Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i l'estadística de sectors específics, com ara el sector exterior, el cultural, el turisme, el sector TIC, l'R+D i la innovació.

Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la dimensió i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliats i afiliacions segons la residència padronal, l'Estadística de salaris, l'Estadística de cost laboral i l'Estadística longitudinal de vides laborals.

També ha d'elaborar el Registre estadístic d'entitats com a nucli d'integració, fonamentalment, de la informació administrativa i estadística d'empreses i establiments, i la seva relació amb els registres estadístics de població i de territori.

L'any 2018, l'Àrea d'Empresa i Ocupació ha destinat els recursos a les línies d'actuació següents:

 1. Participació en el desenvolupament de projectes estratègics de l'Idescat.
 2. Anàlisi de viabilitat per la innovació de productes i de processos de producció estadística.
 3. Manteniment i ampliació de la producció estadística de la qual és responsable, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística del 2018.
 4. Foment de la cooperació educativa mitjançant l'estada d'estudiants en pràctiques.

Pel que fa a la participació en projectes estratègics de l'Idescat, cal esmentar les accions vinculades amb el desenvolupament de la Plataforma Cerdà (suport tecnològic del Sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat). Durant l'any 2018 s'ha fet el següent:

 • S'han dut a terme els treballs preparatoris i de definició de requeriments per migrar a aquesta Plataforma la producció i difusió de les estadístiques de comerç amb l'estranger, i s'ha iniciat el projecte.
 • S'ha definit el contingut del Catàleg de variables i dominis en les actuacions estadístiques de turisme que es produeixen a través de la Plataforma.
 • S'ha treballat en el desenvolupament del generador de tabulacions per difondre dades.

Quant a la innovació de la producció estadística, el 2018 s'ha donat continuïtat a projectes iniciats en períodes anteriors i s'han posat en marxa projectes nous. Respecte als primers, s'ha fet el següent:

 1. L'ajust dels efectes de calendari i estacional de diverses sèries d'indicadors de conjuntura, amb l'objectiu de millorar la informació estadística conjuntural, d'acord amb les recomanacions europees i el programari JDemetra+.
 2. L'elaboració del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, amb l'objectiu de tenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes i classificacions del manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme elaborat per l'Organització Mundial del Turisme, que permeti conèixer l'impacte econòmic del turisme, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.
 3. La investigació en models no paramètrics per estimar indicadors territorials de població activa, ocupada i aturada (mitjançant tècniques d'estimació en petites àrees).
 4. L'obtenció d'indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.
 5. L'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística. L'objectiu és estimar les taxes d'inserció laboral dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de periodicitat triennal.

Quant als nous projectes, cal destacar els següents:

 • En l'àmbit de la comptabilitat mediambiental, i en relació amb el Compte de fluxos de materials de l'economia catalana, s'ha desenvolupat una nova actuació estadística amb l'objectiu de presentar de forma sistemàtica, comparable i detallada els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques, fent una adaptació de la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya. El desenvolupament d'aquesta estadística ha generat dues ponències: una a l'Idescat i una altra a les Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes a Logronyo.
 • En el context de l'obtenció d'indicadors d'avaluació de la sostenibilitat, d'acord amb el Pla nacional per a la implementació a Catalunya de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, s'han iniciat dues línies de treballs de col·laboració:
  • La inclusió d'una nova actuació estadística en el Programa anual d'actuació estadística del 2019 (en col·laboració amb el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible), per estudiar la viabilitat per constituir un marc d'indicadors estadístics que serveixin pel seguiment dels Objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.
  • La participació en un grup estatal de treball a l'empara del Comitè Interterritorial d'Estadística, amb l'objectiu d'intercanviar experiències metodològiques sobre l'elaboració dels indicadors de l'Agenda 2030 i el seguiment dels Objectius.

En relació amb les actuacions estadístiques consolidades, el 2018 s'ha caracteritzat per la continuïtat i l'actualització de la informació, però també per la introducció de canvis derivats de les operacions estadístiques de base i el plantejament de l'ampliació de plans de tabulació.

