Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

Els òrgans col·legiats establerts en el Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, han fet les reunions següents:

 • Junta de Govern de l'Idescat (9 d'octubre de 2018)
 • Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (9 de juliol i 29 d'octubre de 2018)
 • Consell Català d'Estadística (16 de juliol i 5 de novembre de 2018)

Junta de Govern de l'Idescat (9 d'octubre de 2018)

Foto de la reunió de la Junta de Govern de l'Idescat (9 d'octubre de 2018)

La Junta de Govern de l'Idescat s'ha reunit en sessió ordinària el dia 9 d'octubre de 2018.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha delegat la presidència de la Junta en el secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

A banda de repassar de manera succinta els resultats de la gestió ordinària de l'Idescat, el director ha destacat les accions més rellevants desenvolupades durant el 2018, que són les següents:

 • Pel que fa a la producció estadística, ha explicat que s'han dut a terme les actuacions següents:
  • L'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, incorporada per primera vegada, a manera experimental, en el Programa anual d'actuació estadística
  • Les Projeccions de població de Catalunya
  • L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
  • El Compte de fluxos de materials, en què s'ha subratllat la importància que té per estudiar i promocionar l'economia circular
  • L'Índex d'igualtat de gènere i indicadors d'objectius per al desenvolupament sostenible (Agenda 2030 a Catalunya)
 • Quant als registres estadístics i les activitats de difusió, ha parlat de les millores implementades al web en aquests dos camps. També ha explicat els primers passos fets per a una nova aplicació que gestioni el servei d'atenció als usuaris.
 • Pel que fa a la tasca d'impuls normatiu, el director ha fet referència a la redacció dels 2 decrets que la Llei d'estadística de Catalunya demana desplegar i que s'han d'aprovar properament. Els 2 decrets són els següents:
  • Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques
  • Decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic
 • En relació amb el Projecte Qualitas d'estandardització de processos estadístics, s'ha destacat la feina feta al llarg de l'any i els resultats en termes de qualitat en relació amb la producció estadística.
 • Pel que fa a la gestió administrativa, ha destacat els progressos del sistema de comptabilitat analítica, que han permès donar resultats globals de la gestió dels exercicis 2015, 2016 i 2017.
 • També ha plantejat les dificultats que ha de vèncer l'Idescat per incorporar i retenir personal amb perfil netament estadístic i informàtic dedicat a la producció i difusió estadística, ja que aquest personal s'integra al cos superior d'administració (amb un perfil de gestor administratiu superior), i ha exposat les gestions que s'han fet en aquest sentit amb el Departament d'adscripció de l'Idescat i amb la Direcció General de Funció Pública.

Finalment s'ha parlat de la proposta d'incrementar els capítols 1 i 2 del pressupost de despeses 2019 per fer front tant a l'increment d'activitats previstes al Pla estadístic de Catalunya com a les llicències informàtiques i a un nou evolutiu recurrent. Així mateix, s'ha informat de l'Acord de Govern per fer front a la despesa TIC dels diversos serveis i els evolutius recurrents, com també dels preus a aplicar durant la vigència de l'Acord.

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (9 de juliol i 29 d'octubre de 2018)

Durant el 2018, s'han fet 2 sessions ordinàries del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya.

La primera sessió ha tingut lloc el 9 de juliol de 2018 (en fòrum virtual), corresponent a l'ajornament de la sessió ordinària prevista pel 27 d'octubre de 2017, que no es va poder portar a terme.

En aquesta primera sessió del 2018, s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2018, que és el segon Programa que executarà el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. També s'ha presentat l'informe sobre el compliment del PAAE 2016, el darrer Programa del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 (prorrogat fins al 2016).

El director de l'Idescat ha explicat les actuacions més rellevants del 2018, entre les quals ha destacat:

 • L'estadística sobre l'Estimació de la població centenària.
 • Els treballs del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, que permetran disposar del càlcul del PIB del sector turístic, entre altra informació.
 • L'ampliació de la mostra de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya.
 • L'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, que és la primera enquesta feta a Catalunya sobre aquest sector.
 • El Compte de fluxos de materials, que proporcionarà, per primera vegada, un conjunt d'indicadors sobre l'ús de recursos naturals a Catalunya.
 • L'Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat.
 • L'Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs i l'inici de les feines, per elaborar l'Índex d'igualtat de gènere.

La segona sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya s'ha celebrat el 29 d'octubre de 2018. En aquesta sessió s'ha aprovat la proposta de PAAE 2019, que correspon al tercer Programa que executarà el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Així mateix, s'han presentat els informes sobre el compliment del PAAE 2017 i el d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016.

Durant la segona sessió, el director ha destacat algunes de les actuacions que es duran a terme l'any 2019. Són les següents:

 • Per primera vegada es disposarà de resultats estadístics provinents dels registres estadístics de població i territori, com són l'Estadística dels estudis de la població i els Sistemes de georeferenciació.
 • Es publicaran els resultats de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població.
 • Per primera vegada es disposarà de Projeccions de població municipals, que esdevindran una eina molt útil per planificar decisions futures en l'àmbit local.
 • Pel que fa a l'activitat econòmica, es publicaran nous resultats estadístics del Compte satèl·lit del turisme i del Compte de fluxos materials, del qual es podran derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos naturals en relació amb el PIB.
 • Finalment, s'obtindran uns primers resultats de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària i de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat.

Entre les actuacions estadístiques noves (actualment en fase preparatòria o de treball de camp), el director ha destacat el següent:

 • Els Indicadors dels Objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) s'incorporaran a l'estadística oficial per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.
 • S'executaran els treballs de camp de les enquestes de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a l'Àrea de Ponent.
 • Es realitzaran els treballs preparatoris per a la Classificació catalana d'educació 2019.
 • Es durà a terme l'estudi de viabilitat de l'Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana.

El director ha ressaltat l'esforç de l'Idescat per promocionar l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i millora de les polítiques públiques.

També ha comentat les millores en la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció de l'estadística a partir de l'optimització de l'aplicació per a la recollida de la informació i la millora de la qualitat dels processos, com en la difusió estadística (a partir de la coordinació dels webs de l'estadística oficial), d'acord amb l'objectiu 4 de l'actual Pla estadístic de Catalunya.

Finalment, s'han presentat 2 propostes normatives de desplegament de la Llei d'estadística de Catalunya:

 • Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques
 • Decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

Consell Català d'Estadística (16 de juliol i 5 de novembre de 2018)

Foto de la reunió del Consell Català d'Estadística (5 de novembre de 2018)

Durant el 2018, s'han fet dues sessions ordinàries del Consell Català d'Estadística.

La primera sessió ha tingut lloc el 16 de juliol de 2018 (en fòrum virtual) i ha estat presidida per la Sra. Anna Cabré. Aquesta sessió correspon a l'ajornament de la sessió ordinària prevista pel 2017, que no es va poder portar a terme.

En aquesta primera sessió, el Consell ha emès un dictamen favorable a la proposta de Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2018, que és el segon Programa que executarà el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

D'altra banda, el Consell s'ha donat per assabentat de l'informe presentat sobre el compliment del PAAE 2016, que és el darrer Programa del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 (prorrogat fins al 2016).

La segona sessió del Consell Català d'Estadística s'ha celebrat el 5 de novembre de 2018. La reunió ha estat presidida per la Sra. Anna Cabré i ha comptat amb els nous membres següents:

 • Josep Maria Jové i Lladó, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
 • Pere Aragonès i Garcia, secretari d'Economia
 • Jaume Garcia Villar, en representació de la Universitat Pompeu Fabra

En aquesta segona sessió el Consell ha acordat emetre un dictamen favorable a la proposta de PAAE 2019, que correspon al tercer Programa que executa el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

D'altra banda, el Consell s'ha donat per assabentat dels informes presentats sobre el compliment del PAAE 2017 i l'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016, com també de les 2 propostes normatives de desplegament de la Llei d'estadística de Catalunya:

 • Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques
 • Decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic

El director de l'Idescat, en el seu informe, ha fet un repàs de les principals actuacions fetes en l'àmbit de l'activitat institucional, entre les quals ha destacat:

 • L'aprovació del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i la modificació de la Llei d'estadística de Catalunya, per part del Parlament el 22 de desembre del 2016.
 • La participació de l'Idescat, amb diferents ponències, als congressos organitzats per EUROSTAT:
  • New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017), Brussel·les, 14–16 de març de 2017
  • European Conference on Quality in Official Statistics 2018 (Q2018), Cracòvia, 26–28 de juny de 2018
 • La visita d'una delegació del sistema estadístic de Corea del Sud.

A continuació ha exposat les principals activitats dutes a terme en l'àmbit de la formació i promoció de l'estadística, entre les quals ha destacat:

 • Organització de 6 cursos, 3 seminaris, 1 taller i 28 sessions tècniques (979 assistents)
 • Visites de 29 centres educatius (1.053 assistents)
 • 19 sol·licituds de microdades per a finalitats científiques
 • 15è aniversari de la revista SORT, amb un factor d'impacte 1,344 l'any 2017 (1,403 de mitjana en els darrers cinc anys)

1.2. Visites i actes institucionals

Actes institucionals

Reunió del Consell Assessor pel Suport Municipal d'Inclusió

Data: 9 de gener de 2018

Lloc: Centre Cívic La Casa de l'Aigua. Carrer Garbí, 2. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Primera reunió del Grup de Treball Dades Obertes

Data: 19 de gener de 2018

Lloc: Carrer de Bilbao, 72. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Ple de la Comissió de Toponímia de Catalunya

Data: 22 de gener de 2018

Lloc: Direcció General de Política Lingüística. Carrer Santa Madrona, 6–8. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Presentació de l'article convidat del Dr. Geert Molenberghs "Hierarchical models with normal and conjugate random effects" a la revista SORT

Data: 24 de gener de 2018

Lloc: Sala Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Jornada del Sistema d'Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut de Catalunya: Participació en Recerca

Data: 4 d'abril de 2018

Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Presentació del primer informe de l'Observatori de la Realitat Social, de Càritas Diocesana de Terrassa

Data: 24 d'abril de 2018

Lloc: Càritas Diocesana de Terrassa. Duran i Sors, 11. Sabadell

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Segona reunió del Grup de Treball Dades Obertes

Data: 10 de maig de 2018

Lloc: Eurecat. Carrer de Bilbao, 72. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Primera Sessió de Treball sobre Ètica i Dades: Identificar els Temes Clau i Exemples

Data: 19 de juny de 2018

Lloc: Eurecat. Carrer de Bilbao. 72

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Patronat del Centre d'Estudis Demogràfics

Data: 22 de juny de 2018

Lloc: Carrer de Ca n'Altayó, Edifici E2 de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Consell Assessor de Protecció de Dades

Data: 26 de juny de 2018

Lloc: Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Carrer Rosselló, 214. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió dels Òrgans Centrals d'Estadística de les Comunitats Autònomes

Data: 11 de juliol de 2018

Lloc: Conselleria d'Economia, Ocupació i Hisenda de la Comunitat de Madrid. Carrer Ramírez de Prado, 5 bis. Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Comitè de Direcció i Seguiment del projecte Big Data FP

Data: 25 de juliol de 2018

Lloc: Eurecat. Carrer Bilbao, 72. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Ple de la Comissió de Toponímia de Catalunya

Data: 13 de setembre de 2018

Lloc: Direcció General de Política Lingüística. Carrer Santa Madrona, 6–8. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Consell Assessor de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Data: 26 de setembre de 2018

Lloc: Carrer Roc Boronat, 81–95. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Data: 5 d'octubre de 2018

Lloc: Sala dels Cònsols de la Casa dels Canonges. Carrer del Bisbe, 4. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 23 d'octubre de 2018

Lloc: INE. Passeig de La Castellana, 183. Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Big Data Meets Survey Science 2018

Data: 25–27 d'octubre de2018

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25–27. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Comitè de Direcció i Seguiment del projecte Big Data FP

Data: 21 de novembre de 2018

Lloc: Eurecat. Carrer Bilbao, 72. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Patronat del Centre d'Estudis Demogràfics

Data: 22 de novembre de 2018

Lloc: Carrer de Ca n'Altayó, Edifici E2 de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Jornada 10 Anys de Política Pública de Millora de la Regulació

Data: 23 de novembre de 2018

Lloc: Auditori del Palau de la Generalitat. Carrer de Sant Sever s/n. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Pla de Protecció Civil

Data: 28 de novembre de 2018

Lloc: Sala d'Actes del Departament d'Interior. Carrer Diputació, 355. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Consell Assessor de Protecció de Dades

Data: 11 de desembre de 2018

Lloc: Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Carrer Rosselló, 214. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

Data: 11 de desembre de 2018

Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat