Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

El web de l'Idescat és el portal de l'estadística oficial de Catalunya. S'hi difonen els resultats de les estadístiques oficials que produeixen els organismes que conformen el Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació estadística de Catalunya.

L'Idescat du a terme diferents actuacions perquè els usuaris estiguin puntualment informats de les actualitzacions dels resultats estadístics oficials del web: d'una banda, publica el calendari de resultats previst de tot l'any i, quan es fan públics els resultats, els difon a través de novetats, notes de premsa, piulades al seu canal de Twitter (@idescat) i entrades al perfil de LinkedIn. Addicionalment, l'Idescat també disposa de diversos serveis de consultes: un servei d'atenció personalitzada per part de professionals de l'estadística per atendre consultes i dubtes sobre informació estadística oficial, un servei d'elaboració de resultats a mida per a les dades que no es publiquen al web, i un servei d'atenció als mitjans de comunicació.

Durant l'any 2019, les línies principals d'actuació s'han centrat a publicar una nova versió gràfica del web i implementar un qüestionari d'opinió, destinat als usuaris, per recollir informació sobre la qualitat del web. A més, s'ha treballat per millorar la visibilitat de les novetats al web, potenciar el cercador i assegurar que el conjunt del web sigui plenament accessible, d'acord amb la normativa vigent. Altres línies d'actuació han estat les relacionades amb facilitar la descàrrega de dades estadístiques de forma automatitzada, una estratègia que s'ha centrat en la programació i publicació de dues noves APIs de l'Idescat, que estaran a disposició dels desenvolupadors a través del nou gestor d'APIs de la Generalitat de Catalunya. Finalment, en l'àmbit de la comunicació, s'ha treballat per millorar la difusió de l'estadística oficial a través de Twitter i arribar a un nombre encara més gran d'usuaris finals.

7.1. Difusió d'estadístiques oficials

L'any 2019 les visites al web de l'Idescat han superat el milió vuit-centes mil, cosa que comporta un increment del 14,1% respecte a l'any anterior. El 39% de les visites s'han fet des de dispositius mòbils o tauletes.

Principals indicadors d'accés al web. 2017–2019
Total 2019 2018 2017
Visites 1.840.978 1.613.196 1.545.750
En català 1.048.545 929.784 821.067
En castellà 872.822 772.821 778.728
En anglès 39.691 38.909 44.409
Trànsit directe 240.968 234.690 225.184
Visitants 1.313.175 1.166.942 1.033.432
Pàgines visitades 7.364.821 7.148.594 6.640.239
Visites dels productes més consultats del web. 2017–2019
Nombre de visites 2019 2018 2017
El municipi en xifres 555.171 432.755 384.634
Anuari estadístic de Catalunya 456.650 414.123 458.720
Indicadors anuals 120.599 98.644 67.486
Indicadors de conjuntura econòmica 97.561 103.676 105.249
Indicadors de la Unió Europea 43.147 47.912 50.504
Novetats 30.296 24.266 28.572
Rànquing de les 10 estadístiques més consultades. 2019
2019
Padró municipal d'habitants 183.323
Noms dels nadons 106.628
Noms i cognoms de la població 98.767
Estimacions de població 96.681
Enquesta de població activa 75.325
Cens de població i habitatges 38.957
Estadística de naixements 32.297
Enquesta de condicions de vida 20.095
Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) 18.314
Enquesta anual d'estructura salarial 18.198
Unitats: nombre de visites.

7.2. Comunicacions sobre resultats estadístics

El calendari de difusió de resultats recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com d'externes. El 2019 s'han fet 290 actualitzacions de resultats estadístics. La difusió es fa a la pàgina inicial del web mitjançant una novetat en format notícia, que inclou la informació més rellevant del resultat publicat i que pot anar acompanyada de gràfics, i també a través del canal de Twitter (@idescat) i del perfil a LinkedIn.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2019
Conjuntura Estructura Total
Estadístiques 25 47 72
Actualitzacions 203 87 290
Grau de seguiment (%) 94,6 75,9 89,0

L'any 2019 s'han incrementat les comunicacions fetes als usuaris en un 3%, i el canal de Twitter continua en fase d'expansió, amb un increment del 5,0% del nombre de seguidors respecte del 2018.

Altres actuacions de comunicació. 2017–2019
2019 2018 2017
Novetats 317 314 300
Twitter
Piulades emeses 736 715 705
Seguidors 7.077 6.742 6.228
LinkedIn
Publicacions 53 50 :
Seguidors 261 185 :

Addicionalment, l'Idescat elabora notes de premsa dels resultats estadístics que considera més interessants per als mitjans de comunicació.

