Saltar al contingut principal

4. Estadístiques econòmiques

La producció d'estadística econòmica de l'Idescat inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses; l'estadística dels serveis de provisió mixta i de protecció social; l'estadística de sectors de significació especial, com ara el sector exterior, el turisme, el sector TIC o l'R+D+I, i, finalment, l'estadística macroeconòmica.

Al llarg de l'any 2013, la producció en estadística econòmica ha estat marcada per la continuïtat de les operacions ja consolidades i també pel desenvolupament de dos grans projectes de caràcter estructural: l'elaboració del Marc Input-Output 2011 (TIOC-2011), que ha de renovar la base de tota l'estadística macroeconòmica de l'Idescat, i els treballs preparatoris del Registre estadístic d'empreses de Catalunya, que ha de significar un salt qualitatiu en la millora de l'aprofitament estadístic de la informació empresarial derivada tant d'enquestes com de registres administratius. L'elaboració del Marc Input-Output ha suposat portar a terme l'Enquesta de consums intermedis que, amb una mostra de més de 5.000 empreses, és la base empírica fonamental del projecte TIOC-2001 i l'operació estadística adreçada a les empreses de major dimensió i complexitat que ha fet l'Idescat.

D'altra banda, també en l'àmbit estructural cal destacar el desenvolupament d'un conjunt d'estadístiques que superen els límits d'anàlisi que implica treballar amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) per a determinats agrupaments d'activitat econòmica. En concret, es pot destacar la publicació de l'estadística i comptes del sector TIC i els treballs preparatoris de l'estadística i comptes de les empreses turístiques i de les empreses culturals. L'aproximació del sector TIC, del turisme i la cultura des de la classificació CCAE és complexa i, per aquest motiu, disposar de productes estadístics que permetin el seguiment sistemàtic d'aquests àmbits és rellevant. Aquesta aproximació aporta dades del compte d'explotació de les empreses, de l'ocupació, de les activitats d'R+D+I, de l'ús de les noves tecnologies i, si és el cas, del comerç exterior.

Pel que fa a la conjuntura, és obligada la referència al canvi de base de tots els indicadors conjunturals, tal com preveu la reglamentació europea, passant a Base 2010. Aquest canvi de base s'ha aprofitat per millorar la desagregació de l'índex de comerç al detall —que a partir del 2013 amplia la informació publicada, desagregant les vendes de productes d'equipament de la persona, la llar i altres, a més dels productes alimentaris— i el directori de l'índex de vendes a les grans superfícies, en col·laboració amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat. Com a producte estadístic conjuntural nou es pot esmentar la publicació de l'indicador de posició competitiva turística, que és un indicador similar al que ja es disposava de posició competitiva industrial. També és destacable el treball desenvolupat per poder publicar a inicis del 2014 de forma desagregada (per destinació econòmica dels béns) dos indicadors importants de la conjuntura industrial: l'índex de volum de negoci a la indústria i l'índex d'entrada de comandes. Finalment, destacar els treballs preparatoris per poder publicar al llarg de l'any vinent de forma general els indicadors conjunturals amb tractament de l'efecte calendari i les sèries desestacionalitzades, de manera que es generarà una informació més directament útil per a l'anàlisi de conjuntura.

En l'apartat d'estadística macroeconòmica, a més dels treballs ja esmentats del Marc Input-Output i de l'Enquesta de consums intermedis, la novetat més destacable en el transcurs del 2013 ha estat l'elaboració de l'Estadística de productivitat total dels factors de l'economia catalana, que aporta una aproximació a les variacions de la productivitat de la nostra economia on es diferencia entre l'evolució del factor treball, del factor capital i els canvis en el PIB derivats d'una conjunció de factors, com ara les millores tecnològiques i organitzatives, les economies d'escala o la variació del grau de la capacitat productiva. Finalment, ressenyar que a partir del 2013 l'aproximació al PIB comarcal i municipal tindrà una periodicitat anual.

Activitats estadístiques econòmiques 2013

Avanç de comptes econòmics anuals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta i la demanda corresponents a l'any 2012 a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Treballs de disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades. S'obtenen resultats per al conjunt de Catalunya per al 2013 i per sectors d'activitat econòmica.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per tal d'oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials per a l'any 2013, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària

Comptabilitat trimestral

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) per als trimestres del 2013 des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Comptes econòmics anuals (demanda)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC) segons la demanda, a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2011.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes econòmics anuals (oferta)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC) segons l'oferta, a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2011, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes econòmics anuals (rendes)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC) segons les rendes, a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2011, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes integrats de la protecció social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats complets corresponents als anys 2008, 2009 i 2010.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i Família i Departament de Salut

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2013, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Cambres de comerç, departaments de la Generalitat, Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment i Ministeri d'Economia i Competitivitat

Estadística conjuntural del comerç al detall

Periodicitat: Mensual

Actuacions: S'ha treballat en l'elaboració de nous indicadors de comerç al detall per a Catalunya amb vista a l'any 2012, que oferiran resultats per tipus de productes. Al llarg del 2013 s'ha portat a terme el canvi de base (Base 2010) d'aquest indicador, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de consums intermedis

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Execució del treball de camp i depuració de les dades de l'enquesta a les empreses catalanes. Tancament de l'arxiu de microdades definitiu i preparació dels elevadors per fer la publicació de resultats bàsics.

