Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar la proposta de Programa anual d'actuació estadística del 2019 (PAAE 2019) d'una banda, i desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística del 2018, de l'altra.

També s'ha dut a terme l'informe de compliment del Programa anual d'actuació estadística del 2017, per donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE)

Compliment del PAAE 2017

L'Idescat ha avaluat el compliment de les activitats incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2017 (el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020). L'Informe elaborat recull per a cada actuació estadística la informació següent:

 • Informació disponible
 • Referència temporal
 • Desagregació territorial
 • Resultats publicats i els seus vincles
 • Observacions
 • Motiu de la falta de compliment (en cas d'actuacions no dutes a terme o dutes a terme parcialment)

El compliment del Programa es pot consultar a l'apartat Pla estadístic de Catalunya del web de l'Idescat.

Actuacions del PAAE 2017. Per grau de compliment i tipus
Tipus Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 263 14 9 286
Noves 18 4 3 25
Total 281 18 12 311
Total (%) 90,4 5,98 3,8 100
Actuacions del PAAE 2017. Per grau de compliment i àmbits
Àmbits Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 25 0 1 26
Economia 34 3 0 37
Sectors econòmics 60 8 1 69
Treball i societat 60 2 4 66
Condicions de vida i protecció social 38 2 5 45
Territori i medi ambient 34 1 0 35
Metodologia i normalització 6 0 1 7
Registres estadístics i directoris 5 2 0 7
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 4 0 0 4
Difusió i promoció de l'estadística 4 0 0 4
Total 281 18 12 311
Total (%) 90,4 5,8 3,8 100

Desenvolupament del PAAE 2018

Les actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2018 corresponen, majoritàriament, a la producció i difusió de resultats estadístics, d'acord amb el Programa per a aquest any (el segon que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020).

L'Idescat també ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i formació que li són pròpies.

Actuacions del PAAE 2018. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 24 7 31
Economia 36 4 40
Sectors econòmics 66 2 68
Treball i societat 59 5 64
Condicions de vida i protecció social 37 8 45
Territori i medi ambient 35 1 36
Metodologia i normalització 7 1 8
Registres estadístics i directoris 7 1 8
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 3 2 5
Difusió i promoció de l'estadística 3 1 4
Total 288 32 320

Aprovació del PAAE 2019

Entre juliol i octubre del 2018, l'Idescat, conjuntament amb els agents del Sistema estadístic de Catalunya, ha preparat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019. Aquesta proposta s'ha presentat al Govern de la Generalitat, que ha dictat el Decret 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019. El Decret descriu les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2019, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Durant el 2019, es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents dels registres estadístics de població i territori, com són l'Estadística dels estudis de la població i els Sistemes de georeferenciació.

En l'àmbit de les actuacions estadístiques consolidades, al mes de juliol es difondran resultats de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. Aquests resultats permetran disposar d'una sèrie estadística de 15 anys per analitzar l'evolució de la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües.

També, durant el 2019 es disposarà per primera vegada de Projeccions de població municipal, que esdevindran una eina molt útil per planificar decisions futures en l'àmbit local. Pel que fa a l'activitat econòmica, es publicaran nous resultats estadístics procedents de dos comptes:

 • Compte satèl·lit del turisme. Permetrà disposar del càlcul del PIB del sector turístic a Catalunya
 • Compte de fluxos materials. Permetrà fer indicadors sobre la productivitat dels recursos naturals en relació amb el PIB

El 2019 també s'obtindran resultats de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector, i de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat.

Entre les actuacions estadístiques noves (en fase preparatòria o de treball de camp), destaquen els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), per donar resposta a la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides a Catalunya, prenent com a referència els indicadors d'Eurostat.

També s'executaran els treballs de camp de les enquestes de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Àrea de Lleida (Ponent), així com els treballs preparatoris per a la Classificació catalana d'educació 2019 i l'estudi de viabilitat de l'Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana.

El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 323, de les quals l'Idescat n'assumeix 113.

Actuacions del PAAE 2019. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 24 7 31
Economia 36 4 40
Sectors econòmics 66 2 68
Treball i societat 59 8 67
Condicions de vida i protecció social 37 8 45
Territori i medi ambient 35 1 36
Metodologia i normalització 7 1 8
Registres estadístics i directoris 7 1 8
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 3 2 5
Difusió i promoció de l'estadística 3 1 4
Total 287 36 323
Cost directe total (en €) 10.012.688 1.144.600 11.157.288

2.2. Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i el Programa anual d'actuació estadística del 2018, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 17 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament de Territori i Sostenibilitat, Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre
Departament de Territori i Sostenibilitat, Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de la mobilitat quotidiana a l'Àrea de Lleida (Ponent)
Departament de la Presidència Compte satèl·lit de l'esport
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística d'establiments turístics
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Enquesta de qualitat i condicions de treball
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística de participació cultural
Departament de la Presidència Estadística de la pràctica esportiva
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Convenis

Un any més, l'Idescat ha volgut promoure la coordinació i la col·laboració amb organismes estadístics i amb entitats públiques i privades per portar a terme activitats estadístiques.

Fruit d'aquest esforç, aquest any s'han subscrit 14 convenis (la majoria amb òrgans estadístics de la Generalitat, però també amb altres ens) per elaborar projectes específics, anàlisis estadístiques i altres projectes d'interès. D'aquests, destaquem el conveni per fer l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, operació oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2018 que s'ha fet per primera vegada a manera experimental, amb la participació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com en anys anteriors, s'han impulsat projectes de promoció de l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques i d'avaluació de polítiques públiques, i projectes de col·laboració amb universitats catalanes per fer pràctiques acadèmiques d'alumnes a l'Institut d'Estadística de Catalunya. Del primer grup, destaquem el conveni subscrit amb la Barcelona Graduate School of Economics per a la recerca en ciències socials, que té per objecte seguir explorant aquest camp de la recerca, i el conveni amb l'Institut d'Economia i Governança Política per promocionar l'ús de la informació estadística disponible i així millorar les polítiques públiques.

La relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant l'any 2018 és la següent:

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat
Expedient Objecte Parts intervinents Data
001/2018 Addenda al conveni per a la promoció de la biometria a la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (SORT) Societat Espanyola de Biometria 29 de novembre de 2018
002/2018 Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte DataResSS (Dades per a la recerca en ciències socials) Barcelona Graduate School of Economics 31 de gener de 2018
003/2018 Conveni per a la coedició de la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (SORT) Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Pompeu Fabra; Universitat Rovira i Virgili 19 de desembre de 2018
004/2018 Conveni per a la celebració del Novè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya 9 d'agost de 2018
005/2018 Conveni per a la realització de l'Estadística de participació cultural 2018 Departament de Cultura 10 de desembre de 2018
006/2018 Conveni per a l'elaboració i execució de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 14 de desembre de 2018
007/2018 Conveni per a la realització conjunta de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2018, homologable als estàndards europeus (EU-SILC) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 14 de desembre de 2018
008/2018 Conveni per a la promoció de l'ús de la informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques Institut d'Economia i Governança Política 30 de maig de 2018
009/2018 Addenda de modificació del conveni de col·laboració per a la disposició d'informació sobre les universitats Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement 3 de juliol de 2018
010/2018 Conveni per a l'elaboració de les Projeccions de població Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona 5 d'octubre de 2018
012/2018 Conveni per a l'establiment de l'aportació de l'Idescat per a la celebració del XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada Universitat Autònoma de Barcelona 28 de setembre de 2018
013/2018 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes Universitat de Barcelona 14 de setembre de 2018
017/2018 Conveni per a la realització de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner corresponent a l'edició de l'any 2018 Autoritat del Transport Metropolità 30 de novembre de 2018
020/2018 Pròrroga del conveni de 8 de febrer de 2012 per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2018 Societat Catalana d'Estadística 17 de desembre de 2018

2.4. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE

En el marc de la cooperació institucional entre l'Idescat i l'INE, s'han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística en els termes que preveu l'Acord marc de col·laboració, signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2018 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 48 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats de 17 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Índex de preus industrials (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Enquesta de població activa (F) (L)
 • Enquesta comunitària de força de treball (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Base 2010 (L)
 • Explotació estadística del directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F) (L)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles (F)
 • Estadístiques sobre l'ús de l'aigua (F)
 • Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (F)
 • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de turisme de residents (F)
 • Estadística de moviments turístics en fronteres (F)
 • Enquesta de despesa turística (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació a les empreses (F) (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Índex de producció industrial (L)
 • Índexs de xifres de negoci. Índexs d'entrades de comandes (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç (F)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (F)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Índex de preus de consum (L)

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Enquesta de paritats de poder adquisitiu (L)
 • Moviment natural de la població (L)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F) (L)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (L) (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (L) (T)
 • Estadística sobre activitats en R+D (T) (F)
 • Estadística de transport de viatgers (L) (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Directori central d'empreses (F)
 • Enquesta de centres i serveis d'atenció a les persones sense llar (L)
 • Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental (T)
 • Estadístiques sobre generació de residus (T)
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial (T))
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (T)
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç (T)
 • (F) Fitxer de microdades
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris
 • (D) Desagregació específica
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals
 • (L) Lliurament d'informació