Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu

La direcció de l'Idescat ha organitzat, un any més, la presentació "L'estat de l'Idescat", adreçada a tot el personal de l'Institut.

La sessió, realitzada el dia 11 de desembre de 2013, ha tingut com a objectiu repassar els fets més importants del 2013 i destacar els objectius i els projectes més rellevants per al 2014. El director i els tres subdirectors generals han detallat aquests temes en cadascun dels seus àmbits.

D'altra banda, l'Idescat ha continuat treballant per garantir la protecció de les dades personals que gestiona.

Així, després de completar l'aplicació de les recomanacions dels informes d'auditoria de seguretat, relatius al compliment de la legislació sobre protecció de dades personals i de l'Esquema Nacional de Seguretat, ha actualitzat els fitxers que contenen dades personals als efectes que s'incorporin a la nova ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement, i ha revisat el Document de Seguretat en els termes establerts al reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

En el terreny organitzatiu, l'Idescat ha definit sis circuits d'actuació interna, entre els quals destaquem els relatius a la contractació menor i a la gestió de la presència continuada de personal aliè a l'Idescat (amb motiu de prestació de serveis o altres), tant pel que fa a la coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos com a evitar incórrer en pràctiques que puguin constituir cessió il·legal de treballadors.

Dins del mateix àmbit organitzatiu, fem referència igualment als treballs de protocol·lització de la gestió de la documentació administrativa, amb l'eliminació de documents administratius i cintes, la confecció dels quadres de classificació i l'elaboració del mapa topogràfic, que permet conèixer amb exactitud la situació de tots els expedients administratius.

Pel que fa a les actuacions desenvolupades en el terreny normatiu, l'Idescat ha elaborat i/o assessorat la tramitació de sis disposicions normatives. Entre aquestes, pel seu significat relleu, destaquem la creació de la taxa per a la prestació del servei de resultats específics per a l'explotació d'estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya (demandes a mida), incorporada a la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2014, la tramitació normativa del nou decret d'organització i funcionament de l'Idescat i la proposta d'ordre d'inici dels treballs d'elaboració de l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya per al període 2015–2018.

També s'ha actualitzat i ordenat l'apartat "Legislació del web de l'Idescat" per tal de fer-lo més entenedor, i s'ha redirigit la normativa referenciada al Portal Jurídic de la Generalitat per raons de seguretat jurídica.

11.2. Pressupost

El pressupost per al 2012 ha estat prorrogat per a l'exercici 2013.

La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va aprovar el pressupost de l'Institut d'Estadística de Catalunya per un import de 8.192.831,36 euros. Això no obstant, el pressupost disponible, un cop aplicada la retenció aprovada pel Govern de la Generalitat (que pel que fa a l'Idescat és equivalent al 17,23% dels crèdits prorrogats), va ser de 6.781.206,52 euros.

El pressupost així definit ha estat executat en un 91,28%.

El grau d'execució pressupostària ha estat limitat per l'import dels drets liquidats.

La rebaixa d'aquests drets és conseqüència de la disminució de les aportacions del Departament d'Economia i Coneixement, acordades per les resolucions de 12 i 13 de setembre de 2013 del secretari general, i pel no cobrament d'altres ingressos previstos per raó del context de crisi econòmica.

Pressupost 2013. Estat de despeses
Capítol Concepte Pressupost 2012 Pressupost 2013 Pressupost 2013 disponible (−17,23%) Pressupost executat % execució
Nota: El percentatge d'execució es refereix al pressupost disponible.
I Remuneració de personal5.806.286,465.806.286,465.134.021,834.706.570,0691,67%
II Despeses de béns corrents i serveis1.370.088,451.186.888,45952.381,47896.731,9394,16%
IV Transferències corrents183.200,00183.200,00179.340,2597,89%
VI Inversions reals986.456,45986.456,45486.159,37401.453,8282,58%
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,0025.443,845.473,6421,51%
Total 8.192.831,368.192.831,366.781.206,516.189.569,7091,28%
Pressupost 2013. Estat d'ingressos
Capítol Concepte Pressupost 2012 Pressupost 2013 Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
Unitats: en euros.
III Taxes, béns i altres ingressos166.300,00166.300,0065.808,1565.808,15
IV Transferències corrents7.009.074,917.009.074,915.606.987,453.395.347,242.211.640,21
V Ingressos patrimonials1.000,001.000,001,081,08
VII Transferències de capital986.456,45986.456,45598.903,52271.212,88327.690,64
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,008.932,478.932,47
Total 8.192.831,368.192.831,366.280.632,673.741.301,822.539.330,85

En l'àmbit de la gestió econòmica, destaquem la feina d'acompanyament a 21 proveïdors de l'Idescat que s'han adherit al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les comunitats autònomes i dels ens locals, constituït mitjançant el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny.

Aquest mecanisme vol fer front, amb caràcter general, a les obligacions pendents de pagament, vençudes, líquides i exigibles abans del 31 de març de 2013.

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2013
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (en euros)
Oberts 224223.332,46
Negociats 77244.055,34
Menors/factures directes 2542541.003.478,42
Total 26322651.470.866,22

11.3. lnstal·lacions

Ressaltem la formalització de la venda de l'edifici seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya i la nova condició d'arrendatària de l'immoble que té la Generalitat de Catalunya, la qual cosa implica la redistribució d'obligacions que assumeixen les parts pel que fa al manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions.

Tasques realitzades en les instal·lacions

  • Instal·lació d'un sistema d'evacuació de fums a l'escala principal d'accés a les plantes per tal de millorar la prevenció en cas d'incendi.
  • Substitució del grup de commutació (que permet el subministrament de força) per millorar-ne l'eficiència i reduir el cost energètic.
  • Posada en funcionament d'un espai menjador per al personal, equipat, amb capacitat per a 12 persones, que inclou la instal·lació d'una pica amb aigua corrent.
  • Accions diverses derivades de la marxa de l'edifici de la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija —MEFF— que ocupava les plantes 5 i 6 de l'edifici i la consegüent redefinició de l'abast del servei de seguretat: instal·lació d'un sistema d'alerta a dins dels ascensors perquè s'activi en cas d'emergència; connexió de les plantes buides a la central d'alarmes de l'Idescat; instal·lació d'un nou detector d'intrusió; adaptació dels protocols d'actuació corresponents en cas d'emergència.
  • Darrera fase del procés de substitució de les plaques del terra dels despatxos tancats de les plantes segona, tercera i quarta per raó del desgast derivat del pas del temps.Mesures orientades a la racionalització de la despesa energètica; sectorització de despatxos; limitació de punts de llum en zones comunes; limitació de les hores de funcionament dels aparells de climatització. El conjunt d'aquestes mesures ha suposat una reducció significativa de la despesa energètica.

11.4. Recursos humans

Aquest 2013 s'ha mantingut l'esforç de consolidació de llocs de treball iniciat l'any anterior, i en aquest sentit destaquem la provisió definitiva de vuit (8) llocs de treball.

D'altra banda, s'han incorporat a l'organització set (7) noves persones (entre aquestes hi comptabilitzem el reingrés d'un excedent forçós) per substituir baixes i reduccions de jornades. Això no obstant, l'increment real del nombre d'efectius en plantilla ha estat de tres (3) persones.

Subratllem també la plena normalització de la gestió de sol·licituds (absències, permisos, llicències, vacances, etc.) a través del portal ATRI i una reducció important dels expedients d'incapacitat temporal oberts durant l'any.

Expedients gestionats pel servei de personal. 2013
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 29
Situacions administratives 6
Expedients de jubilació 2
Sol·licituds tramitades per ATRI 4.460
Expedients de compatibilitat 1
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 10
Llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits 8
Expedients de concessió de bestretes al personal 11
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 43
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2013. Per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 213
Producció i Coordinació Estadística 332255
Informació i Difusió Estadística 192039
Administració i Serveis Generals 6511
Total 6048108
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2013. Per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 100020
Producció i Coordinació Estadística 02523610
Informació i Difusió Estadística 01518411
Administració i Serveis Generals 062210
Total 146431251
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2013. Per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 120003
Producció i Coordinació Estadística 034107455
Informació i Difusió Estadística 02328639
Administració i Serveis Generals 0821011
Total 167141610108
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2013. Per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
Fins a 30 32,78
De 31 a 40 1211,11
De 41 a 50 5550,93
De 51 i més 3835,19
Total 108100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'Idescat promou la formació de les persones com a eina orientada a la millora de la qualificació i desenvolupament professional.

Durant el 2013, el personal de l'Idescat ha assistit a 46 activitats formatives de caràcter generalista (exclosa, per tant, la formació estadística) organitzades, amb formats diversos, pel mateix Idescat, el Departament d'Economia i Coneixement, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i, puntualment, per altres centres de formació externs. El conjunt d'aquestes activitats representen 780 hores de formació, dada que incrementa la de l'any precedent de manera significativa i evidencia l'esforç fet en l'àmbit de la formació.

Entre les activitats desenvolupades, destaquem la formació en llengua anglesa, amb l'organització pròpia de dos cursos per a nivells inicials, de 15 hores de durada cadascun, i la gestió de l'assistència dels alumnes amb nivells superiors a cursos organitzats pel Departament d'Economia i Coneixement. La resposta a la proposta de formació en llengua anglesa, que l'Idescat vol per a tota l'organització, ha estat molt satisfactòria. També s'ha potenciat la formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball, amb una acollida igualment destacable.

D'altra banda, la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals ha assumit el suport logístic i la gestió econòmica derivada dels cursos i de les sessions tècniques organitzades per la Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística, en exercici de les funcions que té encomanades relatives a la promoció i perfeccionament del personal estadístic.

Formació que ha rebut el personal de l'Idescat durant el 2013
Activitats formatives Nombre de cursos Hores impartides Nombre d'assistents
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als diferents grups (A, B, C, D, E) 861,5017
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 9223,5025
Formació en l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques 444,004
Formació en programaris estadístics 17,001
Assistències a activitats externes especialitzades en matèria estadística 891,0013
Formació en llengües estrangeres (anglès) 6165,0025
Formació directiva 2150,004
Formació en prevenció de riscos laborals 5824,0010
Formació en seguretat de la informació 314,004
Total 46780,0103

11.5. Organigrama

Junta de Govern
President
Conseller d'Economia i Coneixement Hble. Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretari general d'Economia i Coneixement Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director general de Política i Promoció Econòmica Sr. Albert Carné Hernàndez
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Vacant
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Pau Villòria i Sistach
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Frederic Udina
Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística
  • Cristina Rovira i Trepat
Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
  • Àlex Costa Saénz de San Pedro
Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques Mireia Farré Mallofré
Àrea de Producció d'Estadístiques Socials Marta Masats i Folgueras
Àrea d'Assistència Tècnica Estadística
  • Enric Ripoll i Font
Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística Josep Sort i Ticó
Àrea de Serveis de Difusió Estadística Josep Jiménez i Casanellas
Àrea de Sistemes d'Informació Estadística Estela Tonzán i Orio
Subdirecció general d'Administració i Serveis Generals Mercè Perelló i Jané
Àrea de Processament de Dades Vacant

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2013

Joan Abril | Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Xavier Badosa | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Núria Brunsó | Elisabeth Cañellas | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Àlex Costa | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Esther García | Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Anna Mompart | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Josep Lluís Pérez | José Manuel Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Enric Ripoll | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Anna M. Sabaté | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva

Imatge del personal de l'Idescat