Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar la proposta de Programa anual d'actuació estadística del 2020 (PAAE 2020) d'una banda, i desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística del 2019, de l'altra.

També s'ha dut a terme l'informe de compliment del Programa anual d'actuació estadística del 2018, per donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE)

Compliment del PAAE 2018

L'Idescat ha avaluat el compliment de les activitats incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2018 (el segon programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020). L'Informe elaborat recull per a cada actuació estadística la informació següent:

 • Informació disponible
 • Referència temporal
 • Desagregació territorial
 • Resultats publicats i els seus vincles
 • Observacions
 • Motiu de la falta de compliment (en cas d'actuacions no dutes a terme o dutes a terme parcialment)

El compliment del Programa es pot consultar a l'apartat Pla estadístic de Catalunya del web de l'Idescat.

Actuacions del PAAE 2018. Per grau de compliment i tipus
Tipus Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 268 18 2 288
Noves 20 6 6 32
Total 288 24 8 320
Total (%) 90% 7,50% 2,50% 100%
Actuacions del PAAE 2018. Per grau de compliment i àmbits
Àmbits Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 27 4 0 31
Economia 34 5 1 40
Sectors econòmics 63 3 2 68
Treball i societat 59 3 2 64
Condicions de vida i protecció social 39 4 2 45
Territori i medi ambient 35 1 0 36
Metodologia i normalització 7 1 0 8
Registres estadístics i directoris 5 2 1 8
Georeferenciació i estadística de base territorial 10 1 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 5 0 0 5
Difusió i promoció de l'estadística 4 0 0 4
Total 288 24 8 320
Total (%) 90% 7,50% 2,50% 100%

Desenvolupament del PAAE 2019

Les actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2019 corresponen, majoritàriament, a la producció i difusió de resultats estadístics, d'acord amb el Programa per a aquest any (el tercer que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020).

L'Idescat també ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i formació que li són pròpies.

Actuacions del PAAE 2019. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 24 7 31
Economia 36 4 40
Sectors econòmics 66 2 68
Treball i societat 59 8 67
Condicions de vida i protecció social 37 8 45
Territori i medi ambient 35 1 36
Metodologia i normalització 7 1 8
Registres estadístics i directoris 7 1 8
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 2 3 5
Difusió i promoció de l'estadística 3 1 4
Total 287 36 323

Aprovació del PAAE 2020

Entre juliol i octubre del 2019, l'Idescat, conjuntament amb els agents del Sistema estadístic de Catalunya, ha preparat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020. Aquesta proposta s'ha presentat al Govern de la Generalitat, que ha dictat el Decret 19/2020, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020. El Decret descriu les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2020, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Durant el 2020, es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents de les Projeccions de població municipals de tots els municipis de Catalunya, de l'Índex d'igualtat de gènere, que és un indicador compost que mesura la distància a què es troba Catalunya per assolir la plena igualtat entre dones i homes, i que proporciona resultats comparables amb els països de la Unió Europea, i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), actuació que té com a objectiu impulsar un sistema integrat d'indicadors per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Es destaca, també, l'Estadística de serveis socials d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, on s'explotarà la informació de la Xarxa d'atenció integral a les dones que pateixen violència masclista; una nova edició de l'Enquesta econòmica dels serveis socials per oferir informació de l'abast econòmic d'aquests serveis; l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat, amb informació relativa a l'activitat d'aquest col·lectiu; les Projeccions de llars, que proporcionaran resultats del nombre i la grandària de les llars de Catalunya; la participació en els treballs dels Censos de població i habitatge 2021, i la preparació de la propera edició de l'Enquesta de l'ús del temps, estadística que permet obtenir informació sobre la dedicació de les dones i dels homes a la cura de persones o a les feines de la llar sense rebre remuneració.

En l'àmbit dels comptes econòmics, es realitzarà l'avantprojecte tècnic del nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s'articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya; es farà una revisió estadística dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya, que comportarà la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000-2019, i es publicaran nous resultats estadístics procedents del Compte satèl·lit del turisme amb informació de l'any 2016 i del Compte de fluxos materials, on s'actualitzarà la sèrie disponible.

Així mateix, cal dir que durant el 2020 també s'obtindran resultats dels Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, de l'Estadística d'R+D a les universitats i centres de recerca, de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'any 2019, de l'Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris i de l'Enquesta de qualitat i condicions de treball.

En darrer terme, esmentar els treballs de camp d'enquestes de mobilitat quotidiana com l'Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l'Enquesta de participació cultural, l'Enquesta de mobilitat en dia feiner i l'Enquesta de seguretat pública, entre altres, així com els treballs preparatoris de l'Enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran.

El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 323, de les quals l'Idescat n'assumeix 110.

Actuacions del PAAE 2020. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 25 10 35
Economia 36 5 41
Sectors econòmics 65 1 66
Treball i societat 60 8 68
Condicions de vida i protecció social 35 8 43
Territori i medi ambient 36 0 36
Metodologia i normalització 7 1 8
Registres estadístics i directoris 7 1 8
Georeferenciació i estadística de base territorial 10 1 11
Indicadors i estadística de síntesi 2 3 5
Difusió i promoció de l'estadística 2 0 2
Total 285 38 323
Cost directe total (en €) 10.029.705 1.804.060 11.833.765

2.2. Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i el Programa anual d'actuació estadística del 2019, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 20 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament de Territori i Sostenibilitat Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre
Departament de Territori i Sostenibilitat, Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de la mobilitat quotidiana a l'Àrea de Lleida (Ponent)
Departament de la Presidència Compte satèl·lit de l'esport
Departament de la Presidència Estadística de la pràctica esportiva
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística d'establiments turístics
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Enquesta de qualitat i condicions de treball
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística de participació cultural
Departament de Cultura Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament d'Interior Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya

2.3. Convenis

Un any més, l'Idescat, en el marc de les competències que li són pròpies, ha promogut la coordinació i la col·laboració amb organismes estadístics i amb entitats públiques i privades per portar a terme activitats estadístiques.

