Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socials durant l'any 2019 s'ha caracteritzat per les següents línies d'actuació:

  • En l'àmbit de les macromagnituds econòmiques, continuïtat del procés de renovació, millora i consolidació dels processos de càlcul dels comptes anuals, trimestrals i territorials. Cal fer una menció especial als treballs d'implementació de la revisió estadística 2019 (SEC 2010).
  • Tractament, tabulació i difusió de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018.
  • Realització de l'Enquesta de condicions de vida 2019 i publicació dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2018.
  • Tractament i tabulació de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017.
  • Realització i publicació de l'Enquesta de biblioteques 2018.

L'any 2019 l'Idescat ha fet tres operacions de camp en l'àmbit de les estadístiques socials, que presenten una especial rellevància:

  1. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. Els resultats de l'Enquesta s'han presentat el 8 de juliol en roda de premsa encapçalada per la consellera de Cultura i el director de l'Idescat. Simultàniament, al web de l'Idescat s'ha publicat l'extens conjunt de taules que garanteix la comparabilitat amb els resultats dels anys 2013 i 2008. L'Enquesta l'ha dut a terme l'Idescat en corresponsabilitat amb la Direcció General de Política Lingüística, que és qui promou l'actuació estadística.
  2. Enquesta de biblioteques 2018. Com cada dos anys, l'Idescat fa aquesta actuació estadística, que recull informació sobre les biblioteques existents a Catalunya. Els resultats s'han publicat el 10 de desembre, coincidint amb la publicació per part de l'INE de les xifres per al conjunt de l'Estat.
  3. Enquesta de condicions de vida 2019. Per quart any consecutiu, l'Idescat (amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ha recollit la informació de l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida. Aquesta Enquesta està integrada dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC) i proporciona, entre d'altres, indicadors dels nivells de pobresa i de desigualtat de renda. L'operació s'ha fet amb agents que han contactat presencialment amb les llars. Per segon any consecutiu, hi ha hagut un retard administratiu en el calendari previst, per la qual cosa els treballs de recollida no s'han pogut iniciar fins al 10 d'octubre.

Pel que fa a les macromagnituds econòmiques, durant l'any 2019 s'ha donat continuïtat al procés de millores metodològiques i de base informativa, endegat els anys anteriors, que ha permès, d'una banda, millorar substancialment la qualitat de les estimacions elaborades, però també anar consolidant uns procediments estables, ràpids i eficients d'obtenció dels resultats estadístics. Això afecta tant la comptabilitat anual com la trimestral i la territorial.

D'altra banda, cal fer menció especialment al fet que aquest any s'ha implementat la revisió estadística 2019. Es tracta d'una revisió harmonitzada entre els països de la UE, Eurostat i el Banc Central Europeu que obeeix a la necessitat d'actualitzar periòdicament les fonts i els mètodes d'estimació utilitzats en la compilació dels comptes nacionals per garantir-ne l'oportunitat, la precisió i la puntualitat. Els resultats d'aquesta revisió no es faran públics fins al març de 2020 i impliquen recalcular totes les sèries macroeconòmiques des de l'any 2001.

Finalment, cal destacar que al llarg del 2019 s'ha treballat en l'avaluació i ajust dels procediments de Predicció a temps real del PIB de Catalunya. Aquest procediment es va anar dissenyant els anys anteriors i durant el 2019 se n'han pogut constatar i millorar les potencialitats, amb vista a programar una possible difusió futura dels seus resultats.

Actuacions estadístiques d'economia i societat 2019

Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp a Catalunya per a l'Enquesta de 2019, per recollir una mostra complementària a la de l'INE.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Ajuntament de Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de despesa en consum de les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

Actuacions: Durant l'any 2019 s'ha treballat en el tractament, la depuració i l'explotació dels resultats de l'Enquesta, que té la condició de ser una enquesta pilot. No hi ha data de publicació.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat. L'objectiu és obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén obtenir un o diversos indicadors que sintetitzin tota la informació.

Enquesta de biblioteques

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització del treball de camp de l'any 2018 sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses. El mes de desembre s'han publicat els resultats.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística.

Marc input-output de Catalunya

Periodicitat: contínua

Actuacions: Tasques de revisió, actualització i explotació del Marc input-output com a base informativa imprescindible per elaborar la resta d'estadístiques macroeconòmiques. Enguany, s'ha publicat el Marc 2014, que és una actualització del de l'any 2011, amb data de referència 2014.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Departament d'Empresa i Coneixement; Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Nacional d'Estadística; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del PIB en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) i les desagregacions d'oferta, demanda i rendes, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Productivitat total dels factors

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de la Productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Producte interior brut. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives de caràcter territorial.

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per obtenir la renda familiar i els seus components, per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Comptabilitat trimestral de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del PIB des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Avanç del PIB trimestral

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Estadística de les pensions i altres prestacions

Periodicitat: anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació sobre les prestacions de sosteniment de la renda de Catalunya. Ofereix informació històrica del nombre i els imports de les prestacions, així com altres informacions complementàries que permeten conèixer millor aquest grup de prestacions (com les pensions de la Seguretat Social, les pensions dels règims especials de funcionaris i les prestacions per atur).

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Tasques de disseny d'un procediment d'elaboració d'estimacions desagregades territorialment dels principals indicadors de desigualtat i exclusió socials proporcionats per l'Enquesta de condicions de vida i per la gestió de fonts d'informació.

Altres organismes participants: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Enquesta de l'ús del temps

Periodicitat: decennal

Actuacions: Treballs de disseny i preparació de l'Enquesta.

Enquesta econòmica dels serveis socials

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: Treballs de disseny de l'Enquesta i preparació del treball de camp.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors de benestar i progrés social

Periodicitat: contínua

Actuacions: Tasques de revisió, actualització i avaluació del sistema d'indicadors.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.