Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial, per tal de desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) del 2013 i continuar amb l'impuls d'un seguit de novetats normatives derivades de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014. Així mateix, s'han efectuat els contactes institucionals necessaris per elaborar la proposta del Programa estadístic corresponent a l'any 2014, així com per dur a terme l'informe de seguiment del Programa anual de l'any 2012 a fi de donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2013

El conjunt d'actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2013 corresponen, en la seva majoria, a les actuacions de producció de resultats estadístics i la seva difusió segons li encomanava el Programa anual d'actuació estadística per a aquest any, juntament amb les accions de normalització, innovació, promoció i els serveis d'informació que li són propis.

Programa anual d'actuació estadística (PAAE 2013)
Eixos estratègics Consolidades En desenvolupament Noves Total
1. Població 200020
2. Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1301016156
3. Comptes i macromagnituds econòmiques 761015101
4. Activitats estadístiques instrumentals 174324
5. Difusió estadística 161320
Total 2592537321
Idescat 89723119
Cost directe total estimat (€) 8.814.500619.3001.237.90010.671.700

2.2. Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic i el Programa anual d'actuació estadística vigent per a l'any 2013, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 10 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes Actuació estadística
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort del municipi de Barcelona
Ajuntament de Barcelona i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Estadística del turisme en hotels a Barcelona
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística d'establiments turístics
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament de Benestar Social i Família Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Benestar Social i Família Estadística sobre la situació de les dones
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE. 2013

Com cada any, l'Idescat i l'INE han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística i de cooperació institucional, en els termes que preveu l'acord marc de col·laboració signat el 25 de juny de 2002. En conseqüència, durant l'any 2013 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 40 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats corresponents a 21 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Estadística sobre generación y tratamiento de residuos (T) (L)
 • Encuesta de consumos energéticos (T)
 • Encuesta industrial de empresas (T)
 • Encuesta industrial anual de productos (T)
 • Encuesta anual de servicios (T)
 • Indicadores de confianza empresarial (F)
 • Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas (T)
 • Estadística sobre actividades en I+D (T) (F)
 • Encuesta sobre innovación en las empresas (T)
 • Indicadores de actividad del sector servicios (T)
 • Índices de precios industriales (T)
 • Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (T) (L)
 • Encuesta de población activa (L)
 • Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares (T)
 • Estadística de defunciones según la causa de muerte (F)
 • Movimiento natural de la población (L)
 • Directorio central de empresas (F)
 • Censo de población y viviendas (L)
 • Estadística del transporte de viajeros (L)
 • Encuesta sobre centros de atención a las personas sin hogar (L)
 • Encuesta de paridades de poder adquisitivo (L)

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Estadísticas sobre generación y tratamiento de residuos (F)
 • Encuesta de consumos energéticos (L)
 • Encuesta industrial de empresas (F)
 • Encuesta industrial anual de productos (F)
 • Encuesta anual de servicios (F)
 • Indicadores de confianza empresarial (F)
 • Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas (F)
 • Estadística sobre actividades en I+D (F)
 • Encuesta sobre innovación en las empresas (F)
 • Indicadores de actividad del sector servicios (D)
 • Índices de precios industriales (L)
 • Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (F)
 • Encuesta de población activa (F) (L)
 • Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares (F)
 • Estadística de defunciones según la causa de muerte (F)
 • Movimiento natural de la población (F)
 • Explotación estadística del directorio central de empresas (D) (F)
 • Censo de población y viviendas (F)
 • Estadística del padrón continuo (F) (L)
 • Padrón municipal continuo: coordinación de padrones municipales (F)
 • Estadística de variaciones residenciales (F)
 • Sistema de información geográfica estadística (G)
 • Estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero (F) (L)
 • Encuesta de presupuestos familiares (F)
 • Índices de precios de consumo (L)
 • Estadística sobre las actividades de protección medioambiental (F)
 • Encuesta anual de estructura salarial (D)
 • Estadística sobre el uso del agua (F)
 • Encuesta anual de comercio (F)
 • Índices de producción industrial (L)
 • Índices de comercio al por menor (L)
 • Estadística de nulidades, separaciones y divorcios (F)
 • Encuesta de condiciones de vida (F)
 • Encuesta comunitaria de fuerza de trabajo (F)
 • Flujos de población activa (F)
 • Estadística del mercado laboral y la migración (F)
 • Encuesta anual de coste laboral (F)
 • Encuesta trimestral de coste laboral (F) (L)
 • Estadística de bibliotecas (F)
 • Índices de cifra de negocios. Índices de entradas de pedidos (L)
 • (F) Fitxer de microdades.
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris.
 • (D) Desagregació específica.
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals.
 • (L) Lliurament d'informació.

2.4. Acompliment de les actuacions estadístiques del PAAE 2012

L'Idescat ha avaluat l'acompliment de les activitats incloses en el PAAE 2012, el segon programa que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i ha emès l'informe corresponent sobre el seu grau d'execució. A l'informe s'indica la disponibilitat de la informació generada, el mitjà de difusió utilitzat i la referència temporal de les dades estadístiques de les activitats que s'han dut a terme, així com les causes dels incompliments. L'informe incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts. A partir de l'edició 2011, l'acompliment del PAAE es difon dins de l'aplicació web dels programes anuals d'actuacions estadístiques (http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/) per tal de potenciar l'accés a la informació estadística oficial disponible per part dels usuaris interessats. D'altra banda, l'Idescat ha recreat un enllaç propi als resultats generats per tercers en aquells casos on la informació estadística no residia en àmbits vinculables a una URL.

