Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

El 2016 s'ha continuat desenvolupant la Plataforma Cerdà, un dels projectes tecnològics més importants de l'Idescat. Durant aquest any s'han assolit les fases següents:

 • S'ha avançat amb l'arquitectura de la Plataforma Cerdà, que ha implicat actualitzar diferents sistemes com:
  • Migració de la base de dades Oracle 11G a Oracle 12c
  • Instal·lació d'Oracle Business Intelligence OBIEE 12c a l'entorn de desenvolupament i producció
  • Migració de l'entorn web de Tomcat 5.5 a Tomcat 7
 • S'han incorporat parcialment a la Plataforma Cerdà les estadístiques de turisme següents:
  • Frontur
  • Egatur
  • Etr
 • S'ha implementat l'aplicació web (visor) que permet accedir als cubs de dades de forma tabular.
 • S'ha començat a implementar l'aplicació web per accedir en forma de gràfic a la informació.
 • S'ha elaborat la Guia de desenvolupament de la Plataforma Cerdà.
 • S'ha programat el servei web ApiBDMT, que permet obtenir les dades de la base de dades multitemàtica en el mateix format que les dades de la Plataforma Cerdà, en format JSON-stat.
 • S'ha programat l'aplicació CerdaCarregues, que facilita als productors estadístics que puguin carregar noves dades a la Plataforma Cerdà, amb una eina gràfica i intuïtiva.

Noves aplicacions de gestió estadística

 • Base de dades de territori: adaptació de les bases de dades monogràfiques per vincular-les amb l'ApiTerritori i així centralitzar-ne la gestió.

  Durant aquest any s'han modificat aplicacions i bases de dades per incorporar-hi la nova comarca del Moianès. Hi ha productes estadístics que mantenen la distribució per 41 comarques i n'hi ha que tenen la distribució per 42 comarques.

 • ApliCorreus: nova aplicació per gestionar l'enviament massiu de correus centralitzadament.

Noves aplicacions de difusió estadística

 • QCOE. Base de dades que gestiona les metadades de les operacions estadístiques de l'Idescat.
  • S'ha millorat el servei web REST del QCOE per facilitar la generació de les pàgines temàtiques del web.
  • S'han modificat els diferents productes web de l'Idescat per adaptar-los a la nova classificació temàtica.
 • S'ha implementat un servei web per accedir a la informació del Programa anual d'actuació estadística 2017 .
 • S'ha modificat APIStd, una API de Java per incorporar les actualitzacions web de l'Àrea de Comunicació i Difusió.
 • Novetats. S'han migrat totes les novetats del web a la base de dades i s'ha modificat l'aplicació per obtenir la informació del nou repositori. A més, s'ha implementat una nova aplicació de manteniment.
 • Pub. S'ha implementat una nova aplicació que, a partir de la informació del QCOE i d'una entrada comuna, es redirigirà a les aplicacions següents:
  • pubBDMT: aplicació per accedir a la base de dades multitemàtica
  • pubVisor: aplicació per accedir al visor de publicacions
  • pubVisorCer: aplicació per accedir a la informació provinent de la Plataforma Cerdà
 • BDMT
  • Migració dels visors de les estadístiques següents:
   • Estadística econòmica dels centres i les entitats socials
   • Estadística territorial TIC a les llars
   • Indicadors d'esperança de vida i salut de la població
   • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
  • Programació de la supressió secundària
  • Millora de l'aplicació de manteniment
  • Iniciació de la migració d'un conjunt d'indicadors (econòmics, demogràfics, europeus...)
 • CSV: tots els productes web estàndard permeten descarregar les dades en CSV.

Noves aplicacions per a la recollida de dades

 • Desenvolupament dels 4 qüestionaris de l'Enquesta de clima empresarial corresponents als 4 quadrimestres de l'any
 • Realització dels qüestionaris i l'aplicació de la gestió de l'operació de camp de la Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
 • Realització dels qüestionaris i l'aplicació del Programa anual d'actuació estadística 2017
 • Suport a la contractació i a la gestió de les aplicacions enviades per l'INE corresponents a l'Enquesta de condicions de vida
Comandes a mida elaborades. 2014–2016
Any Nombre
2016 78
2015 73
2014 81
Activitats del PAAE 2016 que han requerit desenvolupaments informàtics, per àrees. 2014–2016
2016 2015 2014
Àrea de Població i Territori 15 16 18
Àrea d'Empresa i Ocupació 17 17 18
Àrea d'Economia i Societat 11 11 9
Àrea de Comunicació i Difusió 10 8 7
Àrea de Tecnologies de la Informació 1 1 1
Àrea d'Estàndards i Qualitat 7 8 8
Total 62 61 61
Gestió de bases de dades. 2014–2016
2016 2015 2014
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 98 78 69
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 37 51 32
Servidors web amb gestió compartida 14 14 14
Aplicacions web gestionades 35 30 31
Taules publicades a la BD multitemàtica 3.168 1.438 3.168

10.2. Serveis tecnològics

Telefonia

El 2016 s'ha renovat la telefonia fixa de l'Idescat: s'ha passat d'una gestió amb centraleta pròpia a una de virtual amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

S'han canviat tots els terminals telefònics de sobretaula, s'ha eliminat el servidor de gestió i s'ha modificat la xarxa de telefonia amb l'ampliació de la connexió amb una còpia de seguretat per telefonia amb el CTTI.

