Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i l'estadística de sectors de significació especial, com ara el sector exterior, el cultural, el turisme, el sector TIC o l'R+D+I.

Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la dimensió i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliats i afiliacions segons la residència padronal, l'Estadística de salaris, l'Estadística de cost laboral i l'Estadística longitudinal de vides laborals.

També ha d'elaborar el Registre estadístic d'entitats com a nucli d'integració, fonamentalment, de la informació administrativa i estadística d'empreses i establiments, i la seva relació amb els registres estadístics de població i de territori.

L'any 2016, l'Àrea d'Empresa i Ocupació ha destinat els seus recursos a les dues línies d'actuació següents:

 1. Desenvolupament de projectes estratègics de l'Idescat.
 2. Manteniment, ampliació i innovació de la producció estadística de la qual és responsable, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística del 2016.

Pel que fa als projectes estratègics de l'Idescat, cal esmentar les accions vinculades amb el Registre estadístic d'entitats de Catalunya i amb el desenvolupament de la Plataforma Cerdà.

En relació amb el Registre estadístic d'entitats de Catalunya, destaquen les actuacions següents:

 • S'ha actualitzat l'inventari de fonts estadístiques i administratives d'interès.
 • S'ha aprofundit en el conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre.
 • S'han iniciat els treballs de delimitació de la informació del Registre que es pot difondre, salvaguardant el secret estadístic i la protecció de dades de caràcter personal.

En relació amb la Plataforma Cerdà, que és el futur suport tecnològic del sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat, durant l'any 2016 s'han desenvolupat tots els processos estadístics i d'estimació associats als entorns analítics i de difusió de quatre actuacions estadístiques del Pla anual d'actuació estadística 2016 que són responsabilitat de l'Àrea i que són metodològicament noves per a l'Idescat (i que en finalitzar el 2016 estan en estadi de validació):

 • Estadística dels visitants estrangers a Catalunya
 • Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya
 • Estadística dels viatges dels catalans
 • Estadística dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

Aquestes actuacions estadístiques han constituït el marc inicial per desenvolupar la infraestructura de la Plataforma i dels estàndards i components de difusió de la informació que hi van associats.

Paral·lelament, s'ha iniciat la documentació del disseny, construcció, elaboració i difusió d'aquestes estadístiques, d'acord amb l'estàndard internacional de documentació de processos de producció d'operacions estadístiques GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), en línia amb el que s'està fent en d'altres instituts d'estadística d'àmbit europeu i internacional, i donant continuïtat al projecte Qualitas iniciat l'any 2015.

Quant al manteniment, ampliació i innovació de la producció estadística, el 2016 s'ha caracteritzat per les actuacions següents:

 • La continuïtat i l'actualització de la informació estadística consolidada i, en alguns casos, l'ampliació dels plans de tabulació. També s'han actualitzat algunes estadístiques per adaptar-les als canvis del mapa territorial de Catalunya i de la divisió territorial per marques turístiques.
 • La continuïtat de projectes d'innovació iniciats en períodes anteriors i l'inici de nous.

En l'àmbit de la producció estadística empresarial i sectorial, s'han portat a terme les actuacions següents:

 • S'ha continuat treballant per publicar indicadors conjunturals amb tractament de l'efecte calendari i estacional, amb l'objectiu de millorar les anàlisis de conjuntura. Durant el 2016, l'Àrea d'Estàndards i Qualitat ha desenvolupat els estàndards metodològics per corregir l'efecte de calendari i per la desestacionalització de l'Índex de producció industrial i dels Indicadors d'activitat del sector serveis, d'acord amb les recomanacions europees i el programari JDemetra+. Està previst implementar-los el 2017.
 • S'ha fet la tabulació de l'Enquesta territorial TIC a les llars corresponent a l'any 2015.
 • S'ha ampliat el pla de tabulació del Clima empresarial de Catalunya amb la difusió del grau d'utilització de la capacitat productiva dels establiments industrials, per branca d'activitat i per grandària de l'establiment.
 • En l'àmbit del turisme, durant l'any 2016 s'han rebut per primera vegada les microdades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i l'Enquesta de despesa turística de l'INE (Frontur i Egatur), que permeten l'estimació de l'afluència dels visitants estrangers a Catalunya i de la despesa que declaren. S'han tabulat i publicat les dades dels principals indicadors des del gener del 2016, i així s'ha donat compliment a les actuacions Estadística dels visitants estrangers a Catalunya i Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya, recollides en el Pla anual d'actuació estadística 2016.
 • D'altra banda, al web de l'Idescat (a la col·lecció "Documents de treball"), s'ha publicat la monografia Compte satèl·lit del turisme de Catalunya. Proposta d'elaboració, que recull aspectes introductoris generals de les comptabilitats satèl·lit, els antecedents a l'Idescat i algunes consideracions metodològiques. També descriu els objectius del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, les taules de dades que l'han d'integrar, les fonts estadístiques disponibles i identifica els principals reptes i les accions que cal abordar per construir-lo.
 • En relació també amb el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, s'han iniciat els treballs preparatoris per elaborar-lo, amb l'objectiu de definir la metodologia que permeti conèixer l'impacte econòmic del turisme sobre el PIB de l'economia, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.
 • Quant a les estadístiques de l'activitat hotelera, càmpings i turisme rural, la modificació de la divisió territorial de marques turístiques amb motiu de la creació de la comarca del Moianès ha provocat un trencament parcial de les sèries en aquesta variable.

Pel que fa a l'estadística laboral, cal destacar les actuacions següents:

 • El juny del 2016 l'Idescat ha publicat, per primera vegada, dades del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a últim dia del trimestre a Catalunya, segons la residència padronal i les característiques demogràfiques principals (sexe, edat i nacionalitat). També ha ampliat la tabulació del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social amb la difusió de dades segons la relació laboral (per compte d'altri o per compte propi). La publicació de nova informació s'ha fet coincidir amb una millora dels criteris de validació i imputació.
 • Pel que fa a l'Estadística de costos laborals, s'ha iniciat la publicació trimestral d'informació per als sectors específics del turisme, la cultura i les TIC, amb dades des del primer trimestre de l'any 2015.
 • A més, s'ha dut a terme l'explotació de l'Enquesta quadriennal d'estructura salarial 2014, que ofereix informació segons variables sociodemogràfiques i d'altres relacionades amb les característiques de l'ocupació.
 • També s'han ajustat els criteris de fiabilitat de les tabulacions de l'Estadística longitudinal de vides laborals, d'acord amb les condicions d'ús dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals.
 • Per acabar, s'ha continuat treballant per obtenir indicadors territorials de població activa i aturada (mitjançant tècniques d'estimació en petites àrees) i per completar la difusió de resultats de l'Estadística longitudinal de vides laborals.

Actuacions estadístiques de l'activitat empresarial i laboral 2016

Clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2016, s'han publicat els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

A partir d'aquesta estadística s'obtenen tabulacions específiques per a les demarcacions de les cambres de Lleida-Tàrrega, Terrassa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'any 2016 s'ha ampliat el pla de tabulació amb la difusió del grau d'utilització de la capacitat productiva dels establiments industrials.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2015, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

El 2016 s'ha continuat proporcionant resultats per municipis i comarques per atendre peticions d'explotació a mida. També s'ha actualitzat el directori afegint l'any de referència 2015, i així es disposa de resultats des del 2012 fins al 2015, a 1 de gener.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Estadística conjuntural del comerç al detall

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat i els sectors d'activitat econòmica.

El juny del 2016 l'Idescat ha publicat, per primera vegada, dades del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social a últim dia del trimestre a Catalunya, segons la residència padronal i les característiques demogràfiques principals (sexe, edat i nacionalitat). També ha ampliat la tabulació del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social amb la difusió de dades segons la relació laboral (per compte d'altri o per compte propi). S'ha fet coincidir la publicació de nova informació amb una millora dels criteris de validació i imputació.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística d'empreses de serveis

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2014 dels resultats de l'Enquesta anual de serveis per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses del comerç

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2014.

Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització per al 2016 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: anual

Actuacions: El 2016 s'ha dut a terme l'explotació de l'Enquesta quadriennal d'estructura salarial 2014, que ofereix informació segons variables sociodemogràfiques i d'altres relacionades amb les característiques de l'ocupació.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

El 2016 s'ha publicat per primera vegada informació dels sectors específics transversals del turisme, la cultura i les TIC, amb dades des del primer trimestre de l'any 2015. Des d'aleshores, l'Idescat publica els resultats de l'explotació d'aquests sectors específics juntament amb la publicació trimestral habitual de les dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de finançament i despesa en R+D

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics.

El 2016 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i amb l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'INE i que constitueix la base de l'operació.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2016, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2016, amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat en càmpings per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en turisme rural

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2016, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació, marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2016, amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat en turisme rural per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2016, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2016, amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat hotelera per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: anual

Actuacions: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

L'any 2016 s'ha automatitzat la producció d'aquesta Estadística.

Altres organismes participants: Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Departament de Cultura; Departament de la Presidència; Institut Català de les Empreses Culturals; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la innovació tecnològica

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2014, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de personal d'R+D

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística sobre activitats d'R+D per a l'any 2014, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer el personal dedicat a R+D en els diferents sectors econòmics.

El 2016 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'INE i que constitueix la base de l'operació.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev. 4) i per àrees geogràfiques i països.

El 2016 s'ha difós la publicació Comerç amb l'estranger 2014, d'acord amb el Pla editorial 2016.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: El 2016 s'han desenvolupat a la Plataforma Cerdà els processos estadístics i d'estimació associats als entorns analítics i de difusió per tal de fer una explotació trimestral de l'Estadística de turisme dels residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística dels viatges dels catalans

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: El 2016 s'han desenvolupat a la Plataforma Cerdà els processos estadístics i d'estimació associats als entorns analítics i de difusió per tal de fer una explotació trimestral de l'Estadística de turisme dels residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2016 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i l'Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2016 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer la despesa del turisme estranger a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2016 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2014.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2016 s'ha actualitzat aquesta Estadística, amb dades referides a l'any 2014.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

El 2016 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2014.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística industrial d'empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2014 per agrupacions i branques d'activitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2015 (provisionals) i 2014 (definitius).

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

L'any 2016, a més de les activitats ordinàries d'actualització de l'Estadística longitudinal de vides laborals relatives al 2013, s'ha continuat treballant per completar la difusió de resultats d'aquesta operació estadística. També s'han ajustat els criteris de fiabilitat de les tabulacions, d'acord amb les condicions d'ús dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals.

Estadística sobre TIC a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya del fitxer de microdades corresponent a l'any 2015–2016 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre TIC a les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2016 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre TIC a les llars

Periodicitat: biennal

Actuacions: Tabulació de resultats comarcals i per àmbits del Pla territorial de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2015 i d'altra informació per al conjunt de Catalunya que complementa la informació proporcionada per l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta operació té caràcter biennal.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència.

Índex de preus industrials

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions, a la primera etapa de la seva comercialització.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions (és a dir, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus).

També s'ha realitzat el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Al llarg del 2016 s'ha actualitzat de forma contínua el directori que alimenta aquesta operació.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador conjuntural de producció del sector serveis

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2016, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis). També es difon l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador del sector serveis per reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per a la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2015 i als dos primers del 2016 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: mensual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), segons marques turístiques i categories dels establiments.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants i el Registre d'aturats registrats, per obtenir indicadors territorials d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques de modelització estadística.

Durant el 2016 s'ha continuat avançant per obtenir els indicadors territorials.

Població ocupada en el sector cultural

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

Altres organismes participants: Departament de Cultura.

Població ocupada en el sector turístic

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement.

Registre estadístic d'entitats de Catalunya

Periodicitat: contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar (de forma segura i eficient) tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de registres administratius i de diferents operacions d'enquesta.

El 2016 s'ha actualitzat l'inventari de fonts, s'ha aprofundit en el conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre i s'han iniciat els treballs de delimitació de la informació del Registre que es pot difondre, salvaguardant el secret estadístic i la protecció de dades de caràcter personal.