Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2016 s'han desenvolupat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen les línies d'àmbit transversal següents:

 • el sistema integrat d'informació estadística dirigit a utilitzar registres administratius en la producció estadística
 • els mètodes de control de la revelació estadística

D'altra banda, l'Idescat ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical, com ara:

 • avaluació i millores metodològiques en la visualització de dades georeferenciades de població
 • Estadística dels visitants estrangers a Catalunya
 • Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya
 • desenvolupament a la Plataforma Cerdà de les estadístiques sobre el turisme estranger
 • estadístiques de costos laborals als sectors turístic, cultural i de les TIC
 • càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta trimestral de cost laboral per a sectors específics
 • treballs preparatoris per elaborar el compte satèl·lit del turisme de Catalunya
 • previsions del PIB en temps real (PIB flash)
 • millora del procés de càlcul de la comptabilitat trimestral
 • indicadors de benestar i progrés social
 • ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis

També s'han fet millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, que es detallen a l'apartat corresponent.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistema integrat d'informació estadística

Objectiu: Desenvolupar els registres bàsics per a l'activitat estadística per facilitar-ne l'accés a les institucions del Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris, d'acord amb la normativa vigent.

Mètodes de control de la revelació estadística

Objectiu: Perfeccionar de forma contínua un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals per preservar el secret estadístic en el tractament de microdades (registres individuals).

Línies d'àmbit vertical

Avaluació i millores metodològiques en la visualització de dades georeferenciades de població

Objectiu: Anàlisi dels errors en el càlcul de població en zones de interès de l'usuari segons la resolució del quadtree utilitzant mètodes de Monte Carlo i estudi i implementació de mètodes per solucionar l'efecte frontera derivat de la utilització de quadtrees

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Objectiu: Proporcionar estimacions mensuals i anuals de l'afluència i les principals característiques del turisme estranger a Catalunya, a partir de l'explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal.

Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya

Objectiu: Proporcionar estimacions mensuals i anuals de la despesa a Catalunya dels visitants residents a l'estranger, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges, a partir de l'explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal.

Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de les estadístiques de turisme estranger

Objectiu: Desenvolupar els processos estadístics i d'estimació associats a l'Estadística dels visitants estrangers a Catalunya i a l'Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya utilitzant, per primera vegada, el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Estadística de costos laborals als sectors turístic, cultural i de les TIC

Objectiu: Proporcionar indicadors del cost laboral mitjà per treballador i mes, i per hora efectiva, del temps treballat i no treballat d'alguns dels sectors econòmics més importants de l'economia catalana. També, aprofundir en indicadors de temps treballat i no treballat, i la seva estructura i evolució a curt termini.

Càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta trimestral de costos laborals per a sectors específics

Objectiu: Proporcionar els coeficients de variació dels estimadors de cada taula publicada, en relació amb els sectors específics de la cultura, el turisme i les TIC. El càlcul de l'estimador de la variància de l'estimador s'ha realitzat amb la tècnica de remostreig bootstrap estratificat, un cop analitzats diferents mètodes de remostreig.

Treballs preparatoris per a l'elaboració del compte satèl·lit del turisme de Catalunya

Objectiu: Definir la metodologia per elaborar el primer compte satèl·lit del turisme de Catalunya, per conèixer l'impacte econòmic del turisme sobre el PIB de l'economia, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.

Previsions del PIB en temps real (PIB flash)

Objectiu: Obtenir un indicador avançat de la variació del PIB trimestral mitjançant mètodes directes. La nova metodologia es basarà en models factorials dinàmics que permeten actualitzar ràpidament les estimacions quan s'incorporen o es revisen les dades de conjuntura econòmica.

Millora del procediment per calcular la comptabilitat trimestral

Objectiu: Optimitzar el procediment del càlcul trimestral de l'evolució de les principals macromagnituds de l'economia catalana. Renovar i ampliar el sistema d'indicadors de base, i aplicar nous procediments de tractament de les sèries temporals.

Indicadors de benestar i progrés social

Objectiu: Elaborar un sistema d'indicadors que permetin descriure l'estat del progrés social a Catalunya i construir un índex de progrés social per a Catalunya.

Col·laboració: Direcció General de Pressupostos i Direcció General d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis

Objectiu: Estandarditzar la metodologia i l'entorn d'execució del tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat per millorar la informació estadística conjuntural.

9.2. Projecte DataResSS

En el marc del projecte DataResSS (Dades per a la recerca en ciències socials), que impulsen l'Idescat i la Fundació Barcelona GSE per promoure l'estadística per a la recerca en les ciències socials, aquest any 2016 s'han aprovat dos projectes:

 • Edat d'escolarització i resultats acadèmics. Projecte liderat per la investigadora Caterina Calsamiglia (CEMFI, UAB, Barcelona GSE), amb l'objectiu d'analitzar els efectes de les diferències en el mes de naixement sobre el rendiment acadèmic a l'etapa universitària.
 • Efectes company i composició de gènere en els resultats acadèmics. Projecte liderat per Antonio Ciccone (Universitat de Mannheim, UPF, Barcelona GSE), que pretén analitzar el rendiment acadèmic dels nois i les noies segons si els companys de classe són exclusivament nois o noies, a partir de la proporció de nois i noies en diferents cohorts.

Tots dos projectes, que comptaran amb la col·laboració d'un equip mixt de treball (Idescat – Fundació Barcelona GSE), han estat aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic. El Comitè de Seguiment, en la reunió celebrada el dia 20 d'abril a la seu de l'Idescat, en va determinar les condicions d'accés i ús de dades dels investigadors.

9.3. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats el 2016
Títol Data
Volume 40, Number 1, January–June 2016 Juny del 2016
Volume 40, Number 2, July–December 2016 Desembre del 2016

Catorzè any de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).

Des del 2007, la revista SORT està indexada a les bases de dades del Science Citation Index Expanded. L'any 2015, el factor d'impacte es va situar a 0,414 (l'any 2014 s'havia situat a 1,333), xifra més baixa que els anys anteriors.

Durant l'any 2016 s'han publicat els dos números del volum 40 i s'ha consolidat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos a revisió ha estat el més elevat des de l'inici de la revista, de resultes del reconeixement progressiu del seu impacte des de l'any 2009.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades ha estat superior al de l'any anterior i s'han publicat 16 articles entre els dos números del volum 40.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2011–2015
Any 2015 2014 2013 2012 2011
Factor d'impacte 0,414 1,333 0,962 0,462 0,429