Maquinari

S'han migrat tots els servidors que donen servei al web. S'han actualitzat a les darreres versions del sistema operatiu i del programari Apache i Tomcat, i això ha comportat validar totes les aplicacions de gestió de dades.

Actualitzacions del maquinari

 • S'han renovat 35 ordinadors personals.
 • S'han retirat totes les pantalles de 4.3 polsades.
 • S'han incorporat dos servidors nous a la infraestructura ETLpro i OBIPRO, que allotgen dos nous programaris: Oracle Data Integrator (ODI) i Oracle Business Intelligence Enterprise (OBIEE).

Programari

S'ha migrat el gestor de base de dades d'Oracle 11g a Oracle 12c per als entorns de producció i desenvolupament.

Actualitzacions del programari

 • Web: migració de tota la infraestructura web a Tomcat 7.
 • Windows: actualització del paquet ofimàtic de tot el parc d'ordinadors.
Espai ocupat segons els sistemes de gestió. 2014–2016
Bases de dades 2016 2015 2014
Programari estadístic SAS 495,00 461,00 433,00
Oracle (producció) 293,00 284,90 153,07
Oracle (desenvolupament) 572,00 388,80 182,43
Total 1.360,00 1.134,70 768,50
Unitats: GB.
Equipament informàtic i de comunicacions. 2014–2016
2016 2015 2014
Ordinadors personals 163 166 164
Servidors físics 30 27 24
Servidors virtuals 40 39 36
Impressores 40 40 40
Programari de gestió 10 10 10
Programari estadístic 6 6 6
Programari de base de dades 3 3 3
Tallafocs 2 2 2
Commutadors de xarxa 20 20 20
Línies telefòniques 152 152 152
Commutadors de xarxa telefònica 15 15 15
Activitat del correu electrònic. 2014–2016
2016 2015 2014
Correus rebuts/enviats 1.545.927 1.343.068 1.317.258
Total GB rebuts/enviats 53.437 45,39 36,53

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 11 publicacions entre fulls divulgatius i revistes.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità aranès Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità aranès, si escau. Edició en català i traducció al castellà de 293 novetats, 35 rectificacions i altres textos (noves metodologies, pàgines monogràfiques, de l'anuari o indicadors europeus...). Supervisió de la versió anglesa, duta a terme per un servei extern.
Correcció de notes de premsa Corregir en català notes de premsa, tant de conjuntura econòmica com de resultats d'estadístiques estructurals. Correcció de 41 notes de premsa.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística. Edició de 69 qüestionaris bilingües, que representen més de 356 pàgines.
Suport lingüístic a la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Assegurar que la documentació administrativa es difongui correctament i amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Correcció de convenis, disposicions legals i actes de reunions, entre altra documentació administrativa.
Pràctiques acadèmiques d'un estudiant del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB Completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit al Postgrau per proporcionar a l'estudiant una formació completa i integral. Guiatge i avaluació de les tasques encomanades a l'estudiant: correcció i traducció al castellà de documents, elaboració de consultes, informes i criteris lingüístics, entre altres.
Elaboració d'un glossari terminològic en català, castellà i anglès Assegurar la univocitat i coherència en la terminologia utilitzada en català, castellà i anglès. Fixació de 185 termes en català, castellà i anglès.
Elaboració d'un espai web amb recursos lingüístics Facilitar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors automàtics, cercadors lingüístics...) al personal de l'Idescat per treballar amb qualitat. Actualització i manteniment de l'espai dels Serveis lingüístics a la intranet amb recursos lingüístics per al personal de l'Idescat.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2016
Actuació Format Nombre
Pla editorial de l'Idescat Publicació en PDF o paper 11
Documentació Programa anual d'actuació estadística Document intern 6
Enquestes de l'INE Qüestionari 51
Pòster Meiso Pòster 2
Formació i promoció Idescat Pòster 2
Bàners trilingües Bàner 6
Infografia per a premsa Gràfic d'acompanyament a les notes de premsa 8
Recull fotogràfic Banc fotogràfic de l'Idescat 10
Calendari laboral 2016 Cartell i estoreta del ratolí 200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Presentació 1
Enquadernacions Revista de la biblioteca 99