Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant durant l'any 2013 diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris d'informació estadística, amb un volum xifrat en 5.328 assistents-hora, de les quals el 52,4% correspon a seminaris i cursos d'organització pròpia, el 20,1% a sessions tècniques organitzades per l'Idescat i el 27,5% a visites col·lectives. El 46,3% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 53,7% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

Del total de l'oferta formativa 2013, que enguany ha estat executada sempre en règim obert, el 81,82% s'ha adreçat a col·lectius específics i el 18,18% restant s'ha orientat al públic en general. Des del punt de vista operatiu, el programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives a fi d'atendre diversos àmbits temàtics i destinataris, de manera que l'oferta 2013 ha comprès l'organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris, la coorganització o suport a activitats alienes, les visites col·lectives a la seu de l'Idescat i les estades en pràctiques tutelades per personal de l'Idescat.

Amb relació a les activitats formatives sota el format de cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins, durant l'any 2013 l'Idescat ha concertat estades en pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona —Postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística (105 hores), llicenciatura en ciències polítiques i sociologia (280 hores) i Grau d'Estadística Aplicada (300 hores)—, la Universitat de Barcelona —Facultat d'Economia i Empresa (365 hores)— i la Universitat Politècnica de Catalunya —Màster en Estadística i Investigació Operativa (300 hores) i llicenciatura en ciències tècniques i estadístiques (100 hores)—, amb un total de 1.450 hores anuals tutelades per personal de l'Idescat.

El resultat de l'avaluació sistemàtica dels cursos i seminaris en règim obert que es va iniciar l'any passat, s'ha situat en una mitjana de 8,14 (sobre 10) de satisfacció global per part dels seus assistents, pràcticament idèntica a l'assolida durant l'any 2012 (8,20 sobre 10).

Nombre, hores lectives i assistents a activitats de formació en procediments estadístics, segons tipus d'activitat. 2013
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques 1733,0542
Cursos i seminaris 10153,0175
Cooperació educativa (estades) 71.450,0:
Sessions adreçades al sector educatiu 2239,5829
Total 561.675,51.546
Evolució del programa de formació en procediments estadístics. Anys 2011–2013
Tipus d'activitat Hores de formació Assistents per hora
2013
sessions tècniques 33,01.070,0
cursos i seminaris 153,02.791,0
visites col·lectives a l'Idescat 39,51.4670,0
subtotal 225,55.328,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.450,4:
Total 1.675,5:
2012
sessions tècniques 22,0702,0
cursos i seminaris 143,52.721,0
visites col·lectives a l'Idescat 10,5275,0
subtotal 175,53.698,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.520,0:
Total 1.695,5:
2011
sessions tècniques 27,0799,0
cursos i seminaris 87,51.547,0
visites col·lectives a l'Idescat 7,5165,0
subtotal 122,02.500,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 867,5:
Total 989,5:

Seminaris generals

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

Data: 13 i 20 de març i 3 i 10 d'abril de 2013

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de Territori i Sostenibilitat

Ponents:

 • Enric Ripoll
 • Josep M. Martínez
 • Yan Hong Chen

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

Data: 2 i 4 d'abril de 2013

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya que tingui responsabilitat en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic, ja sigui des del punt de vista jurídic, organitzatiu, tecnològic o metodològic

Ponents:

 • Enric Ripoll
 • Vicenç Meléndez
 • J. Marí (Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 9, 11, 18 i 25 d'abril de 2013

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza habitualment informació estadística

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Enric Ripoll
 • Manel Falguera
 • Mireia Farré
 • Marta Masats
 • Àlex Costa

Taller d'estadística aplicada a projectes

Data: 15 d'abril de 2013–9 de maig de 2013

Col·laboració: Organització pròpia

Destinataris: Personal del Departament d'Economia i Coneixement

Ponents:

 • Yan Hong Chen
 • Marta Casals

Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

Data: 7 de maig de 2013–9 de juliol de 2013

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de la Presidència

Ponent:

 • Yan Hong Chen

Curs de disseny i tractament d'enquestes per mostreig

Data: 2, 9, 16 i 23 d'octubre de 2013

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Department de Cultura

Ponents:

 • Verònica Mata
 • Albert Soria

Seminaris específics

Curs sobre l'anàlisi economètrica de models amb dades individuals (microdades)

Data: 20 i 26 de febrer de 2013 i 6 de març de 2013

Ponent:

 • J. García (Universitat Pompeu Fabra)

Workshop on the Use of Administrative Registers in the Production of Statistics

Data: 7, 8, 9 i 10 d'octubre de 2013

Ponents:

 • Anders Wallgren (Statistics Sweden)
 • Britt Wallgren (Statistics Sweden)

Curs d'R

Data: 4, 7, 8 i 11 de novembre de 2013

Ponent:

 • K. Langorh (Universitat Politècnica de Catalunya)

Taller sobre desestacionalización y efecto calendario en el INE

Data: 28 i 29 de novembre de 2013

Ponents:

 • I. Arbues (Institut Nacional d'Estadística)
 • S. Rama (Institut Nacional d'Estadística)

Sessions tècniques

Sessió sobre l'estudi de les possibilitats metodològiques de l'ED2007 per a l'anàlisi dels determinants familiars individuals de l'emancipació i la migració interna

Data: 8 de març de 2013

Ponent:

 • J. Recaño (Centre d'Estudis Demogràfics)

Sessió sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC-2012)

Data: 22 de març de 2013

Ponents:

 • P. Serracant (Observatori Català de la Joventut)
 • S. Fabra (Observatori Català de la Joventut)
 • Yan Hongh Chen
 • Manel Falguera

Sessió sobre el sistema d'identificació territorial del municipi de Barcelona: problemàtica i gestió

Data: 12 d'abril de 2013

Ponents:

 • F. Ceijas (Ajuntament de Barcelona)
 • C. Cárcel (Ajuntament de Barcelona)

Sessió sobre la georeferenciació del Registre de població

Data: 26 d'abril de 2013

Ponent:

 • Eduard Suñé

Worksession on Statistics of Categorical Data

Data: 3 de maig de 2013

Ponent:

 • M. Greenacre (Universitat Pompeu Fabra)

Sessió sobre les enquestes a centres i entitats de serveis socials. Aproximació als comptes de serveis socials

Data: 10 de maig de 2013

Ponents:

 • C. Gené (Departament de Benestar Social i Família)
 • Pere Orriols
 • David Royo
 • Eva Roldán

Sessió sobre l'índex de confiança empresarial harmonitzat

Data: 17 de maig de 2013

Ponents:

 • R. Mayo (Institut Nacional d'Estadística)
 • Cristina Rovira
 • Manel García
 • Mardal Pardal

Sessió sobre el nou Cens de població 2011: metodologia i primers resultats

Data: 31 de maig de 2013

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Sessió sobre el sistema d'informació per a la producció i difusió de les estadístiques agràries oficials

Data: 7 de juny de 2013

Ponents:

 • J. Santamaria (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)
 • A. Luque (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)
 • O. Robles (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)
 • C. Fumanal (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)
 • M. Romero (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

Sessió sobre el perquè d'una nova base de dades multitemàtica

Data: 21 de juny de 2013

Ponent:

 • Estela Tonzán

Sessió sobre el temps dels treballs remunerats i no remunerats. Ampliació de resultats a partir de l'EUT2010-2011

Data: 28 de juny de 2013

Ponents:

 • V. Borràs (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • S. Moreno (Universitat Autònoma de Barcelona)

Sessió sobre l'anàlisi d'un sistema de comptabilitat analítica. L'experiència de l'Idescat

Data: 5 de juliol de 2013

Ponents:

 • Mercè Perelló
 • Jordi Pelejero

Sessió sobre novetats en les estadístiques laborals en l'àmbit territorial

Data: 20 de setembre de 2013

Ponents:

 • Núria Bové
 • Miquel Delgado

Sessió sobre una avaluació de l'estadística de l'Estat segons el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees

Data: 27 de setembre de 2013

Ponent:

 • Àlex Costa

Sessió sobre el portal aprenestadistica

Data: 25 d'octubre de 2013

Ponents:

 • Eduard Suñé
 • Lourdes Alonso

Sessió sobre el generador d'enquestes en línia i la seva aplicació a l'Enquesta d'usos lingüístics

Data: 29 de novembre de 2013

Ponents:

 • Juan José Píriz
 • Àlex Palau

Sessió sobre "Enlace de encuestas: aspectos metodológicos y práctica con R-StatMatch"

Data: 13 de desembre de 2013

Ponents:

 • M. Gasulla
 • E. García

8.2. Any Internacional de l'Estadística

Statistics2013

L'Any Internacional de l'Estadística (Statistics2013) és una celebració a escala mundial que pretén reconèixer les contribucions de la ciència estadística en tots els àmbits de la societat. Els objectius d'aquest any internacional inclouen:

 • Augmentar la consciència pública sobre el poder i l'impacte de les estadístiques.
 • Fomentar l'estadística com una professió, especialment entre els joves.
 • Vetllar per la creativitat i el desenvolupament de les ciències de la probabilitat i l'estadística.

L'Idescat es va adherir com a òrgan estadístic oficial de Catalunya a la celebració de l'Any Internacional de l'Estadística, i amb aquest motiu va promoure diverses activitats al llarg del 2013 per donar suport als objectius d'aquesta celebració.

8.2.1 Activitats

Celebració de l'Any Internacional de l'Estadística al Parlament

El 10 d'abril de 2013 el Parlament de Catalunya va donar ple suport a la celebració de l'Any Internacional de l'Estadística i es va adherir a l'objectiu de promoure la consciència pública de l'impacte de l'estadística en tots els aspectes de la vida i de la societat, en una declaració institucional signada per tots els grups.

El 18 d'octubre de 2013, el Parlament va acollir una jornada de celebració de l'Any Internacional de l'Estadística que va inaugurar la seva presidenta, Núria de Gispert, i va concloure el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. Aquest any internacional (Statistics2013), declarat per les principals associacions acadèmiques, professionals i científiques internacionals, té la intenció de reconèixer les contribucions d'aquesta ciència en tots els àmbits de la societat.

Seminari internacional

El 21 de març de 2013, organitzada pel Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), es va presentar la ponència Spectral clustering and gh-dim stochastic block model for undirected and directed graphs, a càrrec del professor Bin Yu de la Universitat de Califòrnia a Berkeley.

Diades internacionals

Durant tot l'any, l'Idescat ha ofert al seu web la secció "Diades internacionals" com a commemoració de l'Any Internacional de l'Estadística 2013. Aquesta secció ha difós resultats de 29 activitats estadístiques produïdes per l'Idescat, tot coincidint amb les celebracions de les diades internacionals de les Nacions Unides. Els usuaris han pogut incrustar aquesta eina de manera gratuïta a les seves pàgines web, mitjançant el giny facilitat per l'Idescat.

Bloc e2013

L'Institut d'Estadística de Catalunya i la Societat Catalana d'Estadística, ambdues organitzacions adherides a l'Statistics2013, van promoure de forma conjunta el bloc e2013 amb l'objectiu de fomentar la manera estadística de mirar les coses de la vida diària. Com són les coses que ens envolten quan les mirem amb ulleres d'estadístic?

L'any 2013 es van produir 107 entrades escrites gràcies a la col·laboració de 81 autors que van fer aportacions en àmbits on l'estadística està ben consolidada, com ara el disseny i anàlisi d'enquestes electorals, la bioestadística, la gestió de la qualitat, la demografia o la psicologia, entre d'altres.

8.2.2 Premsa i TV

8.3. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

IV Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (07.06.2013)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XI Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (4.10.2013)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Dia de l'Estadística 2013 a Catalunya

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (4.10.2013)

Objectiu: Ser un punt de reunió de professors, estudiants i professionals vinculats a l'estadística.

Revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad"

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat. Enguany s'han publicat quatre monografies sobre fonts estadístiques oficials.

Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2013
Títol Mes Número
Alimentació Gener54
Societat digital Abril55
Turisme Juliol56
Estadístiques de discapacitat Octubre57

Ponències i presentacions

El Cens de població i habitatges 2011

Data: 15.03.2013

Esdeveniment: Què en sabem, de l'habitatge? Jornada de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona

Lloc: Barcelona

Ponent: Mireia Farré

Spectral clustering and high-dim stochastic block model for undirected an directed graphs

Data: 21.03.2013

Esdeveniment: Seminari organitzat conjuntament pel Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i l'Idescat

Lloc: Auditori Mercè Rodoreda (Universitat Pompeu Fabra)

Ponent: Bin Yu (Universitat de Califòrnia, Berkeley)

Projectes de recerca promoguts per l'Idescat: avaluació de l'error mostral de l' Enquesta de població activa (EPA) i avaluació de models de risc de revelació estadística en microdades

Data: 15.05.2013

Esdeveniment: VI Jornada Màster d'Estadística i Investigació Operativa UB-UPC

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (Universitat Politècnica de Catalunya)

Ponents:

 • Núria Bové
 • Mònica Gasulla

L'Idescat i els camins de l'estadística pública

Data: 17.06.2013

Esdeveniment: XVI Trobada Matemàtica de la Societat Catalana de Matemàtiques i presentació de la Barcelona Graduate School of Mathematics

Lloc: Sala Prat de la Riba (Institut d'Estudis Catalans)

Ponent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Felicidad, igualdad y bienestar en el siglo XXI: una mirada desde las herramientas de análisis social

Data: 01.07.2013

Esdeveniment: University of Barcelona International Summer School (UBISS)

Lloc: Universitat de Barcelona

Ponent: Marta Masats

Identificació i protecció de dades tabulars: el cas de l'Estadística sobre pensions de l'INSS

Data: 04.07.2013

Esdeveniment: Treball final de màster d'Elisenda Vila (Màster d'Estadística i Investigació Operativa UB-UPC 2013)

Ponents:

 • Enric Ripoll (director)
 • Manel Falguera (tutor Idescat)

Indicadors estratègics de l'Europa 2020

Data: 10.07.2013

Esdeveniment: Treball final de màster de Laura Gil (Màster d'Estadística i Investigació Operativa UB-UPC 2013)

Ponents:

 • Enric Ripoll (director)
 • Maria Josep Domènech (tutora Idescat)

Estimación mediante técnicas de estimación no paramétricas y registros administrativos de datos de empleo a nivel municipal en Cataluña

Data: 12.09.2013

Esdeveniment: XXXIV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y VIII Jornadas de Estadística Pública

Ponents:

 • Núria Bové
 • Juan Manuel Rodríguez Poo

Estimaciones de población estacional: metodología de cálculo para los municipios catalanes

Data: 11–13.09.2013

Esdeveniment: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y VIII Jornadas de Estadística Pública

Lloc: Castelló de la Plana

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez
 • Antoni Pérez
 • Cristina Rovira

La Encuesta de consumos intermedios de Cataluña en el nuevo marco input-output 2011

Data: 19–20.09.2013

Esdeveniment: V Jornadas de Análisis Input Output. Nuevos retos ante una economía cambiante y global

Lloc: Sevilla

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Jesús Muñoz

L'Alfabetització Estadística, quin paper ha de jugar des d'infantil a la universitat?

Data: 28.09.2013

Esdeveniment: X Jornada d'Ensenyament de les Matemàtiques. Jornada dedicada a l'Alfabetització Estadística, amb motiu de l'Any Internacional de l'Estadística

Lloc: Institut d'Estudis Catalans

Ponents:

 • Mercè Farré (Departament de Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Montserrat Guillén (Departament d'Econometria. Universitat de Barcelona)
 • Francisco Montes (Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Facultat de Ciències Matemàtiques. Universitat de València)
 • Frederic Udina (Idescat. Departament d'Economia i Empresa. Universitat Pompeu Fabra)

Presentacions del web aprenestadistica de l'Idescat

Dates: 17.10.2013 i 21.10.2103

Esdeveniment: Presentació del web aprenestadistica al Consell de Directors de Primària i Secundària

Lloc: Departament d'Ensenyament

Ponent: Frederic Udina, director de l'Idescat

El paper de l'estadística pública en la revolució de les dades del segle XXI

Data: 24.10.2013

Esdeveniment: Jornada Consultoria i Software Sea

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Fonts d'informació i TIC: Big Data

Data: 28.11.2013

Esdeveniment: Jornada estadística

Lloc: Universitat Oberta de Catalunya

Ponent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Difusió estadísTICa oficial

