Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu

Algunes de les actuacions de caràcter organitzatiu que s'han fet aquest any 2016 estan motivades per les obres de condicionament de les plantes cinquena i sisena de l'edifici de la Via Laietana, 58 (per traslladar-hi la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona) i per les obres de reforma integral de l'edifici de la Via Laietana 60, on s'instal·larà la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El trasllat de la Delegació Territorial del Govern ha fet necessari reordenar la planta baixa de l'edifici per habilitar-hi un espai per al registre d'entrada i sortida de documents i per al servei de valisa interna (que funciona de dilluns a divendres en horari de matí i tarda). Aquest servei, format per tres persones, també fa el registre de documents per a l'Idescat i, en contrapartida, l'Idescat gestiona els serveis comuns de tot l'edifici.

Per raó d'aquest trasllat, també ha calgut ampliar el servei de vigilància de l'edifici a fi d'incloure-hi la seguretat d'aquestes dues plantes i el servei de control de plagues, que ara s'estén a tot l'edifici.

També s'han fet els estudis preliminars per unificar els diferents sistemes existents d'avís en cas d'incendi, per millorar la gestió i els riscos. Provisionalment s'han instal·lat senyals acústics a l'interior de les plantes cinquena i sisena.

D'altra banda, les obres a l'edifici de la Via Laietana, 60 han comportat habilitar-hi provisionalment una via d'accés per al personal de l'Agència Catalana de la Competència, a través de la cinquena planta de l'edifici de la Via Laietana, 58. També ha calgut traslladar les màquines de refrigeració del Sistema d'alimentació ininterrompuda de la segona planta (que fa servir l'Idecat) a la sisena planta de l'edifici de la Via Laietana, 60, i suprimir, per exigències del permís d'obra, les portes que comunicaven ambdós immobles (llevat de les que connecten els dos edificis per la planta entresolat i el soterrani, que es mantenen per raons de seguretat).

En l'àmbit estricte del funcionament intern, l'entrada en vigor de nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha introduït canvis en la tramitació dels procediments administratius, que des d'ara s'han de fer, de manera general, en format electrònic. Per això s'ha dissenyat un pla per implementar progressivament eines corporatives de gestió electrònica, que majoritàriament s'han implementat aquest 2016 (havent format prèviament les persones que han de fer servir aquestes eines).

Abans d'implementar aquests instruments, s'ha ampliat a nous usuaris l'ús de signatura electrònica de documents amb la targeta T-CAT, que és l'element primer de l'administració electrònica, el certificat digital o l'acreditació electrònica que permeten associar una identitat a cada document signat.

I així després s'han pogut incorporar a la gestió dels processos les eines següents:

 • El Tramitador electrònic d'expedients de contractació (TEEC), que és una aplicació per a la gestió electrònica dels expedients de contractació, des de l'inici de la necessitat fins a l'extinció del contracte. El TEEC dona compliment a la legislació en matèria de contractació (interna i comunitària) i de transparència.
 • L'e-copia (servei de còpia autèntica i digitalització), que permet digitalitzar documents en suport paper, fer còpies autèntiques i compulses electròniques. També inclou un codi segur de verificació (CSV) per confirmar, en el cas d'imprimir-les, que són autèntiques respecte de l'original electrònic i que tenen plenes garanties jurídiques.
 • L'e-notum, que és un servei que permet notificar actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics amb totes les garanties jurídiques.
 • L'e-valisa, que és una solució tecnològica que permet la tramesa de documents íntegres entre persones de diferents unitats i organismes de l'Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics, sempre que calgui una constància fidedigna de la tramesa.

Protecció de dades i Esquema nacional de seguretat

L'Idescat ha continuat vetllant pel compliment de les normes que regulen la protecció de dades i la seguretat de la informació dels actius d'informació que gestiona.

Així, durant l'any 2016 s'ha fet una auditoria legal i de seguretat per verificar el grau de compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, i dels reials decrets 3/2010 i 951/2015, pels quals es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

El resultat de l'auditoria parla d'una millora contínua en el compliment de la legislació sobre protecció de dades i de la seguretat en relació amb les darreres auditories realitzades. En aquest sentit, destaca que l'Idescat ha reduït les no conformitats advertides en els controls de fa dos anys i ha eliminat les no conformitats del marc organitzatiu, que van ser un punt important en l'auditoria anterior. Actualment, la majoria de no conformitats se centren en controls amb canvis o modificacions significatives afegides pel Reial decret 915/2016, de 23 d'octubre.