7.3. Serveis d'informació estadística

Mitjans de comunicació

Les notes de premsa es difonen a través dels canals següents:

 • Es pengen a la Sala de premsa del web de la Generalitat (govern.cat) i es trameten als mitjans de comunicació que se subscriuen al servei, simultàniament.
 • Es publiquen a la pàgina inicial del web de l'Idescat juntament amb la novetat i a la pàgina Notes de premsa i consultes dels mitjans de comunicació, on també es poden trobar la resta de notes de premsa publicades.

L'any 2019 s'han difós 44 notes de premsa, distribuïdes de la manera següent:

 • Àrea d'Economia i Societat: 6 notes d'estadístiques estructurals i 4 d'estadístiques conjunturals
 • Àrea d'Empresa i Ocupació: 1 nota d'estadístiques estructurals i 24 d'estadístiques conjunturals
 • Àrea de Població i Territori: 9 notes d'estadístiques estructurals

Durant aquest any s'han realitzat dues rodes de premsa. El mes de maig el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Idescat van presentar conjuntament els resultats de les Projeccions de població 2018-2061. Al juliol, es van presentar els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018, amb la participació del Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política lingüística, i de l'Idescat.

L'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 688 ocasions durant l'any 2019.

Atenció personalitzada

Durant l'any 2019, s'han atès 1.288 sol·licituds d'atenció personalitzada. El perfil dels usuaris és el següent:

 • Empreses i particulars: 57%
 • Administració: 36%
 • Universitats: 7%
Sol·licituds d'atenció personalitzada. 2017–2019
2019 2018 2017
Via formulari web 564 788 825
Via telefònica 604 559 638
Via presencial (biblioteca) 120 83 222
Total 1.288 1.430 1.685

Elaboració de resultats a mida

En relació amb les comandes d'usuaris sobre resultats que no estan publicats al web (resultats específics), durant l'any 2019 se n'han elaborat 725, un 18% més que l'any anterior. A més, s'han emès 20 certificats sobre resultats estadístics.

Comandes estadístiques a mida. 2017–2019
2019 2018 2017
Sol·licituds 725 614 689
Certificats 20 18 17

Avaluació del servei

En termes de qualitat, l'elaboració de resultats a mida és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, amb una puntuació global de 8,3.

Avaluació del servei de comandes via web. 2017–2019
Indicadors 2019 2018 2017
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 8,3 7,9 8,3
Comandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 88,4 90,2 91,1
Comandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 58,6 58,7 58,8

7.4. Productes

L'Idescat elabora productes que recopilen informació bàsica de Catalunya i un sistema d'indicadors econòmics, demogràfics i socials, tant conjunturals com estructurals, que també proporcionen informació territorial (per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, etc.) i informació comparada amb Espanya i la Unió Europea. Així mateix, disposa d'un Pla editorial centrat en la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Recopilació estadística

Durant l'any 2019, el web de l'Idescat ha rebut 1.273.128 visites als productes de recopilació estadística. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que tenen en les visites al web: un 69,2% de les visites es fan per consultar aquests productes.

Productes de recopilació estadística. Per tipus. 2019
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Anuari estadístic de Catalunya 11.555 942 456.650
El municipi en xifres 228 61 555.171
Indicadors de conjuntura econòmica 113 812 97.561
Indicadors anuals 230 265 120.599
Indicadors de la Unió Europea 100 192 43.147
Indicadors demogràfics territorials 48 44 :
Total 12.274 2.316 1.273.128

Publicacions

Durant l'any 2019, s'han publicat els títols següents:

Publicacions
Títols Suport
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees 2017 Digital
Memòria 2018 Digital
Projeccions de població (base 2018): principals resultats Paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 43. Núm. 1 Paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 43. Núm. 2 Paper i digital
Xifres de Catalunya 2020 (9 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès, italià, portuguès i àrab) Paper i digital

7.5. Biblioteca

A 31 de desembre de 2019, el fons de la Biblioteca estava format per un total de 167.111 volums en suport físic i 23.583 volums en format digital.

Actuacions de la Biblioteca. 2017–2019
2019 2018 2017
Catalogació
Llibres 642 655 927
Revistes 1.058 1.033 1.075
Comunicació
Sumaris de revistes 534 602 536
Novetats de la biblioteca 589 345 300

Les línies d'actuació de la Biblioteca de l'Idescat durant l'any 2019, a més del manteniment documental i l'atenció als usuaris, s'han centrat en les tasques següents:

 • Incorporar una secció dedicada a la Biblioteca a cada pàgina temàtica del web.
 • Ampliar la distribució de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca a altres organismes.
 • Fer un estudi per implementar una secció de la biblioteca digital al catàleg de la Biblioteca.
 • Continuar amb la digitalització de documents històrics de la col·lecció.