En l'àmbit de la producció estadística d'empreses i sectors de caràcter estructural, s'han portat a terme les actuacions següents:

 • S'han publicat els indicadors comarcals i del conjunt de Catalunya de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2017.
 • S'ha ampliat la tabulació de l'Estadística sobre innovació a les empreses, fent una explotació detallada de l'Enquesta sobre innovació a les empreses 2016, però també de la informació corresponent als anys 2013, 2014 i 2015 per disposar d'informació retrospectiva.
 • Arran de l'ampliació anterior, s'ha revisat la informació sobre la innovació a les empreses que es difon en les estadístiques de tres sectors transversals:
  • Estadística i comptes de les empreses culturals
  • Estadística i comptes de les empreses turístiques
  • Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
 • En relació amb les estadístiques estructurals d'empreses, s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que han afectat la informació dels anys 2015 i 2016.

  Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació.

  L'aplicació d'aquestes millores ha comportat un trencament de les sèries, ja que l'evolució de les variables podia reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques. Aquesta situació s'ha aprofitat per introduir canvis en el pla de tabulació, amb els objectius d'adaptar-lo a les variables disponibles i d'homogeneïtzar-lo tant entre els tres grans sectors com respecte de la tabulació que elabora l'INE, per facilitar-ne la comparabilitat.

Quant a l'estadística conjuntural, i d'acord amb la reglamentació europea, el 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, dels indicadors següents:

 • Índex de producció industrial (IPI)
 • Índex de preus industrials (IPRI)
 • Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)
 • Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS)
 • Índex de comerç al detall (ICD)
 • Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

La publicació de les dades en base 2015 dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi de base cada 5 anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador i actualitza l'estructura de ponderacions i la mostra d'unitats informants.

Pel que fa a l'estadística laboral consolidada, cal destacar les actuacions següents:

 • S'ha ampliat la tabulació de l'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

  D'una banda, s'han difós dades de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri, amb creuaments per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, i s'ha publicat el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

  D'altra banda, s'han ampliat els resultats de les afiliacions amb nous creuaments del tipus de relació laboral, sector d'activitat i règim de cotització per variables sociodemogràfiques.

 • S'han difós els resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2016, que ofereix informació dels salaris segons les principals variables sociodemogràfiques i les característiques de l'ocupació.
 • Pel que fa a l'Enquesta de població activa, s'ha iniciat la publicació trimestral de la població assalariada a jornada parcial involuntària, amb dades des del primer trimestre del 2005.

Finalment, en relació amb la línia de cooperació educativa, el 2018 s'han fet dues estades d'alumnes en pràctiques:

 • Una estada per col·laborar en el projecte de desenvolupament de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat.
 • Una estada per col·laborar en un projecte sobre l'ús de web scraping i dades obertes per elaborar estadístiques turístiques oficials, dins de l'àmbit de l'estadística experimental. 

Actuacions estadístiques d'empresa i ocupació 2018

Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2018, s'han publicat els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

A partir d'aquesta estadística s'obtenen tabulacions específiques per a les demarcacions de les cambres de Lleida-Tàrrega, Terrassa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2017, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

El 2018 s'ha continuat proporcionant resultats per municipis i comarques per atendre peticions d'explotació a mida. També s'ha actualitzat el directori afegint l'any de referència 2017, i així es disposa de resultats des del 2012 fins al 2017, a 1 de gener.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Índexs de comerç al detall

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat, el sector d'activitat econòmica i les principals característiques demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat).

El 2018 s'han difós dades de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri, amb creuaments per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat. També s'ha publicat el grau de temporalitat i parcialitat per sexe. A més, s'han ampliat els resultats de les afiliacions amb nous creuaments del tipus de relació laboral, sector d'activitat i règim de cotització per variables sociodemogràfiques.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2016 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

El 2018 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, duta a terme els anys de referència 2015 i 2016. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació. L'aplicació d'aquestes millores ha comportat un trencament de les sèries, ja que l'evolució de les variables podia reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques. Aquesta situació s'ha aprofitat per introduir canvis en el pla de tabulació, amb els objectius d'adaptar-lo a les variables disponibles i d'homogeneïtzar-lo tant entre els tres grans sectors com respecte de la tabulació que elabora l'INE, per facilitar-ne la comparabilitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2016 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç (anomenada Enquesta anual de comerç fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector comerç.