11.2. Actuacions normatives

L'Idescat va reprendre, el 16 de març de 2016, la tramitació del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (la tramitació inicial del Projecte va decaure per finiment de la legislatura). Finalment, la Llei (que és la 5/2016) ha estat aprovada pel Ple del Parlament el 23 de desembre.

La Llei s'inspira en els diferents reglaments europeus relatius a l'estadística i adopta el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

Els objectius generals del Pla són els següents:

 • la consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya;
 • la potenciació de la integració de la informació estadística de Catalunya;
 • la promoció de l'augment de l'ús de la informació estadística amb finalitats d'investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques;
 • la millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.

Aquests objectius es vinculen a la millora de l'eficiència i l'eficàcia en la producció d'estadística i a l'obtenció del màxim aprofitament de la informació estadística i d'origen administratiu, tot respectant la legislació sobre protecció de dades i secret estadístic.

La Llei del Pla desplega els efectes a partir de l'1 de gener de 2017 i per a un període de quatre anys.

La Llei també modifica alguns preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, per adaptar-la als canvis normatius dels darrers anys en les estadístiques europees, sobre la difusió estadística, l'aprofitament de la informació administrativa i l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques i d'avaluació de polítiques públiques. A més, inclou mesures per preservar la independència professional de l'autoritat estadística.

D'altra banda, l'Idescat ha elaborat i tramitat diverses disposicions normatives, de les quals destaquem les següents:

 • Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, que inclou, en compliment de l'Acord GOV/114/2016, de 2 d'agost, sobre el Pla de simplificació normativa 2016–2017, la derogació expressa de totes les normes no vigents o les que, tot i no haver estat derogades, no s'aplicaven de facto.
 • Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

Iniciatives legislatives populars

Finalment, l'Idescat ha acreditat la inscripció, en algun Padró municipal d'habitants de Catalunya, de les persones que han subscrit la iniciativa legislativa popular Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis, a sol·licitud de la comissió promotora.

11.3. Transparència

En matèria de transparència, l'Idescat, amb el suport de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, ha començat a elaborar la Carta de serveis, que vol servir de model per a tots els departaments de la Generalitat i el seu sector públic, d'acord amb la legalitat vigent. La Carta de serveis recull els serveis que presta l'Idescat a la ciutadania, els compromisos adquirits en termes d'eficàcia i qualitat, i els mecanismes de participació dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

D'acord amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Idescat ha incorporat sistemàticament en tots els contractes subscrits una clàusula relativa als principis ètics i regles de conducta als quals han d'ajustar l'activitat els contractistes i que determina, a més, els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de l'adhesió dels alts càrrecs i personal directiu al contingut del Codi de conducta, s'ha habilitat al web un espai que recull l'agenda pública del director amb grups d'interès, els obsequis que pugui rebre (si s'escau) i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments.

11.4. Prevenció de riscos

En el marc d'una política planificada de recursos humans, durant el 2016 s'ha dut a terme, amb la col·laboració del Servei de Prevenció del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, una avaluació de riscos psicosocials destinada a tota la plantilla de l'Idescat, per identificar possibles aspectes a millorar de caràcter organitzatiu.

L'avaluació, en què ha participat el 89,3% dels treballadors, s'ha fet mitjançant uns qüestionaris individuals (PSQCAT21) que incideixen sobre determinats aspectes de l'organització (ritme de treball, qualitat de lideratge, exigències psicològiques, sentiment de grup, suport social dels superiors o dels companys, entre d'altres).

La informació recollida, que s'ha comunicat a tots els treballadors, ha permès establir un calendari d'accions preventives per minimitzar o eliminar l'exposició als riscos identificats i avaluats.

L'experiència ha estat enormement positiva, no només pel resultat obtingut, sinó també perquè ha permès que cada subdirecció general fes reunions obertes de seguiment de les mesures arbitrades, i això ha estat ben valorat pel col·lectiu de treballadors.

D'altra banda, la supressió dels accessos que comunicaven els dos edificis confrontants (vegeu apartat 11.1.) ha propiciat que s'actualitzés el Pla d'autoprotecció de l'edifici. Prèviament, s'ha fet un curs de formació en temes preventius adreçat al col·lectiu de persones que treballen a la Delegació Territorial del Govern a Barcelona i a l'Agència Catalana de la Competència.

Per comprovar el funcionament dels canvis introduïts en el Pla d'autoprotecció de l'edifici, a finals del mes de desembre s'ha fet un simulacre d'evacuació, que ha mobilitzat tot el personal que hi treballa o subjecte al Pla. El resultat ha estat excel·lent, fins i tot s'ha fet en menys temps que el darrer simulacre, tot i que ha implicat més gent.

Durant el 2016 s'ha fet un curs d'actualització en l'ús d'aparells desfibril·ladors, de tres hores de durada, adreçat a les persones que tenen una participació destacada en els plans d'evacuació de l'edifici en cas d'emergència.

11.5. Gestió econòmica

Pressupost

L'any 2016, s'ha prorrogat el pressupost de l'any anterior i la gestió d'aquest s'ha fet d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis és la següent:

Pressupost inicial de despeses. 2014–2016
Capítol 2016 2015 2014
I. Remuneració de personal 5.509.239,47 5.509.239,47 5.114.420,97
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.046.682,03 1.046.682,03 1.046.682,03
IV. Transferències corrents 1.200,00 1.200,00 1.200,00
VI. Inversions reals 598.903,52 598.903,52 598.903,52
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total 7.176.025,52 7.176.025,52 6.781.206,52

Durant l'exercici 2016, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha transferit 58.531,86 euros al capítol I (Despeses de personal) per atendre l'increment retributiu de l'1% autoritzat pel Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (DOGC, 20 de gener de 2016), amb efectes retroactius a 1 de gener.

A més, a la nòmina del mes de novembre s'ha retornat al personal l'equivalent al 20,77% de la paga extra suprimida el desembre de 2012. També s'ha fet la devolució (si s'esqueia) dels imports que resultaven de la supressió del 5% de reducció salarial que es va aplicar el mateix exercici 2012. Finalment, s'ha fet el reintegrament, al personal laboral, de la part meritada de la paga extraordinària suprimida el desembre de 2012, en compliment de la sentència del Tribunal Suprem 327/2016, de 26 d'abril (sala 4a del Social).

Pressupost 2016. Estat de les despeses
Capítol Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2016 % execució
I. Remuneració de personal 5.502.106,32 4.965.792,02 90,25
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.230.247,00 1.177.967,81 95,75
IV. Transferències corrents 207.718,89 177.539,13 85,47
VI. Inversions reals 238.899,42 237.919,42 99,59
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 8.596,23 42,98
Total 7.198.971,63 6.567.814,61 91,23

S'ha executat un 91,23% del pressupost, la xifra més alta dels darrers anys.

El gràfic superior mostra que el capítol I (Remuneració de personal) és el que té més pes en el total del pressupost: un 78% i gairebé 5 milions d'euros. Això s'explica per l'alta qualificació del personal estadístic i perquè gairebé tota la producció estadística que el Programa anual d'actuació estadística assigna a l'Idescat es fa des del mateix Idescat. El segueix amb un 18% el capítol II (Despeses de béns corrents i serveis). Finalment, el capítol VI (Inversions reals) representa un 4% del total del pressupost executat.

Durant l'exercici 2016 s'han dut a terme diverses transferències des del capítol VI (Inversions reals) al capítol II (Despeses de béns corrents i serveis) per poder contractar a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació diferents projectes tecnològics específics.

Pressupost 2016. Estat dels ingressos
Capítol Pressupost Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
III. Taxes, béns i altres ingressos1 83.300,00 31.217,06 31.217,06 0,00
IV. Transferències corrents 6.436.479,61 6.379.046,54 6.379.046,54 0,00
V. Ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00 0,00
VII. Transferències de capital 598.903,52 598.903,52 598.903,52 0,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 7.494,63 7.494,63 0,00
Total 7.138.693,13 7.016.661,75 7.016.661,75 0,00
1 La diferència entre els ingressos pressupostats i la suma recaptada respon a l'ingrés pendent de 90.000 euros corresponent al conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per fer conjuntament l'Enquesta de condicions de vida (ECV) 2016. No obstant, han augmentat considerablement els ingressos per serveis específics, que han triplicat l'import de l'any 2015. La partida de lloguer d'espais també ha augmentat força, un 245% respecte de l'any anterior.

Durant l'exercici 2016 s'han recaptat tots els drets liquidats.

En compliment de l'Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l'Idescat ha informat de dades econòmiques i registrals al Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a les operacions de tancament de l'exercici, s'ha elaborat un nou quadre de càlcul de les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial.

Contractació

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2016
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (€)
Oberts 5 0 5 379.225,14
Negociats 4 0 4 148.165,19
Menors/factures directes 136 0 136 348.588,23
Total 143 0 143 875.978,56

Durant l'any 2016 l'Idescat ha adjudicat contractes menors a diverses empreses del tercer sector per un import total de 13.776,90 euros, amb l'objectiu de donar compliment a l'article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

El detall dels contractes formalitzats es pot consultar al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l'Idescat ha format part del primer grup que s'ha constituït (SLOT1) per desplegar el Tramitador electrònic d'expedients de contractació, que ja està plenament operatiu en la gestió contractual. A més, s'han establert les bases per canviar el format de tots els expedients de gestió econòmica, passant del format paper al format electrònic.

11.6. lnstal·lacions

Durant l'any 2016 s'han substituït les calderes de calefacció de l'edifici per unes de noves, més eficients, de condensació. Quant als dos ascensors de l'edifici, se n'ha modificat l'estructura interior, els motors i els elements de senyalització exterior, que ja acumulaven moltes hores de funcionament.

Pel que fa al control i la racionalització dels consums energètics, aquest 2016 ha consolidat la tendència de moderar la factura energètica iniciada fa uns anys, tot i comptar amb més demanda fruit de l'ampliació del nombre de persones a l'edifici.

11.7. Accessibilitat

Durant l'any 2016 l'Idescat ha dut a terme diverses accions de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d'acord amb les previsions de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. D'aquestes, en destaquem les següents:

 • Instal·lació d'una rampa mòbil per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda a la tarima de la Sala d'Actes
 • Col·locació de rètols amb alfabet Braille al lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda a la planta baixa de l'edifici
 • Millora del sistema d'avís acústic d'arribada a planta, instal·lat a l'interior dels ascensors

11.8. Recursos humans

L'Idescat ha completat el procés de consolidació dels llocs redefinits com a conseqüència del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, gestionant el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc d'Àrea d'Empresa i Ocupació.

Pel que fa a la provisió de llocs amb caràcter temporal, ha gestionat nou processos selectius per a la provisió d'11 llocs de treball, publicats al portal corporatiu ATRI:

 • Set processos de caràcter estructural (relleus naturals de persones que han marxat)
 • Quatre processos de caràcter conjuntural:
  • Tres enquestadors de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
  • Una substitució d'una baixa per maternitat

D'altra banda, cinc funcionaris adscrits a l'Idescat han participat aquest any en el procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 llocs de treball de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya. El procés conclourà al llarg del 2017.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2016
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 33
Situacions administratives 0
Expedients de jubilació 1
Sol·licituds tramitades per ATRI 4.138
justificacions de no presència 580
permisos per assumptes personals 2.002
vacances 423
absències (*) 1.339
altres permisos 247
Expedients de compatibilitat 0
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 12
Llocs proveïts per concurs de mèrits 1
Llocs proveïts per oferta d'ATRI 11
Expedients de concessió de bestretes al personal 4
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 35
(*) Inclou baixes per incapacitat temporal, indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2016, per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 2 1 3
Producció i Coordinació 28 19 47
Informació i Comunicació 18 19 37
Administració i Serveis Generals 6 4 10
Total 54 43 97
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2016, per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 1 0 0 0 2 0
Producció i Coordinació 0 21 20 4 1 0
Informació i Comunicació 0 15 16 5 1 1
Administració i Serveis Generals 0 3 5 1 1 0
Total 1 39 41 10 5 1
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2016, per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 1 2 0 0 0 3
Producció i Coordinació 0 27 10 6 3 46
Informació i Difusió Estadística 0 23 2 7 6 38
Administració i Serveis Generals 0 8 1 1 0 10
Total 1 60 13 14 9 97
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2016, per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
Fins a 40 14 14,43
De 41 a 50 33 34,02
De 51 i més 50 51,55
Total 97 100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'Idescat ha elaborat, com en anys anteriors, un pla de formació propi a partir del procés de detecció de necessitats formatives i organitzatives (i amb l'acord dels representants dels treballadors). Així, s'ha impartit formació en els àmbits següents:

