Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Nomenclatures i classificacions

Durant l'any 2013 s'ha iniciat el procés d'oficialització de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) —amb la consulta de la proposta als departaments de la Generalitat de Catalunya i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya, i la presentació de la Classificació al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i la consulta al Consell Català d'Estadística—, s'ha elaborat l'adaptació catalana de l'edició 2013 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2013), amb l'assessorament del Centre de Terminologia TERMCAT, i també s'ha mantingut la col·laboració amb l'Institut Basc d'Estadística (EUSTAT) per a l'actualització de les correspondències de la NC amb altres classificacions. En l'àmbit estatal, s'ha continuat participant en el grup de treball per a la revisió de l'actual Classificació nacional d'educació 2000 (CNED-2000) —en què participen l'Institut Nacional d'Estadística, ministeris i instituts d'estadística autonòmics— i s'ha completat la formulació de la CNED-2014 abans de final d'any.

Amb relació a les nomenclatures territorials, s'ha actualitzat el sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya i s'han elaborat les publicacions GEOCAT 2013 (amb data de referència 1 de gener de 2013), NOMENCAT 2012 (Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya, en data d'1 de gener de 2012) i Codis territorials sectorials de Catalunya 2013 (a 1 de gener del 2013). Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball compost per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Idescat, les quatre diputacions provincials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alguns municipis catalans, el qual s'ocupa de l'establiment de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC v1.0), que ha estat aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC); d'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2012, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) Inici del procés d'oficialització d'aquesta Classificació amb la consulta de la proposta als departaments de la Generalitat i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya, i la seva presentació al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i la consulta al Consell Català d'Estadística.
Nomenclatura combinada 2013 (NC) Adaptació catalana de l'edició 2013 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació catalana d'educació 2014 (en curs) Participació en el grup de treball d'àmbit estatal de revisió de la Classificació nacional d'educació 2000 (CNED-2000).
Nomenclatures territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua del sistema actual.
Georeferenciació del seccionat municipal Difusió web dels mapes de seccions censals dels anys 1996, 2001 i la sèrie 2002–2011.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Amb relació als projectes de creació o modificació de registres administratius per part d'institucions integrades al Sistema estadístic de Catalunya, l'Idescat ha emès cinc informes que contenen algunes recomanacions tècniques amb vista al seu màxim aprofitament estadístic sobre propostes normatives del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del Departament de Salut, del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament de la Presidència, de conformitat amb allò que estableix la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i en els termes que concreta el Decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013.

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits tant a persones físiques com jurídiques que crea o disposa el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha completat l'enllaç amb el programari de gestió del Programa anual d'actuació estadística de Catalunya i s'ha dut a terme la inscripció de 33 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat i la de tres cessions de fitxers per a finalitats científiques. D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'ha procedit a la selecció dels fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular. Al mateix temps, s'ha tramès a l'APDCAT la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2013 al Registre de fitxers estadístics.

Normalització i aprofitament estadístic d'informació disponible
Registres administratius i fitxers estadístics Desplegament i actuacions 2013
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius Recomanacions tècniques sobre nous registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Departament de Salut, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de la Presidència.
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT a 31 de desembre de 2013.
Registre de fitxers estadístics
  • S'ha procedit a la inscripció de 33 fitxers (10 de l'Idescat, 1 de l'Ajuntament de Barcelona, 3 del Departament de Cultura, 2 del Departament d'Ensenyament, 10 del Departament d'Empresa i Ocupació i 7 del Departament de Salut). S'han inscrit 3 cessions de fitxers.
  • S'han activat enllaços sistemàtics entre actuacions estadístiques oficials i fitxers estadístics al lloc web de l'Idescat.
Cessió sistemàtica de fitxers amb finalitats estadístiques
  • Fitxer d'alumnat matriculat del Departament d'Ensenyament.
  • Directori de centres educatius del Departament d'Ensenyament.
  • Fitxers administratius derivats de les beques d'ensenyament postobligatori no universitari del Departament d'Ensenyament.
  • Fitxers administratius derivats de la gestió de la renda mínima d'inserció del Departament d'Empresa i Ocupació.
  • Fitxers administratius derivats dels demandants d'ocupació —Servei d'Ocupació de Catalunya— del Departament d'Empresa i Ocupació.
Recomanacions Idescat sobre l'aprofitament de registres administratius
Projectes de decret o de llei Registres afectats Departament promotor
Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d'organització i funcionament del seu registre Registre de societats agràries de transformació de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya Registre de professionals sanitaris de Catalunya Departament de Salut
Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge, i de regulació del Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial Departament de Territori i Sostenibilitat
Projecte de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes Directori d'operadors en el sector de la ramaderia i Registre d'explotacions ramaderes Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport Registre oficial de professionals de l'esport de Catalunya i Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'Esport Departament de la Presidència

