Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb el calendari de difusió de resultats estadístics, difon al web els resultats de les estadístiques oficials que produeix i els resultats bàsics de les estadístiques que produeixen les altres institucions del Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística.

Perquè els usuaris estiguin puntualment informats de les actualitzacions dels resultats estadístics oficials del web, l'Idescat du a terme les actuacions següents:

 • Novetats al web
 • Notes de premsa als mitjans de comunicació
 • Calendari de resultats
 • Canal de Twitter de l'Idescat (@idescat)
 • Perfil a LinkedIn

L'Idescat també disposa de diferents serveis per atendre els ciutadans:

 • Un servei d'atenció personalitzada per part de professionals de l'estadística per atendre consultes i resoldre dubtes sobre informació estadística oficial.
 • Un servei d'elaboració de resultats a mida (resultats específics) que no es publiquen al web de l'Idescat.
 • Un servei d'atenció als mitjans de comunicació que és el punt de contacte i d'atenció primària als mitjans de comunicació.

Durant l'any 2018, s'ha treballat per millorar les pàgines estratègiques del web, ampliar la cobertura dels gràfics que acompanyen les dades, integrar els sistemes d'indicadors a la plataforma estandarditzada de difusió i divulgar la Carta de serveis de l'Idescat.

7.1. Difusió d'estadístiques oficials

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial. L'any 2018 s'ha superat el milió sis-centes mil visites, que comporta un increment del 4,4% respecte l'any anterior.

Principals indicadors d'accés al web. 2016–2018
Total 2018 2017 2016
Visites 1.613.196 1.545.750 1.315.463
En català 929.784 821.067 752.865
En castellà 772.821 778.728 610.090
En anglès 38.909 44.409 45.784
Trànsit directe 234.690 225.184 215.770
Visitants 1.166.942 1.033.432 871.852
Pàgines visitades 7.148.594 6.640.239 6.458.434
Visites dels productes més consultats del web. 2016–2018
Nombre de visites 2018 2017 2016
El municipi en xifres 432.755 384.634 311.215
Anuari estadístic de Catalunya 414.123 458.720 340.887
Indicadors de conjuntura econòmica 103.676 105.249 90.466
Indicadors anuals 98.644 67.486 89.963
Indicadors de la Unió Europea 47.912 50.504 58.867
Novetats 24.266 28.572 33.245
Rànquing de les 10 estadístiques més consultades. 2018
2018
Padró municipal d'habitants 150.494
Noms dels nadons 133.256
Estimacions de població 80.314
Enquesta de població activa 78.636
Noms i cognoms de la població 53.379
Cens de població i habitatges 38.589
Estadística de naixements 27.292
Enquesta de condicions de vida 18.652
Estadística de defuncions 17.886
Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) 17.508
Unitats: nombre de visites.

El web disposa d'un registre de rectificacions que dona a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït posteriorment a la publicació de les dades.

L'any 2018 s'han fet 38 rectificacions, el 5% de les quals han estat millores en les dades.

Registre de rectificacions. 2016–2018
Tipus 2018 2017 2016
Rectificacions 36 31 26
Millores (*) 2 6 8
Total 38 37 34
(*) Canvis en les dades fetes posteriorment a la publicació inicial perquè s'ha disposat d'informació nova.

7.2. Comunicacions sobre resultats estadístics

D'acord amb el Calendari previst, els resultats estadístics es difonen al web el mateix dia que es publiquen.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2018
Conjuntura Estructura Total
Estadístiques 25 47 72
Actualitzacions 199 87 286
Grau de seguiment (%) 97,0 83,0 92,7

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com d'externes. El 2018 s'han fet 286 actualitzacions del Calendari.

La difusió es fa a la pàgina inicial del web mitjançant una novetat en format notícia que inclou la informació més rellevant del resultat publicat i que pot anar acompanyada de gràfics.

Els usuaris poden obtenir addicionalment la informació de la novetat pel canal de Twitter de l'Idescat (@idescat) i pel nou perfil a LinkedIn.

L'any 2018, s'han incrementat les comunicacions fetes als usuaris en un 5% i el canal de Twitter de l'Idescat continua en fase d'expansió, amb un increment del 8,3% del nombre de seguidors respecte del 2017.

Altres actuacions de comunicació. 2016–2018
2018 2017 2016
Novetats 314 300 293
Twitter
Piulades emeses 715 705 719
Seguidors 6.742 6.228 5.419
LinkediIn
Publicacions 50 : :
Seguidors 185 : :

Addicionalment, l'Idescat elabora notes de premsa dels resultats estadístics que considera més interessants per als mitjans de comunicació.

