Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

Les principals actuacions de millora del 2018 s'han centrat en la Plataforma Cerdà, el Registre estadístic de territori, i el desenvolupament de 2 noves APIs per a les principals bases de dades de l'Idescat (Plataforma Cerdà i Base de dades multitemàtica).

Plataforma Cerdà

El 2018 s'ha continuat desenvolupant el projecte estratègic Plataforma Cerdà amb les actuacions següents:

 • Estadístiques
  • S'ha testejat el funcionament de la Plataforma amb les estadístiques de turisme publicades el 2017.
  • S'ha començat a estudiar la integració de les estadístiques Comerç amb l'estranger i Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
 • Visor
  • S'ha implementat una nova funcionalitat que permet seleccionar múltiples variables (i així desapareix la restricció de només poder encreuar 3 variables més territori i temps). Ara l'usuari pot escollir entre totes les variables de la tabulació fins a un límit de variables o cel·les prefixades per a cada operació estadística.
 • Eines de gestió
  • S'ha implementat una nova eina de gestió centralitzada d'usuaris (N4_USUARIS) per a totes les aplicacions en producció a la Plataforma Cerdà.
  • S'ha implementat una nova eina de tabulació estadística (GESTAB) que permet gestionar les tabulacions de les estadístiques integrades a la Plataforma Cerdà.
 • Registres estadístics
  • Registre estadístic de població

   S'ha acabat la versió 2 del mòdul de fusió que millora el percentatge d'enllaços utilitzant diccionaris de noms i tractant correctament els bessons. Així, s'ha fusionat amb la informació següent:

   • Registre central d'assegurats
   • Cens de població i habitatges 2001
   • Cens de població i habitatges 2011
   • Estadística de naixements
   • Estadística de defuncions
   • Registre estadístic d'alumnes universitaris de Catalunya
   • Registre d'alumnes no universitaris de Catalunya. En aquest cas també s'ha calculat la nova variable Nivell d'estudis assolits, per l'any 2012.
  • Registre estadístic de territori
   • S'ha avançat en la construcció d'aquest Registre.
   • S'han geolocalitzat tots els portals de les variacions provinents del Registre estadístic de Catalunya i s'ha donat per acabada l'adreça horitzontal de tots els municipis de Catalunya.
   • S'ha treballat en la validació de l'adreça vertical (escala, planta i porta).

Base de dades multitemàtica

 • S'ha desenvolupat una nova aplicació de càrrega d'introduccions trilingües (català, castellà i anglès).
 • S'ha migrat la Base de dades del dossier de conjuntura econòmica (DCE) a la Base de dades multitemàtica i s'ha implementat una nova aplicació de consulta web d'aquesta informació.
 • S'ha implementat la funcionalitat Hover per poder veure les Taules Input-Output amb noves funcionalitats.
 • S'han revisat totes les dades, ja que la versió 8 de Java feia un arrodoniment half up incorrecte.

Dades Obertes

 • S'ha implementat l'API de la Plataforma Cerdà i la de la Base de dades multitemàtica.

Metadades

 • Catàleg de variables i mètriques (CAVA). S'hi han vinculat totes les estadístiques integrades fins al moment a la Plataforma Cerdà.
 • Quadre de comandament d'operacions estadístiques (QCOE). S'han fet les adaptacions per poder generar les metadades requerides, tant a les pàgines temàtiques com a les pàgines de les estadístiques, on es mostra informació de síntesi amb vincles a les taules bàsiques, els indicadors, el calendari i les suboperacions.

Enquestes

 • Enquesta de clima empresarial i enquestes trimestrals corresponents.
 • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. Qüestionari per a entitats, empreses i professionals autònoms que treballen en atenció domiciliària.
 • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària. Qüestionari per a ens locals que en gestionen la provisió.
 • Enquesta de condicions de vida.
 • Programa anual d'actuació estadística.
 • Estadística de biblioteques (treballs preliminars).
Comandes a mida elaborades. 2016–2018
Any Nombre
2018 66
2017 57
2016 76

10.2. Serveis tecnològics

Les actuacions de millora més destacades del 2018 en aquest àmbit han estat la migració del correu de l'Idescat al correu corporatiu gencat.cat i l'adquisició d'una nova unitat de discos 3PAR per augmentar l'espai d'emmagatzematge de dades estadístiques.

