Saltar al contingut principal

3. Estadístiques de població i territori

L'Àrea de Població i Territori és la responsable de la producció d'estadística demogràfica i de territori a l'Idescat. L'objectiu és obtenir una estadística de base territorial amb la màxima qualitat i exhaustivitat que proporcioni la informació sobre les variables bàsiques de la població resident a Catalunya.

L'estadística demogràfica produeix informació, principalment, sobre l'estructura de la població i de les llars (Estimacions, Cens de població, Padró municipal d'habitants, Enquesta contínua de llars), els fluxos de creixement (moviment natural, moviment migratori), així com estadístiques de síntesi (indicadors demogràfics, projeccions de població i població estacional).

En la producció de l'any 2016 destaca la publicació de Projeccions de població activa 2015–2051, que és un producte estadístic derivat de Projeccions de població per sexe i edat 2013–2051, prèviament publicat per l'Idescat l'any 2014. La població activa de Catalunya s'ha projectat tenint en compte 3 possibles escenaris d'evolució i proporciona informació desagregada per sexe, edat, províncies, àmbits del pla territorial, comarques i Aran, i el municipi de Barcelona.

En relació amb les Projeccions de població activa 2015–2051, s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Difusió de resultats al web de l'Idescat i presentació en roda de premsa a la seu del Conselleria de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda (14 d'abril)
 • Sessió tècnica impartida a l'Idescat (29 d'abril)
 • Presentació d'una ponència a les XIX Jornades Estadístiques de les Comunitats Autònomes (JECAS), a Madrid (23 de setembre)

El setembre de 2016 s'han actualitzat les Projeccions de població 2013–2026 i les Projeccions de població activa 2015–2026, per incorporar-hi els resultats corresponents a la comarca del Moianès (creada per la Llei 4/2015). Aquesta actualització ha suposat també modificar els resultats de les comarques del Vallès Oriental, Osona i el Bages.

Finalment, l'Àrea de Població i Territori ha col·laborat amb el Departament de Salut per adequar als territoris de planejament sanitari els resultats de les Projeccions de població del període 2013–2026.

L'any 2016 l'Idescat ha publicat per primera vegada els resultats de l'Enquesta contínua de llars, referits als anys 2014 i 2015. Aquesta operació estadística, duta a terme per l'INE des de l'any 2013, ofereix informació sobre les característiques socials i demogràfiques bàsiques de la població, de l'estructura i els tipus de llars, i dels habitatges principals. L'Idescat ofereix els resultats de la mostra acumulada de dos anys, amb data de referència a 1 de gener de l'any, per Catalunya i províncies.

També s'han calculat els errors de mostreig de l'Enquesta. Per a cadascuna de les taules de resultats es publica una taula amb el coeficient de variació (CV) en percentatge. Aquesta mesura de l'error relatiu de l'estimació permet obtenir un interval de confiança al 95% de la característica estimada.

En relació amb el Cens de població 2011, s'ha completat la publicació Llars i famílies 2011, que incorpora l'anàlisi dels resultats sobre l'estructura i característiques de les llars catalanes i aporta una extensa tabulació i material gràfic. També s'ha ampliat la tabulació referida a les estructures familiars del Cens de població 2011, disponible a la base de dades multitemàtica.

L'activitat estadística Indicadors demogràfics territorials proporciona informació sintètica de l'evolució de l'estructura i la dinàmica de la població de Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i els municipis de més de 50.000 habitants. En el curs de l'any 2016 s'ha dut a terme un treball metodològic per ampliar aquests indicadors, a partir de l'anàlisi de la viabilitat del càlcul dels indicadors d'edat i gènere que publica Eurostat pels països de la UE.

En l'àmbit dels indicadors demogràfics, s'ha col·laborat amb el Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per elaborar els indicadors estadístics del II Programa de Dones del Món Rural i Marítim 2016–2020. Els indicadors calculats es refereixen principalment a l'ocupació, l'estructura sociodemogràfica i els components del creixement (natalitat, mortalitat i migració). Els indicadors es presenten a nivell comarcal i també agrupats en les categories rural, rural intermedi i urbà. El treball de l'Idescat s'ha incorporat a la publicació Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 2016–2020, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En les estadístiques de la mobilitat dels estudiants (ensenyaments universitaris i ensenyaments no universitaris) s'han introduït millores en la metodologia, les definicions, la data de referència i les tabulacions, per facilitar l'accés a la informació i la comprensió dels resultats. En la revisió s'ha tabulat la sèrie completa, a partir del curs 2011–2012.

Pel que fa l'estadística de naixements (que forma part de les estadístiques del moviment natural de la població), s'han modificat els circuits i procediments de la validació i control de l'estadística, a resultes del nou sistema de comunicació telemàtica dels parts entre els centres hospitalaris i els registres civils.

L'any 2016 s'ha combinat el treball de les fonts estadístiques tradicionals amb les estadístiques basades en registres administratius. Pel que fa el Registre estadístic de població, s'han enllaçat les variacions padronals del període 1996–2015 amb la base d'aquest Registre del 2011 i s'ha analitzat la qualitat de la fusió.

L' Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va sol·licitar a l'Idescat resultats per àrees bàsiques de salut. Per això s'ha explotat un prototip del Registre estadístic de població geocodificat a data 1 de gener de 2014, i s'han obtingut indicadors que han permès classificar les àrees bàsiques de salut segons característiques sociodemogràfiques.

En relació amb el Registre estadístic de territori, s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Visualització de dades
  • Implementació del mètode quadtrees per preservar el secret estadístic en la difusió de dades geocodificades
  • Publicació al web del format Shapefile, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, del Registre de població de Catalunya (a 1 de gener de 2014), en una quadrícula (grid) multiresolució (de 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard europea EEA reference grid
  • Test de viabilitat d'Instamaps per difondre les dades georeferenciades del Registre de població 2014
 • Treballs metodològics
  • Estudi i implementació dels mètodes per solucionar l'efecte frontera derivat de la utilització de quadtrees
  • Anàlisi dels errors en el càlcul de població en zones d'interès de l'usuari segons la resolució del quadtree, utilitzant mètodes de Montecarlo.
 • Infraestructura tecnològica
  • Implementació de l'API java per consumir el nou servei JSON de geocodificació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Test de qualitat del servei de geocodificació del nou servei JSON de geocodificació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Refinament del model de dades i requeriments tècnics del RET
 • Participació en congressos
  • Ponència a les 10es Jornades SIG Lliure (Girona, 24 de maig de 2016)
  • Ponència a les Jornades d'Estadística Pública de SEIO (Toledo, 5–7 de setembre de 2016)
  • Ponència a les Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (Madrid, 22–23 de setembre de 2016)

Així mateix en el marc dels treballs d'estadística geoespacial s'ha acollit un alumne de pràctiques del Màster en tecnologies de la informació geogràfica, que ha elaborat un treball de fi de màster per obtenir un sistema d'informació geogràfica (SIG) que suporti el càlcul massiu de rutes entre punts d'interès de Catalunya. Aquest treball va donar lloc a una sessió tècnica a la seu de l'Idescat el mes de novembre.

D'altra banda, l'Àrea de Població i Territori ha realitzat amb normalitat la resta d'actuacions previstes en el Pla anual d'actuació estadística.

Activitats estadístiques de població i territori 2016

Cens de població i habitatges 2011

Periodicitat: decennal

Actuacions: Ampliació de la tabulació a la Base de dades multitemàtica referida a les característiques de les llars i famílies.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Padró municipal d'habitants

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació estadística del Padró per obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat, de l'any 2015.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta contínua de llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge dels anys 2014 i 2015.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la població estrangera

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de la base de dades de les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera amb comparacions en el temps i el territori, de l'any 2015.

També s'actualitzen les estadístiques de concessions de nacionalitat i estrangers amb autorització de residència i d'estada per estudis, i sol·licituds d'asil.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Cens de catalans residents a l'estranger

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació del Padró d'habitants residents a l'estranger de l'any 2016.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del moviment natural de la població

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització dels arxius de parts, matrimonis i les seves principals característiques demogràfiques de l'any 2015.

Publicació de dades definitives de naixements, parts i defuncions de l'any 2014.

Explotació estadística dels noms dels nadons.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Departament de Salut.

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Moviments migratoris

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger de l'any 2015.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estimacions de població postcensals

Periodicitat: anual

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral de la població 2015, a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. També s'ha fet un avanç de la xifra de població estimada.

Publicacions: Estimacions postcensals 2014 (PDF)

Projeccions de població activa

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: Obtenció de les xifres de població activa projectada i de les taxes d'activitat projectades classificades per sexe, edat i territori en el període 2015–2051.

Publicacions: Projeccions de població activa 2015–2051 (PDF)

Indicadors demogràfics

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies, a partir de diverses fonts. S'han obtingut les dades per a l'any 2015.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'han obtingut les dades per a l'any 2015.

Estadística de les estructures familiars

Actuacions: Ampliació de la informació censal de l'any 2011 relativa a les característiques de les llars i famílies.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis no universitaris

Periodicitat: anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada en estudis no universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis. S'han obtingut les dades del curs 2015–2016.

Altres organismes participants: Departament d'Ensenyament.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris

Periodicitat: anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada en estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe. S'han obtingut les dades del curs 2014–2015.

Altres organismes participants: Secretaria d'Universitats i Recerca.

Esperança de vida i salut de la població

Periodicitat: anual

Actuacions: S'ha actualitzat la taula de vida i la taxa de mortalitat estàndard amb les dades dels anys 2010–2014.

Altres organismes participants: Departament de Salut

Registre de població

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal. S'ha actualitzat l'estadística de noms i cognoms de la població, a data 1 de gener de 2016.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de població

Periodicitat: contínua

Actuacions: Enllaç de les variacions padronals del període i anàlisi de la qualitat de la fusió.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de territori

Periodicitat: contínua

Actuacions: Implementació de l'API java per consumir el nou servei JSON de geocodificació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Gerència Regional del Cadastre a Catalunya.