El 2018 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, duta a terme els anys de referència 2015 i 2016. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació. L'aplicació d'aquestes millores ha comportat un trencament de les sèries, ja que l'evolució de les variables podia reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques. Aquesta situació s'ha aprofitat per introduir canvis en el pla de tabulació, amb els objectius d'adaptar-lo a les variables disponibles i d'homogeneïtzar-lo tant entre els tres grans sectors com respecte de la tabulació que elabora l'INE, per facilitar-ne la comparabilitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització per al 2018 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: anual

Actuacions: El 2018 s'han difós els resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2016, que ofereix informació dels salaris segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i segons les principals característiques de l'ocupació (sector d'activitat, tipus d'ocupació, tipus de contracte i tipus de jornada).

El 2018 s'han revisat els criteris tècnics de tabulació de les diferents edicions de l'Enquesta d'estructura salarial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre activitats en R+D

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució i els recursos humans que s'hi destinen.

L'any 2018 s'han difós els resultats corresponents a l'any 2016. Com cada any, el 2018 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i amb l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'Institut Nacional d'Estadística i que constitueix la base de l'operació.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2018, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2018, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2018, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: anual

Actuacions: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per conèixer l'evolució de la producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

L'any 2018 s'ha publicat la informació relativa al 2016.

Altres organismes participants: Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Departament de Cultura; Departament de la Presidència; Institut Català de les Empreses Culturals; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre innovació a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Ampliació de la tabulació de l'estadística sobre innovació a les empreses. Per primera vegada s'ha realitzat una explotació detallada per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses per a l'any 2016, a partir del fitxer facilitat per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses, tant tecnològica com no tecnològica.

Els resultats es presenten en forma de publicació monogràfica i es desagreguen per grandària de l'empresa segons ocupats i pels 4 grans sectors d'activitat econòmica: agricultura, indústria, construcció i serveis.

Conjuntament amb la publicació de l'any 2016, s'ha difós de manera retrospectiva la informació corresponent als anys 2013, 2014 i 2015.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

El 2018 s'ha publicat per primera vegada informació de la població assalariada a jornada parcial involuntària, a partir de l'any 2005.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CUCI-Rev. 4 i CCAE-2009) i per àrees geogràfiques i països.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual, però també s'han dut a terme els treballs preparatoris i de definició de requeriments per la migració, a la Plataforma Cerdà, de la producció i difusió d'aquesta estadística, i s'ha iniciat el projecte.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del turisme dels residents de Catalunya

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges dels residents de Catalunya amb destinació a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2018 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i l'Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2018 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer la despesa del turisme estranger a Catalunya.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Actuacions: L'any 2018 s'ha continuat l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística, amb l'objectiu d'estimar les taxes d'inserció laboral dels anys que no es du a terme l'Enquesta, de caràcter triennal. La promoció analitzada ha estat la dels titulats en el curs 2012/2013.

Altres organismes participants: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2018 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2016 i s'ha revisat la informació sobre la innovació a les empreses que es difon.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses del turisme

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2018 s'ha actualitzat aquesta Estadística, amb dades referides a l'any 2016 i s'ha revisat la informació sobre la innovació a les empreses que es difon.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

El 2018 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2016 i s'ha revisat la informació sobre la innovació a les empreses que es difon.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística estructural d'empreses de la indústria

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2016 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants per branques d'activitat de les empreses del sector industrial.

El 2018 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis duta a terme els anys de referència 2015 i 2016. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació. L'aplicació d'aquestes millores ha comportat un trencament de les sèries, ja que l'evolució de les variables podia reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques. Aquesta situació s'ha aprofitat per introduir canvis en el pla de tabulació, amb els objectius d'adaptar-lo a les variables disponibles i d'homogeneïtzar-lo tant entre els tres grans sectors com respecte de la tabulació que elabora l'INE, per facilitar-ne la comparabilitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: anual

Actuacions: Treballs necessaris per a l'actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2017 (provisionals) i 2016 (definitius). Aquests treballs s'han centrat fonamentalment en les modificacions introduïdes en la llista PRODCOM, que codifica els productes investigats per l'enquesta.

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals 2016 i 2017, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

L'any 2018 també s'ha reduït el temps entre la data de referència i la data de publicació de resultats i a partir d'ara cada any es faran públics els resultats de l'any immediatament anterior.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya del fitxer de microdades corresponent a l'any 2017–2018 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2018 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: biennal

Actuacions: Tabulació de resultats comarcals de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars corresponent a l'any 2017, i d'altres pel conjunt de Catalunya que complementen els de l'enquesta de l'INE. Aquesta operació té caràcter biennal.

Els resultats d'aquesta operació complementen la informació proporcionada per l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència.

Índex de preus industrials

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions, a la primera etapa de la seva comercialització.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions (és a dir, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus). També es realitza el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2018, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis). També es difon l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: mensual i trimestral

Actuacions: Elaboració de dos indicadors del sector serveis: Indicador d'activitat del sector serveis per volum de negoci (IASSVN) i l'Indicador conjuntural de producció del sector serveis (IPROSS). L'IASSVN reflecteix l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per a la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte de l'activitat de l'empresa. Pel que fa a l'IPROSS, s'elabora un indicador per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

El 2018 s'ha dut a terme la implantació del canvi de base, de base 2010 a base 2015, d'acord amb la reglamentació europea.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2017 i als dos primers del 2018 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), segons marques turístiques i categories dels establiments.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual i s'ha realitzat la publicació anual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Actuacions: L'any 2018 s'ha desenvolupat l'estudi de viabilitat per obtenir indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants, el Registre d'aturats registrats i el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social, per obtenir indicadors territorials d'activitat, ocupació i atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques de modelització estadística.

Durant el 2018 s'ha continuat avançant en la investigació de models alternatius als calculats fins al moment per obtenir els indicadors territorials.

Registre estadístic d'entitats

Periodicitat: contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de registres administratius i de diferents operacions d'enquesta.

El 2018 s'ha seguit actualitzant l'inventari de fonts, s'ha aprofundit en el conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre i s'ha continuat amb els treballs de delimitació de la informació del Registre que es pot difondre, preservant el secret estadístic i les dades de caràcter personal.

Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d'empreses estrangeres localitzades a Catalunya.

Durant el 2018 s'ha explorat el pla de tabulació.

Compte de fluxos de materials

Actuacions: Aquesta estadística mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental (CMA).

Durant el 2018 s'ha fet una adaptació de la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu de presentar de forma sistemàtica, comparable i detallada els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques.

Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l'àmbit de la indústria

Actuacions: Revisió periòdica del perímetre vigent, a nivell estadístic i analític, de les activitats econòmiques que formen part de l'àmbit de la indústria, que permeti tenir una visió de futur del sector que inclogui els serveis d'alt valor afegit i d'alt contingut tecnològic. Aquesta actuació està inclosa en el Pacte nacional per a la indústria, un acord programàtic derivat de la resolució del Parlament 251/XI, de 13 de juliol de 2016.

Durant el 2018 s'ha fet una reunió de treball per plantejar possibles escenaris.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement.

Estadística d'empreses i establiments

Actuacions: Distribució per municipis del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, segons diversos criteris de classificació (sectors d'activitat, grandària, condició jurídica, etc.), a partir de la informació del Registre estadístic d'entitats (REE) i de diversos registres administratius que es detallen en l'actuació estadística d'elaboració del REE.

Aquesta actuació estadística no s'ha dut a terme.