Actualitzacions del maquinari

 • 25 ordinadors personals nous
 • 21 ordinadors personals reciclats
 • Adquisició d'una nova unitat de discos 3PAR per augmentar l'espai d'emmagatzematge de dades

Actualitzacions del programari

 • Migració del correu de l'Idescat al correu corporatiu gencat.cat (Microsoft Office 365). S'han migrat 102 bústies personals, 44 bústies compartides i 73 llistes de distribució. Aquesta migració també ha permès integrar altres serveis que es troben en el núvol (el programari ofimàtic i One Drive) i obtenir un terabyte addicional d'espai de capacitat.
Gestió de bases de dades. 2016–2018
2018 2017 2016
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 132 127 98
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 122 37 51
Servidors web amb gestió compartida 14 14 14
Aplicacions web gestionades 40 35 30
Taules publicades a la Base de dades multitemàtica 5.077 3.168 1.438
Espai ocupat segons els sistemes de gestió. 2016–2018
Bases de dades 2018 2017 2016
Oracle (producció) 560,90 390,00 293,00
Oracle (desenvolupament) 800,00 610,00 572,00
Programari estadístic SAS 565,00 517,00 495,00
Total 1.925,90 1.517,00 1.360,00
Unitats: GB.
Equipament informàtic i de comunicacions. 2016–2018
2018 2017 2016
Ordinadors personals 168 158 163
Servidors físics 29 29 30
Servidors virtuals 41 37 40
Impressores 40 40 40
Programari de gestió 10 10 10
Programari estadístic 6 6 6
Programari de base de dades 3 3 3
Tallafocs 2 2 2
Commutadors de xarxa 20 20 20
Línies telefòniques 152 152 152
Commutadors de xarxa telefònica 15 15 15

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 6 publicacions entre fulls divulgatius i revistes.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità aranès Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità aranès, si escau. Edició en català i traducció al castellà de 314 novetats, 36 rectificacions i altres textos (noves metodologies, pàgines monogràfiques, de l'anuari o indicadors europeus, etc.). Supervisió de la versió anglesa, duta a terme per un servei extern.
Correcció de notes de premsa Corregir en català notes de premsa, tant de conjuntura econòmica com de resultats d'estadístiques estructurals. Correcció de 45 notes de premsa.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística. Edició de 69 qüestionaris bilingües, que representen unes 400 pàgines.
Suport lingüístic a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals Assegurar que la documentació administrativa es difongui correctament i amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Correcció de convenis, disposicions legals i actes de reunions, entre altra documentació administrativa.
Formació al personal de l'Idescat Difondre la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Realització d'una sessió tècnica sobre la nova Gramàtica catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans (2016).
Manteniment del glossari terminològic en català, castellà i anglès Assegurar la univocitat i coherència en la terminologia utilitzada en català, castellà i anglès. Fixació de 50 termes en català, castellà i anglès.
Espai web de la intranet amb recursos lingüístics per al personal de l'Idescat Facilitar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors automàtics, cercadors lingüístics, etc.) al personal de l'Idescat per treballar amb qualitat. Actualització i manteniment de l'espai dels Serveis lingüístics a la intranet amb recursos lingüístics per al personal de l'Idescat.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2018
Actuació Format Nombre
Pla editorial de l'Idescat Publicació en PDF o paper 9
Documentació Programa anual d'actuació estadística Document intern 6
Enquestes de l'INE Qüestionari 69
Formació i promoció Idescat Pòster 4
Bàners trilingües Bàner 6
Infografia per a premsa Gràfic d'acompanyament a les notes de premsa 17
Recull fotogràfic Banc fotogràfic de l'Idescat 11
Calendari laboral 2018 Cartell i sobretaula 200
Intervencions Twitter Imatges i infografies 24
Plantilles i documents Documents 16
Disseny de cobertes Publicació en PDF o paper 6
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Presentació 4
Enquadernacions Revistes de la biblioteca 75