Fruit d'aquest esforç, aquest any s'han subscrit 17 convenis (la majoria amb òrgans estadístics de la Generalitat, però també amb altres ens) per elaborar projectes específics, anàlisis estadístiques i altres projectes d'interès. D'aquests, destaquem el conveni per a l'Enquesta d'elaboració de les projeccions de població municipals, que recull les projeccions de la població dels municipis catalans i que ha comptat amb la participació del Centre d'Estudis Demogràfics; el conveni per a l'execució de l'actuació estadística Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible, subscrit amb el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que deriva del mandat contingut a la Resolució A/RES/70/1 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, de 25 de setembre de 2015, "Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible", i el conveni per a l'intercanvi d'informació amb l'Agència Tributària de Catalunya, d'ampli abast, que ha de facilitar el compliment de les competències que en matèria estadística i tributària corresponen a les dues parts.

Fora de l'àmbit estadístic, aquest any s'ha signat un conveni amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb vigència fins al 2023, que ordena la distribució dels espais i les despeses derivades de l'ús conjunt de l'immoble i les seves instal·lacions.

La relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant l'any 2019 és la següent:

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat
Expedient Objecte Parts intervinents Data
001/2019 Conveni per a la coedició de la revista SORT Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Pompeu Fabra; Universitat Rovira i Virgili 8 de gener de 2019
002/2019 Acord de resolució anticipada del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i l'Idescat per a l'intercanvi d'informació, de 14 de gener de 2014 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 16 de gener de 2019
003/2019 Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores Universitat Autònoma de Barcelona 3 de març de 2019
005/2019 Conveni per a l'execució de l'actuació estadística oficial Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya 22 de juliol de 2019
006/2019 Conveni per a l'intercanvi d'informació Agència Tributària de Catalunya 14 de maig de 2019
007/2019 Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019, homologable als estàndards europeus (EU-SILC) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 18 de juliol de 2019
008/2019 Conveni per al desenvolupament del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida i per al finançament de l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019 (ECV 2019), homologable als estàndards europeus (EU-SILC) Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 17 de desembre de 2019
010/2019 Elaboració de les projeccions de població municipals Centre d'Estudis Demogràfics 17 de juny de 2019
011/2019 10è concurs Planter de Sondeigs i Experiments Universitat Politècnica de Catalunya 8 de gener de 2019
012/2019 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores Universitat de Barcelona 29 d'abril de 2019
013/2019 Enquesta d'usos lingüístics de la població Departament de Cultura 5 de gener de 2019
014/2019 Estadística de participació cultural 2019 Departament de Cultura 17 de juliol de 2019
015/2019 Addenda al conveni de col·laboració per a la promoció de la biometria a la revista SORT Societat Espanyola de Biometria 16 d'octubre de 2019
016/2019 Addenda de modificació del conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre població resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya, signat en data 1 d'abril de 2014 Servei Català de la Salut 16 d'octubre de 2019
021/2019 Conveni per ordenar la distribució de l'espai i les despeses de l'ús conjunt de l'immoble situat a Via Laietana, 58, de Barcelona Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 29 de novembre de 2019
030/2019 Conveni per a l'ingrés a la Societat Catalana d'Estadística Societat Catalana d'Estadística 11 de desembre de 2019
031/2019 Primera addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a l'intercanvi d'informació, signat en data 3 de març de 2017 Departament d'Educació 14 d'octubre de 2019

2.4. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE

En el marc de la cooperació institucional entre l'Idescat i l'INE, s'han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística en els termes que preveu l'Acord marc de col·laboració, signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2019 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 50 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats de 19 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Índex de preus industrials (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Enquesta de població activa (F) (L)
 • Enquesta comunitària de força de treball (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F) (L)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (F)
 • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de turisme de residents (F)
 • Estadística de moviments turístics en fronteres (F)
 • Enquesta de despesa turística (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació a les empreses (F) (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Índexs de producció industrial (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrades de comandes (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç (F)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (F)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Índex de preus de consum (L)
 • Estadística de biblioteques (F)
 • Taules d'origen i destí de la comptabilitat nacional d'Espanya. Base 2010 (F)
 • Estadístiques sobre generació de residus (F)
 • Enquesta sobre consums energètics (F)
 • Enquesta de fecunditat

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Enquesta de paritats de poder adquisitiu (L)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (L) (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (L) (T)
 • Estadística sobre activitats en R+D (T) (F)
 • Estadística de transport de viatgers (L) (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Directori central d'empreses (F)
 • Estadística de biblioteques (F)
 • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (T)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (T)
 • Estadística estructural d'empreses (T)
 • Enquesta quadriennal d'estructura salarial (T)
 • Enquesta sobre innovació a les empreses (T)
 • Enquesta industrial anual de productes (T)
 • Enquesta de l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (T)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (T)
 • Índex de comerç al detall (T)
 • (F) Fitxer de microdades
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris
 • (D) Desagregació específica
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals
 • (L) Lliurament d'informació