7.3. Serveis d'informació estadística

Mitjans de comunicació

Les notes de premsa es difonen a través dels canals següents:

 • Es pengen a la Sala de premsa del web de la Generalitat (govern.cat) i es trameten als mitjans de comunicació que se subscriuen al servei, simultàniament.
 • Es publiquen a la pàgina inicial del web de l'Idescat juntament amb la novetat i a la pàgina Notes de premsa i consultes dels mitjans de comunicació, on també hi ha la resta de notes de premsa publicades.

L'any 2018 s'han difós 45 notes de premsa, distribuïdes de la manera següent:

 • Àrea d'Economia i Societat: 6 notes d'estadístiques estructurals i 4 d'estadístiques conjunturals
 • Àrea d'Empresa i Ocupació: 2 notes d'estadístiques estructurals i 25 d'estadístiques conjunturals
 • Àrea de Població i Territori: 8 notes d'estadístiques estructurals

L'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 655 ocasions durant l'any 2018. Les operacions estadístiques que han tingut més impacte estan relacionades amb els següents temes:

 • Població: 29% d'impactes
 • Macromagnituds: 20% d'impactes
 • Condicions de vida: 7% d'impactes
 • Comerç i serveis: 6% d'impactes

Durant l'any, s'han atès 7 peticions de declaracions a mitjans de comunicació sobre diferents actuacions estadístiques, que han assumit les responsables següents:

 • Mireia Farré, cap de l'Àrea de Població i Territori (Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, Ràdio Girona i Ràdio Silenci)
 • Cristina Rovira, sub-directora general de Producció i Coordinació (Catalunya Ràdio i Telefe)

Atenció personalitzada

Durant l'any 2018, s'han atès 1.430 sol·licituds d'atenció personalitzada. El perfil dels usuaris és el següent:

 • Empreses i particulars: 58%
 • Administració: 35%
 • Universitats: 7%
Sol·licituds d'atenció personalitzada. 2016–2018
2018 2017 2016
Via formulari web 788 825 835
Via telèfon 559 638 684
Via presencial (biblioteca) 83 222 246
Total 1.430 1.685 1.765

Elaboració de resultats a mida

En relació amb les comandes d'usuaris sobre resultats que no estan publicats al web de l'Idescat (resultats específics), durant l'any 2018 se n'han elaborat 614, un 85% d'elles amb caràcter gratuït. A més, s'han emès 18 certificats sobre resultats estadístics.

Comandes estadístiques a mida. 2016–2018
2018 2017 2016
Sol·licituds 614 689 677
Certificats 18 17 6

Avaluació del servei

En termes de qualitat, l'elaboració de resultats a mida és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, amb una puntuació global de 8,3 (sobre 10).

Avaluació del servei de comandes via web. 2016–2018
Indicadors 2018 2017 2016
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 7,9 8,3 7,8
Comandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 90,2 91,1 89,3
Comandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 58,7 58,8 55,4

7.4. Productes

L'Idescat elabora productes que recopilen informació bàsica de Catalunya i un sistema d'indicadors econòmics, demogràfics i socials, tant conjunturals com estructurals, que també proporcionen informació territorial (per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, etc.) i informació comparada amb Espanya i la Unió Europea. També disposa d'un Pla editorial centrat en la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Recopilació estadística

Durant l'any 2018, el web de l'Idescat ha rebut 1.097.110 visites als productes de recopilació estadística. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que tenen en les visites al web de l'Idescat: un 68% de les visites es fan per consultar aquests productes.

Productes de recopilació estadística. Per tipus. 2018
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Anuari estadístic de Catalunya 10.054 818 414.123
El municipi en xifres 198 68 432.755
Indicadors de conjuntura econòmica 112 750 103.676
Indicadors anuals 227 226 98.644
Indicadors de la Unió Europea 97 134 47.912
Indicadors demogràfics territorials 48 44 :
Total 10.736 2.040 1.097.110

Publicacions

Publicacions
Títols Suport
Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2016 digital
Memòria 2017 digital
Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016 digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 42. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 42. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2019 (9 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès, italià, portuguès i xinès) paper i digital

7.5. Biblioteca

Durant l'any 2018 s'ha fet les actuacions següents:

 • S'ha implementat el Catàleg de publicacions de l'Idescat com un subconjunt del Catàleg de la biblioteca.
 • S'ha continuat digitalitzant els documents històrics.
 • S'ha normalitzat la classificació temàtica per adaptar-la a la del web de l'Idescat.

A 31 de desembre de 2018, el fons de la biblioteca recollia un total de 166.745 volums en format paper i 22.622 volums en format digital.

Actuacions de la Biblioteca. 2016–2018
2018 2017 2016
Catalogació
Llibres 655 927 1.162
Revistes 1.033 1.075 1.535
Comunicació
Sumaris de revistes 602 536 702
Novetats de la biblioteca 345 300 298