Estadística d'empreses del comerç

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2010. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'empreses del transport

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2011. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques del transport.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2013 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística. S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'impactes econòmics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques dels impactes econòmics per al 2013, a fi de quantificar els efectes directes i indirectes i els seus multiplicadors a partir de la metodologia del model input-output.

Estadística de finançament i despesa en R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en R+D per a l'any 2011 dels diferents sectors econòmics.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en càmpings 2013, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat en turisme rural

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural 2013, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2013, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques, origen geogràfic i procedència.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació de les principals dades del sector audiovisual; oferta de continguts i producció física; hàbits i consum de béns i serveis audiovisuals.

Altres organismes participants: Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals i Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Estadística de la innovació tecnològica

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2010, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya. Al llarg del 2013 s'han publicat per primera vegada els resultats corresponents a innovació no tecnològica (de processos, organitzativa, comercial).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de la productivitat total dels factors de l'economia catalana

Periodicitat: Anual

Actuacions: L'Idescat publica per primer cop l'estadística de la productivitat total dels factors de l'economia catalana. Aquesta estadística és una novetat del Reglament europeu 449/2013 relatiu al Sistema de comptes nacionals i regionals. Es tracta d'una mesura de la variació de la productivitat que no té en compte només la variació del treball, sinó també la variació del capital. La variació del PIB que no està justificada per l'augment de la quantitat de cap dels dos factors de forma independent queda atribuïda a un augment de productivitat dels dos inputs conjuntament, a causa de factors com les millores tecnològiques, organitzatives, de grau d'utilització de la capacitat productiva i d'altres.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Periodicitat: Anual

Actuacions: Treballs de manteniment de la base informativa relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda per a l'any 2012 existents a Catalunya.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família

Estadística de personal d'R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer el personal destinat a tasques de recerca i desenvolupament per a l'any 2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev.4) i per països per a l'any 2013.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació per als trimestres del 2013 de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), a partir dels fitxers facilitats per l'IET, per obtenir el nombre de turistes pels principals països de procedència.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Institut d'Estudis Turístics (IET)

Estadística industrial d'empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2011. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques d'activitat industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística industrial de productes

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'any 2011 disponibles a la base de dades.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu

Periodicitat: Anual

Actuacions: Revisió, depuració i tractament de la informació administrativa aportada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família, per tal d'actualitzar la sèrie amb les dades corresponents a l'any 2012.

Altres organismes participants: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i Departament de Benestar Social i Família

Estadística TIC a les empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació per a les empreses catalanes al 2012 del fitxer de microdades provinent de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística TIC a les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació per a les llars catalanes al 2013 del fitxer de microdades provinent de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Ensenyament i Secretaria d'Universitats i Recerca

Estadístiques tributàries: IRPF

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l'any 2010 per municipis, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.

Índex de preus industrials

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials al 2013, per grans sectors industrials i per seccions i divisions a la primera etapa de la seva comercialització. Al llarg del 2013 s'ha portat a terme el canvi a base (Base 2010) d'aquest indicador, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Índex de producció industrial

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb l'objectiu de mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials al 2013, per grans sectors industrials i per seccions i divisions. També s'ha realitzat el càlcul dels GSI corregits d'efecte calendari. Al llarg del 2013 s'ha portat a terme el canvi a base (Base 2010) d'aquest indicador, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Índex de vendes a les grans superfícies

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes per al 2013 a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats. Al llarg del 2013 s'ha portat a terme el canvi a base (Base 2010) d'aquest indicador, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Indicador conjuntural de producció del sector serveis

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, amb l'objectiu de conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis per a l'any 2013. Al llarg del 2013 s'ha portat a terme el canvi a base (Base 2010) d'aquest indicador, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als trimestres del 2013 per a la mesura de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Publicació dels indicadors corresponents al 2013 per a la mesura de la competitivitat del sector turístic català, tenint en compte els preus de l'oferta turística i les quotes de mercat davant les destinacions competidores de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estudis Turístics

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració dels indicadors ADR (facturació mitjana per habitació ocupada) i RevPAR (ingressos per habitació disponible), a partir de la informació facilitada per l'Enquesta d'ocupació hotelera. Es presenten resultats per al 2013 per categories de l'establiment i per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Macromagnituds territorials: renda familiar disponible comarcal i municipal

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de fonts administratives i estadístiques, per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals. Any 2010.

PIB comarcal i municipal

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de fonts estadístiques i administratives, per tal d'obtenir el PIB i el VAB per grans sectors per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals. Any 2010. A partir del 2013, aquesta estadística té una periodicitat anual.

Registre estadístic d'empreses de Catalunya

Periodicitat: Anual

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del registre d'empreses de Catalunya on, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar (de forma segura i eficient) tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de diferents operacions d'enquesta i de registres administratius.

Taula Input-Output 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Treballs de recollida d'informació complementària a l'Enquesta de consums intermedis. Anàlisi de la demanda final amb la desagregació pertinent per fer les Taules de Destinació i Origen. Obtenció de les dades necessàries per fer les matrius de valoració requerides en el projecte Input-Output.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Institut Nacional d'Estadística