Nombre d'actuacions del PAAE 2012. Segons acompliment i tipus
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 233137253
En desenvolupament 214429
Noves 241227
Total 2781813309
Total (%) 90,05,84,2100,0
Nombre d'actuacions del PAAE 2012. Segons acompliment i eixos estratègics
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 171018
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 131118150
Comptes i macromagnituds econòmiques 9353101
Activitats estadístiques instrumentals 191020
Difusió estadística 180220
Total 2781813309
Total (%) 90,05,84,2100,0

2.5. Aprovació del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2014

D'acord amb la proposta feta per l'Idescat, i aprovada pels òrgans de govern corresponents, el Govern de la Generalitat ha dictat el Decret 268/2013, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any. En aquest darrer programa anual del pla estadístic vigent s'han precisat els diferents orígens de la informació primària (estadística i administrativa) que permet dur a terme estadístiques oficials, i també s'han ajustat els calendaris de disponibilitat dels resultats. El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 316, de les quals l'Idescat n'assumeix 120 (12 en règim de coresponsabilitat amb una altra institució).

Nombre d'actuacions del PAAE 2014 per eixos estratègics i tipus i cost directe per tipus
Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 190120
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1231412149
Comptes i macromagnituds econòmiques 781014102
Activitats estadístiques instrumentals 183324
Difusió estadística 161421
Idescat 891021120
Total 2542834316
Cost directe total estimat (€) 7.781.200503.9001.209.4009.494.500

2.6. Convenis

L'Idescat busca la implicació d'organismes estadístics i persones públiques o privades en la consecució d'actuacions conjuntes, conforme als objectius de la Llei d'estadística de Catalunya i de la Llei del Pla estadístic vigents.

Fruit d'aquesta política són els acords i convenis de col·laboració subscrits, que durant l'any 2013 han estat 20.

L'Idescat ha mantingut, un any més, una estreta col·laboració amb diferents universitats catalanes per tal que alumnes procedents de diverses disciplines realitzin pràctiques professionals al si de l'Institut. Aquesta pràctica permet aproximar l'alumne/a a la realitat del món laboral, amb evidents beneficis tant per a l'alumne/a com per a la mateixa institució que els acull.

D'altra banda, destaquem la voluntat de l'Idescat de col·laborar amb institucions del tercer sector en la gestió de l'activitat pròpia. En aquest sentit, fem referència a la formalització d'un conveni amb una d'aquestes entitats per a la reutilització de material informàtic i béns mobles d'altra mena qualificats de desferres per la seva obsolescència, però que poden ser objecte d'ús per altres organitzacions.

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat a l'any 2013
Data de formalització Parts intervinents Objecte
Convenis en matèria estadística
18.03.2013 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'execució de l'estadística Clima empresarial de Catalunya 2013.
15.04.2013 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Pompeu Fabra (UPF) Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT 2013 (Statistics and Operations Research Transactions). Estableix els termes de la col·laboració entre les parts per a l'edició de la revista SORT com a eina orientada a la promoció de la recerca en estadística.
10.05.2013 Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i Institut d'Assistència Sanitària de Girona (IAS) Conveni de col·laboració en recerca estadística. El treball de recerca se centra en un estudi longitudinal sobre la salut, l'estat socioeconòmic i les xarxes socials i familiars de les persones de més de 50 anys.
28.06.2013 Departament de Cultura Conveni de col·laboració per a l'elaboració de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
17.07.2013 Institut Nacional d'Estadística Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2013.
17.07.2013 Institut Nacional d'EstadísticaO Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de biblioteques 2012.
22.07.2013 Centre d'Estudis Demogràfics Conveni de col·laboració per a la recerca demogràfica i laboral. Se centra en el desenvolupament i la implementació d'un programari informàtic en l'àmbit de les projeccions demogràfiques i en l'execució d'un projecte de recerca en l'àmbit sociolaboral.
09.09.2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals a Catalunya 2012.
16.09.2013 Departament d'Ensenyament Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre la població resident i els alumnes matriculats en edat escolar a Catalunya.
27.11.2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals a Catalunya 2013.
23.12.2013 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Conveni de col·laboració per a l'accés a la informació geogràfica de distribució de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Convenis de cooperació educativa
22.01.2013 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de grau de la Facultat d'Economia i Empresa (període d'estada: de l'11 de febrer al 3 de juny de 2014).
21.02.2013 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC per a la celebració del concurs Planter de Sondeigs i Experiments per al curs 2012–2013. Estableix els termes de la col·laboració entre les parts per a l'organització d'aquest concurs anual adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, amb la finalitat d'incrementar l'interès per l'estadística.
23.04.2013 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de cooperació educativa amb l'Escola de Postgrau de la UAB per a l'estada en pràctiques d'un estudiant de la Diplomatura de Postgrau en Correcció i Qualitat lingüística (període d'estada: del 15 de maig al 15 de juny de 2013).
06.05.2013 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de col·laboració per a la celebració del XI Concurs Student d'Estadística Aplicada.
06.05.2013 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'un estudiant de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (període d'estada: del 3 de juny al 20 de setembre de 2013).
03.06.2013 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) Conveni específic de cooperació educativa per a l'estada en pràctiques d'un estudiant de Grau d'Economia de la UPF (període d'estada: de l'1 de setembre de 2013 al 31 de maig de 2014).
Convenis relatius a la gestió
08.02.2013 Societat Catalana d'Estadística Establiment de la quota anual de participació a la Societat Catalana d'Estadística.
16.04.2013 Fundació Joventut, Inserció i Tècniques de Reutilització (JUVINTER) Conveni de col·laboració per a la reutilització de béns mobles qualificats de desferres.
20.09.2013 Departament d'Economia i Coneixement, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Servei Català de Trànsit i MEFF Conveni d'encàrrec de gestió per a la gestió dels serveis i despeses comunes de l'edifici de Via Laietana, 58.