Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socials durant l'any 2016 s'ha caracteritzat per les següents línies d'actuació:

  • Ampliació de l'Enquesta de condicions de vida 2016.
  • Realització de l'Enquesta de finançament i despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014–2015.
  • Renovació i millora del procediment de càlcul detallat de les estimacions territorials del producte interior brut.
  • Publicació de l'Enquesta econòmica dels centres i les entitats de serveis socials 2014.
  • Actualització i millora dels procediments de càlcul de l'evolució trimestral de les principals magnituds del producte interior brut (PIB) català.
  • Elaboració d'un procediment d'estimació d'un indicador avançat de l'evolució trimestral del PIB català (PIB Flash).
  • Elaboració d'una proposta de sistema d'indicadors del benestar i progrés social a Catalunya.

El fet més destacable de l'any 2016, dins l'activitat de l'Àrea d'Economia i Societat, ha estat l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida 2016, que és una font bàsica per al coneixement del risc de pobresa i exclusió social a Catalunya. D'aquesta manera se n'ha millorat la capacitat descriptiva i s'han superat algunes limitacions, especialment pel que fa a la distribució territorial. Per fer aquesta ampliació l'Idescat ha establert un acord amb l'INE i ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'Enquesta de condicions de vida està integrada dins les estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC).

Simultàniament, s'ha realitzat el treball de camp de l'Enquesta sobre el finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014–2015. Com cada cinc anys, l'Idescat ha assumit aquesta operació de camp dins el marc de l'operació estatal que l'INE articula. L'objectiu de l'operació és recollir la informació econòmica rellevant sobre els ensenyaments reglats gestionats pel sector privat. Per fer-ho l'Idescat ha comptat amb informació de contrast aportada pel Departament d'Ensenyament. També ha estès el caràcter mostral de l'Enquesta a l'ensenyament no universitari, donant continuïtat al que ja s'havia fet en l'anterior edició amb les llars d'infants.

Durant l'any s'han publicat els resultats de l'Enquesta econòmica a centres i entitats de serveis socials 2014, l'operació de recollida de la qual s'havia fet durant l'any 2015. Es tracta de la segona edició d'aquesta innovadora operació, que aporta la informació bàsica per elaborar els comptes dels serveis socials de Catalunya.

D'altra banda, l'Idescat s'ha incorporat a un grup de treball del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que està elaborant una primera proposta d'Indicadors de benestar i progrés social, d'acord amb la voluntat expressada pel Parlament de Catalunya.

Pel que fa a les macromagnituds econòmiques, després de la feina dels anys anteriors per elaborar el Marc input-output per a l'any 2011 i per adaptar el conjunt del sistema comptable a la nova base del Sistema europeu de comptes 2010, l'any 2016 s'ha destinat fonamentalment a consolidar i millorar els procediments estadístics. Cal destacar dos àmbits en què s'han concentrat els esforços:

  1. La comptabilitat trimestral de Catalunya. S'ha actualitzat i millorat el sistema d'indicadors, que són la base de càlcul de les magnituds trimestrals. Concretament, s'ha ampliat el detall de càlcul en la construcció de les estimacions i s'han introduït noves eines estadístiques i de programari per al tractament de les dades, i per a l'ajust estacional de les sèries temporals, d'acord amb les directrius metodològiques d'Eurostat. Simultàniament, s'ha elaborat un procediment d'estimació d'un indicador avançat de l'evolució trimestral del PIB català (PIB Flash). Queda pendent supervisar i validar els resultats per determinar-ne la difusió pública.
  2. Les estimacions territorials del producte interior brut. S'han sotmès a un procés de millora i transformació, amb la incorporació de noves fonts d'informació i adaptació dels procediments de càlcul detallats, per garantir la màxima congruència metodològica amb els comptes anuals.

També s'ha avançat en un any el calendari de difusió dels resultats detallats de l'estadística per a municipis de més de 5.000 habitants (t+2 anys) i, al mateix temps, s'ha afegit un primer avanç de l'estimació (t+1 anys) per a municipis de més de 50.000 habitants.

Finalment, l'Àrea d'Economia i Societat ha portat a terme amb normalitat la resta d'actuacions previstes en el Pla anual d'actuació estadística.

Activitats estadístiques d'economia i societat 2016

Estadística de la distribució personal de la renda i de risc de pobresa

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp a Catalunya per a l'Enquesta de 2016, per recollir una mostra complementària a la de l'INE.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de despesa en consum de les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta de necessitats dels serveis socials

Actuacions: Estudi de viabilitat d'una enquesta a una mostra representativa de llars de Catalunya. L'objectiu és obtenir informació sobre les necessitats actuals i futures dels usuaris dels serveis socials, veure l'ús que en fa la població catalana i establir els elements que en determinen l'accés.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat. L'objectiu és obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén obtenir un o diversos indicadors que sintetitzin tota la informació.

Estadística de biblioteques

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: Disseny, preparació i realització del treball de camp de recollida de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya corresponent al curs 2014–2015. Explotació estadística i difusió dels resultats corresponents.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Departament d'Ensenyament.

Indicadors socials territorials

Periodicitat: contínua

Actuacions: Disposar d'un sistema d'indicadors socials per conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, desagregats segons la divisió territorial vigent. A més, seguir l'evolució temporal dels indicadors, recopilant i tractant estadísticament les dades.

Marc input-output de Catalunya

Periodicitat: contínua

Actuacions: Tasques de revisió, actualització i explotació del Marc input-output, com a base informativa imprescindible per elaborar la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Departament d'Empresa i Coneixement; Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Nacional d'Estadística; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Comptes econòmics anuals (oferta)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Comptes econòmics anuals (demanda)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons la demanda, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Comptes econòmics anuals (rendes)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons les rendes, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Estadística de la productivitat de l'economia catalana

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Avanç de comptes econòmics anuals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta i la demanda corresponents als anys 2012–2013, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Macromagnituds territorials: producte interior brut comarcal i municipal

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives de caràcter territorial. Realització d'un estudi de viabilitat per presentar dades específiques per al municipi de Barcelona.

Macromagnituds territorials: renda familiar disponible comarcal i municipal

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per obtenir la renda familiar i els seus components, per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. Realització d'un estudi de viabilitat per presentar dades específiques per al municipi de Barcelona.

Comptabilitat trimestral

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Avanç de la variació del producte interior brut (PIB)

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del producte interior brut (PIB) global i sectorial de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Comptabilitat satèl·lit

Actuacions: Promoure, assessorar i col·laborar en la redacció i càlcul de comptes satèl·lit en diversos àmbits d'interès a precisar.

Altres organismes participants: altres òrgans del Sistema estadístic de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya.

Comptes integrats de la protecció social

Periodicitat: anual

Actuacions: Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació de les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social. Anàlisi i transformació dels comptes d'acord amb la metodologia del Sistema europeu d'estadístiques integrades de protecció social.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Departament de Salut; Ministeri de Treball i Immigració.

Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Periodicitat: anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació sobre les prestacions de sosteniment de la renda de Catalunya. Ofereix informació històrica del nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permeten conèixer millor aquest grup de prestacions (com ara les pensions de la Seguretat Social, les pensions dels règims especials de funcionaris i les prestacions per atur).

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Estadística de pensionistes i pensions

Periodicitat: anual

Actuacions: Tractament i explotació estadística específica dels fitxers de pensionistes i pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per obtenir informació detallada de les pensions contributives de la Seguretat Social de les persones pensionistes residents a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials

Actuacions: Explotació, tabulació i publicació dels resultats de l'Enquesta econòmica dels centres i les entitats de serveis socials realitzada per l'Idescat l'any 2015.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

Actuacions: Dissenyar i executar un treball de camp per confeccionar un directori d'empreses productores de serveis d'ajuda a domicili. Posteriorment, fer una enquesta mostral per recollir la informació que descrigui l'activitat productiva d'aquest sector, el personal ocupat i el finançament.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Agència Estatal d'Administració Tributària.