Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, difon els resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de divulgació.

L'Idescat presta els seus serveis directament mitjançant recursos propis de l'Administració.

El canal principal d'aquests serveis és el web de l'Idescat, que és el web de l'estadística oficial de Catalunya (www.idescat.cat). Des d'aquí, a banda d'informació general sobre l'Idescat, es pot accedir lliurement a les dades estadístiques oficials i sol·licitar serveis diversos. L'Idescat també és present a les xarxes socials per facilitar informació sobre novetats i avisos de publicació de resultats estadístics.

També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya, i d'un pla editorial dels principals resultats i de divulgació estadística.

L'atenció personalitzada als usuaris dóna resposta a necessitats específiques segons els tipus d'usuaris: gestors públics, empreses, investigadors, estudiants i particulars. L'Idescat ofereix aquesta atenció personalitzada de comandes a mida, consultes i suggeriments mitjançant el web i el telèfon, i també disposa d'un servei d'atenció per als mitjans de comunicació.

L'any 2016, el web de l'Idescat ha rebut 1.315.463 visites, que s'han comptabilitzat per primer cop amb l'eina d'anàlisi web Google Analytics. L'ús d'aquesta eina ha comportat una gran millora en el coneixement de les necessitats dels usuaris.

D'altra banda, el canal de Twitter de l'@idescat (en el cinquè any d'existència) ha continuat augmentant els seguidors fins a arribar als 5.419.

De les principals novetats del 2016 pel que fa a la difusió a través del web, en destaquen les següents:

 • Incorporació d'indicadors destacats a les pàgines temàtiques
 • Disseny i programació d'un nou visor de taules que s'implementarà l'any 2017
 • Preparació del web perquè sigui accessible des de qualsevol dispositiu o pantalla (mòbils, tauletes...) l'any 2017
 • Creació d'una interfície específica per al Pla estadístic de Catalunya 2017–2021

Amb relació a la millora dels serveis, s'ha treballat per elaborar la carta de serveis, que serà pública l'any 2017.

7.1. Difusió per Internet

El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial. L'any 2016 s'ha superat el milió tres-centes mil visites (el canvi a Google Analytics ha fet perdre comparabilitat respecte a les dades d'anys anteriors).

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat. 2014–2016
Total 2016 2015 2014
Visites 1.315.463 1.523.868 1.351.236
Visites en català 752.865 929.784 856.464
Visites en castellà 610.090 615.024 512.412
Visites en anglès 45.784 48.852 45.252
Visites de trànsit directe 215.770 365.482 356.757
Visitants 871.852 1.143.840 990.936
Pàgines visitades 6.458.434 8.708.491 9.814.177
Nombre de visites dels productes més visitats del web de l'Idescat. 2014–2016
Nombre de visites 2016 2015 2014
Anuari estadístic digital 340.887 365.403 292.107
El municipi en xifres 311.215 295.317 246.990
Indicadors de conjuntura econòmica 90.466 93.974 79.965
Indicadors de la Unió Europea 58.867 59.224 49.380
Demografia i qualitat de vida 50.511 52.839 59.063
Indicadors d'estructura econòmica 39.452 41.124 36.431
Novetats 33.245 44.846 46.083
Rànquing de les 10 estadístiques més visitades. 2016
Nombre de visites 2016
Padró municipal d'habitants 164.060
Noms dels nadons 141.348
Enquesta de població activa 72.169
Noms i cognoms de la població 52.741
Cens de població i habitatges 42.915
Estimacions de població 35.549
Estadística de naixements 21.652
Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) 16.750
Enquesta de condicions de vida 16.539
Estadística de defuncions 14.440

El web disposa d'un Registre de rectificacions, que dóna a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït posteriorment a la publicació de les dades.

L'any 2016 s'han fet 34 rectificacions, el 24% de les quals han estat millores en les dades.

Registre de rectificacions. 2014–2016
Tipus 2016 2015 2014
Rectificacions 26 25 25
Millores (*) 8 18 8
Total 34 43 33
(*) Canvis en les dades que han sobrevingut posteriorment a la publicació inicial perquè es disposa de nova informació.

El canal de Twitter de l'Idescat

El canal de Twitter de l'@idescat continua en fase d'expansió, amb un increment del 14,8% del nombre de seguidors respecte del 2015.

Canal de Twitter de l'Idescat. 2014–2016
2016 2015 2014
Seguidors 5.419 4.721 4.227
Piulades emeses 719 695 657
Visites al web de l'Idescat (a partir de les piulades) 5.100 2.013 2.500

Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com externes. El 2016 s'han fet 265 actualitzacions del calendari.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2016
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 23 45 68
Actualitzacions 190 75 265
Grau de seguiment (%) 99,0 82,7 94,4
Altres actuacions de comunicació. 2014–2016
Tipus 2016 2015 2014
Novetats web 293 286 293
Notes de premsa 41 39 40

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2016, s'han rebut 2.442 comandes d'informació. El perfil dels usuaris és el següent:

 • empreses i particulars: 56%
 • Administració: 36%
 • universitats: 8%
Nombre de comandes rebudes segons la via d'arribada. 2014–2016
2016 2015 2014
Via formulari web 1.512 1.502 1.603
Via telèfon 684 716 805
Via presencial (biblioteca) 246 245 198
Total 2.442 2.463 2.606

El petit decrement (menor de l'1%) de comandes del 2016 respecte al 2015 es podria atribuir a la millora i augment d'informació estadística publicada al web de l'Idescat.

En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, amb una puntuació global de 7,9 (sobre 10).

Avaluació del servei de demandes via web. 2014–2016
Indicadors 2016 2015 2014
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 7,8 7,9 7,9
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 89,3 90,7 88,4
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 55,4 59,7 52,0

7.3. Mitjans de comunicació

L'any 2016 s'han difós 41 notes de premsa, distribuïdes de la manera següent:

 • Àrea d'economia i societat: 4 notes d'estadístiques estructurals i 4 de conjunturals
 • Àrea d'empresa i ocupació: 23 notes d'estadístiques conjunturals
 • Àrea de població i territori: 9 notes d'estadístiques estructurals
 • Subdirecció General d'Informació i Comunicació: 1 nota

També s'ha convocat una roda de premsa per presentar els resultats de les Projeccions de població activa, 2015–2051. Hi han intervingut el Sr. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda; la Dra. Anna Cabré, presidenta del Consell Català d'Estadística i el Sr. Frederic Udina, director de l'Idescat.

La producció estadística de l'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 537 ocasions durant l'any 2016. Per temes, aquests impactes han estat els següents:

 • econòmics: 41% d'impactes
 • demogràfics: 37% d'impactes
 • socials: 16% d'impactes
 • institucionals i altres: 6% d'impactes

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat elabora productes que recopilen informació bàsica de Catalunya i un sistema d'indicadors econòmics, demogràfics i socials, tant conjunturals com estructurals, que també proporcionen informació territorial (municipis, comarques, àmbits del Pla territorial...) i informació comparativa entre Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

L'Anuari estadístic de Catalunya recopila l'estadística bàsica de Catalunya. La informació de l'Anuari s'actualitza quan les diferents fonts publiquen els resultats monogràfics. L'any 2016 es manté com el producte de recopilació estadística més visitat del web (340.887 visites), amb un total de 9.160 taules i 833 actualitzacions.

Amb relació als sistemes d'indicadors (632 indicadors amb informació conjuntural i estructural amb la comparativa amb Espanya i la Unió Europea), l'any 2016 s'han fet 1.182 actualitzacions i ha tingut 239.296 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2016, el web de l'Idescat ha rebut 891.398 visites als productes de recopilació estadística. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que tenen en les visites al web de l'Idescat: un 67,8% de les visites es fan per consultar aquests productes.

Dins dels productes de recopilació estadística cal destacar El municipi en xifres, que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya amb una consulta molt senzilla i que l'any 2016 ha rebut un 5% més de visites que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2016

Per al seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya, l'Idescat publica un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment al web. La situació d'aquests indicadors l'any 2016 és la següent:

Nombre i actualitzacions d'indicadors per tipus. 2016
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Indicadors de conjuntura econòmica 109 716 90.466
Indicadors d'estructura econòmica 140 106 39.452
Demografia i qualitat de vida 103 80 50.511
Indicadors de la Unió Europea 94 122 58.867
Indicadors demogràfics territorials 47 42 :
Indicadors socials territorials 139 116 :
Total 632 1.182 239.296

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris una informació bàsica sobre Catalunya en els productes de recopilació estadística següents:

Productes de recopilació estadística
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC)

9.160 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya.

L'any 2016 ha rebut 340.887 visites al web de l'Idescat.

El municipi en xifres

Prop de 200 indicadors sobre 948 municipis de Catalunya i les 42 comarques.

L'any 2016 ha rebut 311.215 visites al web de l'Idescat.

Xifres de Catalunya 2016

Desplegable que presenta dades comparatives amb Espanya i la Unió Europea sobre població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut.

Està disponible en 7 idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany i italià.

7.5. Biblioteca

A 31 de desembre de 2016, el fons de la biblioteca recull un total de 165.890 volums.

Actuacions de la Biblioteca. 2014–2016
2016 2015 2014
Catalogació
llibres 1.162 677 857
revistes 1.535 1.246 2.343
Adquisició
comandes 509 364 684
llibres arribats 871 471 787
Comunicació
sumaris revistes 702 497 566
novetats biblioteca 298 258 226

7.6. Publicacions

L'any 2016, dintre del Pla editorial, l'Idescat ha editat 11 publicacions, amb un tiratge global de 15.505 exemplars.

Les publicacions de l'Idescat se centren en la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Publicacions
Títols Suport
Comerç amb l'estranger. 2014 digital
Dossiers Idescat. Núm. 20. Els centres de serveis socials a Catalunya. 2014 paper i digital
Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2013 digital
Estimacions de la població 2014. Dades postcensals digital
Llars i famílies a Catalunya. 2011 paper i digital
Memòria 2015 digital
Projeccions de població activa. 2015–2051 paper i digital
Proposta d'elaboració del compte satèl·lit del turisme a Catalunya digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 40. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 40. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2017 (8 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès, italià i xinès) paper i digital