Al llarg de l'any 2013 s'ha procedit a la inscripció de 33 fitxers estadístics addicionals als 44 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2012, de manera que el conjunt de fitxers enregistrats totalitza 77 ítems.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics. Any 2013
Fitxer estadístic (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a la totalitat de la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu145
Comercialització de gas natural (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu23
Comercialització d'energia elèctrica (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu58
Consum de productes petrolífers gasosos (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu12
Distribució de gas natural (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu2
Distribució d'energia elèctrica (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu78
Enquesta anual de cost laboral (Idescat) Parcial3.500
Enquesta a turistes allotjats en hotels a Barcelona (Ajuntament de Barcelona) Parcial3.200
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (Idescat) Parcial10.604
Enquesta de despesa de les empreses en protecció ambiental (Idescat) Parcial1.420
Enquesta del consum energètic del sector industrial (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial3.500
Enquesta de població activa (Idescat) Parcial17.072
Enquesta de salut de Catalunya (Departament de Salut) Parcial4.828
Enquesta sobre el subministrament i tractament de l'aigua (Idescat) Parcial57
Enquesta sobre l'ús de l'aigua al sector agrari (Idescat) Parcial63
Enquesta sobre la generació de residus a la indústria (Idescat) Parcial1.423
Enquesta sobre la generació de residus en el sector serveis (Idescat) Parcial1.144
Estadística d'activitat d'entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària (Departament de Salut) Exhaustiu48
Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ (Departament de Cultura) Exhaustiu208
Estadística d'arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ (Departament de Cultura) Exhaustiu146
Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat de Catalunya (Departament de Salut) Exhaustiu189
Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de Catalunya (Departament de Salut) Exhaustiu24.305
Estadística de biblioteques escolars (Departament d'Ensenyament) Exhaustiu3.040
Estadística de causes de mort de Catalunya (Departament de Salut) Exhaustiu59.631
Estadística de la despesa en cultura de l'Administració local 2010 (Departament de Cultura) Exhaustiu998
Estadística dels equipaments i els usos de les TIC als centres docents (Departament d'Ensenyament) Exhaustiu3.042
Estadística de reproducció humana assistida de Catalunya (Departament de Salut) Exhaustiu14.428
Estadística de VIH/SIDA de Catalunya (Departament de Salut) Exhaustiu94.796
Població censada ponderada (Idescat) Exhaustiu7.631.488
Població en establiments col·lectius (Idescat) Parcial23.857
Producció d'energia elèctrica en règim especial (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu3.166
Producció d'energia elèctrica en règim ordinari (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu16
Producció i vendes de productes petrolífers líquids (Departament d'Empresa i Ocupació) Exhaustiu5
Cessions de fitxers estadístics 2013
Fitxer estadístic Organisme investigador Tema Data de lliurament
Nota: Les inscripcions de cessions de fitxers en el Registre de fitxers estadístics únicament s'efectuen en el cas de fitxers prèviament inscrits en el registre esmentat, que abasta els fitxers que disposen o han format els organismes del Sistema estadístic de Catalunya a partir del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Università Cattolica del Sacro Cuore (Itàlia) Estimació de la diferència en el rendiment econòmic de l'educació abans i després de la introducció de la Llei de normalització lingüística del 1983 30.05.2013
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Universitat Rovira i Virgili Mobilitat i vida quotidiana a Catalunya: etnogeografia dels espais i temps metropolitans 16.09.2013
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Agència de Salut Pública de Barcelona Impactes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya: anàlisi dels mecanismes en la intersecció de classe social, gènere i migració 20.12.2013
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2006) Agència de Salut Pública de Barcelona Impactes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya: anàlisi dels mecanismes en la intersecció de classe social, gènere i migració 20.12.2013
Enquesta de l'ús del temps Universitat Autònoma de Barcelona Espais de vida i usos del temps de les famílies postdivorci 03.12.2013
Població censada 2001 Universitat de Lleida Delimitació de mercats laborals locals dins de Catalunya 13.03.2013
Població censada 2001 Universitat Politècnica de Mataró Factors determinants del trànsit dels districtes industrials cap a entorns d'innovació: el cas de la ciutat de Mataró 10.04.2013
Variacions residencials 2011 Universitat de Lleida Delimitació de mercats laborals locals dins de Catalunya 13.03.2013
Variacions residencials 2002–2010 Universitat de Lleida Delimitació de mercats laborals locals dins de Catalunya 13.03.2013