Data: 28.11.2013

Esdeveniment: Jornada estadística

Lloc: Universitat Oberta de Catalunya

Ponent: Xavier Badosa

Ocupació pública en l'Enquesta de població activa

Data: 29.11.2013

Esdeveniment: Jornada sobre fonts d'estadística oficial d'ocupació pública

Lloc: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Ponent: Marta Masats

Cens lingüístic 2011

Data: 11.12.2013

Esdeveniment: II Jornades de la Xarxa CRUSCAT "La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana"

Lloc: Institut d'Estudis Catalans

Ponents:

 • Mireia Farré
 • Montserrat Navarro

Enquesta d'usos lingüístics a la població 2013 (EULP-2013). Novetats metodològiques

Data: 11.12.2013

Esdeveniment: II Jornades de la Xarxa CRUSCAT "La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana"

Lloc: Institut d'Estudis Catalans

Ponents:

 • Joan Solé i Comardons (Direcció General de Política Lingüística)
 • Marta Masats

Els reptes actuals de l'estadística pública

Data: 17.12.2013

Esdeveniment: Conferència en ocasió de la posada en marxa del doble grau en sociologia i estadística

Lloc: Facultat Ciències Polítiques i Socials (Universitat Autònoma de Barcelona)

Ponent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Entrevistes

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 1.01.2013

Programa: "TN migdia" i "TN vespre" de TV3

Entrevistadora: Raquel Ballabriga

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 21.02.2013

Programa: "Informatiu migdia" i "Informatiu vespre" de Catalunya Ràdio

Entrevistador: Joan Garcia

Entrevistat: Frederic Udina, director de l'Idescat

Data: 1.02.2013

Programa: "TN migdia" i "TN vespre", cap de setmana

Entrevistadora: Ibana Piñero

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 27.02.2013

Programa: "Entre Cultures" d'Ona Pau Girona

Entrevistadora: Natàlia Fleitas

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 23.10.2013

Programa: programa de Carlos García-Pastor de la COPE

Entrevistador: Xavi Caminals

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 23–24.10.2013

Programa: "Catalunya Ràdio vespre" i "Catalunya Ràdio matí"

Entrevistadora: Cesca Armengol

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 21.11.2013

Programa: RNE

Entrevistador: Climent Sabater

Entrevistada: Mireia Farré

Data: 21–22.11.2013

Programa: Informatius migdia i vespre de TV3 i al programa "El món a RAC1"

Entrevistadora: Laura Martínez

Entrevistat: Frederic Udina, director de l'Idescat

Data: 21.11.2013

Programa: "3/24"

Entrevistadora: Montse Jané

8.4. Web educatiu

L'any 2013 ha estat el de posada en funcionament del web aprenestadistica (http://aprenestadistica.gencat.cat) dirigit als alumnes de primària, que s'afegeix al que ja existeix per a secundària, i que intenta apropar l'estadística als més petits perquè des d'un inici es familiaritzin amb l'estadística i en coneguin els conceptes més bàsics, amb l'objectiu de consolidar-los en cursos superiors.

Per a aquest projecte, l'Idescat ha comptat amb el suport i la col·laboració del Departament d'Ensenyament, a través del Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (Creamat). També hi han col·laborat més de 1.000 alumnes i 40 mestres de 7 escoles catalanes, que al llarg de la primavera van participar en la prova pilot del web i que han aportat les seves propostes de millora.

El 17 d'octubre va ser el dia de difusió pública del nou portal de primària. Amb aquest motiu, el director de l'Idescat, Frederic Udina, el va presentar davant la Junta Central de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària de Catalunya. El 19 d'octubre el director va presentar el portal de secundària a la Junta Central de Directors de Secundària. Durant l'any 2013, s'han registrat al web aprenestadistica 2.393 usuaris i s'ha presentat a 17 escoles, amb un total de 653 alumnes.

Indicadors d'ús del web aprenestadistica
2011 2012 2013
Nombre de visites 35.16524.05335.955
Nombre d'usuaris registrats (a 31 de desembre) 3.6114.7117.104
Nombre d'activitats realitzades per usuaris registrats 4.1692.0743.086
Activitats promocionals del web educatiu
Data
Programa de Formació Científica, Tecnològica i Matemàtica
 • 22.01.2013
 • 09.04.2013
 • 03.12.2013