Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística del 2016.

El 22 de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. El Pla és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys.

Aquest nou Pla s'inspira en els diferents reglaments europeus sobre estadística europea i adopta els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. En aquest sentit, introdueix el model de producció i difusió estadística dels països més desenvolupats del nostre entorn.

D'altra banda, la Llei 5/2016 també modifica alguns preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, amb l'objectiu d'adaptar-la als darrers canvis normatius de les estadístiques europees. Aquests canvis se centren en l'aprofitament de la informació administrativa, la difusió de la informació estadística per mitjà del Portal de l'estadística pública de Catalunya, l'ús de la informació estadística per a la investigació científica, la recerca i l'avaluació de polítiques públiques i, finalment, la preservació de la independència professional de l'autoritat estadística.

També s'ha dut a terme l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2015 per donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE)

Acompliment del PAAE 2015

L'Idescat ha avaluat l'acompliment de les activitats incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2015 (que era el cinquè programa que desplegava el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, prorrogat automàticament fins a l'entrada en vigor del Pla del 2017–2020) i ha emès l'informe corresponent sobre el grau d'execució. En l'informe s'indica la informació següent:

 • disponibilitat de la informació
 • mitjà de difusió
 • referència temporal
 • causes dels incompliments

L'informe incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts.

A partir de l'edició del 2011, l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística es difon a l'apartat Pla estadístic de Catalunya per facilitar que els usuaris puguin accedir a la informació estadística oficial disponible.

D'altra banda, l'Idescat ha publicat al seu web els resultats estadístics generats per altres organismes que no eren accessibles.

Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2015. Per grau d'acompliment i tipus
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 254 9 6 269
En desenvolupament 20 4 2 26
Noves 27 3 1 31
Total 301 16 9 326
Total (%) 92,3 4,9 2,8 100,0
Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2015. Per grau d'acompliment i eixos estratègics
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 21 1 0 22
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 143 8 5 156
Comptes i macromagnituds econòmiques 95 3 4 102
Activitats estadístiques instrumentals 20 3 0 23
Difusió estadística 22 1 0 23
Total 301 16 9 326
Total (%) 92,3 4,9 2,8 100,0

Desenvolupament del PAAE 2016

Les actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2016 corresponen, majoritàriament, a les actuacions de producció de resultats estadístics i la difusió d'aquests, d'acord amb el Programa per a aquest any.

L'Idescat també ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i informació que li són pròpies.

Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2016. Per eixos estratègics i tipus
Eixos estratègics Actuacions consolidades En desenvolupament Actuacions noves Total
Població 19 0 3 22
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 126 14 20 160
Comptes i macromagnituds econòmiques 86 5 10 101
Activitats estadístiques instrumentals 18 1 2 21
Difusió estadística 17 2 1 20
Total 266 22 36 324
Idescat 96 8 14 118
Cost directe total estimat (€) 8.231.287 456.800 1.215.700 9.903.787

Elaboració del PAAE 2017

Entre juliol i octubre del 2016, l'Idescat, conjuntament amb els agents del Sistema estadístic de Catalunya, ha preparat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017. Aquesta proposta, que s'ha sotmès a consulta de les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, ha estat aprovada pel Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, amb el dictamen favorable del Consell Català d'Estadística. El Programa (que està previst que s'aprovi durant el primer trimestre del 2017) descriu les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que es portaran a terme durant l'any 2017. Es tracta del primer programa que es desplega en el marc de Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

El nombre d'actuacions estadístiques recollides en aquest Programa és de 311. D'aquestes, l'Idescat és responsable de 104 i corresponsable (amb una altra institució) de 16.

Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2017. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 24 2 26
Economia 35 2 37
Sectors econòmics 66 3 69
Treball i societat 61 5 66
Condicions de vida i protecció social 35 10 45
Territori i medi ambient 35 0 35
Metodologia i normalització estadística 7 0 7
Registres estadístics i directoris 7 0 7
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 3 1 4
Difusió i promoció de l'estadística 2 2 4
Total 286 25 311
Idescat 91 13 104
Cost directe total estimat 9.349.369 953.264 10.302.633

2.2. Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i el Programa anual d'actuació estadística del 2016, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 14 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament de la Presidència Estadística de la pràctica esportiva
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística d'establiments turístics
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Enquesta de condicions de treball
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Enquesta a la joventut de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística de participació cultural
Departament d'Interior Enquesta de violència masclista
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Convenis

L'Idescat ha volgut, un any més, promoure la coordinació i la col·laboració amb organismes estadístics i amb entitats públiques i privades per a la realització d'activitats estadístiques.

Fruit d'aquest empeny, aquest any s'han subscrit divuit acords de col·laboració (la major part dels quals amb òrgans estadístics de la Generalitat) per elaborar projectes específics, anàlisis estadístiques i altres projectes d'interès.

D'altra banda, s'ha treballat per impulsar l'ús de la informació estadística disponible amb finalitats científiques, en particular per a la recerca en l'àmbit de les ciències socials com a objectiu estratègic.

La relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant l'any 2016 és la següent:

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat
Data Parts intervinents Objecte
Convenis en matèria estadística
20 de gener de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Societat Catalana d'Estadística Conveni específic de col·laboració per a l'organització d'un acte conjunt de presentació i debat d'un article científic a incorporar al núm. 2 del volum 39 de la revista SORT
10 de febrer de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya; Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Pompeu Fabra Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT (Stadistics and Operations Research Transations)
2 de març de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Societat Catalana d'Estadística Pròrroga del Conveni per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2016
17 de març de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'execució i anàlisi anual de l'estadística Clima empresarial de Catalunya 2016
31 de març de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística Conveni de col·laboració per a la realització d'una ampliació per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida
18 d'abril de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Fundació Jaume Bofill Conveni de col·laboració per a la cessió de la base de dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya – PaD, per a l'elaboració de treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques, de recerca i d'avaluació de polítiques públiques
7 de juny de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Agència Catalana de la Joventut Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017
30 de juny de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya Conveni de col·laboració per a l'organització d'una jornada d'actualització estadística
1 de juliol de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Conveni de col·laboració per a la realització conjunta de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2016, homologable als estàndards europeus (EU-SILC)
6 de setembre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura Conveni de col·laboració per a la realització de l'estadística de participació cultural per a l'any 2016
13 de setembre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Conveni d'encàrrec de gestió per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2015
5 d'octubre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Autoritat del Transport Metropolità Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner corresponent a l'edició de l'any 2016
13 d'octubre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Centre d'Estudis Demogràfics Conveni específic de col·laboració per a la recerca demogràfica
24 d'octubre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Interior Conveni de col·laboració per a la realització de l'enquesta de violència masclista de Catalunya corresponent a l'edició de l'any 2016
Convenis de cooperació educativa
1 de març de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya Conveni de col·laboració per a la celebració i difusió del Setè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments
14 de març de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions per al desenvolupament de les pràctiques acadèmiques curriculars d'un estudiant de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la Facultat de Traducció i Interpretació
8 d'abril de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions per al desenvolupament de les pràctiques acadèmiques curriculars d'un estudiant de màster de Tecnologies de la Informació Geogràfica de la Facultat de Filosofia i Lletres
6 de setembre de 2016 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'organització i difusió del XIV Concurs Student d'Estadística Aplicada

2.4. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE

Com cada any, l'Idescat i l'INE han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística i de cooperació institucional, en els termes que preveu l'Acord marc de col·laboració, signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2016 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 47 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats de 25 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Estadística sobre recollida i tractament de residus (T) (L)
 • Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions internacionals (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F) (T)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (T)
 • Enquesta sobre l'equipament i l'ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars (T)
 • Estadística sobre activitats en R+D (T)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (T)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (T)
 • Índexs de preus industrials (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (T) (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrada de comandes (T)
 • Índexs de comerç al detall (T)
 • Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials (T)
 • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (T)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (L)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (T)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística del transport de viatgers (L) (T)
 • Enquesta de paritats del poder adquisitiu (L)
 • Directori central d'empreses (F)
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial (T)
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (T)

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (D)
 • Índexs de preus industrials (L)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de població activa (F)
 • Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Explotació estadística del directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Índexs de preus de consum (L)
 • Estadística sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística sobre l'ús de l'aigua (F)
 • Estadística sobre generació de residus (F)
 • Índexs de producció industrial (L)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrada de comandes (L)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Comptabilitat nacional d'Espanya base 2010 (D)
 • Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat (L)
 • Censos de població i habitatges (F)
 • Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola (F)
 • Enquesta d'inserció laboral de titulats (F)
 • Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat (F)
 • Enquesta quadriennal d'estructura salarial (F)
 • Enquesta de turisme de residents (F)
 • Estadística de moviments turístics a fronteres (F)
 • Enquesta de despesa turística (F)
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (F)
 • (F) Fitxer de microdades.
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris.
 • (D) Desagregació específica.
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals.
 • (L) Lliurament d'informació.