Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Classificacions i codis territorials

Pel que fa a les classificacions, durant l'any 2018 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Adaptació catalana de l'edició 2018 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2018).
 • Participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions.
 • Actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes (PRODCOM-EIP-2017).

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • Actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius de l'estadística oficial a Catalunya.
 • Continuació de la revisió de l'evolució temporal dels municipis de Catalunya.
 • Inici de la revisió de l'evolució temporal dels municipis d'Espanya.
 • Inici de la revisió de les correspondències entre municipis i territoris postals.
 • Inici de la revisió de les correspondències entre entitats territorials inframunicipals i territoris postals.
 • Revisió de les llistes de variacions territorials de les unitats territorials administratives i preparació per incorporar-les a la base de dades de codis territorials i d'entitats (BDCTE).

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • Idescat
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 • Autoritat del Transport Metropolità
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Direcció General de Carreteres
 • Alguns municipis
Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Nomenclatura combinada 2018 (NC-2018) Adaptació catalana de l'edició 2018 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2017 (PRODCOM-EIP-2017) Actualització de l'adaptació catalana

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de 9 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat.

D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'han seleccionat els fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2018 al Registre de fitxers estadístics.

Fitxers estadístics
Fitxers estadístics Actuació
Registre de fitxers estadístics Inscripció de 9 fitxers, 8 de l'Idescat i 1 del Departament de Cultura

Al llarg de l'any 2018 s'han inscrit 9 fitxers estadístics addicionals als 98 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2017, de manera que el total de fitxers registrats són 107.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics
Nom (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Registre estadístic de població Exhaustiu10.159.979
Registre estadístic d'alumnes universitaris de Catalunya Exhaustiu538.355
Registre estadístic d'alumnes no universitaris de Catalunya Exhaustiu1.642.958
Registre estadístic de centres escolars Exhaustiu5.591
Registre estadístic de centres universitaris Exhaustiu147
Estadística de participació cultural Parcial4.000
Estadística de moviments turístics en frontera Parcial18.000
Enquesta de despesa turística Parcial1.887
Enquesta de turisme de residents Parcial3.003
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a tota la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.