Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

Els òrgans col·legiats establerts en el Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, han fet les reunions següents:

 • Junta de Govern de l'Idescat (3 d'octubre de 2016)
 • Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (27 d'octubre de 2016)
 • Consell Català d'Estadística (10 de novembre de 2016)

Junta de Govern de l'Idescat (3 d'octubre de 2016)

Reunió de la Junta de Govern de l'Idescat (3 d'octubre de 2016)

La Junta de Govern ha estrenat nova composició en els càrrecs de president i vocals primer i segon, que recauen, respectivament, en el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i en el secretari general i el secretari d'Economia del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

El director, en el seu informe, ha destacat les accions més rellevants desenvolupades durant el 2016, que són les següents:

 • Les principals actuacions fetes en l'execució del Programa anual d'actuació estadística 2016. En aquest sentit ha subratllat l'ampliació de la mostra per Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida, l'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat, la incorporació de noves estadístiques de turisme i les projeccions de població activa i de llars.
 • En matèria de difusió, ha destacat la importància de la unificació de les bases de dades de difusió i l'esforç realitzat per simplificar la consulta de dades estadístiques al web.
 • En l'apartat legislatiu, ha remarcat la represa de la tramitació parlamentària del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya, després que la dissolució anticipada del Parlament en suspengués la tramitació iniciada l'any 2015.
 • En el marc de la tasca institucional d'impuls i renovació, s'ha referit als projectes estratègics Qualitas i Plataforma Cerdà, que han d'apropar la producció i la difusió estadístiques als estàndards qualitatius més elevats, i la difusió que n'ha fet en diversos fòrums internacionals.

A la reunió també s'han debatut i adoptat acords relatius a la gestió ordinària de l'Institut.

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (27 d'octubre de 2016)

Reunió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (27 d'octubre de 2016)

En aquesta sessió ordinària del 2016 del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, el director de l'Idescat ha comentat l'estat de la situació de la tramitació del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Aquesta nova Llei, que s'espera que sigui aprovada aviat, fixa les directrius dels propers quatre anys i introdueix modificacions a la Llei d'estadística de Catalunya.

També s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 (PAAE 2017), que serà el primer Programa que executarà el nou Pla estadístic.

S'ha presentat l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística corresponent a l'any 2015.

En l'àmbit de la producció estadística, el director ha destacat l'ampliació de mostra de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya, que ha dut a terme l'Idescat en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta d'una enquesta harmonitzada en l'àmbit europeu.

Pel que fa a la coordinació estadística, com a novetat es ressalta la modernització del procés de recollir informació per elaborar els programes anuals d'actuació estadística mitjançant una aplicació web. També s'ha treballat en la nova codificació de les actuacions estadístiques en àmbits i subàmbits, i s'ha millorat la descripció de les actuacions estadístiques, la referència als arxius i registres administratius i els enllaços a llocs web per consultar la informació estadística.

Quant a les millores de difusió, el director ha explicat que l'Idescat participa en la prova pilot de la Carta de serveis en col·laboració amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. També ha exposat que l'Idescat està integrant les diferents bases de dades i que aviat posarà en marxa un nou visor que permetrà a l'usuari elaborar les taules que vulgui i combinar variables de manera senzilla.

Consell Català d'Estadística (10 de novembre de 2016)

Reunió del Consell Català d'Estadística (10 de novembre de 2016)

La reunió del Consell Català d'Estadística ha estat presidida per la Sra. Anna Cabré i ha comptat amb els nous membres següents:

 • Josep Maria Jové i Lladó, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • Pere Aragonès i Garcia, secretari d'Economia
 • Jaume Garcia Villar, en representació de la Universitat Pompeu Fabra

El director de l'Idescat, en el seu informe, ha fet un repàs dels projectes més rellevants desplegats des del darrer Consell Català d'Estadística, celebrat el 2015. De l'àmbit institucional, el director ha remarcat els aspectes següents:

 • Ha fet el seguiment de la tramitació del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Ha explicat que es trobava en tràmit parlamentari, però que el grup parlamentari de Ciutadans havia demanat un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Això feia endarrerir un mes la votació en el ple del Projecte de llei (sempre que el dictamen fos favorable).
 • Ha fet un repàs de la reunió de la Junta de Govern (3 d'octubre de 2016) i la del Consell Rector (27 d'octubre de 2016).
 • Ha explicat les darreres auditories LOPD-ENS que s'han fet a l'Idescat segons la legislació vigent.
 • Ha explicat l'elaboració de la Carta de serveis que l'Idescat està duent a terme, en el marc d'una prova pilot que ha endegat la Generalitat de Catalunya.

De l'àmbit de la producció estadística i renovació metodològica, ha exposat el següent:

 • L'ampliació de la mostra de l'Enquesta de condicions de Vida que elabora l'INE, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L'elaboració dels indicadors de benestar i progrés social, per encàrrec del Parlament de Catalunya, en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 • La publicació de les Projeccions de població activa i de llars, que es van difondre a través d'una roda de premsa que va comptar amb la presentació del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i la presidenta del Consell Català d'Estadística.
 • L'Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, amb la novetat de difondre dades dels afiliats.

De la senda tecnològica i metodològica, el director ha explicar el següent:

 • La pròxima posada en marxa de la Plataforma Cerdà amb les estadístiques de turisme (Turisme estranger, Despesa del turisme estranger i Enquesta del turisme resident).
 • El nou sistema de difusió de metadades Quadre de comandament de les operacions estadístiques (QCOE).
 • La presentació del nou visor de dades Idescat.
 • L'aplicació del model Qualitas amb la documentació dels processos de com es porten a terme totes les estadístiques de l'Idescat.
 • La preparació d'una aplicació per gestionar la documentació dels processos estadístics estandarditzats del model de producció de l'Idescat.

Finalment, en la reunió es van arribar als acords següents:

 1. Aprovar l'acta de la sessió del Consell Català d'Estadística anterior (4 de novembre de 2015).
 2. Emetre un dictamen previ favorable a la proposta del Programa anual d'actuació estadística 2017.
 3. Donar-se per assabentats de l'informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística 2015.

1.2. Visites i actes institucionals

Visites i actes institucionals

Reunió extraordinària del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 23 de febrer de 2016

Lloc: INE. Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Roda de Premsa sobre les Projeccions de població activa

Data: 14 d'abril de 2016

Lloc: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Coneixement. Gran Via, 639. Barcelona

Assistents: Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i Frederic Udina, director de l'Idescat

Visita de l'Oficina de Premsa d'Eurostat

Data: 3 de juny de 2016

Lloc: Idescat. Via Laietana, 58. Barcelona

Assistents: Tim Allen, responsable de l'Oficina de Premsa d'Eurostat, i Frederic Udina, director de l'Idescat

Sessió plenària del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 21 de setembre de 2016

Lloc: INE. Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Constitució del Consell Assessor de l'Observatori de la Realitat Social, de Càritas Diocesana de Terrassa

Data: 1 de desembre de 2016

Lloc: Càritas Diocesana de Terrassa. Duran i Sors 11, Sabadell

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat