Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Protecció de dades i Esquema nacional de seguretat

En matèria de protecció de dades, l'Idescat ha portat a terme diverses actuacions per adequar-se a les exigències del nou Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679-RGPD).

En concret, ha elaborat el Registre d'activitats de tractament, ha adaptat els continguts relatius a protecció de dades al web i la clàusula informativa de diversos documents de gestió de recursos humans. També ha modificat la clàusula de protecció de dades dels nous contractes de serveis i convenis, subscrits per l'Idescat.

D'altra banda, la incorporació a primers de setembre d'una persona en el lloc de responsable d'assumptes jurídics, protecció de dades i seguretat de la informació, ha comportat nomenar-la delegada de protecció de dades (DPD), en substitució de qui havia assumit interinament aquest càrrec.

Pel que fa a l'Esquema nacional de seguretat, s'ha continuat treballant en l'establiment de criteris de seguretat que permetin protegir adequadament la informació que gestiona l'Idescat a través dels seus sistemes d'informació.

Quant a l'anàlisi de riscos, s'ha valorat per capes de negoci o serveis de nivell superior i per dades.

En relació amb l'avaluació d'impacte en el negoci, s'ha treballat en l'adopció dels terminis de recuperació del funcionament dels serveis en cas de fallida del sistema i en la valoració de diferents escenaris en cas d'indisponibilitat d'alguns serveis.

Pel que fa al Pla de contingència i recuperació, s'ha definit un protocol d'actuació que permeti fer front als escenaris d'emergència identificats a l'avaluació d'impacte en el negoci.

11.2. Actuacions de caràcter organitzatiu

Entre les diferents actuacions de caràcter organitzatiu dutes a terme, assenyalem com a més significades les següents:

En relació amb les sol·licituds d'accés a la informació pública que preveu i regula la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Idescat ha respost quatre sol·licituds: en un cas ha accedit a la informació sol·licitada; en dos casos les ha denegat per raons de protecció de dades personals i per risc de vulneració del secret estadístic; en l'últim cas també l'ha denegat perquè és una informació de la qual l'Idescat no disposa.

En el marc de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, l'Idescat ha actuat en la iniciativa legislativa popular de l'esport de Catalunya, per acreditar la certesa de la inscripció en el Registre de població de Catalunya de les persones físiques que signen aquesta iniciativa.

Finalment, durant l'any 2018 s'ha mantingut l'esforç, iniciat fa uns anys, d'ordenar l'arxiu documental i convertir-lo progressivament en un arxiu electrònic.

Així, en coordinació amb l'arxiu central del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, s'han donat d'alta nous arxius o carpetes digitals amb els codis del Sistema general de gestió de la documentació administrativa, s'han transferit arxius de gestió a l'arxiu central i expedients de personal jubilat o inactiu per altres motius a la Direcció General de Funció Pública, i s'ha destruït altra documentació un cop transcorreguts els terminis normativament fixats per a la seva conservació.

11.3. Prevenció de riscos

Les intervencions en espais i instal·lacions de l'Idescat durant el 2018 que responen a exigències en matèria de prevenció de riscos laborals són les següents:

 • Nova central d'alarma de detecció i avís d'incendi. S'han substituït les 2 centrals d'alarma que hi havia (una de l'Idescat i una altra de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona) per una nova central amb més capacitat. Aquesta mesura millora la coordinació dels equips d'intervenció i redueix el temps de resposta en cas d'una incidència.
 • Millora en el sistema d'avís d'evacuació. S'ha adaptat i connectat l'equipament de megafonia a la nova central, de manera que el missatge que acompanya el senyal d'alarma s'activa automàticament (en comptes del sistema anterior, en què calia que actués el personal de seguretat).
 • Millora del sistema contra incendis. S'han substituït tots els detectors d'incendi amb més de 10 anys d'antiguitat.
 • Instal·lació de noves cortines als llocs que reben molta llum solar. S'han substituït 9 cortines, perquè el sol no dificulti la feina amb la pantalla d'ordinador.

11.4. Gestió econòmica

Pressupost

L'exercici pressupostari del 2018 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost del 2017 (d'acord amb la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018).

Durant l'exercici no es van aprovar els pressupostos del 2018 i, per tant, s'ha treballat tot l'any amb el pressupost prorrogat.

Tot i així, s'han dut a terme diversos projectes, entre els quals destaquem l'Enquesta de condicions de vida, l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, el desenvolupament de l'aplicació Qualitas, els treballs inicials relatius a l'aplicació Infostat (anàlisi estadística) o l'adquisició d'una nova cabina de discos en substitució de l'antiga, que ja estava obsoleta.

L'evolució del pressupost de despeses en els 3 darrers exercicis és la següent:

Pressupost inicial de despeses. 2016–2018
Capítol 2018 2017 2016
I. Remuneració de personal 5.370.307,59 5.370.307,59 5.509.239,47
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.765.617,44 1.765.617,44 1.046.682,03
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.100,00 1.200,00
VI. Inversions reals 19.000,00 19.000,00 598.903,52
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total 7.176.025,52 7.176.025,52 7.176.025,52

L'execució del pressupost de l'any 2018 ha estat condicionada per diversos factors. Fins al 7 de juny, per l'aplicació de l'Ordre HFP/878/2017, de setembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de setembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya (aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola). Aquest acord ha afectat totes les fases de la despesa i els pagaments.

A mitjans de l'exercici 2018 es va observar que el comportament dels ingressos s'estava mantenint segons el previst, però les despeses estaven augmentant més del compte en els pressupostos de la Generalitat. Això provocava un risc elevat d'incompliment de l'objectiu del dèficit i de la regla de despesa per al 2018, per la qual cosa es van limitar les despeses, llevat que es tractés de despeses per atendre necessitats urgents i inajornables.

En matèria de remuneració de personal, durant l'exercici pressupostari hi ha hagut un increment retributiu de l'1,5%, més un 0,25% addicional amb efectes de l'1 de juliol de 2018, tal com es preveu al Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Al mes d'abril s'ha pagat l'últim tram pendent de la paga extraordinària de 2012, equivalent al 20,77% de la paga, a tot el personal que l'ha meritat (d'acord amb la disposició addicional 22 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i l'Acord de Govern del 17 de juliol de 2018). Aquest pagament ha anat acompanyat d'una transferència del Departament d'adscripció de l'Idescat per import de 49.271,51 euros.

Pel que fa al sistema de pagaments bancaris, s'ha introduït una novetat en relació amb el sistema de retirada d'efectiu del compte de l'habilitació: fins llavors es feia mitjançant un taló bancari, però ara es gestiona amb una targeta de prepagament.

En referència als comptes anuals, s'han comptabilitzat els saldos dels comptes de balanç d'acord amb el nou quadre d'amortitzacions que s'havia preparat l'any 2017. S'ha implantat el nou Pla general comptable, que ha comportat el canvi d'alguns comptes comptables i ha afectat l'elaboració dels comptes anuals, entre d'altres coses.

En relació amb les designacions de professors que treballen a la Generalitat, la novetat d'aquest any és que es gestionen electrònicament a través del programa GIP-SIP. Així, les designacions estan centralitzades de cara a les retencions d'impostos i al total d'hores de formació.

La novetat més destacable s'ha produït en el marc de la substitució dels documents comptables per les anotacions comptables informàtiques al sistema GECAT (d'acord amb la Resolució del 7 de setembre de 2018, per la qual s'autoritzen les anotacions comptables informàtiques en substitució dels documents comptables).

Aquesta resolució afecta els documents de despesa pressupostària. Ha calgut adaptar específicament cada tipus d'expedient (contractes majors, contractes menors, convenis, habilitació, contractes privats, publicacions biblioteca, compres centralitzades, etc.), quant a procediment i documentació dels expedients, i forma de tramitar-los.

Finalment, s'han adaptat els models de documents de gestió econòmica d'acord amb el Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya.

Pressupost 2018. Estat de les despeses
Capítol Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2018 % execució
I. Remuneració de personal 5.419.579,09 4.892.906,36 90,28%
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.683.617,44 1.553.522,59 92,27%
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.100,00 100,00
VI. Inversions reals 101.000,00 83.679,03 82,85%
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 9.325,35 46,63%
Total 7.225.296,53 6.361.008,78 90,05%

Els crèdits del pressupost definitiu han estat per import de 7.225.296,53 euros, dels quals s'han executat 6.361.008,78 euros, xifra que representa una execució total del 90,05%.

Els crèdits definitius del capítol I (Remuneració de personal) són de 5.419.579,09 euros i representen un 75% del pressupost total de despeses. L'execució d'aquest capítol ha estat del 90,28%.

El capítol II és el segon capítol amb més pes dins el pressupost (un 23%) i ha tingut una execució del 92,27%. Cal tenir en compte que, per arribar a aquest percentatge, s'ha considerat que la suma corresponent a la repercussió de les despeses comunes de subministraments i serveis compartits dels edificis de Via Laietana, 58 i 60, amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que habitualment s'efectuava mitjançant transferència de crèdit, enguany s'ha compensat a través d'una minoració de 179.524,55 euros en les aportacions del Departament.

Destaquen dues transferències de crèdit entre partides del capítol II:

 • Una per poder contractar els programes estadístics per al funcionament ordinari de l'Idescat.
 • L'altra per desenvolupar l'aplicació Qualitas i incorporar el mòdul de tramitació electrònica de les sol·licituds d'informació estadística.
Pressupost 2018. Estat dels ingressos
Capítol Pressupost Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
III. Taxes, béns i altres ingressos 83.300,00 129.873,11 129.873,11 0,00
IV. Transferències corrents 7.053.715,02 7.003.461,98 3.526.857,54 3.476.604,44
V. Ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00 0,00
VII. Transferències de capital 19.000,00 19.000,00 9.499,98 0,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 6.958,17 6.958,17 0,00
Total 7.264.194,73 7.079.954,82 7.079.954,82 3.486.104,46

Al llarg de l'exercici 2018 s'han recaptat tots els drets liquidats del capítol III (Taxes, béns i altres ingressos), del capítol V (Ingressos patrimonials) i del capítol VIII (Variació d'actius financers).

A 31 de desembre de 2018 han quedat pendents de recaptar drets del capítol IV (Transferències corrents) per valor de 3.562.857,54 euros i del capítol VII (Transferències de capital) per valor de 9.500,02 euros. Aquestes quantitats corresponen a les aportacions del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que s'aniran cobrant durant el primer semestre de l'any 2019, en funció de les necessitats de tresoreria.

La diferència entre els ingressos pressupostats i els drets liquidats respon a dos factors:

 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet dues transferències de crèdit a favor de l'Idescat, de 40.000 euros cadascuna, a 31 de desembre de 2018, per fer front a les despeses derivades dels convenis de l'Enquesta de condicions de vida i l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària.
 • El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha minorat les aportacions corrents en 179.524,55 euros, per compensar les depeses per contractar i pagar els serveis i subministraments comuns dels edificis de Via Laietana, 58 i 60.

En relació amb el capítol III (Taxes, béns i altres ingressos), s'han ingressat 129.873,11 euros, quantitat superior a la prevista (83.300 euros). Això es deu al cobrament de drets previstos per l'any 2017, però fets efectius l'any 2018: l'ingrés del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (36.324,64 euros) en relació amb el conveni de l'Enquesta de condicions de vida (signat l'any 2017), i l'ingrés de l'Àrea metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona (70.994,00 euros) en relació amb el conveni de les Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida 2017.

Així mateix, s'han cobrat les aportacions de les 6 universitats coeditores de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT) establertes al conveni de l'any 2017.

Els ingressos per serveis de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat han seguit augmentant i han arribat als 8.409,72 euros, un 21% més que l'any anterior. A més, s'ha incrementat la recaptació per l'emissió de certificacions oficials, fins als 491,40 euros (un 29% més que l'any anterior). La recaptació per lloguer de sales ha estat de 1.366 euros, xifra a destacar en comparació a l'any 2017, ja que no es va llogar cap espai en tot l'exercici.

Contractació

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2018
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (€)
Oberts 6 0 6 457.303,52
Negociats 0 0 0 0
Menors/factures directes 98 0 98 272.303,06
Total 104 0 104 729.606,58

Durant l'any 2018 l'Idescat ha adjudicat contractes menors a diverses empreses del tercer sector per un import total de 16.176,86 euros, d'acord amb l'article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. El detall dels contractes formalitzats es pot consultar al Perfil del contractant del web de l'Idescat i al Registre públic de contractes.

Comptabilitat analítica

El sistema de comptabilitat analítica o de costos que utilitza l'Idescat permet obtenir informació sobre l'ús que es fa dels recursos i el cost que suposa produir cada un dels béns i serveis que ofereix.

Des de l'any 2013, en què es van obtenir les primeres dades de costos referents a l'exercici 2012, s'han fet ajustos i s'ha racionalitzat el sistema per aconseguir unes dades que reflecteixin la realitat amb la màxima precisió possible.

Els darrers anys s'han recollit tant dades de les hores que el personal de l'Idescat ha dedicat a cada centre de cost, com també dels costos directes de les factures rebudes pels serveis contractats, per així poder obtenir els costos totals de les activitats realitzades. Això no obstant, l'Idescat no era autònom per executar els cicles de distribució, que fins ara anaven a càrrec de l'empresa responsable del manteniment del mòdul de comptabilitat analítica del programa GECAT.

L'any 2018 s'ha fet un esforç important en formació per tenir autonomia en la gestió i el manteniment de les dades de costos recollides. Les noves fases del procés que ja es poden dur a terme des de l'Idescat són les següents:

 • Actualitzar les tarifes anuals, definides segons l'àrea on treballa cada persona i els 4 grups delimitats segons rang salarial.
 • Actualitzar els centres de cost i incloure'ls als grups de centres de cost definits perquè s'imputin correctament quan s'executin els cicles de distribució.
 • Carregar les dades dels costos imputats a la comptabilitat analítica de tot el personal de l'Idescat i comprovar i corregir els possibles errors.
 • Executar els cicles de distribució complets (s'han pogut executar els dels anys 2015 a 2017 i s'han pogut comparar els resultats dels centres de cost finalistes).
 • Obtenir el detall de la dedicació horària i dels costos imputats per cada treballador.
 • Obtenir el detall de les hores i dels costos de cada centre de cost pel conjunt de treballadors i treballadores de cada sub-direcció.

L'autonomia de gestió ha permès, entre d'altres coses, detectar errors, aplicar millores, actualitzar dades i obtenir els resultats en un període més curt de temps.

11.5. lnstal·lacions

Les intervencions en espais i instal·lacions de l'any 2018 que responen a la millora de les condicions d'ús i eficiència de l'edifici són les següents:

 • Substitució de totes les finestres de la façana principal. Aquesta mesura millora l'eficiència energètica i l'aïllament acústic de l'immoble.
 • Gestió pròpia de la facturació elèctrica. Aquest any s'han fet els treballs previs perquè l'Idescat consti com a titular dels comptadors i n'assumeixi directament el consum que genera, ja que fins al 2017 el titular era Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 • Instal·lació d'elements de control d'aus urbanes a la façana posterior. S'han instal·lat punxes de filferro d'acer rígid als ampits de les finestres de la façana posterior per impedir que hi reposin els ocells i així reduir els excrements que dipositen.
 • Manteniment de pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Aquest 2018 s'ha consolidat l'estalvi en la despesa de gas i reduït la despesa elèctrica amb la compra i substitució de material elèctric de baix consum; s'ha mantingut el mateix volum que l'any passat en la recollida selectiva de residus (més de 2.100 kg de paper i 400 kg de plàstic, la totalitat de tòners buits) i s'ha millorat l'equipament general de l'edifici amb la compra d'una font d'aigua.

Pel que fa a la millora d'accessibilitat de les instal·lacions i infraestructures de l'edifici, s'ha substituït l'aixeta del lavabo adaptat de la planta baixa per una altra amb maneta adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

11.6. Recursos humans

La gestió de recursos humans aquest any s'ha vist limitada per la situació excepcional derivada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

Això explica que només a finals d'any s'ha reprès l'impuls als processos de promoció definitiva de llocs de treball, que es tancaran a primers de 2019; es tracta de 2 concursos específics de mèrits i capacitats:

 • Un per proveir 2 llocs d'estadístic/a responsable d'operacions, adscrits a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació.
 • Un altre per proveir un lloc de responsable de gestió econòmica, adscrit a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Pel que fa a la provisió de llocs amb caràcter temporal, s'han gestionat 18 processos selectius, publicats al portal corporatiu ATRI i al web de l'Idescat (9 adscrits a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació; 8, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació i 1, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals).

En 15 d'aquests casos es tracta de processos per cobrir llocs estructurals que han quedat vacants per rellevar persones que per raons diverses han marxat. En els altres 3 casos, els llocs han estat ocupats per interins per excés o acumulació de tasques, dedicats a la supervisió dels treballs de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2018
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 37
Situacions administratives 0
Expedients de jubilació 3
Sol·licituds tramitades per ATRI 3.433
Permisos per assumptes personals 2.139
Vacances 439
Absències (*) 703
Altres permisos (**) 152
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 15
Llocs proveïts per oferta d'ATRI 16
Expedients de concessió de bestretes al personal 5
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 31
Tramitació d'expedients d'incapacitat permanent 1
(*) Inclou indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
(**) Inclou el permís per flexibilitat horària recuperable, el permís per malaltia o hospitalització d'un familiar i el permís per deures inexcusables, entre d'altres.
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2018, per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 2 1 3
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 31 14 54
Sub-direcció General d'Informació i Comunicació 19 18 37
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 7 4 11
Total 59 39 96
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2018, per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 1 0 0 0 2 0
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 0 25 12 7 1 0
Sub-direcció General d'Informació i Comunicació 0 17 14 4 1 1
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 0 5 3 2 1 0
Total 1 47 29 13 5 1
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2018, per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 1 2 0 0 0 3
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 0 24 12 6 3 45
Sub-direcció General d'Informació i Difusió Estadística 0 20 4 7 6 37
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 0 8 2 1 0 11
Total 1 54 18 14 9 96
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2018, per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
Fins a 40 anys 16 16,66
De 41 a 50 anys 20 20,83
Majors de 51 anys 60 62,50
Total 96 100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'any 2018 es va fer una detecció de necessitats mitjançant un formulari adreçat a tot el personal de l'Idescat. Per tal de facilitar la resposta, aquest formulari constava d'11 activitats, amb indicació de la seva durada, que s'havien de marcar segons l'interès professional i personal de cada persona.

Després de fer el buidatge dels resultats, es van obtenir 32 respostes, a partir de les quals es va elaborar un Pla de formació amb 15 activitats, ordenades en 4 línies formatives:

 • Comunicació i habilitats (5 activitats):
  • Curs sobre les novetats de la gramàtica catalana (4 hores).
  • Curs de conversa en llengua anglesa, nivell Pre-Intermediate (16 hores).
  • Seminari d'anglès avançat: Workflow, Meetings and Digital Communication (10 hores).
  • Seminari d'anglès avançat: Here is the News (10 hores).
  • Manteniment, desenvolupament i potenciació de la memòria (16 hores).
 • Jurídica (2 activitats):
  • Curs sobre les novetats en el procediment administratiu de les lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre (4 hores).
  • Aspectes clau en matèria de funció pública (5 hores).
 • Tecnologies de la informació (5 activitats):
  • Píndola 1 – Internet 360. Noves tendències 2.0 – Eines d'exploració (4 hores).
  • Píndola 2 – Internet 360. Noves tendències 2.0 – Eines d'expressió (4 hores).
  • Píndola 3 – Internet 360. Noves tendències 2.0 – Eines d'intercanvi (4 hores).
  • Píndola 4 – Internet 360. Noves tendències 2.0 – Eines de comunicació (4 hores).
  • Infografia 2.0: millora les teves comunicacions corporatives (12 hores).

Tres de les activitats que inicialment configuraven el Pla de formació no es van realitzar per aplicació de l‘Ordre VEH/189/2018, de 3 d'octubre, de tancament del pressupost, que limitava la despesa. Són les següents:

 • Jornada sobre els aspectes clau de la nova llei 9/2017, de contractes del sector públic (3 hores).
 • Píndola d'Acces (3 hores).
 • Píndola d'Excel (3 hores).

En la línia d'habilitats directives, es va fer el curs The Leadership Circle (9 hores), que van seguir sub-directors generals, responsables d'àrea i un cap de servei, orientat a potenciar el lideratge d'equips, l'establiment de rols i el desenvolupament d'habilitats, seguint les línies marcades per l'avaluació psicosocial duta a terme.

En tots els cursos que constituïen el Pla de formació 2018 es van passar qüestionaris de satisfacció i es van obtenir resultats molt bons en els diferents aspectes valorats. El qüestionari que es va emprar és el que utilitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'escala de valoració va d'1 a 4.

Gràfic sobre la formació de l'Idescat, per curs i grau de satisfacció (2018)
Gràfic sobre la formació de l'Idescat, per curs i valoració del professorat (2018)

Pel que fa a la formació generalista organitzada des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el personal de l'Idescat ha tingut accés a diversos cursos virtuals:

 • Línies bàsiques sobre transparència
 • Llenguatge administratiu
 • Curs sobre contractes del sector públic
 • Procediment administratiu
 • Gestió del pressupost

En matèria de prevenció de riscos laborals, s'ha format 1 persona en protecció contra incendis i 8 més han participat en el Taller d'exposició al risc del personal que realitza tasques administratives.

Cursos de l'Idescat, per hores lectives i assistents
Curs Hores lectives Nombre assistents
Línies bàsiques sobre transparència 10 2
Llenguatge administratiu 30 1
Curs sobre contractes del sector públic 35 3
Procediment administratiu 4 1
Gestió del pressupost (conceptes bàsics) 5 1
Protecció contra incendis 4 1
Taller d'exposició al risc del personal que realitza tasques administratives 3 8
Total 91 17

11.7. Organigrama

Junta de Govern
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Pere Aragonès Garcia
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Albert Castellanos Maduell
Secretari de Finances Públiques [Sense nomenament]
Director de l'Idescat Frederic Udina Abelló
Representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya
 • Antoni Dedeu Baraldés (fins al 5 de novembre)
 • Josep Ginesta Vicente
Secretària Mercè Perelló Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Frederic Udina Abelló
Sub-directora General de Producció i Coordinació Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat Josep M. Martínez López
Sub-director General d'Informació i Comunicació Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Estela Tonzán Orio
Sub-directora General d'Administració i Serveis Generals Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2018

Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Encarna Ariza | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Núria Baluda | Susanna Ber | Anna Bernaus | Núria Bové | Elisabeth Cañellas l Anna Carbó | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Gabriel de la Coba | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | Rosana Díaz | María José Domènech | Mercè Duch | Mireia Farré | Àngels Ferrando | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Jordi Galter | Xavier Gatell | M. Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Àngela Gil | Ignacio González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande |Núria Guasch| Marià Herrero | |Elisabeth Hueso | Daniel Ibáñez | Josep Jiménez | Teresa Junqueras | Juan Francisco López | Francesc Linares | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Verònica Mata| Eulalia Márquez| Vicenç Meléndez | Conxita Mompeó | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro| Ruben Nieto | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Rosario Peláez | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Mònica Reyes | David Rodríguez | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira| Alejandra Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Marta Ribalta |Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Carme Saborit | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Cristina Serret | Carme Solsona | Albert Soria | Josep Sort | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva

Total: 101 persones.