Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2018 s'han desenvolupat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen les línies d'àmbit transversal següents:

 • Sistema integrat de dades demogràfiques
 • Registre estadístic de població
 • Registre estadístic de territori
 • Projecte Qualitas

D'altra banda, l'Idescat ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical següents:

 • Població centenària
 • Desenvolupament metodològic del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya
 • Elaboració del compte de fluxos de materials de l'economia catalana
 • Previsions del PIB en temps real (PIB flash)
 • Millora del procediment per calcular la comptabilitat trimestral
 • Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'Índex de producció industrial i dels Indicadors d'activitat del sector serveis
 • Investigació en models no paramètrics per estimar indicadors de població activa, ocupada i desocupada, d'àmbit municipal i comarcal
 • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària
 • Introducció dels canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis
 • Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia
 • Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris
 • Estadística sobre innovació a les empreses

També s'han fet millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, que es detallen a l'apartat corresponent.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistema integrat de dades demogràfiques

Objectiu: Desenvolupar els registres bàsics per a l'activitat estadística per facilitar-ne l'accés a les institucions del Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris, d'acord amb la normativa vigent.

Vincular el Registre estadístic de població amb diferents fitxers: el cens de població dels anys 2001 i 2011, els registres d'alumnes universitaris i no universitaris i els fitxers de defuncions i naixements.

Registre estadístic de població

Objectiu: Millorar l'exhaustivitat del Registre amb la incorporació d'altes per naixement i baixes per defunció, a partir de l'enllaç amb els registres del moviment natural de la població.

Registre estadístic de territori

Objectiu: Construcció de taules d'equivalències entre adreces de l'INE i adreces del cadastre, normalització de les adreces verticals planta i porta, i validació de les adreces a partir de la referència cadastral.

Anàlisi de la qualitat de les dades georeferenciades i creació d'indicadors específics per detectar punts anòmals.

Projecte Qualitas

Objectiu: Implementar i testejar l'aplicació de gestió de la documentació dels processos estadístics de l'Idescat i introduir la documentació dels processos actuals, un cop completades les fases d'anàlisi, estandardització i definició d'aquests processos, en el marc del model Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Aquest model estàndard internacional ha estat adoptat per les oficines estadístiques, per articular un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les actuacions estadístiques oficials.

Línies d'àmbit vertical

Població centenària

Objectiu: Estimació de la població centenària classificada per sexe i edat a partir de la metodologia de Kannisto-Thatcher, basada en la informació de les defuncions.

L'Estimació de la població centenària proporciona el recompte de la població de 100 anys i més resident a Catalunya, classificada per sexe i edat fins al grup de 105 anys i més. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de persones d'una generació encara vives respecte al nombre de persones d'aquesta generació que han mort en els últims anys.

Desenvolupament metodològic del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya

Objectiu: Desenvolupar la metodologia per elaborar el primer Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, amb l'objectiu de conèixer l'impacte econòmic del turisme sobre el PIB de l'economia, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.

Elaboració del Compte de fluxos de materials de l'economia catalana

Objectiu: Adaptar la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya per elaborar el Compte de fluxos de materials de l'economia catalana, establert com una eina bàsica per prendre decisions en polítiques relacionades amb l'ús eficient dels recursos naturals, la prevenció i la gestió de residus.

Previsions del PIB en temps real (PIB flash)

Objectiu: Obtenir un indicador avançat de la variació del PIB trimestral mitjançant mètodes directes. La nova metodologia s'ha de basar en models factorials dinàmics que permetin actualitzar ràpidament les estimacions quan s'incorporen o es revisen les dades de conjuntura econòmica.

Millora del procediment per calcular la comptabilitat trimestral

Objectiu: Optimitzar el procediment del càlcul trimestral de l'evolució de les principals macromagnituds de l'economia catalana. Renovar i ampliar el sistema d'indicadors de base, i aplicar nous procediments de tractament de les sèries temporals.

Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'Índex de producció industrial i dels Indicadors d'activitat del sector serveis

Objectiu: Estandarditzar la metodologia i l'entorn d'execució del tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat per millorar la informació estadística conjuntural.

Investigació en models no paramètrics per estimar indicadors de població activa, ocupada i desocupada d'àmbit municipal i comarcal

Objectiu: Obtenir indicadors territorials d'activitat, ocupació i atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques d'estimació en àrees petites, ja que amb les fonts estadístiques existents no és possible obtenir una estimació fiable i robusta amb mètodes directes.

Enquesta econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

Objectiu: Dissenyar una operació de camp per recollir la informació descriptiva dels serveis d'ajuda a domicili des de la perspectiva econòmica, adreçada a tots els agents productius en el sector.

Col·laboració: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Introducció dels canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis

Objectiu: Redefinir les fases de processament i anàlisi de la informació i de la metodologia de càlcul dels estimadors enllaçats de les estadístiques estructurals d'empreses dels sectors industrial, comerç i serveis.

Modificar la tabulació publicada per adaptar-la a les variables disponibles i homogeneïtzar-la, tant entre els tres grans sectors com respecte a la tabulació que elabora l'INE, per facilitar-ne la comparabilitat.

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Objectiu: Desenvolupar l'estudi de viabilitat del projecte orientat a obtenir informació sobre sectors i productes considerats d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Objectiu: Desenvolupar l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 amb altra informació administrativa i estadística, per estimar les taxes d'ocupació dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de caràcter triennal.

Estadística sobre innovació a les empreses

Objectiu: Analitzar les possibilitats d'explotació i redefinir el pla de tabulació de l'Enquesta d'innovació a les empreses, per aprofitar exhaustivament la informació de l'Enquesta en l'àmbit de Catalunya.

9.2. Projecte DataResSS

En el marc del projecte DataResSS (Dades per a la recerca en ciències socials), que impulsen l'Idescat i la Fundació Barcelona Graduate School of Economics per promoure l'estadística en relació amb la recerca en les ciències socials, aquest any 2018 s'ha aprovat un projecte: es tracta dels efectes company i composició de gènere en els resultats acadèmics (ampliació d'un any acadèmic).

Liderat per Antonio Ciccone (Universitat de Mannheim, UPF, Barcelona GSE), aquest projecte pretén analitzar el rendiment acadèmic dels estudiants segons si els companys de classe són exclusivament nois o noies, a partir de la proporció de nois i noies en diferents cohorts.

Aquest projecte, que comptarà amb la col·laboració d'un equip mixt de treball (Idescat - Fundació Barcelona GSE), ha estat aprovat pel Comitè Assessor Acadèmic. L'Idescat ha determinat les condicions d'accés i ús de dades dels investigadors.

9.3. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

L'any 2018 és el setzè de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), publicació científica internacional coeditada per l'Idescat i set universitats catalanes, orientada a la recerca aplicada en l'àmbit de l'estadística, la investigació operativa, la bioestadística i l'estadística oficial.

Des del 2007, la revista SORT està indexada a les bases de dades del Science Citation Index Expanded. L'any 2017, el factor d'impacte es va situar a 1,344, la xifra més alta des que es va començar a indexar.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2013–2017
Any 2017 2016 2015 2014 2013
Factor d'impacte 1,344 0,812 0,414 1,333 0,962

Durant l'any 2018 s'han publicat els dos números del volum 42 i s'ha continuat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos a revisió ha estat gairebé idèntic al de l'any passat. El nombre d'articles sotmesos a SORT ha estat de 113.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades ha estat menor que altres anys (278 pàgines) amb la publicació d'onze articles entre els dos números del volum 42.

Números de SORT publicats el 2018
Títol Data
Volume 42, Number 1, January–June 2018 Juny del 2018
Volume 42, Number 2, July–December 2018 Desembre del 2018