Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socials durant l'any 2018 s'ha caracteritzat per les següents línies d'actuació:

 • Realització de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018.
 • Realització de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017.
 • Realització de l'Enquesta de condicions de vida 2018.
 • Publicació dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2017 amb la presentació de la distribució territorial d'alguns indicadors.
 • Elaboració i publicació del Marc input-output de Catalunya 2014.

L'any 2018 l'Idescat ha fet tres operacions de camp en l'àmbit de les estadístiques socials que presenten una especial rellevància:

 1. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. Com en l'edició del 2013, aquesta Enquesta, feta en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística, ha adoptat el procediment multicanal de recollida (Internet, telefònic, presencial) per obtenir la resposta de 9.000 persones a Catalunya, sobre l'ús de les llengües en els diferents moments de la vida quotidiana. La recollida per Internet ha estat gestionada directament per l'Idescat, mentre que els tractaments telefònics i presencials han estat realitzats per una empresa contractada. S'ha assolit el 97,6% de resposta de la mostra i s'ha mantingut el 65,8% de titularitat. El 41,7% de les respostes s'han obtingut per Internet. La publicació dels resultats està prevista pel juliol de 2019.
 2. Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017. En col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (promotor de l'Enquesta), l'Idescat ha dissenyat una operació específica per recollir la informació d'un sector emergent i encara poc delimitat, que té la consideració de prova pilot. L'objectiu és completar la informació per elaborar els comptes dels serveis socials de Catalunya. L'Enquesta s'ha fet per Internet amb un suport telefònic intens, que ha permès obtenir resposta del 99% del directori inicial. L'operació ha abordat l'estudi del sector des de dues perspectives:
  1. Les àrees bàsiques de serveis socials que fan alguna funció productiva, però que sobretot fan funcions provisores, amb la identificació de necessitats i el finançament parcial o total de la prestació.
  2. Les empreses i institucions especialitzades en la producció dels serveis d'atenció domiciliària.
 3. Enquesta de condicions de vida 2018. Per tercer any consecutiu, l'Idescat (amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ha recollit la informació de l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida. Aquesta Enquesta està integrada dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC) i proporciona, entre d'altres, indicadors dels nivells de pobresa i de desigualtat de renda. L'operació s'ha fet amb agents que han contactat presencialment amb les llars i han obtingut una resposta del 72%, sense substitució. A causa de retards administratius, no imputables a l'Idescat, el treball de camp no es va poder començar fins a finals de setembre, gairebé 6 mesos més tard del que estava previst.

L'any 2018 s'ha treballat en l'actualització dels Indicadors de benestar i progrés social de Catalunya (elaborats en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda), que ofereixen una visió multidimensional dels aspectes socials, del benestar i de la sostenibilitat associats al progrés. Seguint les tendències internacionals, aquest projecte es proposa superar el marc d'indicadors econòmics utilitzats tradicionalment com a mesures de creixement i benestar (PIB).

Sense enumerar totes les activitats d'actualització anual d'estadístiques socials o de protecció social, cal especificar que l'any 2018 s'han publicat els resultats de l'Enquesta de biblioteques 2016.

Pel que fa a les macromagnituds econòmiques, durant l'any 2018 s'ha continuat treballant amb millores metodològiques i de base informativa, especialment en tres àmbits:

 1. Comptabilitat trimestral de Catalunya. Després de dos anys de continuats treballs de millora de la base informativa i dels processos d'estimació de les magnituds trimestrals, l'any 2018 s'ha acabat el procés d'integració dels processos informàtics per calcular les estimacions. Aquests processos s'han programat en llenguatge R.
 2. Indicador avançat de l'evolució trimestral del PIB català (nowcasting). Durant l'any 2018 s'ha continuat experimentant i ajustant el procediment per obtenir aquest indicador, que aporta estimacions avançades de l'evolució trimestral del PIB.
 3. Les estimacions territorials de macromagnituds. La desaparició de l'Enquesta industrial d'empreses i la seva substitució per l'Estadística estructural d'empreses ha afectat el procés d'estimació de les magnituds territorials, fet que ha obligat a redefinir els processos de càlcul i modificar el calendari de publicació durant el 2019.

L'operació estadística més destacable de l'any pel que fa a les macromagnituds econòmiques ha estat l'elaboració del Marc input-output 2014, que és una actualització del de l'any 2011. Els resultats que es difonen inclouen els comptes econòmics simplificats de l'economia catalana i les taules d'origen i de destinació, a un nivell de detall de 10 i a 64 branques d'activitat o de productes. També inclou informació complementària per l'anàlisi econòmica (usos, recursos, rendes, ocupació i productivitat).

En el Marc input-output, mitjançant les taules d'origen, de destinació i la taula simètrica, es descriuen el procés productiu (estructura de costos, renda generada i ocupació) i els fluxos de béns i serveis (producció, consum intermedi, consum final, inversió, exportacions, importacions, etc.). La congruència d'aquest Marc es garanteix mitjançant dues identitats comptables: la suma de les rendes generades en cada branca d'activitat és igual al seu valor afegit brut i, en relació amb cada producte, l'oferta és igual a la demanda.

Actuacions estadístiques d'economia i societat 2018

Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp a Catalunya per a l'Enquesta de 2018, per recollir una mostra complementària a la de l'INE.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Ajuntament de Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de despesa en consum de les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

Actuacions: Treball de camp per obtenir informació econòmica sobre els serveis d'atenció domiciliària a Catalunya. L'operació, que ha tingut caràcter pilot, s'ha adreçat tant a les unitats provisores (àrees bàsiques de serveis socials), com a les empreses i entitats productores de serveis.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat. L'objectiu és obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social per les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén obtenir un o diversos indicadors que sintetitzin tota la informació.

Enquesta de biblioteques

Periodicitat: biennal

Actuacions: Publicació dels resultats del treball de camp realitzat l'any 2017 sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística.

Marc input-output de Catalunya

Periodicitat: contínua

Actuacions: Tasques de revisió, actualització i explotació del Marc input-output com a base informativa imprescindible per elaborar la resta d'estadístiques macroeconòmiques. Enguany, s'ha publicat el Marc 2014, que és una actualització del de l'any 2011, amb data de referència 2014.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Departament d'Empresa i Coneixement; Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Nacional d'Estadística; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del PIB en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) i les desagregacions d'oferta, demanda i rendes, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Productivitat total dels factors

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de la Productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Producte interior brut. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives de caràcter territorial.

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per obtenir la renda familiar i els seus components, per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Comptabilitat trimestral de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del PIB des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Avanç del PIB trimestral

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Estadística de les pensions i altres prestacions

Periodicitat: anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació sobre les prestacions de sosteniment de la renda de Catalunya. Ofereix informació històrica del nombre i els imports de les prestacions, així com altres informacions complementàries que permeten conèixer millor aquest grup de prestacions (com les pensions de la Seguretat Social, les pensions dels règims especials de funcionaris i les prestacions per atur).

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Tasques de disseny d'un procediment d'elaboració d'estimacions desagregades territorialment dels principals indicadors de desigualtat i exclusió socials proporcionats per l'Enquesta de condicions de vida i per la gestió de fonts d'informació.

Altres organismes participants: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.