 • Informàtica
  • Programari Excel i Acces (entre 4,5 i 6 hores). Cursos que tracten aspectes considerats prioritaris per les persones assistents. Excel: resolució de problemes, anàlisi de dades i taules dinàmiques. Acces: taules de dades i consultes. Aquest format es va introduir l'any passat amb una excel·lent acollida dels assistents.
  • Visual Basic (15 hores). Curs per a usuaris avançats d'Excel. Hi han assistit 9 persones de la Subdirecció General de Producció i Coordinació que en van quedar exclosos l'any passat per excés de sol·licituds.
  • OBI EE (30 hores de formació en línia). Curs sobre aquesta tecnologia, amb casos reals plantejats per un expert en OBI. S'ha format 1 persona de l'Àrea de Tecnologies de la Informació.
 • Prevenció de riscos
  • Gestió de l'estrès (15 hores). Curs que es va fer l'any anterior amb caràcter experimental amb molt bons resultats, i per això s'ha tornat a organitzar. Hi han assistit 7 persones.
  • Tècniques de gestió emocional i de l'estrès a la feina (10 hores). Curs adreçat a l'equip directiu de l'Idescat.
  • Actualització en suport vital + DEA (desfibril·lador extern automàtic). Curs adreçat als membres dels equips de primers auxilis que ja van realitzar el curs inicial en el moment d'instal·lar els aparells desfibril·ladors a l'Idescat.
  • Protecció contra incendis (5 hores). Curs de què s'han fet dues edicions el 2016. Hi han assistit 5 persones dels equips d'intervenció.
  • Integració de la prevenció i el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament (3 hores). Hi han assistit 2 persones de l'equip directiu de l'Idescat.
 • Llengua anglesa
  • Tres cursos (10 hores): un de nivell bàsic i dos de nivell avançat. Cursos de conversa i per millorar l'expressió oral. Hi han assistit 9 persones.
 • Habilitats comunicatives
  • Dos cursos d'escriptura per Internet (10 hores): un centrat a optimitzar la redacció de continguts i un altre centrat a optimitzar la presentació de continguts. Hi han assistit 8 persones.
 • Suport a la gestió
  • Curs sobre els programes corporatius de gestió digital e-copia i e-notum, còpia autèntica i notificació electrònica (2 hores). Hi han assistit 9 persones, potencials usuàries d'aquestes eines.
 • Habilitats directives
  • Curs de direcció per projectes (12 hores). Curs adreçat a l'equip directiu de l'Idescat, que dona continuïtat a la formació d'alt nivell per a aquest col·lectiu.

El personal de l'Idescat també ha tingut accés al Pla de formació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i al de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La formació virtual ha guanyat presència. S'han realitzat 12 cursos en modalitat en línia: anglès, ofimàtica, cursos de l'Institut Nacional de Estadística (INE), entre altres.

Formació del personal de l'Idescat. 2016
Activitats formatives Cursos Hores Assistents
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als grups A, B, C, D i E 11 230 24
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 27 347 67
Formació en l'ús de tecnologies i aplicacions informàtiques 17 620 60
Assistència a activitats externes especialitzades en matèria estadística 27 445 59
Formació en llengua anglesa 6 348 15
Formació directiva 12 173,5 29
Formació en prevenció de riscos laborals 9 245 32
Total 109 2.444,5 286

11.9. Organigrama

Junta de Govern
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Oriol Junqueras Vies
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Josep Maria Jové Lladó
Secretari d'Economia Sr. Pere Aragonès Garcia
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Anton Mundó Balcells
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya [Pendent de nomenament]
Secretària Sra. Mercè Perelló Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Sr. Frederic Udina Abelló
Subdirecció General de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat Sr. Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Sra. Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat Sr. Josep M. Martínez López
Subdirecció General d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Sr. Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Sra. Estela Tonzán Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Sr. Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2016

Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Encarna Ariza | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Núria Baluda | Susanna Ber | Montse Borràs | Núria Bové | Elisabeth Cañellas l Anna Carbó | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Mireia Farré | Pablo Fernández | Àngels Ferrando | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Jordi Galter | M. Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande | Marià Herrero | Daniel Ibáñez | Josep Jiménez | Jonathan Jorba | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Guillermo Leborán | Carme López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Anna Mompart | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Enrique Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Mònica Reyes | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Carme Saborit | Josep Anton Sánchez | Mònica Sancho | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Cristina Serret | Albert Soria | Josep Sort | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Laura Trabal | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva

Total: 106 persones.