Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Classificacions i codis territorials

Pel que fa a les classificacions, durant l'any 2016 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • adaptació catalana de l'edició 2016 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2016)
 • participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions
 • actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2015)

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya
 • seguiment de l'evolució temporal de les unitats territorials de les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya
 • millora de la base de dades de codis territorials i d'entitats amb la informació reorganitzada, els continguts ampliats i el desenvolupament d'una nova aplicació que en millora la navegabilitat; també revisió de la majoria de metodologies
 • elaboració de l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques (DOGC 7151, de 29 de juny de 2016)

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya), i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • l'Idescat
 • l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • les quatre diputacions provincials
 • l'Autoritat del Transport Metropolità
 • l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 • la Direcció General de Carreteres
 • determinats municipis

D'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2015, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Nomenclatura combinada 2016 (NC-2016) Adaptació catalana de l'edició 2016 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2015 (PRODCOM-EIP-2015) Actualització de l'adaptació catalana.
Codis territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua.
Georeferenciació del seccionat municipal Difusió al web dels mapes de seccions censals de l'any 2015 i la sèrie 2002–2015.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Amb relació als projectes de creació o modificació de registres administratius d'institucions del Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, l'Idescat ha emès un informe sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius d'una proposta normativa del Departament de Justícia.

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de 2 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat i de 3 cessions de fitxers per a finalitats científiques.

D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'han seleccionat els fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'APDCAT la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2016 al Registre de fitxers estadístics.

Registres administratius i fitxers estadístics
Registres administratius i fitxers estadístics Actuació
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius Recomanacions tècniques sobre un nou registre del Departament de Justícia.
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT, a 31 de desembre de 2016.
Registre de fitxers estadístics Inscripció de 2 fitxers de l'Idescat i de 3 cessions de fitxers.
Recomanacions de l'Idescat per aprofitar els registres administratius
Projectes de decret o de llei Registres afectats Departament promotor
Proposta d'ordre del Departament de Justícia per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya Registre de parelles estables de Catalunya Departament de Justícia

Al llarg de l'any 2016 s'han inscrit 2 fitxers estadístics addicionals als 92 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2015, de manera que el total de fitxers registrats són 94.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics
Nom (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Enquesta econòmica dels centres de serveis socials (Idescat) Parcial1.248
Enquesta econòmica de les entitats de serveis socials (Idescat) Parcial244
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a tota la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Cessions de fitxers estadístics
Fitxer estadístic Organisme investigador Tema Data de lliurament
Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 Universitat de Navarra. Departament de Sociologia Comparativa entre els resultats obtinguts pels diferents canals d'obtenció d'informació (Cati, Cawi, Capi) de l'enquesta. 18 de març de 2016
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural Estudi de les estratègies de supervivència de les llars empobrides i anàlisi de la tipologia d'ajudes que reben aquestes llars. 29 d'agost de 2016
Enquesta de l'ús del temps Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa Vinculació dels resultats de l'Enquesta de l'ús del temps de l'edició del 2002–2003 amb la del 2010–2011, juntament amb els resultats de l'Enquesta de població activa. L'objectiu era investigar els efectes de la crisi econòmica del 2008 en el repartiment del temps entre gèneres, segons els diversos nivells d'ingressos i edats, i controlar els efectes de la crisi en el mercat laboral. 16 de novembre de 2016
Nota: Les inscripcions de cessions de fitxers en el Registre de fitxers estadístics únicament s'efectuen en el cas de fitxers inscrits prèviament en el Registre esmentat. El Registre comprèn els fitxers dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya a partir del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.