l'edició de 21 publicacions, amb un tiratge global de 14.600 exemplars, dirigit a potenciar la informació més divulgativa.

Pla editorial Idescat. 2013
Títols Tiratge
Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011). Adaptació a la CNO-2011 paper i digital
Codis territorials sectorials de Catalunya. 2013 digital
Comerç amb l'estranger. 2011 digital
Dossier Idescat. Núm. 12. aprenestadistica: un web per aprendre estadística a secundària paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 13. L'ensenyament privat reglat a Catalunya. Curs 2009–2010 paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 14. Els centres de serveis socials a Catalunya. 2009 paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 15. Els centres d'atenció a la gent gran a Catalunya. 2009 paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 16. La població resident en establiments col·lectius. 2011 paper i digital
Estimacions de població 2011. Dades postcensals digital
GEOCAT. Codis territorials i administratius a Catalunya. 2011–2012 digital
Memòria 2012 digital
NOMENCAT. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya. 2012 digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 37. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 37. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2014 (7 idiomes: català, castellà, anglès, aranès, alemany, francès i italià) paper i digital